Obszar licznika Geigera

advertisement
Rysunek 1
x60
Licznik Geigera - Mullera. (Rysunek 1) Licznik ten stosuje się do detekcji
zarówno cząstek jonizujących jak i promieniowania gamma lub
rentgenowskiego. Zasadniczymi częściami tego licznika są: cylindryczna
katoda i przeciągnięta wzdłuż jej osi metalowa nić, stanowiąca anodę.
Elektrody te są umieszczone w hermetycznie zamkniętym naczyniu,
wypełnionym gazem ( np. argonem, powietrzem, wodorem) pod
ciśnieniem ok. 100 - 200 mm słupa rtęci. W niektórych przypadkach
katodą może być cylindryczna metalowa ścianka naczynia.
Taki kształt elektrod pozwala uzyskać duże natężenie pola elektrycznego
w pobliżu anody. Promieniowanie jądrowe powoduje jonizację gazu
między elektrodami licznika. Elektrony powstające w wyniku jonizacji są
przyspieszane w silnym polu elektrycznym i uzyskuj dostateczną
energię, aby wywołać dalsze akty jonizacji i wzbudzenia cząstek gazu. W
wyniku lawinowo rozwijającego się procesu jonizacji do anody podąża
coraz więcej elektronów. W procesie rozwoju wyładowania istotną rolę
odgrywają fotony promieniowania ultrafioletowego wzbudzonych
cząsteczek gazu. Wskutek zjawiska fotoelektrycznego, szczególnie
zachodzącego na katodzie, pojawiają się następne elektrony,
zapoczątkowujące kolejne lawiny elektronowe podążające ku anodzie. W
opisanym procesie narasta również liczba jonów dodatnich, które jako
znacznie cięższe od elektronów, poruszają się o wiele wolniej i tworzą w
gazie ładunek przestrzenny. Obecność ładunku przestrzennego
zmniejsza natężenie pola elektrycznego w obszarze między anodą i
chmurą jonów przesuwających się w kierunku katody. W wyniku tego
wyładowanie zanika. Jednakże jony dodatnie po osiągnięciu katody
wybijają z niej elektrony i jeżeli tylko dodatni ładunek z katody zostanie
dostatecznie szybko odprowadzony, lawiny elektronowe zaczną rozwijać
się od nowa. W ten sposób wyładowanie w liczniku jest stale
podtrzymywane i licznik nie może rejestrować następnych cząstek
promieniowania jądrowego.
Istnieje jednak parę sposobów powstrzymania wyładowania ciągłego w
liczniku. Jednym z nich jest włączenie w obwód licznika dostatecznie
dużego oporu R, rzędu 109 omów. Tak duży opór nie pozwala na
szybkie odprowadzenie ładunku ujemnego z anody, co obniża jej
potencjał aż do chwili, gdy jony dodatnie zostaną zebrane na katodzie.
To obniżenie potencjału a zarazem zmniejszenie napięcia między katodą
a anodą wystarcza, aby elektrony wybite przez jony nie wywoływały
nowych lawin. Prowadzi to do wygarnięcia wyładowania. Po czasie rzędu
setnej części sekundy ładunek z anody zostaje odprowadzony, a licznik
jest zdolny do zarejestrowania następnej cząstki.
Inny sposób wygaszania wyładowania polega
na wypełnieniu licznika wymienionymi
powyżej gazami z domieszką gazów lub par
o cząsteczkach wieloatomowych ( metan,
etan, pary alkoholu). Przy odpowiedniej
proporcji domieszki wyładowania po krótkim
czasie wygasają same. Gaszenie następuje dzięki silnemu pochłanianiu
promieniowania ultrafioletowego przez cząsteczki wieloatomowe oraz
dzięki temu, że jony cząsteczek wieloatomowych nie wybijają z katody
elektronów. Jeżeli rodzaj domieszki jest tak dobrany, ażeby energia
jonizacji jej cząsteczek była mniejsza niż cząsteczek ( atomów) gazu
podstawowego, to przy zderzeniach jonów gazu podstawowego z
cząsteczkami wieloatomowymi następuje jonizacja cząsteczek
wieloatomowych. W rezultacie tego do katody będą docierały tylko jony
domieszek niewybijające elektronów. Licznik z domieszką gazu o
cząsteczkach wieloatomowych nosi nazwę samogasnącego. Impulsowi
prądu wyładowania w liczniku odpowiada impuls napięcia na oporze,
który włączony jest w obwód licznika, niezależnie od jego rodzaju. Impuls
napięcia przekazywany jest do elektronowego urządzenia zliczającego,
zwanego przelicznikiem. W przypadku licznika Geigera - Mullera, na
skutek jonizacji wtórnej amplituda impulsów napięcia nie zależy od
energii straconej przez cząstkę w liczniku tj. od liczby par jonów
wytworzonych przez nią. Dlatego też licznik ten nie może służyć do
wyznaczania energii cząstek. Stosuje się go wyłącznie do rejestracji
liczby cząstek.
Liczniki Geigera - Mullera
charakteryzują się czasem
martwym pochodzącym stąd, że
Rysunek 2
powłoka jonów wytworzona w
wyładowaniu lawinowym w obszarze w
pobliżu anody obniża tam natężenie
pola do wartości mniejszej od
krytycznej koniecznej dla jonizacji
wtórnej w czasie występowania tego
ładunku przestrzennego, który to czas
może dochodzić do kilkuset µs. W
czasie tym licznik nie może zarejestrować nowej
cząstki.
Jeżeli dla licznika Geigera - Mullera zbadamy
Rysunek
2 natężeniu
zależność liczby zliczeń od przyłożonego napięcia przy
stałym
padającego promieniowania gamma to otrzymamy następującą
charakterystykę. (Rysunek 1) W pewnym przedziale napięć liczba
zliczeń się nie zmienia. Ten obszar nazywa się plateau geigerowskim.
Napięcie pracy licznika Geigera - Mullera wybiera się w połowie plateau.
Taki wybór podyktowany jest tym, że w obszarze plateau detektor jest
najmniej wrażliwy na wahania napięcia zasilającego.
Komora Wilsona
Jak wiadomo z badań fizyków i meteorologów, para wodna skrapla się
przede wszystkim na jonach. Wykorzystał to w roku 1912 C.T.R. Wilson
do opracowania metody pozwalającej obserwować ślady toru cząstek
ab-. Rysunek 1 przedstawia schematycznie zbudowane przez niego
urządzenie zwane obecnie komorą Wilsona. Zbiornik A napełniony jest
gazem (np. powietrzem lub argonem) z domieszką pary wodnej. Przez
szybę S możemy obserwować, co dzieje się w komorze lub dokonywać
fotografii. Wewnątrz komory umieszczamy preparat promieniotwórczy P,
emitujący cząstki jonizujące. Przez szybkie obniżenie tłoka T
powodujemy gwałtowne rozrzedzenie znajdującego się w zbiorniku gazu,
co prowadzi do obniżenia jego temperatury i częściowo skroplenia się
pary wodnej. Para skrapla się przede wszystkim na jonach utworzonych
przez poruszającą się cząstkę jonizującą , wyemitowaną przez
substancję promieniotwórczą. Powstałe kropelki wody tworzą biały ślad
toru poruszającej się cząstki. Rysunek 2 przedstawia fotografię takich
śladów cząstek a, a rysunek 3 cząstki b-. Widzimy, że zagęszczenie
kropelek wody na torze cząstki a jest znacznie większe niż w przypadku
cząstki b-. Świadczy to, że zdolność jonizacyjna cząstek a jest znacznie
większa niż cząstek b-.
Im dana cząstka naładowana ma większą energię, tym mniej par jonów
wytwarza na 1cm toru. Stąd na przykład tory cząstek a lub bsfotografowane w komorze Wilsona są cieńsze na początku a grubsze u
końca. Pozwala to wyznaczyć kierunek ruchu cząstki.
Komora Wilsona często umieszcza się w jednorodnym polu
magnetycznym (wytworzonym np. przez solenoid). Pole jest skierowane
prostopadle do szyby S (rys.1). Cząstki naładowane poruszają się w
płaszczyźnie prostopadłej do linii sił pola ulegają odchyleniu. Obserwując
kierunek odchylenia można określić znak ładunku elektrycznego cząstki.
Rysunek 4 przedstawia poglądowo zachowanie się promieniowania a,b- i
g w polu magnetycznym.
Mierząc dokładnie promienie krzywizny toru cząstki w polu
magnetycznym o znanym natężeniu, długość toru, tj. zasięg oraz
zagęszczenie powstałych kropel można za stosunkowo dużą
dokładnością wyznaczyć masę cząstki, jej ładunek i energię. Pozwala to
między innymi określić, jaka to jest cząstka, czyli ,,zidentyfikować” ją.
Komora Wilsona pozwala również na obserwowanie skutków
oddziaływania promieniowania gamma z materią. Przyjrzyjmy się
rysunkowi 5 przedstawia on fotografię śladu promieniowania gamma o
niewielkiej energii fotonu (tzw. promieniowania miękkiego). Widoczne są
liczne ślady elektronów, które pojawiają się wskutek znanego nam już
zjawiska fotoelektrycznego (foton gamma wyrzuca elektron z atomu lub
molekuły gazu wypełniającego komorę, a elektron ten jonizuje atomy lub
molekuły gazu, na których z kolei skrapla się para wodna).
Cząstki o dużej energii mają w gazie zasięg większy od wymiarów nawet
dużych komór Wilsona, a ponadto jonizując słabiej pozostawiają ledwie
widoczny ślad. Utrudnia to ich badanie. Toteż dla tych cząstek poczęto w
latach czterdziestych stosować tzw. Emulsje jądrowe, a w latach
pięćdziesiątych stosować tzw. komory pęcherzykowe.
Licznik Geigera - Mullera
Komora Wilsona
Bernadetta Andrzejewska kl. IV
LZa
Download