Zalaczniknr2umowy

advertisement
Załącznik nr 2 do Umowy
…………………., dnia _______________ r.
PEŁNOMOCNICTWO
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(dane klienta)
(dalej: Zamawiający)
reprezentowany przez:
_____________________________
(dane osoby / osób reprezentujących)
Zamawiający niniejszym upoważnia:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(dane Sprzedawcy)
(dalej: Wykonawca)
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:
a.
zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej.
b.
składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
c.
reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach
związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, tj. zawarcia w imieniu i na rzecz
Zamawiającego
umowy
o
świadczenie
usług
dystrybucji
z
właściwym
Operatorem
Systemu
Dystrybucyjnego dla punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy na
warunkach wynikających ze: wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczanego na stronie
internetowej
Operatora
Systemu
Dystrybucyjnego.;
taryfy
Operatora
Systemu
Dystrybucyjnego
zatwierdzonej przez Prezesa URE oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej; dotychczasowej
umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej
oraz okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej w tym zakresie nie są sprzeczne z
zatwierdzoną taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
d.
niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards