ROLA KWASÓW DNA - ściągi - pablo201_5

advertisement
ROLA KWASÓW DNA.doc
(66 KB) Pobierz
ROLA KWASÓW NUKLEINOWYCH:
1. Przechowywanie inf. gen.
2. Przekazywanie inf. gen. organizmom potomnym
3. Sterowanie metabolizmem komórki
4. Funkcje transportowe i strukturalne
BUDOWA: Kwasy nukleinowe są polimerami niciowymi,
nierozgałęzionymi, a jednostką składową jest
nukleotyd = cukier pentoza + zasada azotowa
+ reszta kwasu fosforowego
zasady azotowe:
purynowe (adenina (A), guanina (G))
pirymidynowe (cytozyna (C), tymina (T),
uracyl (U))
Nukleotydy łączą się ze sobą wzajemnie przez wiązania
fosfodiestrowe między cukrem a resztą fosforanową.
DNA : cukier deoksyryboza + A / T / G / C + r. kw. P
Dwie nici skręcone w podwójną helisę (10 par nukleotydów
na 1 skręt). Zasady stoją w parach naprzeciwko siebie,
w jednej nici A, w drugiej T i C - G (komplementarność
zasad). Nici są przeciwbieżne (mają końce 3' i 5' które
ustawione są naprzeciw siebie)
puryna - pirymidyna
C - G trzema wiązaniami, A - T dwoma.
SEKWENCJA - kolejność nukleotydów w nici kwasu
nukleinowego.
KOD GENETYCZNY - zasady budowy łańcucha białka
na matrycy kwasów nukleinowych. Liczba aminokwasów
w białkach 20, liczba nukleotydów 4, ale jeden aminokwas
kodują 3 kolejne nukleotydy, więc kod ma 64 litery
(43 = 64).
AMINOKWAS
H
H2N - C - COOH
R
Właściwości aminokwasu wynikają z właściwości łańcucha
bocznego (reszty, R), którego jest 20 rodzajów, reszta cząsteczki
się nie zmienia.
RODZAJE AMINOKWASÓW:
- polarne
* kwaśne (kwas glutaminowy)
* zasadowe (histydyna)
* obojętne (treonina)
- niepolarne
* niearomatyczne (leucyna)
* aromatyczne (fenyloalanina)
WLAŚCIWOŚCI KODU GENETYCZNEGO
- trójkowy (3 kolejne nukleotydy tworzą triplet, czyli kodon
oznaczający jeden aminokwas)
- bezprzecinkowy
- jednoznaczny (jeden kodon zawsze oznacza ten sam
aminokwas)
- zdegenerowany (jeden aminokwas oznaczany bywa przez
większą liczbę kodonów)
- niezachodzący (trójki nie zachodzą na siebie)
- uniwersalny (jeden u wszystkich organizmów żywych)
- kolinerany (kolejność trójek jest zbieżna z kolejnością
aminokwasów w kodowanym białku)
BUDOWA BIAŁKA: białko jest łańcuchowym
nierozgałęziony polimerem, zbudowanym z kilku
(wtedy nie mówimy o białku, tylko o peptydzie), kilkuset
(najczęściej) do kilku tysięcy (jeżeli tworzy je więcej
niż jeden łańcuch polipeptydowy) aminokwasów.
BUDOWA I MECHANIZM DZIALANIA GENU
Promotor jest to fragment sekwencji nukleotydów,
który nie koduje białka, ale stanowi miejsce kotwiczenia
polimerazy RNA mającej rozpocząć transkrypcję genu,
a więc bezpośrednio poprzedza gen.
RNA: cukier ryboza + A / U / G / C + r. kw. P
Występowanie RNA: cytoplazma, jądro komórkowe
(szczególnie jąderko), mitochondria, plastycy, rybosomy
Rodzaje RNA: matrycowy (mRNA) - matryca do
biosyntezy białka, rybosomalny (rRNA) - strukturalny
Element rybosomów, przenośnikowy (tRNA) - przenosi
aminokwasy z cytoplazmy na miejsce syntezy łańcucha
białka.
REPLIKACJA DNA - samopowielanie DNA zachodzące
w interfazie cyklu komórkowego w fazie R. Wierne, kopie
DNA potomstwa muszą być identyczne jak u komórki
macierzystej (z wyjątkiem gamet).
ETAPY REPLIKACJI DNA:
* inicjacja (rozplecenie podwójnej helisy i przyłączenie
polimerazy DNA do nici)
* elongacja (dobudowywanie kolejnych nukleotydów
do obu połówek starej nici wg zasady komplementarności)
* terminacja (zakończenie replikacji DNA)
WARUNKI REPLIKACJI
energia - pochodzi z dodatkowych reszt fosforanowych,
jakie mają wolne nukleotydy
* liczba miejsc inicjacji - u bakterii, wirusów i sinic
jest jedno miejsce, u eukariontów więcej
kierunek zawsze 5`do 3` (czyli czytanie nici 3' do 5')
polimeraza DNA potrafi sprawdzić, czy nie
popełniła błędów
na początku syntezy wbudowywany jest fragment RNA
tzw. starter, później wymieniany na fragment DNA
jony Mg2+ są niezbędne do syntezy DNA
replikonem nazywamy fragment DNA, którego powielanie
wyszło z jednego miejsca inicjacji (u bakterii 1 replikon)
widełki replikacyjne - miejsce, gdzie podwójna helisa DNA
rozplata się lokalnie, aby mogła zajść synteza nowej nici
oczko replikacyjne - utworzone przez rozchodzące się
w przeciwnych kierunkach widełki replikacyjne
rozplecenie DNA, kończy się rozdzieleniem dwóch
nowych kompletnych nici DNA
CHROMATYNA - mieszanina białek i kwasów nukleinowych
wypełniająca jądro komórkowe. Podczas profazy wyodrębniają się chromosomy.
CHROMOSOM - pałeczkowata struktura będąca jedną nicią
DNA nawiniętego na rdzeń z białek i upakowanego tak, że
się mieści w jądrze. U bakterii inne białka, DNA słabiej
upakowany. Pojedynczy chromosom posiada dwa ramiona
przedzielone centromerem, podwojony Cztery. Różnią
się długością ramion, położeniem centromeru, wzorem
prążków jasnych i ciemnych.
UPAKOWANIE DNA: materiał genetyczny jest nawinięty
wpierw na kompleksy białek histonowych
o charakterze zasadowym, taki łańcuch zwinięty jest
w spiralę zwaną solenoidem, solenoid upięty w pętle,
przyczepione do białek niehistonowych i zwane
domenami.
NUKLEOSOM - "paciorek", podwójna helisa DNA
nawinięta na 8 podjednostek białek histonowych. Na
1 nukleosom przypadają niecałe 2 pętle DNA i około
200 par nukleotydów. Dodatkowa jednostka histonowa
H1 poza nukleosomem bierze udział w stabilizacji struktur
wyższego rzędu.
DNA a RNA
występowanie: DNA: występuje w komórce, w jądrze komórkowym chloroplasty, mitochondiach RNA: jądro komórkowe, jąderko, chloroplasty, mitochondria, rybosomy, oraz w cytoplazmie Rodzaje RNA: mRNA
infromacyjny rRNA kwas rybosomowy tRNA kw. transportujący BUDOWA kw. te są związkami polimerycznymi jednostką budującyą jest nukleotyd. nulkeotyd DNA : skłąda sie z : reszty kw. fosforowego, cukier (5 atomów
C), dezoksyryboza, zasady azotowej: adenina, guanina, cytozyna, tymina. nukleotyd RNA: reszta kwasu fosforowego, cukier (5 at. C) RYBOZA i zasada azotowa: adenina guanina cytozyna URACYL struktura przestrzenna kw.
nukleinowych: Kwas DNA wyst. w postaci dwóch polinukleotydowych włókien skręconych spiralnie. Kwas RNA występuje w postaci pojedynczego łańcucha polinukleotydowego Znaczenie Kwas DNA posiada informacje o
kolnejności ułożenia aminokwasów w łańcuchu białkowym (taką kolejność nazywamy pierwszorzędową strukturą białka). Kwasy nukleinowe uczestniczą w procesie biosyntezy w żywych organizmach.
Plik z chomika:
pablo201_5
Inne pliki z tego folderu:

Sptawdzian- TEST- z genetyki.jpg (2654 KB)
 Zmiany w DNA i ich skutki.doc (328 KB)
 Genetyka 3.12.2012.doc (34 KB)
 Układ krwionośny.doc (66 KB)
 Układ rozrodczy i wydalniczy.doc (94 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Referaty
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards