Program nauczania przedmiotu "Eksploatacja maszyn rolniczych"

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA
przedmiotu: Eksploatacja Maszyn Rolniczych; dla studentów studiów stacjonarnych
I stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok akademicki: 2009/2010. Kierunek:
technika rolnicza i leśna
Przedmiot Eksploatacja Maszyn Rolniczych realizowany jest w zakresie
wykładów wspólnie dla wszystkich specjalności na kierunku studiów technika
rolnicza i leśna w semestrze 4, w wymiarze 15 godz., co daje 1 godz. wykładów
tygodniowo. Ćwiczenia z tego przedmiotu realizowane są w wymiarze 30 godz.
ćwiczeń, co daje 2 godz. ćwiczeń tygodniowo na jedną grupę. Podstawą zaliczenia
ćwiczeń jest uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z przeprowadzanych
kolokwiów pisemnych i opracowanie projektu realizacji wybranego procesu
produkcyjnego w produkcji roślinnej. Przedmiot kończ się zaliczeniem ćwiczeń i
egzaminem.
Celem nauczania przedmiotu Eksploatacja Maszyn Rolniczych jest poznanie
przez studentów zagadnień z zakresu podstaw eksploatacji maszyn rolniczych,
wyznaczania parametrów eksploatacyjnych agregatów rolniczych w konkretnych
warunkach pracy i doboru agregatów do realizacji procesów technologicznych w
produkcji roślinnej.
Metoda przekazu wiedzy w czasie prowadzonych wykładów opierać się będzie
na dostosowaniu do ustalonego zakresu programu materiałów audiowizualnych takich
jak foliogramy, oparte na teoretycznych i eksperymentalnych wynikach badań
polowych, mających na celu zapewnienie prawidłowego zestawienia agregatu,
uzyskania dużej wydajności pracy, dobrego wykorzystania mocy źródła napędowego
oraz optymalnego doboru agregatów do realizacji procesów technologicznych w
produkcji roślinnej.
Ćwiczenia będą skorelowane z wykładami. Ich realizacja, polegająca na
rozwiązywaniu zadań oraz wykonaniu analiz, opierać się będzie na wcześniej
przedstawionym materiale wykładowym. Zadania będą miały przykładowy charakter,
a ich treść będzie odpowiadała sytuacjom, na jakie może natrafić absolwent Wydziału
Inżynierii Produkcji, kończący studia na kierunku technika rolnicza i leśna.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PROGRAM NAUCZANIA - I°
2
__________________________________________________________________________________________
Program przedmiotu Eksploatacja Maszyn Rolniczych obejmuje 15 tematów
realizowanych na wykładach i ćwiczeniach. Program ten przedstawiono w załączeniu.
W celu pogłębienia wiedzy z zakresu wymienionego przedmiotu zaleca się
następującą literaturę:
1. Kuczewski J. – Podstawy Użytkowania Maszyn w Pracach Polowych. PWRiL,
Warszawa 1990.
2. Kuczewski J., Majewski Z. – Podstawy Eksploatacji Maszyn Rolniczych.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998.
3. Kuczewski J., Majewski Z. – Eksploatacja Maszyn Rolniczych. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
4. Lorencowicz E. – Tabele Do Ćwiczeń z Użytkowania Maszyn Rolniczych.
Wydawnictwo AR, Lublin 2004.
5. Marks N., Krzysztofik B. – Podstawy projektowania parku maszynowociągnikowego w rolnictwie oraz wybrane zagadnienia bilansu mocy ciągnika
rolniczego. Wydawnictwo AR, Kraków 2000.
6. Tomaszewski K. i inni – Zestawienie i ocena pracy rolniczych agregatów
maszynowych. Wydawnictwo AR, Lublin 1998.
Lublin, dnia 31.01.2010 r.
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
3
__________________________________________________________________________________________
PLAN REALIZACJI WYKŁADÓW
z przedmiotu: Eksploatacja Maszyn Rolniczych; dla studentów II – roku studiów
stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok akademicki: 2009/2010.
Kierunek: technika rolnicza i leśna. Semestr – 4; 15 tygodni; 1 godz. tygodniowo
1. Opór roboczy narzędzi i maszyn rolniczych.
1.1. Określenie oporu roboczego pługa.
1.2. Określenie oporu roboczego pozostałych narzędzi i maszyn rolniczych.
1.3. Określenie oporu roboczego środków transportowych.
2. Analiza układu sił w agregacie ciągnikowym.
2.1. Wyznaczenie układu sił działających na agregat składający się z ciągnika i
narzędzia lub maszyny zaczepianej.
2.2. Określenie wielkości poślizgu kół napędowych i beznapędowych oraz ich
współczynnika przyczepności.
2.3. Wyznaczenie podstawowych warunków ruchu agregatu ciągnikowego.
3. Warunki równowagi pracy agregatów ciągnikowych.
3.1. Wyznaczenie warunków podłużnej równowagi pracy agregatów składających
się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zaczepianej.
3.2. Wyznaczenie warunków podłużnej równowagi pracy agregatów składających
się z ciągnika i narzędzia lub maszyny zawieszanej.
3.3. Wyznaczenie
warunków
poprzecznej
równowagi
pracy
agregatów
składających się z ciągnika i narzędzia oraz maszyny zaczepianej lub
zawieszanej.
3.4. Analiza czynników wpływających na pogorszenie lub polepszenie równowagi
pracy agregatów ciągnikowych pracujących na zboczu.
4. Metoda analitycznego i graficznego zestawiania składu agregatu ciągnikowego
– część pierwsza.
4.1. Zestawienie agregatu składającego się z ciągnika i środka mechanizacji
posiadającego elementy robocze pasywne.
4.2. Zestawienie agregatu składającego się z ciągnika i środka mechanizacji
posiadającego elementy robocze aktywne.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
4
__________________________________________________________________________________________
4.3. Zestawienie agregatu składającego się z ciągnika i przyczepy.
5. Metoda analitycznego i graficznego zestawiania składu agregatu ciągnikowego
– część druga.
5.1. Wyznaczenie równania bilansu mocy silnika ciągnika pracującego z
narzędziem, maszyną lub przyczepą dla przyjętych warunków pracy oraz
uzasadnienie prawidłowości optymalnego zestawienia składu agregatu
ciągnikowego.
5.2. Wykorzystanie charakterystyki trakcyjnej (uciągu) ciągnika przy zestawianiu
różnych agregatów ciągnikowych.
6. Bilans czasu pracy agregatów rolniczych.
6.1. Składniki czasu pracy agregatów rolniczych.
6.2. Współczynniki eksploatacyjne czasu pracy agregatów rolniczych.
6.3. Określenie wydajności pracy agregatów rolniczych i zużycia paliwa.
6.4. Analiza czynników wpływających na wielkość uzyskiwanych wydajności
agregatów rolniczych.
7. Technologiczna metoda projektowania wyposażenia gospodarstw w środki
techniczne.
7.1. Zakres i zastosowanie technologicznej metody określania potrzeb na środki
techniczne mechanizacji.
7.2. Karty technologiczne jako dokument podstawowy w metodzie technologicznej.
7.3. Zasady opracowywania kart technologicznych.
8. Eksploatacja agregatów maszynowych do uprawy roli.
8.1. Zasady zestawiania agregatów do podstawowej uprawy roli (dobór ciągnika do
pługa lub odwrotnie oraz wyznaczenie odpowiedniej prędkości roboczej
agregatu).
8.2. Zasady pracy agregatów do podstawowej uprawy roli (rozplanowanie pola do
orki, wybór techniki pracy agregatów, wyoranie składu, dooranie uwroci,
wykańczanie orki na zagonie).
8.3. Określenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do podstawowej uprawy
roli.
9. Eksploatacja agregatów maszynowych do nawożenia organicznego.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI WYKŁADÓW - I°
5
__________________________________________________________________________________________
9.1. Zasady pracy ładowarek obornika (cykl załadunku jednej porcji obornika,
wydajność ładowarek czołowych i obrotowych).
9.2. Zasady zestawiania agregatów do nawożenia organicznego (dobór ciągnika do
rozrzutnika lub odwrotnie).
9.3. Wyznaczenie parametrów pracy rozrzutników obornika (określenie prędkości
roboczej rozrzutnika w zależności od prędkości przesuwu jego przenośnika
oraz czasu opróżniania skrzyni ładunkowej w zależności od przyjętej dawki
obornika na 1 ha).
9.4. Wyznaczenie liczby rozrzutników potrzebnych do zapewnienia ciągłości pracy
jednej ładowarki (określenie cyklu obrotu rozrzutnika oraz wydajności
powierzchniowej i masowej).
10. Eksploatacja agregatów maszynowych do nawożenia mineralnego.
10.1. Zasady zestawiania agregatów do nawożenia mineralnego (dobór ciągnika do
rozsiewacza lub odwrotnie).
10.2. Wyznaczenie liczby agregatów potrzebnych do wykonania planowanego
zadania (rozplanowanie pracy agregatów, ustalenie sposobu załadunku
zbiorników
nawozu
i
określenie
punktów
rozmieszczenia
nawozu
mineralnego na polu).
10.3. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do nawożenia
mineralnego.
11. Eksploatacja agregatów maszynowych do siewu nasion i sadzenia ziemniaków.
11.1. Zasady zestawiania agregatów do siewu nasion i sadzenia ziemniaków (dobór
ciągnika do siewnika lub sadzarki, albo odwrotnie).
11.2. Przygotowanie
siewników do wysiewu
nasion (rozstawienie redlic,
przeprowadzenie próby wysiewu, określenie długości znaczników w siewniku
ciągnikowym i tworzenie ścieżek przejazdowych).
11.3. Wyznaczenie liczby agregatów potrzebnych do wykonania siewu lub sadzenia
(rozplanowanie pracy agregatów, ustalenie sposobu załadunku zbiorników
materiałem technologicznym i określenie punktów rozmieszczenia materiału
siewnego lub sadzeniaków na polu).
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI WYKŁADÓW - I°
6
__________________________________________________________________________________________
11.4. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do siewu nasion i
sadzenia ziemniaków.
12. Eksploatacja agregatów maszynowych do ochrony roślin.
12.1. Zasady zestawiania agregatów do opryskiwania roślin (dobór ciągnika do
opryskiwacza lub odwrotnie).
12.2. Wyznaczenie parametrów pracy agregatu opryskującego (określenie dawki
cieczy roboczej w l/ha, prędkości roboczej agregatu i zapotrzebowania wody
dla opryskiwacza).
12.3. Wyznaczenie
wskaźników
eksploatacyjnych
agregatu
opryskującego
(wydajność opryskiwacza i wydajność opryskiwania jako funkcja organizacji
sposobu dostarczania wody do opryskiwacza).
13. Eksploatacja agregatów maszynowych do zbioru siana.
13.1. Metody zbioru siana.
13.2. Zasady zestawiania i pracy agregatów do koszenia roślin przeznaczonych na
siano (dobór ciągnika do kosiarki lub odwrotnie).
13.3. Zasady zestawiania i pracy agregatów do przetrząsania i zgrabiania siana
(dobór ciągnika do przetrząsaczo-zgrabiarki lub odwrotnie).
13.4. Zasady zestawiania i pracy agregatów do zbioru siana (dobór ciągnika do
maszyny zbierającej lub odwrotnie).
13.5. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych agregatów do zbioru siana.
14. Eksploatacja agregatów maszynowych do zbioru zbóż.
14.1. Metody zbioru ziarna zbóż.
14.2. Wyznaczenie
parametrów
pracy
kombajnu
zbożowego
(ustalenie
przepustowości kombajnu i stosunku masy ziarna do masy słomy, określenie
prędkości roboczej, czasu napełniania zbiornika ziarnem i długości drogi
przebytej przez kombajn między dwoma rozładunkami zbiornika).
14.3. Zasady doboru środków transportowych do odbioru ziarna od kombajnu
zbożowego (ustalenie sposobu rozładunku zbiornika, określenie cyklu
transportowego przyczepy i liczby potrzebnych środków transportowych).
14.4. Wyznaczenie wskaźników eksploatacyjnych kombajnów zbożowych i
środków transportowych.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI WYKŁADÓW - I°
7
__________________________________________________________________________________________
15. Eksploatacja agregatów maszynowych do zbioru roślin okopowych.
15.1. Metody zbioru roślin okopowych (ziemniaków i buraków cukrowych).
15.2. Zasady zestawiania agregatów do zbioru ziemniaków i buraków cukrowych
(dobór ciągnika do maszyny zbierającej lub odwrotnie).
15.3. Wyznaczenie parametrów pracy maszyn do zbioru ziemniaków i buraków
cukrowych.
15.4. Zasady doboru środków transportowych do odbioru ziemniaków lub buraków
cukrowych od maszyn zbierających (ustalenie sposobu załadunku przyczep,
określenie cyklu transportowego przyczepy i liczby potrzebnych środków
transportowych).
Lublin, dnia 31.01.2010 r.
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI WYKŁADÓW - I°
8
__________________________________________________________________________________________
PLAN REALIZACJI ĆWICZEŃ
z przedmiotu: Eksploatacja Maszyn Rolniczych; dla studentów II – roku studiów
stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok akademicki: 2009/2010.
Kierunek: technika rolnicza i leśna. Semestr – 4; 15 tygodni; 2 godz. tygodniowo
1. Zakres i podział tematyki przedmiotu „Eksploatacja Maszyn Rolniczych” –
ćwiczenie audytoryjne.
1.1. Zapoznanie z problematyką przedmiotu i metodą prowadzenia zajęć.
1.2. Nazwy i określenia używane w przedmiocie.
1.3. Zdefiniowanie pojęcia „agregat rolniczy”.
1.4. Podział agregatów rolniczych według przyjętych kryteriów.
1.5. Rodzaje i układy zawieszenia narzędzi i maszyn na podnośniku hydraulicznym
ciągników rolniczych.
1.6. Napęd elementów roboczych maszyn i urządzeń rolniczych w agregacie.
2. Określanie oporów roboczych narzędzi i maszyn rolniczych – ćwiczenie
audytoryjne.
2.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu obliczania:
2.1.1. Oporu roboczego pługów.
2.1.2. Oporu roboczego pozostałych narzędzi i maszyn rolniczych.
2.1.3. Oporu roboczego środków transportowych.
2.2. Analiza uzyskanych wyników.
3. Wyznaczanie i określanie układu sił działających na narzędzie i maszynę
zaczepianą – ćwiczenie laboratoryjne.
3.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu obliczania:
3.1.1. Wielkości reakcji podporowych agregatu składającego się z ciągnika i
narzędzia lub maszyny zaczepianej na postoju i w czasie pracy.
3.1.2. Wielkości siły obwodowej na kołach napędowych oraz współczynnika
przyczepności -  i poślizgu -  .
3.2. Analiza uzyskanych wyników.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
9
__________________________________________________________________________________________
4. Wyznaczanie
i
określanie
warunków
równowagi
pracy
agregatów
ciągnikowych – ćwiczenie laboratoryjne.
4.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu określania:
4.1.1. Równowagi podłużnej agregatów składających się z ciągnika i narzędzia
lub maszyny zaczepianej.
4.1.2. Równowagi podłużnej agregatów składających się z ciągnika i narzędzia
lub maszyny zawieszanej.
4.1.3. Równowagi poprzecznej agregatów ciągnikowych.
4.2. Analiza uzyskanych wyników.
5. Zestawianie agregatów ciągnikowych metodą analityczną – ćwiczenie
laboratoryjne.
5.1. Kolokwium pisemne z tematyki ćwiczenia nr 1, 2, 3 i 4.
5.2. Rozwiązywanie zadań z zakresu zestawiania:
5.2.1. Agregatu składającego się z ciągnika i narzędzia rolniczego.
5.2.2. Agregatu składającego się z ciągnika i przyczepy.
5.3. Analiza uzyskanych wyników.
6. Określanie optymalnych warunków pracy agregatów ciągnikowych –
ćwiczenie laboratoryjne.
6.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
6.1.1. Zestawiania agregatu składającego się z ciągnika i maszyny rolniczej.
6.1.2. Obliczania poszczególnych składników bilansu mocy silnika ciągnika
pracującego w agregacie rolniczym.
6.2. Wykorzystanie charakterystyki uciągu ciągnika do określania optymalnych
warunków jego pracy.
6.3. Analiza uzyskanych wyników.
7. Określanie składników bilansu czasu pracy agregatów rolniczych – ćwiczenie
laboratoryjne.
7.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
7.1.1. Struktury czasu pracy agregatów rolniczych.
7.1.2. Wyznaczania współczynników eksploatacyjnych ( K02 , K04 , K08 ).
7.1.3. Wyznaczania wydajności pracy agregatów rolniczych ( W1 ,W02 ,W04 ,W08 ).
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI ĆWICZEŃ - I°
10
__________________________________________________________________________________________
7.1.4. Zużycia paliwa przez ciągniki pracujące w agregatach rolniczych
( Qt , Q p ).
7.2. Analiza uzyskanych wyników.
8. Karta technologiczna –projektowanie technologii uprawy roli – ćwiczenie
laboratoryjne.
8.1. Podyktowanie założeń do projektowania wybranego procesu produkcyjnego
stosowanego w produkcji roślinnej.
8.2. Ustalenie kolejności i terminów wykonania poszczególnych zabiegów
produkcyjnych
(operacji)
wchodzących
w
skład
wybranego
procesu
produkcyjnego.
8.3. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
8.3.1. Zestawienia agregatu składającego się z pługa i ciągnika oraz obliczenia
liczby potrzebnych agregatów do wykonania orki na określonym polu.
8.3.2. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.
8.4. Analiza uzyskanych wyników.
9. Karta technologiczna –projektowanie technologii nawożenia organicznego –
ćwiczenie laboratoryjne.
9.1. Kolokwium pisemne z tematyki ćwiczenia nr 5, 6, 7 i 8.
9.2. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
9.2.1. Zestawienia agregatu składającego się z ładowarki obornika i ciągnika
oraz rozrzutnika obornika i ciągnika.
9.2.2. Wyznaczenia parametrów pracy ładowarki i rozrzutnika obornika.
9.2.3. Wykonania nawożenia obornikiem na określonym polu w okresie
agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby ładowarek, rozrzutników
obornika, ciągników i ludzi).
9.2.4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.
9.3. Analiza uzyskanych wyników.
10. Karta technologiczna –projektowanie technologii nawożenia mineralnego –
ćwiczenie laboratoryjne.
10.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI ĆWICZEŃ - I°
11
__________________________________________________________________________________________
10.1.1. Zestawienia agregatu składającego się z ładowarki i ciągnika oraz
rozsiewacza nawozów mineralnych i ciągnika.
10.1.2. Wyznaczenia parametrów pracy ładowarki i rozsiewacza nawozów
mineralnych.
10.1.3. Wykonania wysiewu nawozów mineralnych na określonym polu w
okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby ładowarek,
rozsiewaczy, przyczep, ciągników i ludzi).
10.1.4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.
10.2. Analiza uzyskanych wyników.
11. Karta technologiczna –projektowanie technologii siewu i sadzenia – ćwiczenie
laboratoryjne.
11.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
11.1.1. Zestawienia agregatu składającego się z siewnika lub sadzarki oraz
ciągnika.
11.1.2. Wyznaczenia parametrów pracy i przygotowania siewników lub
sadzarek do wysiewu nasion lub sadzenia ziemniaków.
11.1.3. Wykonania siewu zbóż lub sadzenia ziemniaków na określonym polu w
okresie agrotechnicznym (obliczenie zapotrzebowania na materiał
siewny lub sadzeniaki oraz potrzebnej liczby siewników lub sadzarek,
przyczep, ciągników i ludzi).
11.1.4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.
11.2. Analiza uzyskanych wyników.
12. Karta technologiczna –projektowanie technologii opryskiwania roślin –
ćwiczenie laboratoryjne.
12.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
12.1.1. Zestawienia agregatu składającego się z opryskiwacza i ciągnika.
12.1.2. Wyznaczenia parametrów pracy zestawionego agregatu.
12.1.3. Wykonania oprysku na określonym polu w okresie agrotechnicznym
(obliczenie zapotrzebowania na wodę i preparat chemiczny oraz
potrzebnej liczby cystern, opryskiwaczy, ciągników i ludzi).
12.1.4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI ĆWICZEŃ - I°
12
__________________________________________________________________________________________
12.2. Analiza uzyskanych wyników.
13. Karta technologiczna –projektowanie technologii zbioru siana – ćwiczenie
laboratoryjne.
13.1. Kolokwium pisemne z tematyki ćwiczenia nr 9, 10, 11 i 12.
13.2. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
13.2.1. Zestawienia agregatu składającego się z kosiarki i ciągnika,
przetrząsaczo-zgrabiarki i ciągnika oraz maszyny zbierającej i ciągnika.
13.2.2. Wyznaczenia parametrów pracy zestawionych agregatów.
13.2.3. Wykonania koszenia roślin przeznaczonych na siano i zbioru siana na
określonej łące w okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej
liczby
kosiarek,
przetrząsaczo-zgrabiarek,
maszyn
zbierających,
przyczep, ciągników i ludzi).
13.2.4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych zestawionych agregatów.
13.3. Analiza uzyskanych wyników.
14. Karta technologiczna –projektowanie technologii zbioru zbóż – ćwiczenie
laboratoryjne.
14.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
14.1.1. Wyznaczenia parametrów pracy kombajnu zbożowego i doboru
środków transportowych do odbioru ziarna.
14.1.2. Wykonania zbioru ziarna zbóż na określonym polu w okresie
agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby kombajnów zbożowych,
przyczep, ciągników i ludzi).
14.1.3. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych kombajnów zbożowych i
środków transportowych do odbioru ziarna.
14.2. Analiza uzyskanych wyników.
15. Karta technologiczna –projektowanie technologii zbioru roślin okopowych –
ćwiczenie laboratoryjne.
15.1. Rozwiązywanie zadań z zakresu:
15.1.1. Zestawienia agregatu składającego się z maszyny zbierającej ziemniaki
lub buraki cukrowe i ciągnika.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI ĆWICZEŃ - I°
13
__________________________________________________________________________________________
15.1.2. Doboru środków transportowych do odbioru ziemniaków lub buraków
cukrowych od maszyny zbierającej.
15.1.3. Wykonania zbioru ziemniaków lub buraków cukrowych na określonym
polu w okresie agrotechnicznym (obliczenie potrzebnej liczby maszyn
zbierających, przyczep, ciągników i ludzi).
15.1.4. Wyznaczenia wskaźników eksploatacyjnych maszyn zbierających i
środków transportowych do odbioru ziemniaków lub buraków
cukrowych.
15.2. Analiza uzyskanych wyników.
Lublin, dnia 31.01.2010 r.
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
PLAN REALIZACJI ĆWICZEŃ - I°
14
__________________________________________________________________________________________
Eksploatacja Maszyn Rolniczych; s. 4, w-15 h, ć-30 h, zaliczenie ćwiczeń.; egzamin.
Opory robocze narzędzi i maszyn rolniczych. Równowaga pracy agregatów.
Kinematyka agregatów. Bilans czasu pracy. Zasady doboru ciągników do narzędzi i
maszyn rolniczych. Planowanie pracy agregatów maszynowych przy realizacji
prostych i złożonych procesów technologicznych. Określanie parametrów pracy i
wskaźników eksploatacyjnych agregatów maszynowych. Wielowariantowość doboru
agregatów maszynowych do wykonania zabiegów produkcyjnych. Technologiczna
metoda projektowania wyposażenia gospodarstw w środki techniczne.
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel.
_________________________________________
Opracował: dr inż. Tadeusz Koszel – 31.01.2010.
Download