Chłodzenie

advertisement
Chłodzenie elementów komputera
Kupując nowy procesor, powinniśmy zastanowić się, jak zapewnić odpowiednie chłodzenie.
Niestety, dawno już minęły czasy, gdy do odprowadzenia wydzielanego ciepła wystarczył
aluminiowy radiator. Powodem jest podwyższanie obecnie napięcia zasilania procesorów i
ciągłe zwiększanie się liczby tranzystorów w strukturze CPU. Analizując efektywność
odprowadzania ciepła z procesora, należy wziąć pod uwagę różne parametry.
Wielkość powierzchni wymiany ciepła. Jest to przede wszystkim powierzchnia obudowy
rdzenia procesora. Jedną z metod poprawy wydajności chłodzenia procesora jest zwiększenie
powierzchni oddającej ciepło, np. poprzez zamontowanie do niej radiatora. Radiatory zwykle
nie są płaskie i mają powiększoną powierzchnię wymiany ciepła dzięki licznym żeberkom o
różnych kształtach. Żeberka przyczepione są do rdzenia (podstawy) radiatora, zapewniając
bezpośredni kontakt ze źródłem ciepła.
Szybkość i efektywność absorbcji ciepła przez radiator procesora. Zapewniając bezpośrednią
drogę przepływu ciepła z jego źródła do żeberek radiatora oraz wybierając materiały o
wysokiej przewodności cieplnej, zwiększa się tzw. wydajność dyssypatywną radiatora.
Długość, grubość i przewodność cieplna drogi, którą to ciepło przepływa od swojego źródła
do żeberek, bezpośrednio wpływają na wydajność radiatora. Wraz ze wzrostem wymagań
procesora, zwłaszcza jakość fizycznego połączenia, tzw. płaszczyzny zestyku między
procesorem (obudową rdzenia) i podstawą radiatora ma największy wpływ na ogólny efekt
chłodzenia. W celu zwiększenia efektywności przepływu ciepła od procesora do radiatora
łączy się je materiałami termicznymi (pasty termoprzewodzące). Ich skuteczność
przenoszenia ciepła zależy od przewodności cieplnej materiału oraz od siły nacisku radiatora
na procesor.
1. Metody chłodzenia
Aktywne chłodzenie
Warunki odprowadzania ciepła z powierzchni.
Konwekcyjny przepływ ciepła z powierzchni
występuje wtedy, gdy oddziałuje na nią
otaczające powietrze (gaz) o niższej
temperaturze
niż
lokalna
temperatura
powierzchni, z której jest ono odprowadzane.
Jeśli konwekcja (unoszenie) zachodzi w
warunkach przepływu otaczającego powietrza,
to mamy do czynienia ze złożonym procesem
chłodzenia wymuszonego. Oczywiście, im
wyższa jest prędkość przepływu powietrza nad
powierzchnią i niższa jego temperatura, tym
lepszy rezultat chłodzenia. Reasumując: im
bardziej wydajny wentylator chłodzący powierzchnię radiatora, tym wydajniejsze chłodzenie.
W radiatorze przepływ powietrza schładza szczególnie brzegi żeberek oraz podstawę
radiatora.
Chłodzenie pasywne
Są dwie metody chłodzenia: pasywna i
aktywna. Chłodzenie pasywne oparte jest
na
zasadzie
konwekcji
cieplnej
(naturalnych właściwości rozpraszania
się ciepłego powietrza). Z uwagi na brak
mechanicznego wspomagania przepływu
powietrza chłodzenie odbywa się na
skutek
niewielkiego
tylko
ruchu
powietrza i dlatego stosowane w tej
metodzie radiatory są większe niż
radiatory chłodzące aktywnie (potrzebują
większej powierzchni odprowadzającej
ciepło absorbowane ze źródła ciepła, aby
uzyskać takie same wyniki chłodzenia,
jak w wypadku metody aktywnej).
Jednak wraz ze zwiększeniem rozmiarów
radiatora (liczby i wielkości żeberek)
zwiększa się również opór powietrza, a
tym samym prawdopodobieństwo, że powietrze będzie krążyć wokół radiatora, a nie poprzez
żeberka. Jeśli nie utworzy się odpowiednich kanałów przepływu powietrza przez radiator
(odległość między żeberkami), chłodzenie takie nie będzie efektywne.
Ta metoda była powszechnie stosowana do chłodzenia starszych typów procesorów, które nie
wydzielały zbyt wiele ciepła. Ponieważ nie wykorzystuje się w tym wypadku żadnych
dodatkowych metod wspomagania cyrkulacji powietrza, nie powstaje hałas. Natomiast
niewątpliwym minusem jest mała wydajność oraz to, że radiator ma duże gabaryty.
Chłodzenie aktywne, obecnie najpopularniejsza metoda, polega na wspomaganiu chłodzenia
pasywnego poprzez sztuczne zwiększenie cyrkulacji powietrza wokół powierzchni radiatora.
Uzyskuje się to, umieszczając wentylator na samym radiatorze lub nad nim.
Zestawy chłodzące
Im efektywniej odbierane jest ciepło z CPU, tym szybciej rośnie również temperatura
radiatora i otaczającego go powietrza. Bez odpowiedniego schładzania powietrza radiator
szybko osiągnąłby temperaturę procesora i chłodzenie stałoby się nieefektywne. Aby
wyeliminować ten problem, stosuje się wentylatory, które mechanicznie wspomagają
wymianę ciepła. Ponieważ w metodzie tej, powietrze przepływa przez radiator szybciej niż w
metodzie chłodzenia pasywnego, żeberka można rozmieścić znacznie gęściej, dzięki czemu
dodatkowo zwiększa się powierzchnia radiatora i jego możliwości absorpcji ciepła. Metoda
ta, obecnie powszechnie stosowana do chłodzenia procesorów, kart graficznych oraz
chipsetów, i jest wprawdzie bardzo wydajna, ale powoduje duży hałas wytwarzany przez
wirniki wentylatorów.
2 Konstrukcje zestawów chłodzących
Z uwagi na typ czynnika chłodzącego można wyróżnić trzy konstrukcje zestawów: chłodzące
powietrzem, chłodzące ciecza i wykorzystujące zjawisko zmiany stanu skupienia.
2.1. Zestawy chłodzące powietrzem
Są to obecnie najpopularniejsze konstrukcje, charakteryzujące się prostotą budowy oraz
wysoką wydajnością. Składają się z dwóch elementów: radiatora i wentylatora. Dodatkowo w
celu zwiększenia przepływu ciepła z procesora do radiatora stosuje się między nimi pastę
termoprzewodzącą, która ma zlikwidować ewentualną wolną przestrzeń na styku obu
powierzchni (np. pęcherzyki powietrza stanowią doskonały izolator termiczny, znacznie
utrudniając przepływ ciepła) oraz tunele powietrzne czyli określone tory którymi będzie
płynąć powietrze w obudowie.
Zasada działania jest prosta. Ciepło wydzielane przez procesor przewodzone jest
bezpośrednio na radiator, skąd następnie jest odprowadzane i podgrzewając powietrze wokół.
Powietrze to z kolei jest wypychane strumieniem chłodnego powietrza z wentylatora
natomiast ciepłe powietrze podąża dalej swoją drogą tunelem do miejsca gdzie opuści
obudowę komputera.
Ponieważ większość zestawów chłodzących powietrzem pracuje głośno, popularność zyskują
połączenia wentylatora z czujnikiem temperatury. Czujnik taki, umieszczany zwykle na
radiatorze, mierzy jego temperaturę i w zależności od niej zwiększa lub zmniejsza prędkość
obrotową wentylatora.
Niektórzy producenci zestawów chłodzących, np. Thermaltake czy Zalman, w celu
wyciszenia wentylatora stosują regulator prędkości obrotowej wirnika. Ze względu na
budowę tego zestawu o jego wydajności decydują cztery czynniki: materiał, z którego
wykonany jest radiator, wielkość powierzchni radiatora, wydajność wentylatora i temperatura
otoczenia - a więc w praktyce wnętrza obudowy komputera.
2.2. Zestawy chłodzące wodą lub ciekłym metalem
(rtęć o temperaturze około 0oC)
Chłodzenie wodą lub ciekłym
metalem to jeden z wydajniejszych
sposobów studzenia procesorów.
Spotyka się je znacznie rzadziej niż
chłodzące powietrzem. Z powodu
zastosowania
cieczy
pracują
oczywiście z obiegiem zamkniętym.
Przeważnie zestaw składa się z
czterech elementów: bloku wodnego
umieszczonego na procesorze (lub elemencie chłodzonym, rur (kanałów) prowadzących
ciecz, pompy wodnej i chłodnicy.
Ciepło procesora pobierane jest przez miedziany blok z cieczą, do którego stale
doprowadzana jest chłodna ciecz. Aby zwiększyć efektywność przewodzenia ciepła pomiędzy
procesorem i blokiem wodnym, między powierzchniami obu urządzeń stosuje się pastę
termoprzewodzącą. Ponieważ woda cały czas krąży w obiegu zamkniętym, obniżenie
temperatury, wynikające z prędkości przepływu oraz powierzchni cieczy oddającej ciepło do
powietrza poprzez kanały, może nie wystarczać. W efekcie ciecz stopniowo nagrzewałaby się
do temperatury procesora. Aby temu zapobiec, ciecz jest dodatkowo oziębiana w chłodnicy,
czyli skomplikowanej kształtce rurowej ułożonej w taki sposób, aby uzyskać jak największą
powierzchnię chłodzenia. Dodatkowo sama chłodnica może być oziębiana powietrzem z
wentylatorów umieszczonych bezpośrednio na niej. Wykorzystuje się do tego duże
wentylatory o małej prędkości obrotowej, a tym samym cicho pracujące.
O wydajności takich zestawów decydują: wydajność pompy (szybkość przepływu cieczy),
wielkość chłodnicy (efektywnie oziębiana powierzchnia cieczy), materiał, z którego jest
wykonana chłodnica, oraz dodatkowe studzenie chłodnicy (efektywność odprowadzania
ciepła).
2.3. Zestawy chłodzące wykorzystujące zmiany stanu
skupienia
Jest to elita wśród omawianych urządzeń. Są bardzo wydajne (potrafią schłodzić procesor do
temperatury bliskiej zera (w skali Celsjusza) skomplikowane konstrukcyjnie.
Wykorzystywane są do schładzania ekstremalnie przetaktowanych procesorów, stanowiąc
kompleksowy - często zintegrowany z obudową komputera system.
Urządzenia te działają na podobnej zasadzie, jak domowe lodówki. Dobrym przykładem jest
znany wszystkim amatorom podkręcania procesorów Asetek VapoChill. Chłodzenie
procesora w tym urządzeniu przebiega w czterech fazach: kompresji, kondensacji, redukcji
ciśnienia i ulatniania (zmiany w stan
gazowy) substancji chłodzącej.
W pierwszej fazie ciepło z procesora jest
przenoszone na zasadzie przewodnictwa
cieplnego na substancję chłodzącą.
Odpowiada za to ewaporator, w którym
ogrzana ciepłem procesora substancja
zmienia swój stan skupienia z ciekłego
na gazowy. Następnie ogrzana substancja
chłodząca już w stanie gazowym
przechodzi (jest zasysana) z ewaporatora
do sprężarki, która podnosi ciśnienie
gazu do ciśnienia kondensacji w celu
umożliwienia zmiany jego stanu
skupienia na płynny (ochłodzenia). W
kolejnej fazie ciepło zgromadzone w
ewaporatorze oraz odzyskane podczas kompresji aż do fazy kondensacji jest wydalane przez
kondensator podczas zmiany stanu skupienia substancji chłodzącej na ciekły (następuje
oziębienie substancji chłodzącej). W celu umożliwienia cieczy ponownej zamiany stanu w
gaz, niezbędne jest obniżenie jej ciśnienia, do czego wykorzystywana jest tzw. tuba kapilarna.
Przez nią substancja chłodząca przechodzi ponownie do ewaporatora, gdzie pod wpływem
ciepła z CPU częściowo przemienia się w gaz i cały cykl zostaje powtórzony.
3. Radiator
Przewodność cieplana wybranych metali (W/mK)
Odmienna
konstrukcja
radiatora
spowodowała, że zestawy Zalmana są
rozpoznawalne na pierwszy rzut oka
Jest jednym z najważniejszych
elementów popularnych zestawów
chłodzących powietrzem. Jego kształt
oraz materiał, z którego został
wykonany, w dużej mierze określają wydajność całego zestawu chłodzącego.
Przewodność cieplna to zdolność gazów, cieczy i ciał stałych do przewodzenia ciepła,
określana współczynnikiem lambda wyrażonym w [W/mK]. Wzrost współczynnika lambda
oznacza zwiększenie przewodności cieplnej (materiał może szybciej i efektywniej przejąć
ciepło z elementu je produkującego).
3.1. Konstrukcja radiatora
Istotny wpływ na efektywność działania radiatora ma jego konstrukcja - jeśli jest
nieodpowiednia, nawet radiator miedziany może być mniej wydajny niż aluminiowy.
Dlaczego? Należy pamiętać, że dobry radiator musi skutecznie i szybko absorbować ciepło z
procesora i oddawać je do otaczającego powietrza, co oznacza podwyższenie temperatury na
jego powierzchni. Dlatego im większa powierzchnia radiatora, tym szybciej jest schładzany.
Najlepszym rozwiązaniem jest konstrukcja żeberkowa, która znacznie zwiększa powierzchnię
absorbującą ciepło bez zwiększania rozmiarów samego radiatora. Konstrukcja taka stosowana
jest w większości zestawów, chociaż są wyjątki, np. radiatory Zalmana, w którym żeberka
zastąpiono
miedzianymi
listkami.
3.2. Materiał
Najpopularniejszy materiał, z którego wykonana jest większość radiatorów, to aluminium,
charakteryzujące się dobrą przewodnością cieplną, lekkością, a co najważniejsze - niską ceną.
Jednak z uwagi na większą przewodność cieplną, o wiele wydajniejsze są radiatory wykonane
z miedzi. Potwierdzają to również wyniki testów, w których pierwsze miejsca zawsze zajmują
zestawy chłodzące o miedzianej konstrukcji radiatora.
Niestety, z uwagi na wyższą cenę, miedź nie jest tak powszechnie stosowana jak aluminium.
Niektórzy producenci połączyli oba materiały, stosując miedź tylko w podstawie radiatora,
dzięki czemu ciepło z procesora jest efektywniej pobierane, a następnie przekazywane do
aluminiowej części radiatora. Rozwiązanie to, w porównaniu do całkowicie aluminiowych
konstrukcji, znacznie zwiększa wydajność zestawu chłodzącego, a dodatkowo nie jest tak
drogie, jak zestawy wykonane całkowicie z miedzi.
Aby powyższe rozwiązanie było efektywne, miedziana podstawa radiatora musi idealnie
przylegać do części aluminiowej, w przeciwnym razie rezultat zastosowania tego zestawu
chłodzącego może być odwrotny od zamierzonego - radiator może wtedy wręcz ograniczać
samoistną długą odbywającą się na zasadzie konwekcji dyssypację ciepła z procesora.
4. Wentylator
Ostatnim elementem zwiększającym efektywność pracy radiatora jest wentylator. Ma
chłodzić radiator, wymuszając zwiększony przepływ powietrza. Dobry wentylator powinien
być wydajny (duży przepływ powietrza) oraz cicho pracować. Obecnie spotyka się dwa
rodzaje wentylatorów: z łożyskami tulejowymi i kulkowymi. Godne polecenia są wentylatory
z łożyskami kulkowymi, wydajniejsze i mniej zawodne niż wentylatory z łożyskami
tulejowymi.
4.1. Wady i zalety łożysk kulkowych i tulejowych
Łożyska tulejowe:
+ niska cena (prosty proces produkcyjny),
+ odporność na czynniki zewnętrzne (mniejsze straty podczas transportu),
- szybkie zużycie wewnętrznej powierzchni łożyska (skutek tarcia wirnika o trzpień),
- szybkie zużycie konstrukcji w urządzeniach przenośnych, w których często zmienia się kąt
użytkowania (ponieważ wirnik opierasię bezpośrednio na trzpieniu, następuje deformacja
tulejki z o krągłej na owalną, co zwiększa głośność pracy),
- w celu zwiększenia żywotności tego łożyska przestrzeń pomiędzy trzpieniem tulejki musi
być jak najmniejsza, co z kolei przeszkadza w rozruchu silnika.
Łożyska kulkowe:
+ możliwość pracy pod różnym kątem bez uszkadzania silniczka,
+ łatwy start silnika,
- skomplikowana konstrukcja, nieodporna na wstrząsy czy upadki,
- głośna praca wywołana tarciem kulek,
-wysoka cena (skomplikowany proces produkcyjny).
5. Cyrkulacja powietrza w obudowie – zastosowanie
tuneli powietrznych
Drugim, obok dobrego zestawu chłodzącego, elementem wpływającym na efektywność
chłodzenia procesora jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, która polega na stałej wymianie
rozgrzanego powietrza wewnątrz obudowy na chłodniejsze z zewnątrz. Niestety , element ten
jest często lekceważony. Należy pamiętać, że temperatura procesora - przy zastosowaniu
tradycyjnego zestawu chłodzącego powietrzem - nigdy nie będzie niższa niż temperatura
otoczenia (wewnątrz obudowy). Nawet najlepszy zestaw chłodzący nie ochroni procesora
przed przegrzaniem, jeżeli nie będzie odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Gdy jest właściwa,
zestaw chłodzący nie "mieli" tylko stale ciepłego powietrza wewnątrz obudowy, co obniża
jego wydajność, ale wykorzystuje chłodniejsze powietrze z zewnątrz.
Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie procesora, trzeba pamiętać o zachowaniu
odpowiedniej
wymiany
ciepłego powietrza wewnątrz
obudowy na chłodniejsze z
zewnątrz poprzez tzw. tunele
powietrzne.
Aby zapewnić dobrą cyrkulację
powietrza, należy, po pierwsze,
wyeliminować to, co blokuje
swobodny jego przepływ w
obudowie - uporządkować
kable, taśmy itp. Po drugie,
należy
mechanicznie
przyspieszyć proces cyrkulacji
powietrza,
montując
dwa
dodatkowe wentylatory: jeden,
który zasysa powietrze do obudowy, umocowany wewnątrz obudowy, na jej przednim panelu,
i drugi, który powoduje wypływ powietrza na zewnątrz (montowany również od wewnątrz ale
tym razem na jej tylnej ściance). Montując wentylator, należy zwrócić uwagę na ważne
strzałki umieszczone z boku jego obudowy - określają właściwy kierunek przepływu
powietrza.
6. Zabezpieczenia termiczne procesorów
Awaria zestawu chłodzącego procesor grozi spaleniem jednostki centralnej. Aby temu
zapobiec, w niektórych procesorach (np. Intel Pentium III, Intel Pentium 4, Intel Celeron,
AMD Athlon XP AMD Hammer) zastosowano odpowiednie zabezpieczenia reagujące na
gwałtowny wzrost temperatury.
6.1. Zabezpieczenia termiczne w procesorze Intel Pentium 4
Procesory tej firmy mają jedno z lepszych rozwiązań do ochrony rdzenia przed wysoką
temperaturą. W obecnie najpopularniejszej serii procesorów Intel Pentium 4, Intel Celeron,
odpowiednie zabezpieczenie wbudowano w procesor. Składa się ono z dwóch elementów:
tzw. monitora, czyli czujnika monitorującego temperaturę pracy komputera, i diody
termicznej, reagującej na krytyczną temperaturę procesora.
Monitor temperatury zawiera:
bardzo czuły obwód detektora, reagujący na maksymalną dla procesora temperaturę,
urządzenie sygnalizujące, że procesor osiągnął maksymalną temperaturę pracy (PROCHOT),
obwód kontroli temperatury, który może zredukować temperaturę procesora poprzez kontrolę
częstotliwości jego taktowania,
rejestry określające status termiczny procesora.
Najpopularniejszy system chłodzenia procesorów.
Temperaturę procesora mierzą czujniki temperatury, składające się z diody czułej na zmianę
temperatury, wzorcowego źródła prądu i urządzenia porównawczego. Zmieniające się wraz z
temperaturą napięcie na diodzie wymusza przepływ prądu, który tym samy w odpowiedniej
skali zmienia się wraz z temperaturą. Poprzez porównanie tego prądu z prądem wzorcowym
można określić temperaturę procesora.
Źródło prądu wzorcowego odpowiada prądowi diody w momencie, gdy procesor osiąga
maksymalną temperaturę. Każdy procesor jest indywidualnie kalibrowany podczas produkcji,
aby wyeliminować jakiekolwiek błędy. Raz określona temperatura procesora, przy której
włączone zostaje urządzenie sygnalizujące maksymalną temperaturę, nie może już zostać
zmieniona.
Urządzenie sygnalizujące maksymalną temperaturę (monitor temperatury) mierzy ją zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz procesora. Kiedy temperatura procesora osiąga punkt krytyczny,
włącza się czujnik, a wyłącza, kiedy temperatura spada poniżej punktu krytycznego.
Włączenie urządzenia sygnalizującego jest niezależne od ustawień rejestru wewnątrz
procesora. Obwód aktywny, sterowany z czujnika termicznego, obniża temperaturę procesora
poprzez zmniejszenie częstotliwości jego taktowania. Czujnik wyłącza zegar procesora, a
następnie ponownie włącza, zgodnie z wcześniej zdefiniowanym taktowaniem. Czas cyklu
zależy od prędkości procesora i zmniejsza się wraz ze wzrostem częstotliwości jego
taktowania.
Dodatkowe zabezpieczenie daje dioda termiczna (THERMTRIP), która reaguje na
temperaturę krytyczną procesora (135 stopni Celsjusza) i w razie jej przekroczenia wyłącza
napięcie procesora.
THERMTRIP pozostaje aktywny do momentu zresetowania systemu niezależnie od działania
procesora. Pozwala to na skuteczną ochronę rdzenia procesora przed uszkodzeniami
termicznymi. Podobne zabezpieczenie w postaci diody termicznej wbudowanej w procesor
zastosowano w Intel Pentium III.
6.2. Zabezpieczenia termiczne w procesorze AMD Athlon XP
W prcesorach AMD z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym kontroluje je nie procesor,
ale mostek południowy chipsetu.
Obecnie większość desktopowych procesorów tej firmy ma czujnik reagujący na działanie
wysokiej temperatury. Zastosowano go między innymi w popularnej serii procesorów AMD
Athlon XP (Palomino, Thoroughbred, Barton). Starsze wersje procesorów (od AMD Athlon
XP w dół) nie dysponują żadnym zabezpieczeniem
przed uszkodzeniami termicznymi jednostki
centralnej.
W produktach AMD za właściwą reakcję układów
kontrolnych
i
zabezpieczających
przed
nadmiernym
wzrostem
temperatury
odpowiedzialny jest nie procesor, ale płyta główna,
a dokładniej mostek południowy chipsetu. W
rezultacie, nawet jeśli procesor ma zabezpieczenie
termiczne, jest ono bezużyteczne bez odpowiedniej
płyty głównej. Dlatego przed wyborem
odpowiedniej płyty głównej warto zwrócić uwagę
na to, czy wykorzystuje ona w pełni diodę termiczną wbudowaną w procesor.
W procesorach AMD Athlon XP nie zaimplementowano odpowiedniego układu reagującego
na wzrost temperatury, a jedynie diodę termiczną, za pomocą której płyta główna odczytuje
temperaturę rdzenia procesora.
Dioda składa się z dwóch elementów:
anody
(THERMDA)
i
katody
(THERMDC) i działa na zasadzie
termopary. Oba elementy to nic innego, jak
nóżki procesora o numerach S7 (anoda) i
U7 (katoda).
W nóżkach procesorów AMD Athlon XP
zamontowano
czujnik
temperatury,
składający się z anody i katody (S-7-anoda,
U7-katoda).
W płytach głównych z diodą wbudowaną
w procesor do jego ochrony przed uszkodzeniami termicznymi definiowane są dwa
parametry: temperatura krytyczna procesora i czas reakcji. Temperatura krytyczna jest stała i
wynosi 125 stopni Celsjusza (w procesorach Intel Pentium 4 135 stopni Celsjusza). Po
nagrzaniu się rdzenia do tej temperatury, płyta główna powinna automatycznie odciąć
napięcie procesora. Czas reakcji to maksymalny czas, jaki może upłynąć od momentu
wykrycia podwyższonej temperatury do zakończenia pracy procesora w celu uniknięcia jego
uszkodzenia. Zakłada się, że nie może to być więcej niż 500 ms. Oczywiście im krótszy jest
ten okres, tym mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia rdzenia procesora.
Płyty główne bez diody termicznej wbudowanej w procesor są dużo mniej efektywne,
ponieważ czujnik nie mierzy temperatury rdzenia procesora, a jedynie temperaturę jego
obudowy, wskutek czego powstaje przekłamanie.
Wyciszanie Komputera
Wyciszenie komputera ściśle wiąże się z eliminacją zbędnych ruchomych części. Na rynku
jest wiele cichych napędów CD/DVD oraz HDD jeśli chcemy mieć bezdźwięczny komputer
powinniśmy się w takie zaopatrzyć gdyż zazwyczaj oprócz wentylatorów to one najbardziej
hałasują.
Każdy zasilacz
pod
obciążeniem
zbliżonym do
maksymalnego
zaczyna głośno
pracować, więc
nie powinniśmy
mieć zasilacza
„idealnie
dopasowanego”
do
naszej
konfiguracji
sprzętowej,
tylko
nieco
mocniejszy aby
zapewnić mu
pewien zapas
mocy.
Wentylatory –
możemy
zastosować
większej
średnicy
i
mniejszej
prędkości
obrotowej przez
co
będą
wydawać mniej
hałasu
lub
poprzez
potencjometr
lub termistor (rezystor zmieniający oporność pod wpływem temperatury) ograniczyć obroty
naszemu jeśli obciążenie i temperatura chłodzonego podzespołu na to pozwala.
Maty wygłuszające – Zastosowanie tych mat jest bardzo proste przylepiamy do obudowy od
wewnętrznej strony maty jednak robimy w ten sposób efekt termosu ponieważ gdy przez
przypadek zatkamy tunel powietrzny nagrzewa nam się cała obudowa i chłodzenie
podzespołów staje się niemożliwe.
Dobór mocy zasilacza do potrzeb
podzespołów komputerowych
Aby stwierdzić, o jakiej mocy zasilacz jest nam naprawdę potrzebny, musimy zsumować
zapotrzebowanie na energię wszystkich podzespołów komputera. Przy podsumowaniach
takich trzeba pamiętać, że poszczególnych obwodów zasilających nie można obciążać w
dowolny sposób. Każdy zasilacz powinien być zaopatrzony w tabliczkę znamionową, na
której wyszczególnione są maksymalne obciążenia poszczególnych napięć. Przekroczenie
któregokolwiek z nich spowoduje w najlepszym wypadku wyłączenie zasilacza, a często
niestety jego zniszczenie.
Choć stosunkowo łatwo wyliczyć możemy, ile energii pochłania nasz pecet, to zasilacz o
mocy dobranej "na styk" nie jest dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze, pozbawiamy się
możliwości rozbudowy naszego peceta, a przynajmniej skazujemy się na szybszą wymianę
zasilacza. Po drugie, najtańsze zasilacze często mocą znamionową wykazują się jedynie na
nalepce. Ich trwałość pod pełnym obciążeniem może być katastrofalnie niska. Zresztą nawet
konstrukcje renomowanych producentów nie są projektowane do ciągłej pracy "na maksa".
Po trzecie, wiele tzw. cichych zasilaczy zaczyna hałasować przy dużym obciążeniu. Po
czwarte wreszcie, z nominalnej mocy zasilacza odliczyć musimy od 15 do 25 W
przeznaczonych na nieużywane praktycznie napięcia -5 V i -12 V oraz +5 V,
wykorzystywane jedynie do podtrzymania pracy komputera w trybie uśpienia (tzw. +5 Vsb).
Dlatego też zasilacz należy dobierać z przynajmniej 20-procentowym zapasem, jeśli zaś
decydujemy się na tani podzespół nieznanego producenta, lepiej ten margines bezpieczeństwa
jeszcze zwiększyć.
Zapotrzebowanie wybranych podzespołów na energie:
Procesor:
AMD Athlon XP 3200+ ––– 96 W
Intel Pentium 4 3,2
––– 126 W
Core 2 Duo
––– od 50 do 80 W
Karty Grafiki:
––– od 20 do 70 W
Płyta główna:
––– około 30 W
HDD:
5400 obrotów
7200 obrotów
15000obrotów
––– 10 W
––– 20 W
––– 80 W
Napędy
CD
DVD
––– 16 W
––– 20 W
Pamięć
––– od 5 do 30 W
Download