4. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

advertisement
Załącznik nr 4
do Wniosku
o przyjęcie dziecka
do przedszkola/
oddziału przedszkolnego
………………………………………………
mię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
………………………………….…………
(numer i seria dowodu tożsamości)
Oświadczenie
rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności
gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych
studiów lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:*
1) jestem zatrudniona/y
2) prowadzę działalność gospodarczą:
Nr NIP : …………………………………..
Nr REGON : ………….……………………
3) studiuję w trybie stacjonarnym
4) pobieram naukę w systemie dziennym
* właściwe podkreślić
Gdynia, ……….……….…..
……………………………….……..
……….……………………………
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards