cz.1 dyfuzja, osmoza - fizjologia roślin - gizia2592

advertisement
cz.1 dyfuzja, osmoza.doc
(43 KB) Pobierz
Dyfuzja: Następuje przemieszczenie się (transport) cząsteczek 1 substancji do cząsteczek 2
substancji od stężenia większego do stężenia mniejszego w celu wyrównania stężeń w komórce.
Samorzutne przenikanie jednej fazy układu w głąb drugiej, spowodowane bezładnym ruchem
cieplnym cząsteczek. Dyfuzja zachodzi w każdej temperaturze, szybkość wzrasta przy
podwyższeniu temperatury czyli, że wzrasta energia kinetyczna cząsteczki. Obserwujemy ją
pomiędzy gazami, cieczami i ciałami stałymi.
Im większy gradient stężeń tym szybkość dyfuzji jest większa.
Proces dyfuzji jest bardzo wydajny, jednak w przypadku transportu cząsteczek na niewielkie
odległości powoduje szybkie wyrównanie stężeń w małych obojętnych roztworach.
Dyfuzja jest procesem samorzutnym i trwa dopóki nie nastąpi stan równowagi, w którym
potencjał chemiczny układu stanowią jednakowe we wszystkich obszarach układy.
Szybkość dyfuzji zależy od:
- temperatury,
- częstości ośrodka.
Osmoza:
Jest rodzajem dyfuzyjnego przemieszczanie się wody przez błony półprzepuszczalne, czyli takie,
przez które drobinki związków rozpuszczonych nie przenikają lub dyfundują bardzo słabo.
Zahamowanie lub ograniczenie dyfuzji cząsteczek rozpuszczalnych, w porównaniu z dyfuzją
cząsteczek rozpuszczalnika, powoduje wytworzenie gradientu potencjału wody. Jeżeli w
osmoskopie roztwór znajduje się po 1 stronie błony, a rozpuszczalnik (czysta woda) po drugiej,
wówczas potencjał wody w roztworze będzie mniejszy niż potencjał czystej wody. Wynika to z
definicji mówiącej, że potencjał wody chemicznie czystej jest równy zeru, natomiast potencjał
wody w roztworze ma wartość ujemną. Zatem cząsteczki wody będą dyfundować do roztworu
zgodnie z malejącym gradientem potencjałów wody.
Żeby zaszła osmoza:
- musi być między roztworami błona półprzepuszczalna.
O przenoszeniu się wody przez błonę decydują:
- gradnient stężenia wody
- gradient ciśnienia.
Gospodarka wodna kom. roślinnej charakteryzowane jest przez
- siłę ssącą
- potencjał osmatyczny Po
- ciśnienie turgarane cT
S=Po-cT
Potencjał osmotyczny- odpowiada klasycznemu pojęciu potencjału osmatycznego, lecz ze
znakiem przeciwnym. Zmienia się on w szerokich granicach w zależności między innymi od
gatunków roślin. Przeciętnie w komórkach roślinn uprawnych wynosi od –2,0 do –0,5Mpa,
natomiast u kserohibitów i halofitów może osiągać wartość ok. – 20 Mpa.
Miarą ciśnienia osmatycznego stanowi ciśnienie, jakie należałoby generować w roztworze,
aby zahamować przenikanie do niego cząsteczek wody przez błonę półprzepuszczalną.
Potencjał osmotyczny zależy od:
- os tego czy jest propocinalny do temperatury w stopniu Calvina.
- Jest propocionalny do różnicy stężeń roztworu znajdującego się w roztworze osmatycznym
- Zależy od stężenia moralnego a nie od wielkości cząsteczek.
Czynniki wpływające na potencjał osmotyczny:
- elektrolity
- diposachorydy
- monosacharydy
- aminokwasy
Potencjał ciśnieniowy (turgonowy) – jest odpowiednikiem turgonu (T) i może przyjmować
wartości ujemne, dodatnie i równe zeru. Wartość ujemne osiąga rzadko, np. w naczyniach
intensywnie transpirujących roślin.
S = Po - T
Potencjał macierzysty (imbibicyjni-kapilarny)- określa udział pęcznienia i adsorpcji wody
przez cząstki koloidalne w kształtowaniu potencjału wody w komórce i prawie zawsze jest
ujemny.
Roztwór hipertoniczny- ma wyższy potencjał osmotyczny a niższy potencjał wody.
Roztwór hipotoniczny – ma niższy potencjał osmotyczny a wyższy potencjał wody.
Denaturacja białek
Dochodzi wówczas gdy zniszczeniu ulega struktura wtórna białek, czyli zdestabilizowanie zostają
wiązania przestrzenne w cząsteczkach. Do wiązań tych zalicza się wiązania wodorowe,
dwusiarczwoe, jakowe i koordynacyjne.
Mogą ją powodować:
Czynniki chemiczne:
- etenol, aceton,
- jony metali ciężkich,
- mocne kwasy i zasady
- chloroform, fenol, detergenty
czynniki fizyczne:
- UV
- Ultradźwięki
- Wysychanie
- Ogrzewanie
Plazmoliza- zanik ciśnienia turgonowego i napięcia ścian komórkowych. Dalej zachodzi
odciąganie wody sprzyja jedynie kurczeniu się protoplastu i jego oddzielanie od ścian. Stan w
którym cytoplazma odstaje tylko w kątach komórek określa się jako plazmoliza kątowa. Jeśli
proces ten nastąpi u połowy komórek danej tkanki wówczas nosi nazwę plazmolizy
granicznej. Jeśli skupia się w śdoku mamy doczynienia z plazmolizą wypukłą czyli
kołpakową. Plazmoliza zachodzi tylko w żywych komórkach.
Deplazmoliza – woda z powrotem wraca do wakuoli.
Gospodarka wodna:
Zawartość wody w organizmach roślin wynosi 70-90%i zależy od środowiska żcyia, podłożą, od
organów roślin.
Hydrofity- w roślinach w całości zanurzone w wodzie
Kserofity- występują w miejscach gdzie roślina ma sucho
- właściwe
- supulenty np. kaktusy
W nasionach organach przetwrzalnych i spoczynkowych zawartość wody jest mała i mają
zachamowania np. proces fizjologiczne.
Rodzaje wody w glebie:
1. woda fizjologiczna- użyteczna, dostępna dla roślin
2. woda fizjologiczna- nieużyteczna, nie jest dostępna dla roślin.
a.
krystalizacja- związana w siatce kryształu, minerał glebowy, można się jej pozbyć z
gleby przy tem. 6C
b.
higroskopowa- warstwa molekuł wody, podlegająca cząsteczkom gleby, utrzymująca
przez nie z olbrzymią siła.
c. Błonkowa- warstwa molekuł wody, przyciągana z coraz to mniejszą siłą lecz zawsze
przekracza siły ssące korzenia, pozbywamy się jej przy tem. 105C
d.
Kapilarna- woda dostępna wypiera włosowate kanaliki (kapilary) w glebie, jest
podtrzymywana siłą napięć powietrznych i nie ulega sile ciśnienia (nie spływa na niższy
poziom)
e.
Grawitacyjne- dostępna po drodze dla roślin, bo spływa na niższy poziom, wypełnia
okresowo więc kapilarny w glebie jest podtrzymywana siłami napięć powietrznych, nie ulega
sile ciśnienia (nie spływa na niższy poziom).
f. Gruntowa (zaskórna) – dostępna gdy jej poziom nie zalega głęboko wykorzystywana jest
przez rośliny.
Woda dostępna dla roślin to- woda grawitacyjna i kapilarna
Nie dostępna to- błonkowata i higroskopijna.
Czym pobiera się wodę z gleby:
- korzeń- strefa chłonna- włośnikowa- jest pobierana najobficiej ilość włośników na 1mm jest
400
- włośniki – uwypuklenie ściany komórkowej (strefa wzrostu jest większa ale mnijsza niż strefa
włośników.
Wilgotność tzw. więdnięcie –sytuacja gdy w glebie są tylko wody fizjologiczne nieużywane i
rośliny więdną, brak wody dostępnej w glebie.
Gleba powierzchnia sucha- na wiosnę lub w lecie zdarza się nieraz dłuższe okresy
bezdeszczowe które wywołują suszę. Roślina wskazuje nieraz ujemny bilans wody, mimo, że
mają wody w glebie pod dostatkiem. Dzieje się to dlatego iż warunki nie pozwalają na pobranie
wody z gleby np. niska temperatura.
Susza fizjologiczna – zjawisko w którym roślina nie może pobrać wody nawet jeśli jest ona w
środowisku. Czynniki uniwersalny pobieranie wody z gleby przez rośliny:
- niska temp.
- Zasolenie gleby – zbyt duże stęż jonów anionów i kationów w glebie, soli
- Słabe natlenienie gleby
- niskiePH
Siła ssąca korzenia –siła z jaką korzeń pobiera wodę wraz z solami mineralnymi, strefą
włośnikową i korzeniem z gleby. Jeśli roztwór wodniczki komórki 1 jest bardziej stężony niż w
komórce drugiej, to wówczas woda, zgodnie ze zmniejszającym się gradientem jej potencjału
będzie przepływać z komórki 2 do 1. siła ta to ssąca siła korzenia.
Okres krytyczny w gospodarce wodnej- to okres kiedy roślina potrzebuje dużo wody, a gdy
jest jej brak to obniża się plon, roślina nie kwitnie. Roślina potrzebuje wody do kwitnięcia i
wytwarzania się organów wegetatywnych.
Okres krytyczny wobec braku wody:
- zborze- strzelanie źdźbło – kłoszenie
- kukurydza – kwitnienie – dojrzałość mleczna
- motylkowate pastewne – kwitnienie
- burak nasienny – wytwarzanie pędów generatywnych o kwitnienie
- ziemniak – kwitnienie i zawiązywanie bulw
- soja – kwitnienie – nalewanie nasion
- rzepak – kwitnienie – nalewanie nasion
Plik z chomika:
gizia2592
Inne pliki z tego folderu:


14. Reakcja na stresy.pdf (4723 KB)
1_Transport bliski i daleki jonow.pdf (932 KB)
 3.woda 1.pdf (2901 KB)
 2.docx (26 KB)
 2_WODA.pdf (1082 KB)
Inne foldery tego chomika:
anatomia zwierząt
 BHP i OWI i TI
 biochemia
 biologia komórki
 botanika

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download