OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko KIEROWNIKA

advertisement
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko
KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO
Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik gospodarczy w wymiarze
1 etatu.
Wymagania niezbędne
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)
pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
określonym stanowisku.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
1. Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na
tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy.
2. Wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku
i co najmniej 6 letni staż pracy.
Wymagania dodatkowe
1. Bardzo dobra znajomość zasad technologii żywienia
2. Biegła znajomość programów MS WORD, MS EXCEL,
3. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych (znajomość przepisów
ustawy o rachunkowości oraz zasad rachunkowości budżetowej
4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, uczciwość i rzetelność
5. Umiejętność organizacji własnej pracy i podległych pracowników, umiejętność
analitycznego myślenia,
6. Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach
z instytucjami,
7. Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
8. Odpowiedzialność za realizację zadań /terminowość, sumienność,
dokładność/.
Zakres obowiązków
1. Związane z organizacją żywienia:
a. Organizacja żywienia dla dzieci i personelu – planowanie jadłospisów,
organizacja dostaw, stały monitoring nad jakością żywienia, planowanie
według zasad technologii żywienia, organizacja pracy spełniająca
normy HACP.
b. Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie produktów z magazynu,
sporządzanie na bieżąco raportów żywieniowych każdego dnia do
godz. 14.00
c. Przestrzeganie stawki żywieniowej
d. Dbanie o jakość produktów, monitoring nad terminem przydatności
produktów do spożycia znajdujących się w magazynie, właściwe ich
przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem
e. Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie
czystości, wykorzystanie produktów do zaplanowanych posiłków
zgodnie z przeznaczeniem
f. Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni
i obsługi
2. Związane z obiegiem pieniędzy:
a. Rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków
podpisanych i zatwierdzonych przez dyrektora, prowadzenie ewidencji
rachunków i faktur
b. Rozliczanie i przyjmowanie wpłat od rodziców z tytułu korzystania
z usług przedszkola.
c. Sprawdzanie zgodności rachunku ze stanem faktycznym zakupu.
3. Związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:
a. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – tworzenie im warunków
pracy zgodnych z przepisami BHP, pełnienie nadzoru nad podległym
personelem.
b. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, tworzenie harmonogramów pracy,
prowadzenie ewidencji ubrań roboczych etc.
c. Ścisła współpraca z dyrektorem, bieżące przekazywanie informacji
o napotkanych trudnościach i stanie wykonywanych prac
d. Przestrzeganie tajemnicy służbowej
e. Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
f. Dbanie o mienie przedszkola i właściwe jego zabezpieczanie
g. Zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynku
przedszkola,
h. Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami,
i. Dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół
przedszkola,
j. Dokonywanie przeglądów przedszkola,
k. Sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy,
l. Odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia
szkoły,
m. Organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
n. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
prowadzenie archiwum przedszkolnego
o. Zaopatrzenie przedszkola w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne
i biurowe, środki czystości itp.
4. Dotyczące gospodarki magazynowo-materiałowej:
a. Prowadzenie kartotek magazynowych
b. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonym składnikami
majątku
Warunki pracy i płacy:
1. Wynagrodzenie: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
2. Miejsce pracy: Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”
w Warszawie, ul. Sielecka 26
3. Rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony
z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa
Dyrektorowi Przedszkola
4. Rozpoczęcie zatrudnienia: 12.08.2014 r.
Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny
2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia, dokumenty
potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane
z naborem
4. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
z pełni praw publicznych
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy osoby
której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Powyższe dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w gabinecie
dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie,
ul. Sielecka 26 w godzinach od 9:00 do 14:00 do dnia 18 czerwca 2014 roku
do godziny 14:00.
Tel. 22 841-16-54
2. Koperta musi zawierać adnotację "Nabór na stanowisko kierownik
gospodarczy".
3. Oferty które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożonych dokumentów nie zwracamy.
5. O terminie rozmów kwalifikacyjnych, osoby spełniające wymagania zostaną
poinformowane telefonicznie.
Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117
„Przyjazna Kraina”
w Warszawie
mgr Beata Zawadzka
Download