Pojemnik, zwłaszcza do miękkich owoców.

advertisement
EGZEMPLARZ ARCHIWALNY
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
d2)OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO
(19) PL en, 63464
(13) Y1
(21) Numer zgłoszenia: 115231
(51) Int.CI.
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 5/18
Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.01.2005
Rzeczypospolitej Polskiej
Pojemnik, zwłaszcza do miękkich owoców
(54)
(73) Uprawniony z prawa ochronnego:
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
Barełkowski Paweł, Poznań, PL
10.07.2006 BUP 14/06
(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:
31.10.2007 WUP 10/07
(O
^-
CO
(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:
Paweł Barełkowski, Poznań, PL
(2006.01)
115 2 3 1
h
Pojemnik, zwłaszcza do miękkich owoców
Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik, zwłaszcza do miękkich owoców,
mający zastosowanie do przechowywania i transportu oraz dystrybucji w handlu
miękkich owoców.
Pojemniki dla przechowywania i detalicznej dystrybucji miękkich owoców
wykonywane były poprzez wytłaczanie z masy papierowej o dużej grubości
ścianek bocznych i ukształtowane na etapie produkcji.
Masa papierowa ma duże właściwości
higroskopijne, co powodowało
wchłanianie soków wydzielonych przez owoc i powstawanie nieestetycznych
plam na pojemniku. Ukształtowane w sposób trwały pojemniki są niewygodne
w transporcie, zajmują dużo miejsca, poza tym są kosztowne w wykonaniu.
Przedstawione poniżej rozwiązanie eliminuje te wady i niedogodności.
Istota wzoru użytkowego, którym jest pojemnik, zwłaszcza do miękkich
owoców, w postaci cienkościennego, przestrzennego elementu z materiału o
odpowiedniej sztywności, stanowiącego w rozłożeniu płaszczyznę z nacięciami i
liniami bigowania, polega na tym, że w rozłożeniu stanowi prostokąt będący
2
dnem, mający na dwóch przeciwległych krawędziach, będących liniami
bigowania parę ścian bocznych, a na dwóch pozostałych krawędziach, będących
liniami bigowania, parę ścian czołowych, przy czym zarys ścian bocznych
stanowi figura trapezu foremnego o mniejszej podstawie równej długości
pierwszych krawędzi dna i krawędziach bocznych, będących liniami bigowania,
pochylonych względem linii przedłużenia drugich krawędzi dna pod kątem 10 30° z każdej strony na zewnątrz, poza tym każda ze ścian bocznych z każdej
strony na liniach bigowania krawędzi bocznych ma kształtowy element
zamykający, o kącie pochylenia krawędzi będących przedłużeniem dłuższej
podstawy ściany bocznej równemu kątowi pochylenia linii bigowania tejże
krawędzi bocznej ściany, oraz krawędzi, będącej linią przecięcia z początkiem w
punkcie styku obu krawędzi dna, natomiast na drugich krawędziach dna,
będących liniami bigowania, ma element tworzący ściany czołowe o zarysie
zbliżonym
do
dwóch
symetrycznych
trapezów
połączonych
większymi
podstawami, które są liniami bigowania, zaś mniejsze podstawy są równe
drugim krawędziom dna, a ich krawędzie boczne są pochylone względem linii
przedłużenia pierwszych krawędzi dna o kąt równy kątowi pochylenia linii
bigowania względem linii przedłużenia drugiej krawędzi dna, ponadto na
zewnętrznych krawędziach elementów tworzących ściany czołowe ma co
najmniej jeden wypust o długości równej szczelinie na linii bigowania drugich
krawędzi podstawy.
Korzystnym jest, gdy w ściankach bocznych pojemnik ma otwory.
Dzięki zastosowaniu pojemnika według wzoru uzyskano następujące efekty
techniczno - użytkowe:
- wyeliminowanie nieestetycznego procesu wchłaniania soków z owoców w
pojemnik,
- niewielkie gabaryty rozłożonego w płaszczyźnie pojemnika, ułatwiające jego
transport przed złożeniem,
3
- szybki montaż pojemnika w miejscu użytkowania, szczególnie w handlu
detalicznym,
- może być zastosowany jako opakowanie samoliczące, określające
zamierzaną wagę lub objętość owoców,
- wystarczająca trwałość pojemnika,
- łatwość utylizacji pojemnika po zużyciu,
- wykrojnłk do wytwarzania pojemnika ma nieskomplikowany zarys ostrzy,
- niewielkie koszty wytwarzania pojemnika.
Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku, przedstawiającym
pojemnik w rozłożeniu gdzie liniami ciągłymi pokazano krawędzie pojemnika, a
liniami przerywanymi pokazano linie bigowania,
Pojemnik jest cienkościennym, przestrzennym elementem z materiału o
odpowiedniej sztywności, zwłaszcza kartonu, stanowiącym
płaszczyznę z nacięciami i liniami bigowania.
w rozłożeniu
Stanowi go prostokąt
będący
dnem i, mający na dwóch przeciwległych krawędziach 2, będących liniami
bigowania parę ścian bocznych X a na dwóch pozostałych krawędziach 4,
będących liniami bigowania, parę ścian czołowych 5. Zarys ścian bocznych 3
stanowi figura trapezu foremnego o mniejszej podstawie równej długości
pierwszych krawędzi 2 dna 1 i krawędziach bocznych 6, będących liniami
bigowania, pochylonych względem linii przedłużenia drugich krawędzi 4 dna 1
pod kątem a 10 - 30° z każdej strony na zewnątrz.
Każda ze ścian bocznych 3
z każdej strony na liniach bigowania L krawędzi bocznych ma kształtowy
element zamykający 7, o kącie a pochylenia krawędzi będących przedłużeniem
dłuższej podstawy ściany bocznej 3, równemu kątowi a pochylenia linii
bigowania fi tejże krawędzi bocznej ściany % oraz krawędzi, będącej linią
przecięcia, mającą początek w punkcie styku obu krawędzi 2, Ą, dna 1. Na
drugich krawędziach 4 dna i, będących liniami bigowania, ma element tworzący
ściany czołowe
5 o zarysie zbliżonym do dwóch symetrycznych trapezów,
połączonych większymi podstawami H, które są liniami bigowania, zaś
mniejsze podstawy są równe drugim krawędziom 4. dna 1, a ich krawędzie
4
boczne są pochylone względem linii przedłużenia pierwszych krawędzi 2 dna i o
kąt a równy kątowi a pochylenia linii bigowania L względem linii przedłużenia
drugiej krawędzi 4 dna 1. Na
zewnętrznych krawędziach elementów
tworzących ściany czołowe 5 jest co najmniej jeden wypust S o długości równej
szczelinie 9_ na linii bigowania drugich krawędzi 4 dna 1. W ściankach bocznych
3 pojemnik ma otwory 10.
W celu złożenia pojemnika należy zgiąć elementy zamykające Z wzdłuż linii
bigowania L ku górze, a następnie ścianki 3 wygiąć wzdłuż krawędzi 2 ku górze.
Gdy krawędzie elementu zamykającego 7 na linii rozcięcia oprą się o krawędzie
4 dna 1, należy wygiąć elementy tworzące ścianki czołowe 5 wzdłuż linii
bigowania 11 ku wnętrzu opakowania tak, aby przykryte zostały elementy
zamykające Zwszystkich
Wpust 8 wprowadza się w szczelinę 9 w celu zablokowania
elementów
opakowania.
Otwory
!0_ w
ściankach
zapewniają wentylację przechowywanych w pojemniku produktowi
mgr inż. Jerzy ŁjUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY
bocznych
11523 1
Zastrzeżenia ochronne
1, Pojemnik, zwłaszcza do miękkich owoców, w postaci cienkościennego,
przestrzennego elementu
z materiału
o odpowiedniej
sztywności,
stanowiącego w rozłożeniu płaszczyznę z nacięciami i liniami bigowania,
znamienny tym, że w rozłożeniu stanowi prostokąt będący dnem (1),
mający na dwóch przeciwległych krawędziach (2), będących liniami
bigowania parę ścian bocznych (3), a na dwóch pozostałych krawędziach
(4), będących liniami bigowania, parę ścian czołowych (5), przy czym
zarys ścian bocznych (3) stanowi figura trapezu foremnego o mniejszej
podstawie
równej długości
pierwszych
krawędzi
(2)
dna
(1) i
krawędziach bocznych (6), będących liniami bigowania, pochylonych
względem linii przedłużenia drugich krawędzi dna (1) pod kątem Ji 10 30° z każdej strony na zewnątrz, poza tym każda ze ścian bocznych (3) z
każdej strony na liniach bigowania (6) krawędzi bocznych ma kształtowy
element zamykający (Z), o kącie pochylenia JL
krawędzi będących
przedłużeniem dłuższej podstawy ściany bocznej (3) równemu kątowi
pochylenia Ji linii bigowania (6) tejże krawędzi bocznej ściany (3), oraz
krawędzi, będącej linią przecięcia z początkiem w punkcie styku obu
krawędzi (2), (4) dna (1), natomiast na drugich krawędziach (4) dna (1),
będących liniami bigowania, ma element tworzący ściany czołowe (5) o
zarysie zbliżonym do dwóch symetrycznych trapezów połączonych
2
większymi podstawami (11), które są liniami bigowania, zaś mniejsze
podstawy są równe drugim krawędziom (4) dna (1), a ich krawędzie
boczne są pochylone względem linii przedłużenia pierwszych krawędzi
(2) dna (1) o kąt
JL
równy kątowi pochylenia linii bigowania (6)
względem linii przedłużenia drugiej krawędzi (4) dna (1), ponadto na
zewnętrznych krawędziach elementów tworzących ściany czołowe (5) ma
co najmniej jeden wypust (8) o długości równej szczelinie (9) na linii
bigowania drugich krawędzi (4) dna (1).
2. Pojemnik według zastrz. 1 znamienny tym, że w ściankach bocznych (3)
ma otwory (10).
J
mgr inż.(Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY
7?523
mgr inż. lerzy
RZECZNIK PATEN
Download