Egipt w cieniu faraonów.

advertisement
InterKlasa
Egipt w cieniu faraonów.
Autor: Joanna Maturska
08.01.2009.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z GEOGRAFIIDLA KLASY II GIMNAZJUM Temat: Egipt w cieniu
faraonów.Cele:Poziom wiadomości:
- Uczeń zna położenie geograficzne Egiptu
- Uczeń zna stolicę Egiptu
- Uczeń wie, jaka jest główna rzeka omawianego kraju
- Uczeń wymienia elementy ukształtowania terenu Egiptu
- Uczeń wymienia cechy klimatu danego kraju
- Uczeń wymienia skutki pozytywne i negatywne wybudowania Wielkiej Tamy Asuańskiej
- Uczeń zna główne filary gospodarki Egipt
- Uczeń wymieni dominujące uprawy w dolinie Nilu oraz główne surowce mineralne wydobywane w
Egipcie
- Uczeń wymienia najważniejsze zabytki Egiptu (zna dokonania prof. Kazimierza Michałowskiego)
Poziom umiejętności:
- Uczeń określi położenie, główne formy ukształtowania terenu, rzeki, miasta, formacje roślinne Egiptu
na mapie
- Uczeń wyjaśnia znaczenie Nilu dla gospodarki kraju
- Uczeń charakteryzuje roślinność uprawianą w dolinie i delcie Nilu
- Uczeń oceni znaczenie gospodarcze Wielkiej Tamy Asuańskiej
- Uczeń potrafi scharakteryzować sztukę starożytnego Egiptu
Czas: 1 godzina lekcyjna
Przeznaczenie: II klasa gimnazjum
Metody:
- Obserwacyjna: pokaz slajdów
- Pogadanka z elementami wykładu
- Aktywnego opisu
- Praca z mapą, atlasem Środki dydaktyczne:Prezentacja multimedialna: Egipt w cieniu faraonów
Podręcznik, zeszyt ćwiczeńMapa fizyczna AfrykiAtlasy
PRZEBIEG ZAJĘĆPrzygotowanie Nauczyciel przygotowuje:Prezentację multimedialną: Egipt w cieniu
faraonów Mapę fizyczną AfrykiBóstwa i rytuały starożytnego Egiptu, Niwiński
A. Przeprowadzenie Nauczyciel przeprowadza czynności porządkowe oraz podaje temat lekcji: Egipt w
cieniu faraonów.Nauczyciel zadaje uczniom pytania, dotyczące poprzedniej lekcji:położenie Afryki,strefy
klimatyczne i roślinne Afryki,główne formy ukształtowania terenu.Nauczyciel prezentuje pokaz
multimedialny o Egipcie.Podczas pokazu uczniowie zapisują notatkę w zeszytach nauczyciel omawia
istotne zagadnienia.Nauczyciel dla usystematyzowania informacji zadaje uczniom pytania:Na jakich
kontynentach leży Egipt uczniowie korzystają z atlasów?Co wyróżnia omawiany kraj na tle pozostałych
państw afrykańskich?Jakie znaczenie dla gospodarki Egiptu miało wybudowanie Wielkiej Tamy
Asuańskiej?Jakie rośliny są uprawiane i z jakich surowców mineralnych Egipt czerpie dochody?Czego
dokonał prof. Kazimierz Michałowski?Jakie zabytki archeologiczne zapamiętano?Nauczyciel nawiązuje do
kanonu malarstwa egipskiego prosi uczniów, aby wstali i spróbowali zapozować do takiego obrazu
(nogi i stopy ułożone bokiem, tułów frontalnie, głowa bokiem, oko patrzy frontalnie) zrozumienie
wyjątkowości malarstwa okresu Starego Państwa.Nauczyciel z książki Bóstwa i rytuały starożytnego
Egiptu czyta fragment, dotyczący religii i tradycji starożytnego Egiptu. PodsumowanieNauczyciel ocenia
aktywność uczniówNauczyciel zadaje zadanie domowe zeszyt ćwiczeńZadanie dla uczniów szczególnie
zainteresowanych tematem: Jak rozumiesz powiedzenie, że Egipt jest darem Nilu? (krótkie
wypracowanie)
http://gim4tychy.pl/inter
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 21:54
Download