plan zamówień publicznych powyżej progu określonego w art. 4 pkt

advertisement
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT 8 PZP NA ROK 2017
- WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU
Plan sporządzony został na podstawie: złożonych zapotrzebowań na 2017 r, przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisanych
umów w 2016r
APTEKA ZAKŁADOWA
L
p.
nazwa i rodzaj zamówienia
kod CPV wraz z opisem
1
2
33620000-2 Produkty lecznicze dla
krwi, organów krwiotwórczych oraz
układu krążenia
33141510-8 Produkty krwiopochodne
33621300- Preparaty przeciw anemii
33642100-3 Hormony przysadki,
podwzgórza i analogiczne
33652000-5 Środki
przeciwnowotworowe i
immunomodulacyjne
33652100-6 Środki
przeciwnowotworowe
33662100-9 Środki oftalmologiczne
33652300-8 Środki immunsupresyjne
33651520-9 Immunglobuliny
33692800-5 Roztwory do dializ
33696000-5 Odczynniki i środki
kontrastowe
33661100-2 Środki znieczulające
33141624-0 Zestawy do podawania
leków
1.
Środki przeciwnowotworowe,
immunomodulacyjne, kontrastowe, do
dializ i znieczuleń , DOSTAWA
2.
Cewniki oraz osprzęt jednorazowy do
Generatora do krioablacji CryoCath,
elektrody do ablacji, elektrody
diagnostyczne, elektrody do czasowej
stymulacji serca, retraktory, dreny do
pompy QIONA do chłodzenia, elektrody
ablacyjne wraz z najmem generatora do
ablacji kardiochirurgicznych,
Wyk. U. T. 261 660 753
33158200-4 Urządzenia do
elektroterapii
33140000-3 Materiały medyczne
33182100-0-DefibrylatorKardiowerter
PA-01,Wynajem
wysokość
środków –
poziom
finansowania
w bieżącym
roku
3
przybliżona
szacunkowa
Wartość netto
przybliżona
szacunkowa
cena brutto
termin
realizacji
zamówienia
Tryb
postępowania
termin
wszczęcia
postępowa
nia
pożądana
data
zawarcia
umowy
4
5
6
7
8
9
5 050 004,04
5 611 140,06
6 060 247,26
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
I 2017
IV. 2017
8 996 400,00
11 111 111,11
12 000 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
I. 2017
IV. 2017
1
elektrody ablacyjne: dwukierunkowe,
czterobiegunowe kompatybilne z
generatorami: BSC, Stockert, Osypka,
koszulki, igły, introducery do nakłuć
przegrody międzyprzedsionkowej
Elektrody do ablacji przy zastosowaniu
systemu elektroanatomicznego
trójwymiarowego z najmem urządzenia do
mappingu trójwymiarowego, zestaw do
drenażu osierdzia, zestaw do zamykania
uszka lewego przedsionka, elektrody
diagnostyczne, ablacyjne, adaptery „Y”
sprzęt do usuwania elektrod, nóż
plazmowy dla Pracowni Elektrofizjologii
stymulatory, kardiowertery
DOSTAWA, NAJEM
3.
Produkty lecznicze oraz akcesoria
apteczne, spirytus skażony
DOSTAWA
Wyk. U. T. 261 660 753
33610000-9 Produkty lecznicze dla
przewodu pokarmowego i
metabolizmu
33611000-6
Produkty lecznicze
do leczenia zaburzeń związanych z
nadkwasotą
33612000-3
Produkty lecznicze
do leczenia zaburzeń w
funkcjonowaniu przewodu
pokarmowego
33615000-4
Produkty lecznicze
używane przy cukrzycy
33620000-2
Produkty lecznicze
dla krwi, organów krwiotwórczych
oraz układu krążenia
33621000-9
Produkty lecznicze
dla krwi oraz organów
krwiotwórczych
33622000-6
Produkty lecznicze
dla układu sercowo-naczyniowego
33622100-7
Produkty lecznicze
do terapii serca
33630000-5
Produkty lecznicze
dla dermatologii oraz układu
mięśniowo-szkieletowego
33631000-2
Produkty lecznicze
dla dermatologii
33632000-9
Produkty lecznicze
dla układu mięśniowo- szkieletowego
33640000-8
Produkty lecznicze
30 001 323,01
33 336 136,79
36 003 027,73
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
I 2017
2
IV. 2017
4.
Jednorazowy sprzęt – wyroby medyczne
DOSTAWA, NAJEM
Wyk. U. T. 261 660 753
dla układu moczowo-płciowego oraz
hormonów
33641000-5
Produkty lecznicze
dla układu moczowo-płciowego oraz
hormonów płciowych
33642300-5
Produkty lecznicze
do terapii tarczycy
33660000-4
Produkty lecznicze
dla układu nerwowego i organów
zmysłów
33661000-1
Produkty lecznicze
dla układu nerwowego
33661400-5
Produkty lecznicze
przeciwko chorobie Parkinsona
33661700-8
Pozostałe produkty
lecznicze dla układu nerwowego
33662000-8
Produkty lecznicze
dla organów zmysłów
33670000-7
Środki lecznicze
dla układu oddechowego
33673000-8
Produkty lecznicze
przeciwko przewlekłym chorobom
przenoszonym drogą kropelkową
33690000-3
Różne produkty
lecznicze
33692000-7
Roztwory lecznicze
33697000-2
Preparaty lecznicze,
z wyłączeniem produktów
stomatologicznych
09222000-1
Spirytus absolutny
33140000-3 Materiały medyczne
33141310-6
Strzykawki
33141000-0Jednorazowe,
niechemiczne artykuły medyczne i
hematologiczne
33181520-3 Wyroby do dializy
nerkowej
33692800-5 Roztwory do dializy
33141300-3 Urządzenia do
nakłuwania żył, pobierania krwi
33124130-5 Wyroby diagnostyczne
33141410-7 Przecinaki i noże
chirurgiczne
33140000-3 Materiały medyczne
33141411-4 Skalpele i noże
chirurgiczne
4 498 200,00
5 555 555,55
6 000 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
I 2017
3
IV.2017
5.
6.
7.
Dostawa materiałów opatrunkowych,
hemostatyków, zestawów opatrunkowych,
obłożeń chirurgicznych i siatek
przepuklinowych z najmem urządzenia do
kompresoterapii
DOSTAWA, NAJEM
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla
Klinicznego Oddziału Chirurgii
Naczyniowej
stentgrafty
DOSTAWA, NAJEM
Implanty do stabilizacji wewnętrznej
kręgosłupa, zastawki i drenaże do leczenia
wodogłowia,, masy do uzupełnień
ubytków, substytut kostny, na potrzeby
Klinicznego Oddziału Neurochirurgii,
stabilizacja dynamiczna dla Bloku
Neurochirurgii wraz z najmem
instrumentarium, Protezy trzonu
kręgowego odcinka szyjnego wraz z
najmem instrumentarium, stymulatora
rdzeniowego, system płytek do osteotomii
wraz z najmem instrumentarium
stabilizacje kręgosłupa, zestaw do
kyfoplastyki balonowej, materiały do
zespoleń i płytki czaszkowe
Wyk. U. T. 261 660 753
33192500-7 Probówki
38437000-7 Pipety i akcesoria
laboratoryjne
33141642-2 Akcesoria do drenażu
33141320-9 Igły medyczne
33954000-2 Zestawy do zbierania
dowodów biologicznych
39300000-5 Różny sprzęt
33141119-7 Kompresy
33141114-2 Gaza medyczna
33141115-9 Wata medyczna
33141113-4 Bandaże
33141110-4 Opatrunki
33141000-0 Jednorazowe,
niechemiczne artykuły medyczne i
hematologiczne
33141116-6 Zestawy opatrunkowe
33141111-1 Opatrunki przylepne
33141112-8 Plastry
33141127-6 Hemostatyki wchłanialne
33140000-3 Materiały medyczne
33141117-3 Wełna bawełniana
33199000-1 Odzież medyczna
33695000-8 Wszelkie pozostałe
produkty inne niż terapeutyczne
PA01-7 Wynajem
33140000-3 Materiały medyczne
PA01-7 Wynajem
33183100-7 Implanty ortopedyczne
33183200-8 Protezy ortopedyczne
33183000-6 Dodatkowe wyroby
ortopedyczne
33697110-6 Cementy do rekonstrukcji
kości
33141700-7 Wyroby ortopedyczne
33141770-8 Wyroby używane w
przypadku złamań, śruby i płyty
33140000-3 Materiały medyczne
33190000-8 Różne urządzenia i
produkty medyczne
33183000-6 Dodatkowe wyroby
ortopedyczne
4 048 380,00
4 918 875,82
5 400 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
I 2017
IV. 2017
8 330 000,00
9 259 259,26
10 000 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
I.2017
IV.2017
1 049 580,00
1 666 666,66
1 800 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
II. 2017
V.2017
4
DOSTAWA, NAJEM
Rękawice jednorazowe, podkłady,
8. prześcieradła
DOSTAWA
Zastawki, pierścienie, protezy
naczyniowe, łaty naczyniowe,
9. stabilizatory, retraktory dla Kliniki
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
DOSTAWA,
Wyroby hemofiltracji DOSTAWA
10.
SERWIS,
Materiały do zespoleń kości, system
grawitacyjny, płytki oczodołowe,
endoprotezy bezcementowe, system do
rekonstrukcji więzadła, płytki
rekonstrukcyjne, masy do uzupełnień
ubytków, substytut kostny, na potrzeby
Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii ,
Klinicznego Oddziału Chirurgii
11.
Szczękowo – Twarzowej
Taśma do stabilizacji złamań kości udowej
z najmem, endoprotezy, elementy
ortopedyczne, cementy, kotwice, system
płytek do osteotomii otwartej kości
piszczelowej wraz z najmem
instrumentarium,
DOSTAWA, NAJEM
Dostawa odczynników do aparatu
szybkich analiz parametrów krytycznych
12. wraz z najmem analizatora typ ABL 90
FLEX przez okres 12 miesięcy dla OIOM,
33141121-4 Szwy chirurgiczne
33140000-3 Materiały medyczne
399 840,00
555 555,55
600 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
II.2017
V.2017
33182220-7 Zastawki serca
33184200-5 Protezy naczyniowe
33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki
naczyniowe
874 650,00
1 388 888,89
1 500 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
II 2017
V.2017
33140000-3 Materiały medyczne
223 480,42
275 901,76
297 973,90
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
II 2017
V.2017
2 847 388,46
4 521 472,81
4 883 190,64
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
III 2017
VI.2017
32 466,10
73 320,00
79 185,60
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
IV.2017
VIII.2017
466 480,00
1 296 296,96
1 400 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
V.2017
IX 2017
261 488,30
1 472 742,07
1 590 561,44
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
VII.2017
XI.2017
131 462,40
296 888,89
320 640,00
2017/2018
Z wolnej ręki
VII 2017
VIII 2017
33183100-7 Implanty ortopedyczne
33183200-8 Protezy ortopedyczne
33183000-6 Dodatkowe wyroby
ortopedyczne
33697110-6 Cementy do rekonstrukcji
kości
33141700-7 Wyroby ortopedyczne
33141770-8 Wyroby używane w
przypadku złamań, śruby i płyty
33140000-3 Materiały medyczne
33190000-8 Różne urządzenia i
produkty medyczne
33183000-6 Dodatkowe wyroby
ortopedyczne
33141121-4 Szwy chirurgiczne
33696200-7 Odczynniki do badania
krwi
PA01-7 Wynajem
DOSTAWA, NAJEM
13.
Szwy, zaciski, podwiązki
DOSTAWA
14.
Dezynfekcja
DOSTAWA
15. dostawa prowadników pomiarowych ,
Wyk. U. T. 261 660 753
33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki
naczyniowe
33141121-4 Szwy chirurgiczne
33741100-7 Środek do mycia rąk
33741300-9 Środek odkażający do rąk
33631600-8 Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne
33711500-2 Produkty do pielęgnacji
skóry
33695000-8 Wszelkie pozostałe
produkty inne niż terapeutyczne
39831700-3 Automatyczne dozowniki
mydła
33140000-3
Materiały
5
ciśnieniowych do FFR Pressure Wire oraz
świadczenie usług serwisowych aparatu
Radi Analyzer Xpress, Sn XP0570,
sondy OCT do aparatu C7XR Lightlab
Imaging serwis aparatu
DOSTAWA, SERWIS
Sprzęt jednorazowy stosowany w chirurgii
laparoskopii i endoskopii dla Kliniki
Chirurgii i Pracowni Endoskopowych
16. najem generatora do termoablacji wraz z
elektrodami akcesoria jednorazowe do
neuromonitoringu do aparatu c2 nerve
monitor DOSTAWA, NAJEM
Sprzęt do krążenia pozaustrojowego dla
17. Kardiochirurgii
DOSTAWA, NAJEM
Pompa IMPELLA CP Pompa aktywnie
18. wspomagająca krążenie DOSTAWA,
NAJEM
Kardiowertery, defibrylatory
(Kardiologia);
Kardiowerter z systemem monitorowania
pacjenta Stymulatory, jednorazowy sprzęt
19.
specjalistyczny (Pracownia
Elektrofizjologii i Stałej Stymulacji Serca,
Oddział Kardiochirurgii) DOSTAWA,
NAJEM,
Radiofarmaceutyki i izotopy
Znaczniki do badań scyntygraficznych
20. MIBG-I-123 dla Zakładu Medycyny
Nuklearnej
DOSTAWA
Materiały do biopsji gruboigłowej
wspomaganej próżniowo wraz z najmem
21.
systemu
DOSTAWA, NAJEM
Jednorazowy sprzęt medyczny stosowany
do angiografii, koronarografii, testów
22.
ACT, TT, PT z najmem aparatu, sprzętu
do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem
Wyk. U. T. 261 660 753
medyczne
50410000-2 –Usługi w zakresie
napraw i konserwacji aparatury
pomiarowej , badawczej, kontrolnej
art. 67 punkt 1
PZP
33140000-3 Materiały medyczne
33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
PA01-7 Wynajem
333 200,00
3 703 703,70
4 000 000,00
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
VIII 2017
XII 2017
33186000-7 Pozaustrojowe układy
krążeniowe
33141600-6 Zbiorniki i torby do
gromadzenia płynów ustrojowych,
dreny i zestawy
33140000-3 Materiały medyczne
161 261,34
1 659 067,30
1 791 792,68
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
VIII 2017
XII 2017
33140000-3 Materiały medyczne
PA01-7 Wynajem
103 292,00
287 037,04
310 000,00
2017/2018
Z wolnej ręki
art. 67 punkt 1
PZP
VIII 2017
IX 2017
980 202,77
10 895 500,11
11 767 140,12
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
VIII.2017
XII 2017
108 516,47
1 206 221,00
1 302 718,68
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
IX. 2017
XII 2017
33141323-0 Igły do biopsji
33140000-3 Materiały medyczne
PA01-7 Wynajem
97 899,02
296 394,26
320 105,80
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
IX 2017r
XI 2017
33140000-3
Materiały medyczne
33111730-7
Wyroby do angioplastyki
--------------
11 604 585,00
12 532 951,80
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
X 2017
I 2018
33158210-7 Stymulatory
33182100-0-Defibrylatory
33140000-3Materiały medyczne
33182210-4Rozruszniki serca
33182240-3Części i akcesoria do
rozruszników serca
33158200-4 Urządzenia do
elektroterapii
33190000-8 Różne urządzenia i
produkty medyczne
PA01-7 Wynajem
33696400-9
Odczynniki
izotopowe
60000000-8
Usługi
transportowe (z wyłączeniem
transportu odpadów)
6
konsoli cewników balonowych na
potrzeby pracowni hemodynamiki i
elektrofizjologii, cewników balonowych
do walwuloplastyki i pętle do usuwania
ciał obcych dla pracowni Hemodynamiki
Jednorazowy sprzęt do naczyń szyjnych i
sprzętu obwodowego
cewniki i elektrody do denerwacji
nerkowej bioresorbowalne rusztowania
absorb System
Zastawki przezskórne
System zamykający typu szewnego ,
sondy do pomiaru FFR oraz sond do USG
wewnątrznaczyniowego wraz z najmem
konsoli mobilnej , system do
przeznaczyniowej naprawy zastawki
mitralnej
DOSTAWA, NAJEM
33696200-7
Odczynniki do badania krwi
Okulistyka – dostawa soczewek
wewnątrzgałkowych, preparatów i sprzętu
23.
medycznego z najmem aparatu
DOSTAWA, NAJEM
33731110-7 Soczewki śródoczne
33140000-3 Materiały medyczne
33662100-9 Środki oftalmologiczne
33141620-2 Zestawy medyczne
24111500-0 Gazy medyczne
PA01-7 Wynajem
---------------
24. Rusztowanie bioresorbowalne DOSTAWA
33140000-3 Materiały medyczne
-----------------
2 255 764,00
2 436 225,12
2017/2018
Przetarg
nieograniczony
X 2017
I.2018
345 000,00
372 600,00
2017/2018
Z wolnej ręki
art. 67 punkt 1
PZP
XII 2017
I 2018
.............................................................
Podpis i pieczęć
Wyk. U. T. 261 660 753
7
Download