UMOWA WARUNKOWA NR ……………….. zawarta w Lublinie

advertisement
UMOWA WARUNKOWA NR ………………..
zawarta w Lublinie, …………………..
pomiędzy:
NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin
NIP 712 329 98 56
REGON 362418868
reprezentowanym przez pana Pawła Rymarczyka – Prezesa Zarządu
- zwanym w treści Umowy „Przedsiębiorstwem”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
NIP: ………………………. REGON: ………………………., reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. na podstawie pełnomocnictwa
…………………………………………
- zwanym w treści Umowy „Jednostką naukową”,
łącznie zwani „Stronami”
o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. W związku z planowanym przez Przedsiębiorstwo złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,
Przedsiębiorstwo i Jednostka naukowa zawierają umowę pod warunkiem zawieszającym
uzyskania dofinansowania na realizację projektu.
2. Z zastrzeżeniem uzyskania dotacji, Przedsiębiorstwo zleci wykonanie, a Jednostka naukowa
zobowiąże się wykonać usługę o charakterze badawczo-rozwojowym (zwana dalej Usługą)
polegającą na wykonaniu usługi badawczej w projekcie pt.: „Tomograf elektryczny do
innowacyjnego obrazowania i monitorowania obszarowego z wykorzystaniem mapy
potencjałów węzłowych”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zostanie określony w formie załącznika do umowy po
podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Przedsiębiorstwo.
§2 Realizacja i harmonogram umowy
1. Jednostka naukowa zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w okresie
kwalifikowalności kosztów określonym w umowie o dofinansowanie.
2. Harmonogram, ceny zadań i etapy wykonania Usługi zostaną przedstawione w załączniku do
niniejszej umowy po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Przedsiębiorstwo.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia Jednostce naukowej wszelkich danych,
informacji, materiałów i próbek niezbędnych do realizacji Usługi w uzgodnionym każdorazowo
pomiędzy Stronami pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej zakresie i terminie.
4. Jednostka naukowa oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze osobowe i maszynowe, oraz
niezbędną wiedzę, by wykonać Usługę określoną w § 1 niniejszej Umowy.
5. Zakończenie realizacji całości Usługi objętej niniejszą umową zostanie potwierdzone
końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Stron. O
zakończeniu prac Jednostka naukowa poinformuje Przedsiębiorstwo pisemnie lub drogą
elektroniczną. Odbiór zostanie dokonany w terminie do 10 dni od otrzymania przez
Przedsiębiorstwo informacji o wykonaniu Usługi.
6. W przypadku wniesienia przez Przedsiębiorstwo w trakcie czynności odbiorczych, o których
mowa powyżej, zastrzeżeń do przedmiotu odbioru, przedstawiciele Stron sporządzą Protokół
rozbieżności wyznaczając jednocześnie termin do dokonania stosownych poprawek, jednakże
nie dłuższy 7 dni od daty podpisania Protokołu rozbieżności.
7. Realizacja niniejszej Umowy jest uzależniona od przyznania Przedsiębiorstwu dofinansowania
w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”.
§3 Koszt wykonania Usługi
1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Jednostce naukowej przysługuje wynagrodzenie w
kwocie …………………….. (słownie: ………………………………………………..).
2. Zapłata należności będzie realizowana etapowo po zakończeniu poszczególnych etapów i
odebraniu wykonanej usługi.
3. Jednostka naukowa nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Zapłata należności nastąpi w terminie wskazanym na fakturze VAT, nie mniejszym niż 7 dni.
5. Należność zostanie przekazana przez Przedsiębiorstwo przelewem na konto Jednostki naukowej
wskazane na fakturze VAT.
§4 Osoby uprawnione i dane kontaktowe
1. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy w zakresie Usługi objętej niniejszą
Umową są:
a) Ze strony Przedsiębiorstwa:
Dr. inż. Tomasz Rymarczyk
b) Ze strony Jednostki naukowej:
………………………………
2. Jednostka naukowa jako adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji związanej z
wykonaniem niniejszej umowy wskazuje: ……………………………….
3. Przedsiębiorstwo jako adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji związanej z
wykonaniem niniejszej umowy wskazuje: [email protected]
§5 Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
1. Autorskie prawa majątkowe do wyników uzyskanych w trakcie zleconej Jednostce naukowej
Usługi przechodzą na Przedsiębiorstwo z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §3
niniejszej umowy, Jednostce naukowej przez Przedsiębiorstwo.
2. Wraz z przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych na Przedsiębiorstwo przechodzi
wyłączne prawo udzielenia zezwoleń na wykonanie autorskiego prawa zależnego.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż przeniesione na Przedsiębiorstwo majątkowe prawa autorskie
do wyników uzyskanych w trakcie zleconej Usługi badawczo-rozwojowej, obejmują wyłączne
prawo do korzystania przez Przedsiębiorstwo z tych wyników oraz rozporządzania nim na
następujących polach eksploatacji, w szczególności:
a) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, w tym DVD, VCD, CD-ROM,
technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników, dostosowanych
do tej formy zapisu,
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wyników, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie,
d) prawo obrotu w kraju i za granicą,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników na których wyniki utrwalono,
f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów,
g) wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych,
h) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne,
i) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamowych.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 Umowy, obejmuje przeniesienie autorskich praw
majątkowych do wyników uzyskanych w trakcie zleconej Jednostce naukowej Usługi.
§6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
2. Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową i/lub
jej aneksami rozstrzygane będą polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego
rozstrzygania sporów, wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1
egzemplarz dla Przedsiębiorstwa i 1 egzemplarz dla Jednostki naukowej.
Przedsiębiorstwo
Jednostka naukowa
pieczątka i podpis
pieczątka i podpis
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards