UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO §1

advertisement
........................., dnia ..............
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
POJAZDU MECHANICZNEGO
Sprzedający pojazd:
Imię i nazwisko
.............................................................................................................
Adres zamieszkania/zameldowania ............................................................................................................
Seria i nr dowodu osobistego
.............................................................................................................
Przez kogo wydany
............................................................................................................
NIP
............................................................................................................
PESEL
............................................................................................................
Kupujący pojazd:
Imię i nazwisko
.............................................................................................................
Adres zamieszkania/zameldowania ............................................................................................................
Seria i nr dowodu osobistego
.............................................................................................................
Przez kogo wydany
............................................................................................................
NIP
............................................................................................................
PESEL
............................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest dobrowolna sprzedaż - kupno pojazdu mechanicznego
Marki
........................ .......................................................................
Nr identyfikacyjny pojazdu/VIN
........................ .......................................................................
Rok produkcji
........................ .......................................................................
Nr silnika
........................ .......................................................................
Nr rejestracyjny
........................ .......................................................................
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość pojazdu na kwotę: .....................................................................................................
słownie ...........................................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy
za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy.
§5
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
§6
W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
- podpisane własnoręcznie.
KUPUJĄCY
SPRZEDAJĄCY
Download