Załącznik nr 1 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

advertisement
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W
SZCZECINIE PRZY UL…………………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………….
Numer
telefonu………………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………………….
Dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F
Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. o następujących warunkach zawarcia umowy w sprawie partycypacji w
kosztach budowy lokalu mieszkalnego:
1. O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego
wniosku w siedzibie Towarzystwa.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany na żądanie TBSP w ciągu 14 dni do dostarczenia
wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, o które poprosi TBS
„Prawobrzeże” Sp. z o.o.
3. Termin zawarcia umowy zostanie wskazany przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
4. Umowa w sprawie nabycia praw partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia przez
wnioskodawcę dokumentów koniecznych do sporządzenia umowy z zastrzeżeniem
pkt.5,6,7 poniżej.
5. W przypadku zawarcia umowy nabycia praw partycypacji w kosztach budowy lokalu
mieszkalnego cena winna zostać uiszczona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia
ww. umowy. Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkował będzie możliwością
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
6. W przypadku, gdy Nabywca będzie korzystał ze środków kredytowych na pokrycie lub
uzupełnienie ceny nabycia wkładu, postanowienia pkt 5 mają zastosowanie po upływie 60
dni od daty zawarcia umowy nabycia praw partycypacji. Na uzasadniony wniosek
Nabywcy, TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może wyrazić zgodę na wydłużenie w/w terminu.
Wówczas termin zawarcia umowy zostanie wskazany przez TBS „Prawobrzeże”.
7. Jeżeli wnioskodawca nie przystąpi do podpisania umowy w sprawie nabycia partycypacji
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
we wskazanym terminie, Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże’ Sp. z o.o. może odstąpić od podpisania umowy.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzanie procedury nabycia prawa do dysponowania lokalem mieszkalnym
będącym przedmiotem naboru.
Akceptuję (-my) powyższe warunki zawarcia umowy.
……….. …………………………………………………..
( Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)
Jednocześnie oświadczam (-y), że pozostaję / nie pozostaję w związku małżeńskim oraz że
partycypację w kosztach budowy lokalu nabywam (-y):
a) z majątku osobistego na majątek odrębny
b) z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską *
W przypadku zakreślenia pkt b) wniosek powinni złożyć oboje małżonkowie lub powinna zostać
dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w naborze i zaciągnięcie zobowiązania
dotyczącego nabycia partycypacji w kosztach budowy lokalu.
*
……….. …………………………………………………..
( Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)
Download