Z_5 opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Zakres prac
Zamawiający wymaga wykonania minimum poniższych prac:
 Inwentaryzacji istniejących instalacji zasilania gwarantowanego
 Opracowania dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznych w poszczególnych
lokalizacjach i zatwierdzenia jej przez Zamawiającego
 Dostawy urządzeń i materiałów do poszczególnych lokalizacji
 Demontażu oraz relokacji istniejących urządzeń
 Utylizacji uszkodzonych urządzeń i przekazania stosowanych protokołów Zamawiającemu
 Posadowienia urządzeń w miejscach docelowych (transport poziomy i pionowy)
 Modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej w tym również zabezpieczeń celem przystosowania
jej do instalacji dostarczonych urządzeń
 Podłączenia urządzeń zgodnie z wytycznymi podanymi w oficjalnej dokumentacji technicznej
Producenta
 Wykonanie badań odbiorczych zgodnie z wymaganiami normy PN-HD60364
 Uruchomienia urządzeń przez autoryzowany serwis Producenta zgodnie z procedurą serwisową
określona w dokumentacji
 Wykonania prób ruchowych urządzeń przed przekazaniem ich do eksploatacji zgodnie
z wymaganiami podanymi w dalszej części OPZ
 Instalacji czujników temperatury / wilgotności w miejscach optymalnych dla danego
pomieszczenia
 Konfiguracji kart monitorujących do współpracy
i zamykającym systemy informatyczne Zamawiającego
z
oprogramowaniem
nadzorującym
 Instalacji oraz konfiguracji oprogramowania do nadzoru systemów UPS oraz awaryjnego
zamykania systemów operacyjnych. Środowisko przygotowuje Zamawiający
 Przekazania dokumentacji powykonawczej
 Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz oprogramowania
 Świadczenie wsparcia technicznego wraz z przeglądami w okresie trwania gwarancji
 Zapewnienie wsparcia technicznego Producenta w zakresie oprogramowania.
1.
LOKALIZACJA KRAKÓW
Zakres prac:
 Odłączenie i demontaż istniejącego systemu UPS
 Posadowienie nowego systemu UPS
 Montaż zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego (POS)
1
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
 Montaż nowych UPS wraz z okablowaniem do / z POS i komunikacyjnym
 Pomiary odbiorcze wykonanej instalacji zgodnie z PN-HD60364
 Uruchomienie, kalibracja, testy odbiorowe zasilacza awaryjnego
 Podłączenie i testy wyłącznika EPO
 Konfiguracja kart zarządzających i oprogramowania zamykającego systemy
 Utylizacja zdemontowanych elementów.
2.
LOKALIZACJA NOWY SĄCZ
Zakres prac:
 Odłączenie i demontaż istniej jednostki UPS
 Posadowienie nowego systemu UPS
 Montaż zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego (POS)
 Montaż nowego UPS wraz z okablowaniem do / z POS
 Pomiary odbiorcze wykonanej instalacji zgodnie z PN-HD60364
 Uruchomienie, kalibracja, testy odbiorowe zasilacza awaryjnego
 Podłączenie i testy wyłącznika EPO
 Konfiguracja karty zarządzającej i oprogramowania zamykającego systemy
 Utylizacja zdemontowanych elementów.
3.
LOKALIZACJA SANDOMIERZ
Zakres prac:
 Odłączenie i demontaż istniej jednostki UPS
 Pomiary kontrolne impedancji wewnętrznej istniejącej baterii akumulatorów
 Rekonfiguracja baterii i układu zabezpieczeń DC
 Posadowienie nowego systemu UPS
 Montaż zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego (POS)
 Montaż nowego UPS wraz z okablowaniem do / z POS
 Pomiary odbiorcze wykonanej instalacji zgodnie z PN-HD60364
 Uruchomienie, kalibracja, testy odbiorowe zasilacza awaryjnego.
 Podłączenie i testy wyłącznika EPO
 Konfiguracja karty zarządzającej i oprogramowania zamykającego systemy
 Utylizacja zdemontowanych elementów.
4.
LOKALIZACJA KIELCE
Zakres prac:
 Odłączenie i demontaż istniej jednostki UPS
 Posadowienie nowego systemu UPS
 Montaż zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego (POS)
 Montaż nowego UPS wraz z okablowaniem do / z POS
 Pomiary odbiorcze wykonanej instalacji zgodnie z PN-HD60364
2
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
 Uruchomienie, kalibracja, testy odbiorowe zasilacza awaryjnego
 Podłączenie i testy wyłącznika EPO
 Konfiguracja karty zarządzającej i oprogramowania zamykającego systemy
 Utylizacja zdemontowanych elementów.
B. Dokumentacja projektowa
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
najlepszą wiedzą techniczną. Koszty opracowania dokumentacji jak również niezbędnych decyzji
administracyjnych, uzgodnień, opinii itp. Leżą po stronie Wykonawcy i muszą być uwzględnione w cenie
ofertowej. W ramach dokumentacji Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejących rozdzielnic napięcia
gwarantowanego i zaktualizuje posiadaną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą.
C. Dostawa urządzeń
Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych i pochodzących z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego urządzeń wchodzących w skład systemów gwarantowanego zasilania do wymienionych
w pkt „H” jednostek sądownictwa. W ramach prac objętych postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest
do:
1.
URZĄDZENIA ZASILANIA GWARANTOWANEGO
Zasilacze UPS dostarczane w ramach przedmiotowego postępowania muszą mieć konstrukcję
modułową zapewniającą minimalizację czasu przestoju w przypadku awarii jak również upraszczającą
serwis i eksploatację. Wymaganie dotyczy obligatoryjnie modułów elektroniki, wentylatorów oraz baterii
akumulatorów.
Przez konstrukcję modułową Zamawiający rozumie konstrukcję UPS złożoną z modułów składowych
umieszczonych w odrębnych obudowach wyposażonych w złącza wtykowe umożliwiające ich szybką
wymianę bez ingerencji do wnętrza modułu. Obudowy modułów, a w szczególności moduły akumulatorowe
muszą być metalowe, gwarantujące integralność połączeń akumulatorów składowych oraz właściwe
odprowadzenia ciepła. Wymiana modułów akumulatorowych musi być możliwa przez przeszkolony
personel Zamawiającego
Systemy UPS zasilały będą głównie urządzenia komputerowe oraz inne o pojemnościowym
charakterze. Dostarczane urządzenia muszą zatem poprawnie pracować przy takim charakterze obciążenia
bez ograniczenia mocy wyjściowej.
D. Instalacje elektryczne
Wykonawca w ramach prac objętych postępowaniem dokona modernizacji układów zasilania
gwarantowanego w zakresie niezbędnym do podłączenia dostarczanych urządzeń. Modernizacje dotyczą
głównie zabezpieczeń / okablowania zasilającego oraz układów zewnętrznych łączników obejściowych.
E. Testy odbiorowe
Podstawą do odbioru urządzeń będzie pozytywny wynik testów odbiorowych wszystkich systemów
oraz oprogramowania zarządzającego.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemów UPS Wykonawca w obecności przedstawiciela
Zamawiającego wykona testy sprawdzające zgodnie z procedurami Producenta urządzeń w zakresie
minimum:
3
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16

Ruch próbny urządzeń z obciążeniem sztucznym 100% (rezystancyjnym) przez czas minimum
12 godzin (dla systemu nadmiarowego obciążenie 100% systemu, a nie urządzenia)

Kontrolne rozładowanie baterii z rejestracją czasu

Testy dynamiczne i rejestracja:
o
Zmian napięcia wyjściowego przy skoku obciążenia 0-100%-0 mocy znamionowej
o
Pomiar napięć wyjściowych przy obciążeniu symetrycznym 100% na każdej fazie
asymetrycznym: 0%-100%-0%

Test zaniku sieci zasilającej – rejestracja napięć wyjściowych

Symulacja uszkodzenia jednej z jednostek w pracy równoległej

Pomiar rozkładu prądów pomiędzy falownikami w pracy równoległej

Test przełączenia na obejście pod obciążeniem

Przerwanie jednego toru komunikacyjnego przy pracy równoległej

Testy współpracy z agregatami prądotwórczymi.

Testy komunikacji z systemem monitorowania oraz zamykania systemów
F. Oprogramowanie
Wykonawca dostarczy, skonfiguruje oraz przetestuje w środowisku udostępnionym przez
Zamawiającego oprogramowanie służące do awaryjnego zamykania systemów komputerowych.
Oprogramowanie musi pochodzić od Producenta urządzeń gwarantowanego zasilania i wspierać
obsługę systemów równoległych UPS w konfiguracji minimum 2+1. Zamawiający wymaga pracy w oparciu
o protokół SNMP w wersji 3 oraz integracji oprogramowania z usługami Active Directory oraz środowiskiem
wirtualnym.
Ponadto ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje w środowisku wirtualnym
udostępnionym przez Zamawiającego oraz skonfiguruje oprogramowanie zarządzające dostarczonymi
systemami UPS. Oprogramowanie musi pochodzić od Producenta dostarczanych systemów UPS.
Oprogramowanie musi umożliwiać minimum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Obsługę minimum 5 urządzeń identyfikowanych adresem IP (licencja bezterminowa)
Kontrolę stanu UPS w czasie rzeczywistym
Monitorowanie parametrów środowiskowych z czujników w UPS
Nielicencjonowane dane pomiarowe i alarmy
Konsola operatorska dostępna z poziomu przeglądarki internetowej
Sygnalizację stanów nieprawidłowej pracy z poziomu jednej konsoli
Scentralizowaną bazę zdarzeń i pomiarów
Scentralizowane powiadamianie o zdarzeniach (email / SNMP)
Indywidualne i globalne ustawienia progów alarmowych
Graficzną analizę trendów
Tworzenie personalizowanych raportów ze stanu urządzeń, wieku baterii, ilości zdarzeń etc.
Powiadamianie o dostępności nowego oprogramowania dla monitorowanych urządzeń
z możliwością automatycznej aktualizacji
13. Możliwość o rozbudowę o kolejne urządzenia przez instalację wyłącznie dodatkowych licencji
4
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
G. Minimalne wymagania techniczne
Część A.1 – Minimalne wymagania techniczne systemu zasilania bezprzerwowego dla lokalizacji
Kraków, ul. Przy Rondzie 3
L.P.
OPIS PARAMETRU
PARAMETRY WYMAGANE
1.
Producent oferowanego urządzenia
2.
Typ / model oferowanych urządzeń
3.
Technologia
4.
Klasa wg PN-EN62040
5.
Konfiguracja zasilania
6.
Konstrukcja UPS
7.
Tryb pacy systemu
8.
Funkcja „zimny start” (uruchomienie bez sieci)
Układ
zasilania
dla
przedmiotowego
postępowania
Układ zasilania docelowy
9.
10.
PARAMETRY OFEROWANE
Z podwójnym
przetwarzaniem
energii
VFI-SS 111
3/3 (3L+N+PE)
Modułowa w zakresie
elektroniki oraz baterii
akumulatorów
Praca redundancyjna
z aktywnym podziałem
obciążenia
TAK
1+1
2+1
WYMAGANE PARAMETRY WEJŚCIOWE
11.
Znamionowe napięcie wejściowe
12.
Tolerancja napięcia wejściowego (praca z sieci)
13.
Częstotliwość wejściowa
14.
Współczynnik mocy (PF)
< 50% obciążenia
 0,95
dla 100% obciążenia
 0,98
16.
17.
Wytrzymałość zwarciowa
18.
Możliwość zasilania dwutorowego
Przystosowany do pracy z generatorem
prądotwórczym – układ łagodnego rozruchu
Wejście sygnału ograniczenia mocy ładowania
19.
20.
  15%
50 Hz 6%
Sprawność AC-AC w zakresie obciążeń 50100%
Zniekształcenia prądu wejściowego
15.
3400 VAC
 95%
THDi ≤ 5%
 30kA
TAK
TAK
TAK
WYMAGANE PARAMETRY WYJŚCIOWE
 40kVA / 32kW
21.
Znamionowa moc wyjściowa ciągła
22.
Znamionowe napięcie wyjściowe
3400 VAC
23.
Zakres częstotliwości wyjściowej
do 6%
24.
Regulacja częstotliwości przy pracy z baterii
≤ 0,1%
5
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
25.
Dopuszczalny charakter obciążenia bez
ograniczania mocy czynnej
26.
Zniekształcenia
napięcia wyjściowego
27.
Przeciążalność (praca
normalna / bateryjna)
obciążenie liniowe,
symetryczne
Obciążenie nieliniowe
wg PN-EN62040-3
0,8L do 0,8C
< 2%
< 4%
Obciążenie ≤ 125%
 10 minut
Obciążenie ≤ 150%
 60 sekund
TOR OBEJŚCIOWY
28.
29.
30.
Zintegrowany łącznik statyczny,
bezprzerwowy
Zintegrowany, bezprzerwowy łącznik
mechaniczny (oparty na przełączniku)
Przeciążalność toru obejścia statycznego
TAK
TAK
min. 800% przez 500ms
BATERIA AKUMULATORÓW
31.
Baterie zainstalowane w obudowie UPS
32.
Konfiguracja baterii
34.
Wymagany czas autonomii dla każdej
jednostki UPS przy obciążeniu wyjścia  32kW
Typ akumulatorów
35.
Klasyfikacja żywotności wg Eurobat 2016
36.
Ilość gałęzi równoległych
Bateria złożona z modułów wymiennych przez
użytkownika
Moduły bateryjne wymieniane „na gorąco”
bez zmiany trybu pracy UPS
Kontrola stanu baterii z dokładnością
do pojedynczego modułu
Identyfikacja uszkodzenia z dokładnością
do pojedynczego modułu
Informacja o uszkodzeniu modułu dostępna
przez WWW, SNMP, email, modbus TCP
Pomiar temperatury wewnątrz każdego
modułu bateryjnego
Kompensacja
temperaturowa
napięcia
ładowania
Automatyczne testy baterii
33.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
TAK
Bateria modułowa,
gałęzie równoległe
 5 minut
AGM / VRLA
Long Life
3
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
ZEWNĘTRZNY ŁĄCZNIK OBEJŚCIA SERWISOWEGO
45.
46.
47.
48.
49.
Obudowa metalowa, montaż naścienny
Układ przystosowany do przyłączenia trzech
jednostek równoległych
Indywidualne odłączniki dla każdego UPS
TAK
Komunikacja logiczna z systemem UPS
Sygnalizacja położenia wszystkich łączników
w systemie UPS
TAK
TAK
TAK
TAK
6
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
51.
Sygnalizacja świetlna możliwości dokonania
łączeń (zabezpieczenie przed błędem ludzkim)
Schemat synoptyczny na przednich drzwiach
52.
Możliwość blokady mechanicznej łączników
50.
TAK
TAK
TAK
KONTROLA I ZARZĄDZANIE
53.
Wbudowana karta zarządzania sieciowego
TAK
54.
Wbudowany WEB serwer
TAK
55.
Zintegrowany moduł nadzoru środowiska
TAK
56.
Wielopoziomowy system kontroli uprawnień
TAK
57.
Rejestr zdarzeń i danych dostępny zdalnie
TAK
58.
Aktualizacja FW karty przez użytkownika
TAK
59.
Bezpłatne wsparcie i oprogramowanie
TAK
Obsługiwane protokoły sieciowe:
60.






61.
62.
63.
IP v.4, IP v.6, Modbus TCP
HTTP / HTTPS
SNMP v.3, SMTP, NTP, FTP, Telnet
SSL 2.0 / TLS1.2, SSH, SCP
klucz publiczny/prywatny 2048 bitów
Radius
Czujnik
temperatury
i
wilgotności
umożliwiający instalację w odległości min. 3m
od lokalizacji UPS w dostawie
Sygnalizacja skokowej zmiany temperatury /
wilgotności przez email, SNMP, modbus
Programowalny styk bezpotencjałowy
TAK
TAK
TAK
TAK
Dołączone oprogramowanie zarządzające
z możliwością zamykania systemów
operacyjnych poprzez sieć logiczną:
64.



65.
Środowiska wirtualne VMware® ESX/ESXi &
Microsoft® Hyper-V
Windows Server 2008, 2012 …
HP-UX, AIX, Linux
Solaris

Oprogramowanie zarządzające ze
wsparciem dla obsługi systemów
równoległych
TAK
TAK
PRACA RÓWNOLEGŁA
66.
67.
68.
69.
Aktywny podział obciążenia
Nadmiarowe
połączenia
równoległej
Możliwość
bezprzerwowej
systemu o trzeci UPS
TAK
komunikacji
rozbudowy
Synchronizacja trybów pracy jednostek UPS
TAK
TAK
TAK
7
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
70.
System równorzędny bez jednostki „Master”
PARAMETRY OGÓLNE
Wyświetlacz z komunikatami w języku
71.
polskim
Jednostki UPS wyposażone w kółka
72.
samonastawne z blokadą
Kontrola prędkości obrotowej
73.
wentylatorów z sygnalizacją zdalną
74.
75.
76.
77.
Wbudowane filtry powietrza chłodzącego
wymienne przez użytkownika
Możliwość zastosowania wyłącznika
awaryjnego w konfiguracji NO lub NC
Stopień ochrony obudowy
Normy / standardy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
min. IP31
PN/EN 62040-1
PN/EN 62040-2
IEC/HD 60364-4-41
LVD 2014/35/EU
LVD 73/23/EEC
EMCD 2014/30/EU
Gwarancja na system
78.
/System powinien być objęty serwisem
gwarancyjnym producenta od dnia podpisania
umowy na min. 24 miesiące od daty odbioru,
realizowanym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, polegającym na naprawie lub
wymianie urządzenia w przypadku jego
wadliwości. W przypadku gdy producent nie
posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
własnego centrum serwisowego, oferent
winien przedłożyć dokument producenta, który
wskazuje
podmiot
uprawniony
do
realizowania serwisu gwarancyjnego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oferent
winien przedłożyć oświadczenie producenta
lub autoryzowanego dystrybutora producenta
na terenie Polski, iż oferent posiada
autoryzację producenta w zakresie sprzedaży
oferowanych rozwiązań oraz świadczenia
usług z nimi związanych/
min. 24 miesiące
od daty odbioru
8
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
Część A.2 – Minimalne wymagania techniczne systemu zasilania bezprzerwowego dla lokalizacji
Nowy Sącz ul. Pijarska 3
L.P. OPIS PARAMETRU
PARAMETRY WYMAGANE
1.
Producent oferowanego urządzenia
2.
Typ / model oferowanego urządzenia
3.
Technologia
4.
Klasa wg PN-EN62040
5.
Konfiguracja zasilania
6.
Konstrukcja UPS
7.
Funkcja „zimny start” (uruchomienie bez sieci)
PARAMETRY OFEROWANE
Z podwójnym
przetwarzanie energii
VFI-SS 111
3/3 (3L+N+PE)
Modułowa w zakresie
elektroniki oraz baterii
akumulatorów
TAK
WYMAGANE PARAMETRY WEJŚCIOWE
8.
10.
Znamionowe napięcie wejściowe
Tolerancja napięcia wejściowego (praca
z sieci)
Częstotliwość wejściowa
11.
Współczynnik mocy (PF) dla obciążeń ≥50%
 0,98
 95%
13.
Sprawność AC-AC w zakresie obciążeń 50100%
Zniekształcenia prądu wejściowego
14.
Wytrzymałość zwarciowa
15.
Możliwość zasilania dwutorowego
Przystosowany do pracy z generatorem
prądotwórczym – układ łagodnego rozruchu
Wejście sygnału ograniczenia mocy ładowania
9.
12.
16.
17.
3400 VAC
  15%
50 Hz 6%
THDi ≤ 5%
 30kA
TAK
TAK
TAK
WYMAGANE PARAMETRY WYJŚCIOWE
 20kVA / 16kW
18.
Znamionowa moc wyjściowa ciągła
19.
Znamionowe napięcie wyjściowe
3400 VAC
20.
Zakres częstotliwości wyjściowej
do 6%
21.
Regulacja częstotliwości przy pracy z baterii
≤ 0,1%
22.
Zniekształcenia
napięcia wyjściowego
23.
Przeciążalność (praca
normalna / bateryjna)
obciążenie liniowe,
symetryczne
Obciążenie nieliniowe
wg PN-EN62040-3
< 2%
< 4%
Obciążenie ≤ 125%
 10 minut
Obciążenie ≤ 150%
 60 sekund
9
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
TOR OBEJŚCIOWY
24.
25.
26.
Zintegrowany bezprzerwowy łącznik
statyczny,
Zintegrowany, bezprzerwowy łącznik
mechaniczny (oparty na przełączniku)
Przeciążalność toru obejścia statycznego
TAK
TAK
min. 800% przez 500ms
BATERIA AKUMULATORÓW
27.
Konfiguracja baterii
30.
Wymagany czas autonomii jednostki UPS przy
obciążeniu wyjścia  16kW
Baterie zainstalowane w obudowie UPS
i systemowej szafie bateryjnej
Typ akumulatorów
31.
Klasyfikacja żywotności wg Eurobat 2016
32.
Ilość gałęzi równoległych
Identyczne moduły bateryjne w UPS oraz w
szafie
Bateria złożona z modułów wymiennych przez
użytkownika
Moduły bateryjne wymieniane „na gorąco”
bez zmiany trybu pracy UPS
Kontrola stanu baterii z dokładnością
do pojedynczego modułu
Identyfikacja uszkodzenia z dokładnością do
pojedynczego modułu baterii
Informacja o uszkodzeniu modułu dostępna
przez WWW, SNMP, email, modbus TCP
Pomiar temperatury wewnątrz każdego
modułu bateryjnego
Kompensacja
temperaturowa
napięcia
ładowania
Automatyczne testy rozładowania baterii
28.
29.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Bateria modułowa,
gałęzie równoległe
 60 minut
TAK
AGM / VRLA
Long Life
3
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
SYSTEMOWA ZEWNĘTRZNA OBUDOWA AKUMULATORÓW
42.
43.
44.
45.
46.
Konstrukcja identyczna z jednostką UPS
Moduły akumulatorowe identyczne
z modułami w UPS
Komunikacja logiczna z UPS
TAK
Pomiar temperatury w szafie
Zintegrowany wyłącznik zabezpieczenia baterii
z wyzwalaczem sterowanym z UPS
TAK
TAK
TAK
TAK
ZEWNĘTRZNY ŁĄCZNIK OBEJŚCIA SERWISOWEGO
47.
48.
Obudowa metalowa, montaż naścienny
Sygnalizacja położenia łącznika obejściowego
w systemie UPS
TAK
TAK
10
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
50.
Zabezpieczenie przed zwarciem przy pracy
bateryjnej UPS
Schemat synoptyczny na przednich drzwiach
51.
Możliwość blokady mechanicznej łączników
49.
TAK
TAK
TAK
KONTROLA I ZARZĄDZANIE
52.
Wbudowana karta zarządzania sieciowego
TAK
53.
Wbudowany WEB serwer
TAK
54.
Zintegrowany moduł nadzoru środowiska
TAK
55.
Wielopoziomowy system kontroli uprawnień
TAK
56.
Rejestr zdarzeń i danych dostępny zdalnie
TAK
57.
Aktualizacja FW karty przez użytkownika
TAK
58.
Bezpłatne wsparcie i oprogramowanie
TAK
Obsługiwane protokoły sieciowe:
59.





IP v.4, IP v.6, Modbus TCP
HTTP / HTTPS
SNMP v.3, SMTP, NTP, FTP, Telnet
SSL 2.0 / TLS1.2, SSH, SCP
klucz publiczny/prywatny 2048 bitów
Radius
TAK

Dołączone oprogramowanie zarządzające
z możliwością zamykania systemów
operacyjnych poprzez sieć logiczną:
60.




61.
62.
63.
Środowiska wirtualne VMware® ESX/ESXi &
Microsoft® Hyper-V
Windows Server 2008, 2012 …
HP-UX, AIX, Linux
Solaris
Czujnik
temperatury
i
wilgotności
umożliwiający instalację w odległości min. 3m
od lokalizacji UPS w dostawie
Sygnalizacja skokowej zmiany temperatury /
wilgotności przez email, SNMP, modbus
Programowalny styk bezpotencjałowy
TAK
TAK
TAK
TAK
PARAMETRY OGÓLNE
64.
65.
66.
67.
68.
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim
Jednostka UPS i szafa bateryjna wyposażone w
kółka samonastawne z blokadą
Obudowa UPS i szafa bateryjna połączone
systemowymi łącznikami mechanicznymi
i elektrycznymi
Kontrola prędkości obrotowej wentylatorów z
sygnalizacją zdalną
Wbudowane filtry powietrza chłodzącego
wymienne przez użytkownika
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
11
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
69.
Możliwość
zastosowania
wyłącznika
awaryjnego w konfiguracji NO lub NC
70.
Stopień ochrony obudowy
TAK
min. IP31
Gwarancja na system
71.
72.
/System powinien być objęty serwisem
gwarancyjnym producenta od dnia podpisania
umowy na min. 24 miesiące od daty odbioru,
realizowanym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, polegającym na naprawie lub
wymianie urządzenia w przypadku jego
wadliwości. W przypadku gdy producent nie
posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
własnego centrum serwisowego, oferent
winien przedłożyć dokument producenta, który
wskazuje
podmiot
uprawniony
do
realizowania serwisu gwarancyjnego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oferent
winien przedłożyć oświadczenie producenta
lub autoryzowanego dystrybutora producenta
na terenie Polski, iż oferent posiada
autoryzację producenta w zakresie sprzedaży
oferowanych rozwiązań oraz świadczenia
usług z nimi związanych/
min. 24 miesiące od
daty odbioru
Normy / standardy
PN/EN 62040-1
PN/EN 62040-2
IEC/HD 60364-4-41
LVD 2014/35/EU
LVD 73/23/EEC
EMCD 2014/30/EU
12
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
Część A.3 – Minimalne wymagania techniczne systemu zasilania bezprzerwowego dla lokalizacji
Sandomierz ul. Tadeusz Kościuszki 2a
L.P. OPIS PARAMETRU
PARAMETRY WYMAGANE
1.
Producent oferowanego urządzenia
2.
Typ / model oferowanego urządzenia
3.
Technologia
4.
Klasa wg PN-EN62040
5.
Konfiguracja zasilania
6.
Konstrukcja UPS
7.
Funkcja „zimny start” (uruchomienie bez sieci)
PARAMETRY OFEROWANE
Z podwójnym
przetwarzanie energii
VFI-SS 111
3/3 (3L+N+PE)
Modułowa w zakresie
elektroniki
TAK
WYMAGANE PARAMETRY WEJŚCIOWE
8.
Znamionowe napięcie wejściowe
9.
Tolerancja napięcia wejściowego (praca z sieci)
10.
Częstotliwość wejściowa
11.
Współczynnik mocy (PF) dla obciążeń >50%
 0,98
12.
Sprawność AC-AC w zakresie obciążeń 50-100%
 95%
13.
Zniekształcenia prądu wejściowego
14.
Wytrzymałość zwarciowa
15.
Możliwość zasilania dwutorowego
Przystosowany do pracy z generatorem
prądotwórczym – układ łagodnego rozruchu
Wejście sygnału ograniczenia mocy ładowania
16.
17.
3400 VAC
  15%
50 Hz 6%
THDi ≤ 5%
 30kA
TAK
TAK
TAK
WYMAGANE PARAMETRY WYJŚCIOWE
 40kVA / 32kW
18.
Znamionowa moc wyjściowa ciągła
19.
Znamionowe napięcie wyjściowe
3400 VAC
20.
Zakres częstotliwości wyjściowej
do 6%
21.
Regulacja częstotliwości przy pracy z baterii
≤ 0,1%
22.
Zniekształcenia
napięcia wyjściowego
23.
Przeciążalność (praca
normalna / bateryjna)
obciążenie liniowe,
symetryczne
Obciążenie nieliniowe
wg PN-EN62040-3
< 2%
< 4%
Obciążenie ≤ 125%
 10 minut
Obciążenie ≤ 150%
 60 sekund
TOR OBEJŚCIOWY
24.
25.
Zintegrowany bezprzerwowy łącznik statyczny
Zintegrowany,
bezprzerwowy
łącznik
mechaniczny (oparty na przełączniku)
TAK
TAK
13
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
26.
Przeciążalność toru obejścia statycznego
min. 800% przez 500ms
BATERIA AKUMULATORÓW
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Konfiguracja baterii
Pomiary kontrolne baterii / segregacja
monobloków
Modyfikacja układu baterii
Zabezpieczenie baterii w oparciu o wyłącznik
kompaktowy w wykonaniu DC
Czujnik temperatury baterii zlokalizowany na
stojaku
Zabezpieczenie baterii z wyzwalaczem EPO
Istniejące baterie
na stojakach
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
ZEWNĘTRZNY ŁĄCZNIK OBEJŚCIA SERWISOWEGO
33.
Obudowa metalowa, montaż naścienny
Układ przystosowany do przyłączenia trzech
jednostek równoległych
Indywidualne odłączniki dla każdego UPS
TAK
TAK
39.
Komunikacja logiczna z systemem UPS
Sygnalizacja położenia wszystkich łączników
w systemie UPS
Sygnalizacja świetlna możliwości dokonania
łączeń (zabezpieczenie przed błędem ludzkim)
Schemat synoptyczny na przednich drzwiach
40.
Możliwość blokady mechanicznej łączników
TAK
34.
35.
36.
37.
38.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
KONTROLA I ZARZĄDZANIE
41.
Wbudowana karta zarządzania sieciowego
TAK
42.
Wbudowany WEB serwer
TAK
43.
Zintegrowany moduł nadzoru środowiska
TAK
44.
Wielopoziomowy system kontroli uprawnień
TAK
45.
Rejestr zdarzeń i danych dostępny zdalnie
TAK
46.
Aktualizacja FW karty przez użytkownika
TAK
47.
Bezpłatne wsparcie i oprogramowanie
TAK
Obsługiwane protokoły sieciowe:
48.






IP v.4, IP v.6, Modbus TCP
HTTP / HTTPS
SNMP v.3, SMTP, NTP, FTP, Telnet
SSL 2.0 / TLS1.2, SSH, SCP
klucz publiczny/prywatny 2048 bitów
Radius
TAK
14
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
Dołączone oprogramowanie zarządzające z
możliwością zamykania systemów
operacyjnych poprzez sieć logiczną:
49.




50.
51.
52.
Środowiska wirtualne VMware® ESX/ESXi &
Microsoft® Hyper-V
Windows Server 2008, 2012 …
HP-UX, AIX, Linux
Solaris
Czujnik temperatury i wilgotności umożliwiający
instalację w odległości min. 3m od lokalizacji
UPS w dostawie
Sygnalizacja skokowej zmiany temperatury /
wilgotności przez email, SNMP, modbus
Programowalny styk bezpotencjałowy
PARAMETRY OGÓLNE
Wyświetlacz z komunikatami w języku
53.
polskim
Jednostka UPS wyposażona w kółka
54.
samonastawne z blokadą
Kontrola
prędkości
obrotowej
55.
wentylatorów z sygnalizacją zdalną
56.
57.
58.
Wbudowane filtry powietrza chłodzącego
wymienne przez użytkownika
Możliwość
zastosowania
wyłącznika
awaryjnego w konfiguracji NO lub NC
Stopień ochrony obudowy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
min. IP31
Gwarancja na system
59.
/System powinien być objęty serwisem
gwarancyjnym producenta od dnia podpisania
umowy na min. 24 miesiące od daty odbioru,
realizowanym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, polegającym na naprawie lub
wymianie urządzenia w przypadku jego
wadliwości. W przypadku gdy producent nie
posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
własnego centrum serwisowego, oferent winien
przedłożyć dokument producenta, który
wskazuje podmiot uprawniony do realizowania
serwisu
gwarancyjnego
na
terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Oferent winien
przedłożyć oświadczenie producenta lub
autoryzowanego dystrybutora producenta na
terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację
producenta w zakresie sprzedaży oferowanych
rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi
związanych/
min. 24 miesiące od
daty odbioru
15
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
60.
Normy / standardy
PN/EN 62040-1
PN/EN 62040-2
IEC/HD 60364-4-41
LVD 2014/35/EU
LVD 73/23/EEC
EMCD 2014/30/EU
16
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
Część A.4 – Minimalne wymagania techniczne systemu zasilania bezprzerwowego dla lokalizacji
Kielce, ul. Warszawska 44
L.P. OPIS PARAMETRU
PARAMETRY WYMAGANE
1.
Producent oferowanego urządzenia
2.
Typ / model oferowanych urządzeń
3.
Technologia
4.
Klasa wg PN-EN62040
VFI-SS 111
5.
Konfiguracja zasilania
3/3 (3L+N+PE)
6.
Konstrukcja UPS
Modułowa w zakresie
elektroniki oraz baterii
akumulatorów
7.
Tryb pacy systemu
Praca redundancyjna
z aktywnym podziałem
obciążenia
8.
Funkcja „zimny start” (uruchomienie bez sieci)
PARAMETRY OFEROWANE
Z podwójnym
przetwarzanie energii
TAK
WYMAGANE PARAMETRY WEJŚCIOWE
9.
Znamionowe napięcie wejściowe
10.
Tolerancja napięcia wejściowego (praca z sieci)
11.
Częstotliwość wejściowa
12.
Współczynnik mocy (PF) dla obciążeń ≥50%
 0,98
13.
Sprawność AC-AC w zakresie obciążeń 50-100%
 95%
14.
Zniekształcenia prądu wejściowego
15.
Wytrzymałość zwarciowa
16.
Możliwość zasilania dwutorowego
TAK
17.
Przystosowany do pracy z generatorem
prądotwórczym – układ łagodnego rozruchu
TAK
18.
Wejście sygnału ograniczenia mocy ładowania
TAK
3400 VAC
  15%
50 Hz 6%
THDi ≤ 5%
 30kA
WYMAGANE PARAMETRY WYJŚCIOWE
19.
Znamionowa moc wyjściowa ciągła
20.
Znamionowe napięcie wyjściowe
 20kVA / 16kW
3400 VAC
17
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
21.
Zakres częstotliwości wyjściowej
do 6%
22.
Regulacja częstotliwości przy pracy z baterii
≤ 0,1%
23.
24.
Zniekształcenia
napięcia wyjściowego
Przeciążalność (praca
normalna / bateryjna)
obciążenie liniowe,
symetryczne
< 2%
Obciążenie nieliniowe wg
PN-EN62040-3
< 4%
Obciążenie ≤ 125%
 10 minut
Obciążenie ≤ 150%
 60 sekund
TOR OBEJŚCIOWY
25.
Zintegrowany łącznik statyczny,
bezprzerwowy
TAK
26.
Zintegrowany, bezprzerwowy łącznik
mechaniczny (oparty na przełączniku)
TAK
27.
Przeciążalność toru obejścia statycznego
min. 800% przez 500ms
BATERIA AKUMULATORÓW
Bateria modułowa,
gałęzie równoległe
28.
Konfiguracja baterii
29.
Wymagany czas autonomii jednostki UPS przy
obciążeniu wyjścia  24kW
 35 minut
30.
Baterie zainstalowane w obudowie UPS
i systemowej szafie bateryjnej
TAK
31.
Typ akumulatorów
32.
Klasyfikacja żywotności wg Eurobat 2016
33.
Ilość gałęzi równoległych
3
34.
Identyczne moduły bateryjne w UPS oraz w
szafie
TAK
35.
Bateria złożona z modułów wymiennych
przez użytkownika
TAK
36.
Moduły bateryjne wymieniane „na gorąco”
bez zmiany trybu pracy UPS
TAK
37.
Kontrola stanu baterii
do pojedynczego modułu
TAK
38.
Identyfikacja uszkodzenia z dokładnością do
pojedynczego modułu
TAK
39.
Informacja o uszkodzeniu modułu dostępna
przez WWW, SNMP, email, modbus TCP
TAK
AGM / VRLA
z
dokładnością
Long Life
18
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
40.
Pomiar temperatury
modułu bateryjnego
wewnątrz
41.
Kompensacja
ładowania
42.
Automatyczne testy rozładowania baterii
temperaturowa
każdego
napięcia
TAK
TAK
TAK
SYSTEMOWA ZEWNĘTRZNA OBUDOWA AKUMULATORÓW
43.
Konstrukcja identyczna z jednostką UPS
TAK
44.
Moduły akumulatorowe identyczne
z modułami w UPS
TAK
45.
Komunikacja logiczna z UPS
TAK
46.
Pomiar temperatury w szafie
TAK
47.
Zintegrowany wyłącznik zabezpieczenia
baterii z wyzwalaczem sterowanym z UPS
TAK
ZEWNĘTRZNY ŁĄCZNIK OBEJŚCIA SERWISOWEGO
48.
Obudowa metalowa, montaż naścienny
TAK
49.
Sygnalizacja położenia łącznika obejściowego
w systemie UPS
TAK
50.
Zabezpieczenie przed zwarciem
bateryjnej UPS
TAK
51.
Schemat synoptyczny na przednich drzwiach
TAK
52.
Możliwość blokady mechanicznej łączników
TAK
przy
pracy
KONTROLA I ZARZĄDZANIE
53.
Wbudowana karta zarządzania sieciowego
TAK
54.
Wbudowany WEB serwer
TAK
55.
Zintegrowany moduł nadzoru środowiska
TAK
56.
Wielopoziomowy system kontroli uprawnień
TAK
57.
Rejestr zdarzeń i danych dostępny zdalnie
TAK
58.
Aktualizacja FW karty przez użytkownika
TAK
59.
Bezpłatne wsparcie i oprogramowanie
TAK
19
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
Obsługiwane protokoły sieciowe:
60.






IP v.4, IP v.6, Modbus TCP
HTTP / HTTPS
SNMP v.3, SMTP, NTP, FTP, Telnet
SSL 2.0 / TLS1.2, SSH, SCP
klucz publiczny/prywatny 2048 bitów
Radius
TAK
Dołączone oprogramowanie zarządzające z
możliwością zamykania systemów operacyjnych
poprzez sieć logiczną:
61.




Środowiska wirtualne VMware® ESX/ESXi &
Microsoft® Hyper-V
Windows Server 2008, 2012 …
HP-UX, AIX, Linux
Solaris
TAK
62.
Czujnik temperatury i wilgotności umożliwiający
instalację w odległości min. 3m od lokalizacji UPS
w dostawie
TAK
63.
Sygnalizacja skokowej zmiany temperatury /
wilgotności przez email, SNMP, modbus
TAK
64.
Programowalny styk bezpotencjałowy
TAK
PARAMETRY OGÓLNE
65.
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim
TAK
66.
Jednostka UPS i szafa bateryjna wyposażone w
kółka samonastawne z blokadą
TAK
67.
Obudowa UPS i szafa bateryjna połączone
systemowymi
łącznikami
mechanicznymi
i elektrycznymi
TAK
68.
Kontrola prędkości obrotowej wentylatorów
z sygnalizacją zdalną
TAK
69.
Wbudowane filtry powietrza
wymienne przez użytkownika
TAK
70.
Możliwość zastosowania wyłącznika awaryjnego
w konfiguracji NO lub NC
71.
Stopień ochrony obudowy
chłodzącego
TAK
min. IP31
20
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
Gwarancja na system
72.
73.
/System powinien być objęty serwisem
gwarancyjnym producenta od dnia podpisania
umowy na min. 24 miesiące od daty odbioru,
realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
polegającym na naprawie lub wymianie
urządzenia w przypadku jego wadliwości. W
przypadku gdy producent nie posiada na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum
serwisowego,
oferent
winien
przedłożyć
dokument producenta, który wskazuje podmiot
uprawniony
do
realizowania
serwisu
gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Oferent winien przedłożyć oświadczenie
producenta lub autoryzowanego dystrybutora
producenta na terenie Polski, iż oferent posiada
autoryzację producenta w zakresie sprzedaży
oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z
nimi związanych/
min. 24 miesiące od
daty odbioru
Normy / standardy
PN/EN 62040-1
PN/EN 62040-2
IEC/HD 60364-4-41
LVD 2014/35/EU
LVD 73/23/EEC
EMCD 2014/30/EU
H. Wykaz lokalizacji dostaw
Adres
Lp.
Lokalizacja
1.
Kraków
ul. Przy Rondzie 3
2.
Nowy Sącz
ul. Pijarska 3
3.
Sandomierz
ul. Tadeusz Kościuszki 2a
4.
Kielce
ul. Warszawska 44
Osoby reprezentujące
Telefon
Kontaktowy
21
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP-26-19/16
/Osoby reprezentujące poszczególne jednostki sądownictwa wraz z danymi kontaktowymi zostaną
przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy/
Zamawiający na wniosek oferenta zorganizuje wizje lokalne w poszczególnych jednostkach objętych
postępowaniem. Zamawiający przewiduje wyłącznie jeden termin wizji dla każdej z lokalizacji.
..............................
/miejscowość, data/
…………….........................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
22
Download