Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego

advertisement
SKRINING RAKA SZYJKI MACICY
MAREK SPACZYŃSKI
KLINIKA ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W POZNANIU
BUDOWA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
KOBIETY
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃ.-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSK.
OGÓŁEM
zachor.
275
182
206
101
244
241
424
93
128
107
209
361
100
133
290
176
3270
zgony
154
84
96
60
102
142
229
60
94
54
113
222
51
72
126
86
1745
%
niewylecz.
56
46
47
59
42
59
54
65
73
50
54
61
51
54
43
49
53
%
wyleczonych
44
54
53
41
58
41
46
35
27
50
46
39
49
46
57
51
47
Rak szyjki macicy jest jednym z niewielu
nowotworów którym można skutecznie
zapobiegać,
ponieważ charakteryzują go:
powolny rozwój,
 dobrze opisane stany przedrakowe,
 szyjka dostępna badaniom
 tani i łatwy do wykonania test
Wcześnie wykryty – całkowicie wyleczalny


Eliminuje potrzebę drogiego leczenia

Korzyści ekonomiczne i społeczne
„stara” Unia
– 15 krajów
„nowa”
Unia
współczynnik
zachorowalności
/100tys.
9,5
16,7
współczynnik
umieralności
/100tys.
4,9
10,7
Oczekiwany wzrost
zachorowań do 2020 r.:
40%
wg Krajowego Rejestru
Nowotworów
na raka szyjki macicy:
3270 kobiet zachorowało,
1745 zmarło
53,3% rozpoznanych raków
nie wyleczono
Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku, CO 2008
główne
- zakażenie HPV
- wiek
- wczesne rozpoczęcie
współżycia
- duża liczba partnerów
płciowych
- duża liczba porodów
- palenie papierosów
- niski status
socjoekonomiczny
- dysplazja szyjki w
wywiadzie
prawdopodobne
- wieloletnie stosowanie
leków
antykoncepcyjnych
- dieta uboga w
antyoksydanty
- częste stany zapalne
pochwy:
* Ch.trachomatis
* Neisseria gonorhoeae
*wirus opryszczki
HPV a rak szyjki macicy
• infekcja HPV rozpoczyna się po
kontakcie płciowym
• 80% kobiet zwalcza infekcję bez
wystąpienia jakichkolwiek zmian na
szyjce macicy,
• u 20% kobiet ostra infekcja przechodzi
w fazę przewlekłą, zmiany typu CIN
rozwijają się w ciągu 2-4 lat
• u 15% kobiet następuje wyleczenie
infekcji HPV wraz z regresją zmian CIN
• u 3-5 % nieleczonych kobiet rozwija
się rak szyjki macicy
Chris Meijer
RAK
Bosch FX et al. J Clin Pathol 2002 , Ferlay J et al. Globocan 2002, IARC Press 2004
możliwości profilaktyki raka szyjki
macicy
czynniki ryzyka
zachowania seksualne
profilaktyka pierwotna
szczepionki
stany przedrakowe
infekcja HPV i CIN
profilaktyka wtórna
skryning
zachorowalność
rak inwazyjny
profilaktyka trzeciorzędowa
leczenie
śmierć
umieralność
Vaccine 24S3 (2006) S3/171-S3/177
skrining w Europie



skrining cytologiczny prowadzony jest w 25 z 27
krajów członkowskich UE, choć wdrażanie jest na
różnych etapach
17 krajów UE prowadzi populacyjne programy
skriningowe
12 krajów UE - programy niepopulacyjne.
(Cztery
państwa równolegle prowadzą program populacyjny i
niepopulacyjny)

w 2007 roku na badania cytologiczne w ramach
programów zgłosiły się ok. 32 miliony kobiet
(w wieku 30-60 lat mieszka ich w UE 109 mln, ale różne programy
obejmują w sumie 146 mln w różnym wieku)
Opracowano na podstawie Raportu IARC 2008



W Polsce skrining jest programowy, populacyjny
i zorganizowany
skrining programowy – oparty na prawnie
uregulowanych zasadach oraz finansowany ze
środków publicznych
skrining populacyjny – gdy określona docelowa
grupa na danym obszarze w każdej rundzie
skriningu jest identyfikowana i imiennie zapraszana
na badania (profilaktyka czynna)
skrining zorganizowany – to skrining, który posiada
struktury koordynujące na krajowym i regionalnym
poziomie, ma system monitorowania wszystkich
etapów badań przesiewowych raportowania
wyników oraz określa wytyczne postępowania w
przypadku nieprawidłowej cytologii
PROFILAKTYKA
PIERWOTNA
1. ELIMINACJA
CZYNNIKÓW
WPŁYWAJĄCYCH NA
ROZWÓJ RAKA
2.
SZCZEPIENIA HPV
PROFILAKTYKA
WTÓRNA
1. SKRINING
2. LECZENIE STANÓW
PRZEDRAKOWYCH
wykrywanie już
istniejącej patologii
CIN2 i CIN3
wczesnych postaci
raka
skuteczne leczenie
CIN2, CIN3
i wczesnych
postaci raka
Jest to test skriningowy do wykrywania
raka szyjki macicy
spełnia kryteria WHO:
- łatwy i tani do wykonania
- akceptowany przez kobiety
- wykrywa stany przedrakowe
- jego zastosowanie zmniejsza
śmiertelność w populacji
ale:
- duża ilość wyników fałszywie ujemnych,
czyli czułość badania jest
niezadowalająca

aby był skuteczny:
- trzeba objąć nim całą
populację
- wiąże się z dużymi
kosztami
- wymaga czasu


DNA HR HPV – wykrywa DNA wirusów
wysokoonkogennych w badanej próbce
- jednokrotne testowanie nie różnicuje
pomiędzy zakażeniem przygodnym i
przetrwałym
mRNA HR HPV – wykrywa mRNA pięciu
wirusów wysokoonkogennych w badanej
próbce (16, 18, 31, 33, 45)
- dodatni wynik wskazuje na rozpoczęcie
procesu karcinogenezy zainicjowane
przez HPV


ujemny wynik testu DNA HPV oceniający
wszystkie znane wysokoonkogenne typy
HPV
- wyklucza obecność CIN 3 i raka szyjki
macicy
- wskazuje, że u badanej kobiety nie
rozwinie się rak szyjki macicy w ciągu
kilku lat
- nie wyklucza obecności CIN1 i CIN2
dodatni wynik testu nie pozwala na ocenę
czasu trwania zakażenia, czyli nie różnicuje
kobiet z infekcją przygodną i przetrwałą



test mRNA
- pozwala na różnicowanie zakażenia
przygodnego i przetrwałego
obecność w pobranej próbce mRNA HPV
świadczy o obecności w niej transkryptów E6 i
E7 wirusa, czyli wskazuje, że zakażenie jest już
przetrwałe i rozpoczął się proces karcinogenezy
dodatni wynik tego testu informuje, że kobieta
jest w grupie bardzo wysokiego ryzyka rozwoju
CIN i raka szyjki macicy



mogą być używane w skriningu, ale na
razie nigdzie na świecie nie są stosowane
służą do weryfikacji nieprawidłowych
wyników badań cytologicznych
wyniki testów różnicują kobiety należące
do grupy wysokiego i niskiego ryzyka
zachorowania na raka szyjki macicy
Kraje rozwinięte – 98 000
raków/rok
Kraje rozwijające się – 343 400 raków/rok
2,74%
16 225
% wyników nieprawidłowych
Spaczyński et al: Ginekol Pol. 2010 Sep;81(9):655-63.
24%
27%
Populacja
Zgłaszalność
Gabinety w
Programie
1225
2348
2515
Spaczyński et al: Ginekol Pol. 2010 Sep;81(9):655-63.


na zaproszenia częściej odpowiadają i
uczestniczą w badaniach mieszkanki wsi w
porównaniu do mieszkanek miast (39,3% vs.
16,8%)
* Prawdopodobnie mieszkanki miast częściej
korzystają z wizyt w gabinetach prywatnych,
a te nie są rejestrowane w SIMP.
* Np. w województwie śląskim zgłosiły się
wszystkie kobiety mieszkające na wsi, do
których wysłano zaproszenia, a tylko 7%
mieszkanek miast
Obserwuje się trend malejący w zgłaszalności
mieszkanek szczególnie dużych miast



zaproszenia nie są wysyłane w sposób
regularny i planowy.
wysyłka jest zależna od udostępnienia
środków finansowych przez Ministerstwo
Zdrowia
powoduje to, że w końcu roku wysyła się
obecnie największą liczbę zaproszeń, a w
miesiącach zimowych kobiety nie są
skłonne do wykonywania badań
profilaktycznych.





Wszystkie wymazy powinny być rejestrowane w SIMP,
również pobrane w skriningu oportunistycznym
W regionach, gdzie obserwuje się szczególnie niską
zgłaszalność na badania, powinny zostać podjęte
intensywne działania o charakterze promocyjnym
Należy rozważyć możliwość wysłania powtórnego
zaproszenia
Należy zmienić niekorzystny czasowo plan wysyłki
zaproszeń. Powinny być one wysyłane regularnie,
szczególnie w miesiącach wiosennych i letnich.
Miesiące zimowe powinny zostać wykorzystane do
prowadzenia intensywnej kampanii medialnej, po której
powinna nastąpić wysyłka dużej transzy zaproszeń.


wprowadzenie badań cytologicznych do
pakietu badań okresowych wymaganych przez
pracodawcę
uzależnienie wypłaty świadczeń socjalnych
(zasiłki, becikowe) od przedstawienia
zaświadczenia o wykonaniu badania
cytologicznego
*ale bez jego wyniku!
PRZECIW
© prof. Marek Spaczyński
ZA
Koszty cytologii w Programie w PLN
ROK
Liczba wykonanych badań
2007
685 975
2008
793 397
2009
876 522
Koszty pozamedyczne (administracja, zaproszenia, PR)
5 070 800
2 110 909
5 655 701
2 322 494
7 101 141
2 255 870
Łącznie budżet Programu
7 567 815
1 474 9524
3 830 934
11 809 129
0
9 357 011
Koszty pozamed. jednej
cytologii w Programie
21,50
14,88
10,68
Budżet WOKów Łącznie
Budżet COK
Koszt wysyłki zaprosz. przez
NFZ
Koszty medyczne (pobranie i ocena rozmazu)
8,52*
51,12*
Średnia cena punktu NFZ
Koszty med. jednej
cytologii w Programie
(6 pkt. x średni koszt)
* Przyjmujemy średnią z roku 2010, za lata poprzednie brak danych
Całkowity koszt wykonania 1 cytologii w Programie
Łącznie koszty (medyczne
+ pozamedyczne)
jednej cytologii
72,62
66,00
61,80
Spaczyński M at all: Ginekol Pol. 2010 Oct;81(10):750-6



w 2009 roku wykryto w Programie 622
raki szyjki macicy
nieznane są dane o liczbie wykrytych
stanów przedrakowych – czyli
rzeczywistym celu badań przesiewowych
koszt wykrycia jednego raka w Programie
to
15 043 PLN
Spaczyński M at all: Ginekol Pol. 2010 Oct;81(10):750-6.
Stopnie zaawansowania – materiał własny
FIGO 0 10%
FIGO IA – 6%
FIGO IB – 29%
FIGO II – 35,4%
FIGO III – 18%
FIGO IV – 1,6%
Koszty medyczne leczenia raka
Postacie niskozaawansowane FIGO 0, IA i
częściowo IB - leczenie operacyjne: 12500 zł
Postacie zaawansowane > FIGO IB
- leczenie: radiochemioterapią:
29800 zł
© prof. Marek Spaczyński
W 2009 r. wykonano dla kodu C53:
-1334 procedury leczenia operacyjnego: średni koszt:
10 920 PLN
-1708 procedur brachyterapii – średni koszt: 7558 PLN
-1307 procedur teleterapii – średni koszt: 8699 PLN
-1276 procedur chemioterapii – średni koszt: 2850 PLN
NFZ wydał na leczenie chorych z rakiem szyjki macicy
w 2009r. – 42 482 537 PLN
Średni koszt leczenia jednej chorej
diagnostyki i kontroli) – 13 275 PLN
- przyjmując, że było 3200 nowych zachorowań
(bez
Koszty pozamedyczne leczenia raka - ?
Spaczyński M at all: Ginekol Pol. 2010 Oct;81(10):750-6
Ekonomiczne
BEZPOŚREDNIE
 drogie leczenie onkologiczne, mało skuteczne
jeśli choroba jest zaawansowana
 prawdopodobieństwo przeżycia 5-letniego
w I stopniu 75%, w II – 50%, w III – 25%
 im wyższy stopień tym większe koszty
POŚREDNIE – przewyższają bezpośrednie
 Przedwczesna śmiertelność i niesprawność
 L4, renty, koszty opieki społecznej, nad
osieroconymi dziećmi,

utracone lata życia (dla RSzM – średnio 26 lat,
bo zachorowania średnio w wieku 48 lat)
© prof. Marek Spaczyński
Oprac. na podst. Raportu „Powstrzymać raka szyjki macicy w Polsce”, Warszawa 2
Społeczne





Chorują kobiety w pełni aktywnego życia zawodowego i
rodzinnego
Koszty psychologiczne (choroba i śmierć w rodzinie,
konieczność opieki, wpływ na zdrowie reprodukcyjne)
Zaburzona struktura rodziny, szczególnie dotkliwa w
rodzinach niekompletnych (np. samotne matki)
Zaburzenie potencjału organizacyjnego i materialnego
rodziny
Przerzucenie ról i obowiązków kobiety na instytucje
państwowe (sierocińce, domy opieki, świadczenia
zdrowotne i rentowe)
© prof. Marek Spaczyński
Współczesne trendy w profilaktyce i wczesnym
wykrywaniu raka szyjki macicy
Łącznie
przeszkolono
* lekarze (ginekolodzy i rodzinni)
ok. 10 000 osób:
* położne i pielęgniarki
Centralny kurs dokształcający
w zakresie pobierania
 2200 lekarzy
rozmazów cytologicznych i egzamin
 6200
położnych
i
* położne
i położne
rodzinne
pielęgniarek
Szkolenia i konferencje
„Kobiety kobietom”, „Rak
szyjki macicy – problem społeczny”
 1300 opinion leaders
* niemedyczne środowiska opiniotwórcze,
bizneswomen
Profilaktyka raka szyjki macicy
* położne
Download