PROGRAM

advertisement
PROGRAM
CZWARTEK 21 maja 2009
18.00 Otwarcie Zjazdu
18.30 Sesja inauguracyjna
1)
2)
3)
G.Opala Choroba Parkinsona wczoraj i dziś - ponad 35 lat obserwacji
Z.Wszołek Parkinsonism, depression, hypoventilation, and weight loss - Perry syndrome
P.P.Liberski Kuru, choroba szalonych krów i wariant choroby Creuzfelda-Jakoba:
pięćdziesięcioletnia historia
(wykład dedykowany pamięci D.Carletona Gajduska, 1923-2008)
PIĄTEK 22 maja 2009
7.00 – 8.15 Warsztaty
1.1 Zaburzenia ruchowe wieku rozwojowego (dystonie, parkinsonizm młodzieńczy, choroba Gilles de
la Tourette’a, poinfekcyjne zaburzenia ruchowe) P.Janik, A.Gajos
1.2 Zaburzenia ruchowe w obrębie głowy/twarzy (kurcz powiek, zespół Meige’a, synkinezy, dystonie
typu jaw closing/opening, drżenie podniebienia, orolingual tremor, połowiczy kurcz twarzy)
S.Budrewicz, D.Koziorowski
1.3 Leczenie dystonii szyjnej toksyną botulinową (grant firmy Merz) S.Ochudło, A.Bogucki
8.30 – 10.00 Sesja plenarna 1.1
Atypowe zespoły parkinsonowskie
Prowadzenie: A.Krygowska-Wajs, S.Budrewicz
1)
2)
3)
4)
U.Fiszer Postępujące porażenie nadjądrowe
B.Jasińska-Myga Zanik wieloukładowy
A.Gajos Zwyrodnienie korowo-podstawne
M.Barcikowska-Kotowicz Otępienie z ciałami Lewy’ego
10.00 – 10.30 Przerwa
10.30 – 11.50 Sesja sponsorowana firmy Roche
Prowadzenie: A.Bogucki, U.Fiszer
1) A.Shapira New aspects in the etiology and pathogenesis of Parkinson’s disease
2) A.Friedman Lewodopa w chorobie Parkinsona – kiedy i dlaczego?
3) M.Białecka Indywidualizacja terapii lewodopą - mit czy rzeczywistość?
(wykłady 30 + 20 + 20 min., dyskusja 10 min.)
12.00 – 13.30 Sesja plenarna 1.2
Czynniki etiologiczne zaburzeń ruchowych
Prowadzenie: U.Fiszer, A.Szczudlik
1)
2)
3)
4)
Z.Wszołek Genetics of parkinsonism - update
H.Kwieciński Zaburzenia ruchowe spowodowane kanałopatiami
J.Sanotsky Epidemia efedronowa
A.Głąbiński Immunologicznie uwarunkowane zaburzenia ruchowe
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Sesja plenarna 1.3
Rehabilitacja w zespołach parkinsonowskich
Prowadzenie: J.Kujawa, J.Sławek
1) J.Kujawa, M.Pruszyńska, R.Słoniak: Terapia funkcjonalna w chorobie Parkinsona
2) A.Siger Strategie interwencyjne w zaburzeniach chodu
3) E.Kowalewska, M.Chrzanowska, J.Kujawa Reorganizacja czynności życia codziennego u osób z
chorobą Parkinsona
4) S.Budrewicz Rehabilitacja zaburzeń mowy
16.10 – 17.20 Sesja sponsorowana firmy Glaxo
Prowadzenie: B.Jasinska-Myga, A.Szczudlik
1)
2)
3)
J.Sławek Aktualne strategie postępowania terapeutycznego w chorobie Parkinsona
F.Stocchi Optimization of symptoms control with ropinirole PR
A.Bogucki Miejsce ropinirolu w terapii dopaminergicznej zespołu niespokojnych nóg"
17.30 – 19.00 Walne Zgromadzenie SSP PTN
19.00 – 20.15 Sesja video (w języku polskim)
Prowadzenie: W.Kuran, J.Sławek
SOBOTA 23 maja 2009
7.00 – 8.15 Warsztaty
1.1 Zaburzenia ruchowe związane ze snem (PLMS, RLS, zaburzenia zachowania podczas snu REM,
mioklonie hipnagogiczne, nocna napadowa dystonia, somnambulizm) M.Skalski, M.BoczarskaJedynak
1.2 Podkorowe zaburzenia chodu (parkinsonizm naczyniowy, wodogłowie normotensyjne, inne
zaburzenia chodu) A.Szczudlik, M.Rudzińska
1.3 Zaburzenia ruchowe spowodowane zaburzeniami metabolizmu metali (choroba Wilsona, choroba
Menkesa, choroba Pelizauesa-Merzbachera) S.Jóźwiak, T. Kmieć, B.Tarnacka
8.30 – 10.00 Sesje równoległe (1, 2, 3,)
(prezentacja doniesień oryginalnych – prezentacja 12 min. + dyskusja 3 min.,
szczegółowy program zostanie podany po kwalifikacji zgłoszonych prac przez Komitet Naukowy)
10.00 – 10.20 Przerwa
10.20 – 11.50 Sesja plenarna 2.1
Głęboka stymulacja mózgu w zaburzeniach ruchowych
Prowadzenie: A.Friedman, D.Jaskólski
1) J.Volkmann Indications and contraindications for DBS in PD and managing of PD patient after
DBS implantation
2) J.Sławek Głęboka stymulacja mózgu w dystoniach i drżeniu
3) T.Mandat Leczenie neurochirurgiczne wybranych zaburzeń ruchowych metodą głębokiej
stymulacji mózgu
4) G.Opala DBS - Organizacja zespołu kwalifikacji i prowadzenia chorych
(nieograniczony grant edukacyjny firmy Medtronic)
12.00 – 13.30 Sesja plenarna 2.2
Choroby powtórzeń trójnukleotydowych
Prowadzenie: P.P.Liberski, B.Jasińska-Myga
1) D.Hoffman Choroby powtórzeń trójnukleotydowych - polimorfizm ciągów powtórzeń a
zmienności obrazu klinicznego
2) K.Honczarenko Choroba Huntingtona
3) M.Lisik Zespół łamliwego chromosomu X z drżeniem i ataksją
4) M.Rudzińska Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.20 Sesja plenarna 2.3
Pozaruchowe objawy w chorobie Parkinsona
Prowadzenie: M.Barcikowska-Kotowicz, K.Honczarenko
1)
2)
3)
4)
5)
G.Opala Niedoceniany problem: pozaruchowe objawy w chorobie Parkinsona
A.Krygowska-Wajs Zaburzenia autonomiczne w chorobie Parkinsona
A.Gorzkowska Zaburzenia kontroli impulsów
T.Sobów Zaburzenia psychiatryczne w chorobie Parkinsona
R.Magierski Otępienie w chorobie Parkinsona – diagnostyka i leczenie
16.30 – 17.50 Sesja plenarna 2.4
Obrazowanie czynnościowe układu dopaminergicznego w diagnostyce zaburzeń ruchowych
Prowadzenie: G.Opala, J.Sławek
1) K.Bhatia What do patients with a diagnosis of Parkinson's disease but with normal DAT scans
(SWEDDS) actually have?
2) A.Bogucki Obrazowanie czynnościowe układu dopaminergicznego w diagnostyce różnicowej
zespołów parkinsonowskich i drżenia
3) M. Chrząstek-Górska, M.Bieńkiewicz Radioizotopowe metody diagnostyki zaburzeń ruchowych –
aspekty metodyczne
(nieograniczony grant edukacyjny firmy GE Healthcare)
17.50 – 18.30 Sesja plakatowa
Prowadzenie: A.Krygowska-Wajs, S.Ochudło
(szczegółowy program zostanie podany w terminie późniejszym)
18.30 – 20.00 Sesja video (w języku angielskim)
Prowadzenie: A.Bogucki, A.Friedman
(szczegółowy program zostanie podany w terminie późniejszym)
NIEDZIELA 24 maja 2009
9.15 – 10.45
Kontrowersje w zaburzeniach ruchowych
Prowadzenie: G.Opala, K.Honczarenko
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Od czego zaczynać leczenie choroby Parkinsona?
Od lewodopy - A.Friedman
Od agonistów dopaminy - A.Szczudlik
Czy istnieje leczenie modyfikujące przebieg choroby Parkinsona?
Tak - A.Krygowska-Wajs
Nie - U.Fiszer
Czym leczyć zaburzenia psychotyczne w chorobie Parkinsona?
Klozapiną - M.Magierski
Kwetiapiną - T.Sobów
Czy u pacjentów z chorobą Parkinsona należy wykonywać w szerokim zakresie badania
neuroobrazowe?
Nie - Z.Jamrozik
Tak - T.Hasiec
Jak leczyć dystonie ogniskowe?
Toksyną botulinową - S.Ochudło
DBS – B.Brodacki
Jak leczyć zaawansowaną chorobę Parkinsona?
Farmakologicznie - A.Bogucki
DBS - J.Sławek
(nieograniczony grant edukacyjny firmy MSD)
11.00 -12.30
Spastyczność multidyscyplinarny problem kliniczny
Prowadzenie: U.Fiszer, S.Ochudło
1) A.Potulska-Chromik Spastyczność: patofizjologia i epidemiologia
2) D.Koziorowski Toksyna botulinowa w spastyczności kończyn górnych i dolnych
3) M.Krawczyk Optymalizacja leczenia toksyną botulinową spastyczności z perspektywy
fizjoterapeuty
4) J.Sławek Dokanałowe podawanie baklofenu w terapii spastyczności
(nieograniczony grant edukacyjny firmy Ipsen)
12.30 Zamknięcie konferencji
Download