Karta zgłoszenia - Fundacja Skarbowości

advertisement
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci do lat 12
pt. CUDA BOŻEGO STWORZENIA
WAŻNE! Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić elektronicznie, podpisać i nakleić na odwrocie pracy.
AUTOR PRACY:
Imię i nazwisko autora pracy:
Wiek, klasa:
Kategoria:
1.
2.
3.
4.
Dzieci do lat 6
Dzieci do lat 9
Dzieci do lat 12
Dzieci z niepełnosprawnością
do lat 12
Adres zamieszkania:
Nr telefonu Rodzica/Opiekuna prawnego
Adres e-mail Rodzica/Opiekuna prawnego
Jednostka skarbowa, w której zatrudniony jest
Rodzic
/dot. dzieci pracowników administracji skarbowej/
SZKOŁA:
Nazwa i adres szkoły
Adres e-mail szkoły
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w VII Konkursie Plastycznym organizowanym przez
Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w
celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002, poz. 926 z późn. zm) a także na otrzymywanie drogą mailową informacji o Konkursie i
innych działaniach oraz akcjach organizowanych przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II
……….……..………………………………………………………….
Data i podpis Rodzica/
Opiekuna prawnego uczestnika konkursu
NAUCZYCIEL/WYCHOWAWCA /dot. prac wykonanych pod opieką nauczyciela/:
Imię i nazwisko nauczyciela
Nr telefonu
Adres e-mail nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, poz.
926 z późn. zm) a także na otrzymywanie drogą mailową informacji o Konkursie i innych działaniach oraz akcjach
organizowanych przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II.
……..………………………………………………………….
Data i podpis Nauczyciela/Wychowawcy
Download