zal. 4 Wytyczne w sprawie kwalfikowalności wydatków w ramach

advertisement
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
Wytyczne w sprawie kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu
Operacyjnego PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
2009 – 2014
1
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
1.
Wstęp
Celem opracowania niniejszych Wytycznych jest pomoc Wnioskodawcom w określeniu
wydatków kwalifikujących się i niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.
Podstawowym zadaniem Wytycznych jest pomoc Wnioskodawcom w przygotowaniu
wniosku aplikacyjnego oraz prawidłowego rozliczenia projektu.
Niniejsze wytyczne mają charakter uzupełniający, zostały przygotowane w oparciu o
postanowienia Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata
2009 – 2014 oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie
kosztów
zarządzania
dla
Operatorów Programów
w
ramach
Mechanizmu
Finansowego EOG na lata 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2009 – 2014.
2. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków
Ocena kwalifikowalności wydatku dokonywana jest zarówno na etapie naboru wniosków, jak
i podczas realizacji projektu. Na etapie naboru projektu sprawdzeniu podlega potencjalna
kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku aplikacyjnym.
Za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione
przez beneficjenta lub partnera (zgodnie z umową partnerską) spełniające wszystkie poniższe
kryteria:
• zostały poniesione między pierwszym i ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z
ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie projektu;
• mają związek z pracami wykonanymi wyłącznie w trakcie okresu realizacji projektu
wskazanym we wniosku aplikacyjnym, z zastrzeżeniem że data rozpoczęcia realizacji
projektu nie może być wcześniejsza niż data decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów
o przyznaniu dofinansowania;
• mają związek z przedmiotem umowy w sprawie projektu i wskazane są w
szacunkowym ogólnym budżecie projektu;
• zostały uwzględnione w umowie w sprawie projektu;
• są proporcjonalne i niezbędne do wdrożenia projektu;
• muszą być wykorzystane wyłącznie na zrealizowanie celu/celów projektu i jego
oczekiwanego rezultatu/oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami
gospodarności, skuteczności i efektywności;
• są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez
wprowadzenie do ewidencji księgowej projektu, oraz ustalone zgodnie z
odpowiednimi standardami rachunkowości obowiązującymi w Polsce i zgodne z
ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (np. wydatki zostały należycie
udokumentowane za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej
mocy dowodowej);
• są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego;
• nie są finansowane z innych środków pomocowych, unijnych lub krajowych (zasada
braku podwójnego finansowania);
• zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania
założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku;
2
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
• zostały dokonane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub z
zachowaniem warunków konkurencyjności,zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których
nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Wydatki uznaje się za poniesione, gdy koszt został odpowiednio udokumentowany
(wystawiona została faktura lub dokument o równoważnej wartości dowodowej), zapłacony, a
przedmiot dostarczony (w przypadku towarów) lub wykonany (w przypadku usług i robót) i
odebrany. W wyjątkowych przypadkach, koszty, w odniesieniu do których faktury wydano w
ostatnim miesiącu kwalifikowalności, są również uważane za powstałe w okresie
kwalifikowalności, o ile koszty te poniesiono w terminie 30 dni od ostatniego dnia okresu
kwalifikowalności. Koszty pośrednie i amortyzacja sprzętu uznane są za poniesione w chwili
ich zaksięgowania przez beneficjenta.
Procedury wewnętrznej rachunkowości i audytu beneficjenta muszą umożliwiać bezpośrednie
powiązanie wydatków i ewentualnych przychodów zadeklarowanych w odniesieniu do
projektu z odpowiednimi sprawozdaniami rachunkowymi i dokumentami uzupełniającymi.
Wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu, aby mogły być uznane za wydatki
kwalifikowalne, winny mieć formę gotówkową. Oznacza to, że wydatek musi być poniesiony
w znaczeniu kasowym tj. musi nastąpić rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku
bankowego beneficjenta/partnera projektu. Wyjątkiem od tej zasady ogólnej jest amortyzacja,
która jest kosztem, ale nie jest wydatkiem.
Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest
on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta. Podatek VAT, który można
odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowalny, nawet jeżeli nie został faktycznie
odzyskany przez beneficjenta/partnera projektu. Oznacza to, że w przypadkach, gdy
beneficjent/partner projektu może odzyskać podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości,
podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
Za „odzyskanie” podatku VAT należy rozumieć odliczenie go od podatku VAT należnego lub
zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami Ustawy
o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054).
_ W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez partnera z kraju darczyńców,
wystarczającym dowodem poniesienia kosztów jest raport niezależnego i certyfikowanego
audytora stwierdzający, iż zgłoszone wydatki zostały poniesione zgodnie z Regulacjami,
prawem krajowym i praktykami księgowymi kraju partnera projektu. Zasada ta odnosi się
tylko do partnerów z krajów darczyńców.
3. Wkład rzeczowy
Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach projektów.
4. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów
4.1. Bezpośrednie wydatki kwalifikowalne w ramach projektu
Bezpośrednie wydatki kwalifikowalne w projekcie to wydatki, które zostały wskazane przez
beneficjenta i/lub partnera projektu, zgodnie z ich zasadami rachunkowości oraz
3
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
zwyczajowymi przepisami wewnętrznymi jako konkretne wydatki bezpośrednio związane z
wdrażaniem projektu, które można zatem bezpośrednio zaksięgować dla tego projektu.
Oprócz wydatków bezpośrednich poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych
kwalifikowalne są również poniżej wskazane wydatki bezpośrednie, jeżeli spełniają kryteria
podane w pkt. 2:
a) koszty wynikające z umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu,
pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zamówień publicznych oraz dokumentami programowymi np. koszty
realizacji robót budowlanych lub zakupu sprzętu związane z realizacją projektu (z
zastrzeżeniem zapisów załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu), koszty nadzoru
inwestorskiego.
b) koszt nowego sprzętu (o którym mowa w ust. a) pod warunkiem, że jest on
amortyzowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości
obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego
samego rodzaju. Tylko ta część amortyzacji, która odpowiada okresowi trwania
projektu oraz rzeczywistemu zużyciu do celów projektu może być brana pod uwagę
przez Operatora Programu. Od ogólnej zasady istnieje możliwość zastosowania
wyjątku. Beneficjenci, wobec których zastosowano wyjątek w odniesieniu do
jakiegokolwiek sprzętu (sprzęt wyłączony):
• będą właścicielami sprzętu, którego dotyczy wyjątek, przez okres co najmniej 5 lat
od momentu zakończenia projektu oraz będą użytkowali przedmiotowy sprzęt na
rzecz realizacji ogólnych celów projektu przez ten sam okres;
• ubezpieczą sprzęt, którego dotyczy wyjątek, na wypadek pożaru, kradzieży i innych
nieprzewidzianych wypadków zarówno podczas realizacji projektu jak i przez
okres 5 lat od zakończenia projektu; oraz
• ustanowią oddzielną pulę środków na utrzymanie sprzętu, którego dotyczy wyjątek,
przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia projektu. Oddzielna pula
środków niezbędna do spełnienia tego warunku będzie określona w umowie w
sprawie projektu.
Operator Programu może zwolnić beneficjenta z ww. obowiązków, w odniesieniu do każdego
indywidualnie wskazanego sprzętu, którego dotyczy wyjątek, w sytuacji gdy Operator
Programu ma pewność, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, że użytkowanie sprzętu do
celów ogólnych projektu, tj. rezultatów programu, po jego zakończeniu nie wywołuje
żadnych korzyści ekonomicznych. Ponadto lista wyłączonego sprzętu dla projektu będzie
zatwierdzana na etapie umowy w sprawie projektu.
Całkowity koszt zakupu nowego sprzętu jest kwalifikowalny pod warunkiem, że sprzęt ów
stanowi nieodłączną i niezbędną część projektu i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia
rezultatu projektu.
c) koszty dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane
do projektu;
d) koszty informacji i promocji projektu w tym wydatki związanie z upowszechnianiem
informacji o realizacji projektu partnerskiego i informacji o tym, że projekt jest
współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Kosztami kwalifikowanymi będą:
— utworzenie i prowadzenie stron internetowych, pozycjonowania w
wyszukiwarkach,
4
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
— koszty związane z przygotowaniem, wydaniem oraz dystrybucją materiałów
informacyjnych i promocyjnych (np. podręczniki, albumy, plakaty, banery,
broszury, artykuły, ulotki, naklejki etc.),
— inne materiały informacyjno-promocyjne, mające przede wszystkim wartość
informacyjną
wykorzystywane
podczas
spotkań/konferencji/warsztatów/
seminariów, etc.,
— powielanie/kopiowanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
— przygotowanie i opublikowanie ogłoszeń i innych materiałów informacyjnych w
prasie oraz na bilbordach,
— przygotowanie i emisja ogłoszeń oraz innych materiałów informacyjnych w
telewizji, radiu, prasie, mediach elektronicznych,
— tablice informacyjne, tablice pamiątkowe,
— spotkania informacyjne, konferencje, konferencje prasowe,
— organizacja oraz udział w przedsięwzięciach mających na celu prezentację
oraz promowanie projektu,
— przygotowanie materiałów audiowizualnych,
— inne podobne wydatki związane z promocją.
e) koszty zarządzania do których należą:
 koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne
wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowo
wchodzące w skład wynagrodzenia, pod warunkiem, że są one zgodne ze
standardowymi zasadami ustalania wynagrodzeń przez beneficjenta i partnera
projektu. Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu są kwalifikowalne w
zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby
przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu,
 wynagrodzenia pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i
inne koszty wchodzące w skład wynagrodzenia zgodnie z prawem pracy, w
wysokości wynikającej z układu zbiorowego pracy, w wysokości wynikającej z
układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania w danej jednostce bądź
odpowiedniego aktu prawnego regulującego zasady wynagradzania, prace
pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej - uwzględniając fakt,
iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w
sprawie
kosztów
zarządzania… odpowiednie koszty wynagrodzeń pracowników są
kwalifikowalne wyłącznie w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań,
które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego
projektu,
 koszty podróży, diet, zakwaterowania dla personelu uczestniczącego w projekcie
pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i
partnera projektu oraz nie przekraczają stawek krajowych. W przypadku
podmiotów z Polski zostały one określonew Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
— tłumaczenia oraz weryfikacja tłumaczeń,
— koszty związane z organizacją szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji oraz
innych spotkań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu w zakresie
wskazanym w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie kosztów
zarządzania…,
5
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
— opłaty związane z zakładaniem i funkcjonowaniem rachunków bankowych
wymaganych zgodnie z umową w sprawie projektu, w tym koszty przelewów
przychodzących i wychodzących,
— koszty zakupu sprzętu informatycznego/ biurowego oraz oprogramowania i licencji
związanych z realizacją projektu jeżeli pracownik wykonuje zadania na rzecz
projektu przez co najmniej 50 % swojego czasu pracy. Wydatki na zakup
sprzętu i wyposażenia dla pracowników, którzy wykonują zadania na rzecz
projektu w mniejszym zakresie niż 50% czasu pracy, są kwalifikowalne tylko w
takim stopniu (proporcjonalnie), w jakim pracownik wykonuje zadania na
rzecz projektu,
— koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z
bezpośrednią obsługą administracyjną projektu (jeśli nie zostały włączone do
kosztów pośrednich),
— inne uzasadnione koszty związane obsługą administracyjną projektu (jeśli nie
zostały włączone do kosztów pośrednich) tj m.in.: koszty utrzymania powierzchni
biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, koszty usług
pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych,
kurierskich.
W ramach wynagrodzenia pracowników za wydatki kwalifikowalne uznaje się:
• wynagrodzenie zasadnicze,
• nagrody i premie przewidziane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie
wynagradzania danej instytucji bądź odpowiednim akcie prawnym regulującym
zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery
budżetowej,
• dodatek za staż pracy,
• dodatek funkcyjny,
• dodatek za stopień służbowy,
• wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę,
• składki potrącane z wynagrodzenia netto pracownika,
• płatny urlop szkoleniowy (finansowany proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia
finansowego w ramach kosztów zarządzania, jeśli tematyka szkolenia dotyczyła
kwestii związanych z projektem),
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop (finansowany proporcjonalnie do wysokości
wynagrodzenia finansowego w ramach kosztów zarządzania),
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (jeśli dotyczy), za okres przepracowany na
rzecz projektu oraz w odpowiedniej proporcji,
• odpłatność pracodawcy z tytułu: składek na ubezpieczenie społeczne (składka
emerytalna, rentowa, wypadkowa), składek na Fundusz Pracy,
• składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Kwalifikowalność wydatków w ramach kosztów zarządzania uzależniona jest od specyfiki
danego projektu. Wydatki w ramach kosztów zarządzania winny być realizowane w sposób
celowy i oszczędny poprze uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
Co do zasady, wydatki winny być realizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych z lub odpowiednio zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia
6
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 20092014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
4.2. Pośrednie koszty projektu (koszty ogólne)
Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być jasno wskazane
przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem, ale które
można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako poniesione bezpośrednio
w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnych projektu. Nie mogą one obejmować
żadnych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.
Do kosztów pośrednich można zaliczyć m.in.:
• koszt zatrudnienia personelu nie zaangażowanego bezpośrednio w projekt np.
wynagrodzenia personelu obsługowego projektu (obsługa kadrowa, księgowa,
administracyjna;
• koszty funkcjonowania biura tj. prąd, gaz, ogrzewanie, woda, sprzątanie, akcesoria
biurowe, czynsz, najem, podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne,
akcesoria/przybory toaletowe inne opłaty związane z eksploatacją lokalu wg obwiązującej
stawki;
• koszty administracyjne tj. telefon, fax, internet, poczta elektroniczna, usługi pocztowe,
telegraficzne, kurierskie, powielanie, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze i akcesoria
związane z działaniami na rzecz projektu, zakup sprzętu informatycznego, biurowego oraz
oprogramowania i licencji związanych z realizacją projektu;
• inne koszty administracyjne absolutnie niezbędne do zakończenia realizacji projektu, np.
koszty pracy współpracowników wspomagających (np. zatrudnionych na umowę zlecenie
lub o dzieło na czas określony do konkretnych prac pomocniczych) i głównej kadry
zarządzającej niezwiązanej bezpośrednio z wdrażaniem projektu;
• powszechnie używane środki trwałe.
Koszty pośrednie ponoszone w ramach projektów mogą opierać się na ryczałcie wynoszącym
do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowanych nie uwzględniających
wydatków ponoszonych w związku z przekazaniem niektórych zadań do wykonania na
zewnątrz (np. budowy, szkolenia), ponadto zostaną szczegółowo określone w umowie w
sprawie projektu.
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie
kosztów
zarządzania…
regulują rozdział kosztów pośrednich i bezpośrednich zatrudnionych w projekcie
pracowników. Charakter zadań powierzonych do wykonania osobom zatrudnionym w
projekcie oraz czas poświęcony na ich wykonanie oraz mają istotny wpływ na to czy koszt
wynagrodzenia danego pracownika będzie kosztem bezpośrednim czy pośrednim.
W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest w jednostce na pełen etat, wykonuje zadania na
rzecz projektu przy wykorzystaniu części etatu – opis stanowiska pracy/zakres obowiązków
tej osoby winien wskazywać jaka część etatu (lub procentowo) przypisana została do
sfinansowania w ramach kosztów zarządzania projektu. Wówczas wynagrodzenie danego
pracownika winno być finansowane proporcjonalnie do czasu jaki przypisano na realizację
zadań na rzecz projektu. Ponadto, regulamin organizacyjny jednostki zaangażowanej w
proces wdrażania i realizacji projektu winien określać zadania jakie wykonuje instytucja w
związku z realizacją projektu. Zadania wskazane w regulaminie winny wpisywać się
bezpośrednio w zakresy obowiązków osób (opisy stanowisk) których wynagrodzenie
finansowane jest w ramach kosztów zarządzania.
7
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
Szczegółowa metodologia kalkulacji kosztów pośrednich stanowi załącznik do wniosku
aplikacyjnego.
5. Koszty niekwalifikowalne
Poniższe wydatki nie są uznawane za kwalifikowalne:
• wydatki niezwiązane z celami projektu;
• odsetki od zadłużenia, obsługa zadłużenia i opłaty za opóźnienie płatności;
• opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z wyjątkiem kosztów
związanych z rachunkami wymaganymi przez Operatora Programu lub obowiązujące
prawo oraz koszty usług finansowych nałożonych przez umowę w sprawie programu;
• rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania;
• VAT podlegający zwrotowi;
• koszty pokryte z innych źródeł;
• grzywny, kary i koszty postępowania sądowego;
• wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności oraz
• wydatki niepotrzebne lub nierozważne;
• następujące składki wynagrodzeń: świadczenia finansowane ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zasiłek chorobowy, zasiłki
finansowane z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny), zasiłki
finansowane przez ZUS (np. zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński, opiekuńczy
wyrównawczy), koszty badań wstępnych oraz kontrolnych, dopłata do okularów, koszty
usług zdrowotnych;
• koszty zawierania umów cywilnoprawnych na realizację zadań w ramach projektu z
osobami, których wynagrodzenie jest finansowane w ramach kosztów zarządzania i/lub
osobami, których zakresy obowiązków/opisy stanowisk obejmują zadania związane z
wdrażaniem i realizacją projektu;
• koszty związane z przygotowaniem inwestycji to znaczy koszty opracowania: audytu
efektywności ekologicznej, dokumentacji technicznej (w tym projektu budowlanego;
przedmiotowe nie dotyczy budynków uznanych za wzorcowe),
• koszty materiałów eksploatacyjnych.
6. Okres kwalifikowalności wydatków
Szczegółowe ramy kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów zostaną
indywidualnie określone w umowie w sprawie projektu podpisanej pomiędzy Beneficjentem a
Operatorem, przy czym początkowym dniem okresu kwalifikowalności jest data podjęcia
decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. wyboru projektów a końcowa data
kwalifikowalności nie może być późniejsza niż 30 kwietnia 2016 r.
8
Download