Metoda Dennisona - Kinezjologia_Edukacyjna_WLII

advertisement
WYDZIAŁ LEKARSKI II
Nazwa kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wydział
Koordynator
przedmiotu
poRodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Cel kształcenia
jednolite studia
stacjonarne
Poziom i tryb
magisterskie
studiów
Metoda Dennisona 1
Punkty
Kinezjologia Edukacyjna
ECTS
Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
Wydział Nauk o Zdrowiu; [email protected]
Lekarsko-dentystyczny
prof. dr hab. Ryszard
Marcinkowski
semestr
fakultatywny I i II
Osoba/y zaliczająca/e
dr n. hum. Małgorzata
Posłuszna – Lamperska
ćwiczenia
seminaria
15 h
Rodzaj zajęć
wykłady
i liczba
godzin
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (studia
jednolite magisterskie)
Poznanie podstawowych założeń metody Dennisona, poznanie celów i zasad
działania Kinezjologii Edukacyjnej, poznanie podstawowych wymiarów
funkcjonowania mózgu: lateralności, koncentracji i stabilności, poznanie ćwiczeń z
wymiaru lateralności, koncentracji i stabilności. Wskazanie studentom możliwości
spożytkowania nabytych umiejętności do diagnozowania przez test mięśniowy i
przez „zauważenie” oraz do programowania terapii i twórczej pracy z zakresu
Kinezjologii Edukacyjnej. Wskazanie studentom możliwości spożytkowania
nabytych wiadomości w przyszłej pracy zawodowej.
Wykłady
Ćwiczenia
Treści
programowe
Seminaria
1. Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej – podstawowe pojęcia, cele i zasady
działania metody.
2. Podstawowe wymiary funkcjonowania mózgu: lateralności, koncentracji i
stabilności.
3. Ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu”: ćwiczenia na przekroczenie linii środka ciała
(wymiar lateralności), ćwiczenia rozciągające (wymiar koncentracji), ćwiczenia
energetyzujące i podnoszące aktywność ciała i mózgu (wymiar stabilności),
ćwiczenia podnoszące pozytywne nastawienie.
4. Metody diagnozowania przez test mięśniowy i „zauważenie”.
5. Programowanie terapii terapeutycznej i sporządzanie projektu terapii.
Inne
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Numer efektu
kształcenia
Wykład informacyjny, seminarium z aktywnym uczestnictwem studentów, dyskusja
dydaktyczna. metoda projektu
Obecność na wszystkich zajęciach. Udział w dyskusjach i ocena pracy studentów
podczas zajęć.
1. Bayer K., Cieplińska E., OD ĆWICZENIA DO MYŚLENIA NA PODSTAWIE
KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ PAULA DENNISONA. Wydawnictwo Małe
Jeżyki, Bełchatów 2013.
2. Dzionek E., Gmosińska M., Kościelniak A., Szwajkajzer M., KINEZJOLOGIA
EDUKACYJNA. Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2012.
3. Dennison P.E., Dennison G.E., GIMNASTYKA MÓZGU. Międzynarodowy
Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa,
2005.
1. Hamer H., ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – JAK
SKUTECZNIEJ DYSKUTOWAĆ I WSPÓŁPRACOWAĆ. Warszawa 1999
2. Nęcka E., TRENING TWÓRCZOŚCI. PODRĘCZNIK METODYCZNY.
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 1998.
3. Hannaford C., PROFIL DOMINUJĄCY. Międzynarodowy Instytut
NeuroKinezjologii, Warszawa 2003
Efekty kształcenia
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
A.W3 A.W4
D.W3 D.W4 D.W7
E_W01
E_W02
Zna ogólne pojęcia i założenia metody Paula Dennisona
Zna cele i zasady działania Kinezjologii Edukacyjnej
E_W03
Zna podstawowe wymiary funkcjonowania mózgu:
lateralności, koncentracji i stabilności
D.W4 D.W9
E_W04
Rozumie zasadność ćwiczeń z wymiaru lateralności,
koncentracji i stabilności
Potrafi syntetycznie omówić podstawowe pojęcia i założenia
metody Kinezjologii Edukacyjnej
Potrafi zaprezentować metody diagnozowania przez test
mięśniowy i przez „zauważenie”
Potrafi ocenić i programować terapię i twórczą pracę z
zakresu Kinezjologii Edukacyjnej
Rozpoznaje ograniczenia diagnostyczne i lecznicze oraz
potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu
Kinezjologii Edukacyjnej
Posiada umiejętność obrony własnych poglądów w trakcie
dyskusji i rozwiązywania problemów związanych z metodą
Dennisona
D.W11 D.W 13
E_U01
E_U02
E_U03
E_K01
E_K02
A.U1
D.U1 D.U2
D.U4 D.U5
D.U14
D.U10
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w seminariach
Bilans nakładu
pracy studenta
Liczba godzin
15h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do seminariów
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
inne
9h
6h
30h
1
Łącznie
Punkty ECTS za przedmiot
Wskaźniki
ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
godziny
15
ECTS
0,5
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Numer efektu
kształcenia
E_W01- E_W04
E_U01 – E_U03
E_K01 – E_K02
Data
opracowania
sylabusa
Formujące
Podsumowujące
Dyskusja i obserwacja pracy studenta
podczas zajęć
Dyskusja i obserwacja pracy studenta
podczas zajęć
Dyskusja i obserwacja pracy studenta
podczas zajęć
Ocena poziomu aktywnego uczestnictwa w
zajęciach
Ocena poziomu aktywnego uczestnictwa w
zajęciach
Ocena poziomu aktywnego uczestnictwa w
zajęciach
22.03.2017r
Osoba
przygotowująca
sylabus
dr n. hum. Małgorzata Posłuszna –
Lamperska
(61)8546900
[email protected]
Download