INTEGRACJA - sp45szczecin.szkolnastrona.pl

advertisement
INFORMACJE O SZKOŁACH, DOKUMENTY,
INSTRUKCJE, ZASADY, KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
INFORMATOR:
http://nabor.pcss.pl/szczecin/
Uchwała Nr XXVIII/723/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin […]
W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące kryteria naboru wraz z liczbą punktów:
1. Przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do szkoły podstawowej, do której ubiega się
o przyjęcie – 10 pkt.
2. Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w obwodzie szkoły podstawowej,
do której ubiega się o przyjęcie – 5 pkt.
Uwaga: W celu wykazania spełnienia kryterium rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku
zaświadczenie od pracodawcy o miejscu świadczenia pracy, zaświadczenie od zleceniodawcy o miejscu wykonywania
umowy zlecenia/umowy o dzieło, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające wykonywanie pracy
w obwodzie szkoły.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin –
3 pkt.
Uwaga: W celu wykazania spełnienia kryterium rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie
o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin.
- Zarządzenie Nr 155/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego […] do klas I
publicznych szkół podstawowych.
HARMONOGRAM I ZASADY PRZYJĘĆ
DO KLAS PIERWSZYCH INTEGRACYJNYCH
dotyczy kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanym ze względu na niepełnosprawność
(na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej)
25.04. – 19.05.2017 r. – składanie Wniosków o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej
1. Rodzic składa Wniosek o przyjęcie do klasy I integracyjnej wraz z Załącznikiem do wniosku w szkole podstawowej,
w której planuje się utworzenie takiego oddziału (nie ma możliwości wypełnienia dokumentu elektronicznie).
2. Wypełniony Wniosek wraz z Załącznikiem oraz dokumentami wymienionymi w załączniku składa się jedynie w szkole
wpisanej w pozycji pierwszej.
3. Dokumenty do wypełnienia tzn. Wniosek i Załącznik otrzyma rodzic w każdej szkole podstawowej, w której planowane
są oddziały integracyjne (wykaz szkół na następnej stronie).
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
07.06. – 09.06.2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego
oświadczenia
12.06.2017 r.
– ogłoszenie wyników rekrutacji, podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkół podstawowych
06.06.2017 r.
HARMONOGRAM I ZASADY PRZYJĘĆ
DO KLAS PIERWSZYCH INTEGRACYJNYCH
W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie oddziałów integracyjnych
w następujących szkołach podstawowych:
• Szkoła Podstawowa nr 15
• Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa nr 74
Download