DZIA*AJ Lokalnie IX 2015

advertisement
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
DARCZYŃCY
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
DARCZYŃCY
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Podstawą realizacji projektu jest umowa oraz wniosek,
który stanowi załącznik do umowy.
Termin obowiązywania umowy określony
we wniosku.
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Kwalifikowalność wydatków:
Termin umowy.
Budżet projektu jako podstawa merytorycznego uznania
prawidłowości poniesionych kosztów.
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Poświadczanie wkładu własnego:
Finansowego – faktura VAT, rachunek, umowa
Niefinansowego – potwierdzenie pracy (formularz na
stronie www.dzialajlokalnie.gostyn.pl)
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Możliwość przesunięć w budżecie projektu:
do 300 zł – informacja na piśmie,
od 300 zł do 1000 zł – po pisemnej akceptacji Zarządu
Stowarzyszenia „Dziecka”,
nowa pozycja budżetowa - po pisemnej akceptacji Zarządu
Stowarzyszenia „Dziecka”,
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Zakup powyżej 5000 zł netto:
3 oferty, akceptacja Zarządu Stowarzyszenia „Dziecko”.
Konieczność zwrotu niewykorzystanych środków – termin.
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Odsetki bankowe
Wykorzystanie na realizację projektu lub zwrot w przypadku
niewykorzystania –
W przypadku, gdy suma niewykorzystanych środków z Dotacji
nie przekracza 5 zł (pięć zł 00/100), Dotowany nie ma
obowiązku zwrotu ich Darczyńcy pod warunkiem, że
przeznaczy je na cele statutowe Dotowanego.
Przechowywanie dokumentacji – 5 lat.
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Opis faktur:
dla środków z dotacji:
sfinansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie X”. Dodatkowo należy określić źródło
finansowania kosztu.
dla środków własnych:
sfinansowano ze środków własnych w ramach
realizacji Programu „Działaj Lokalnie X”
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
MONITORING PROJEKTU
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Dziękuję za uwagę !
Ewa Misiaczyk
Tel. 881 008 140
[email protected]
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
Download