umowa nr - MPK Kraków

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: FZ-281-24/14
Wzór - UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu …..r., pomiędzy:
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACYJNYM SPÓŁKĄ AKCYJNĄ
z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13,
(adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000025692, NIP: PL6790085613 (kapitał wpłacony 84 582 400,00 zł, kapitał zakładowy 84 582 400,00
zł)
- zwaną dalej Zleceniobiorcą - reprezentowaną przez:
…
…
a
……………………………………………………………
zwaną dalej Zleceniodawcą- reprezentowaną przez:
…
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług reklamowych, w tym ekspozycji reklamy full back o treści
„…” na powierzchni pojazdu komunikacji miejskiej należącego do Zleceniobiorcy na zasadach określonych
niniejszą umową.
2. Zleceniobiorca wyznacza pod ekspozycję reklamy określonej w ust. 1 – …. autobus typu ….
WARUNKI OGÓLNE
§2
Reklama zostanie wykonana zgodnie z projektem, zatwierdzonym przez odpowiednio do tego
umocowanego przedstawiciela Zleceniobiorcy - przed przystąpieniem do jej wykonywania.
§3
Pojazd z umieszczoną reklamą będzie kursował na obszarze komunikacyjnym obsługiwanym przez
Zleceniobiorcę, zgodnie z obowiązującym u niego rozkładem jazdy, na różnych liniach komunikacyjnych, z
uwzględnieniem cykli eksploatacyjnych.
§4
1. W trakcie trwania umowy Zleceniodawca może dokonać zmiany w treści reklamy na pojeździe.
2. Każdorazowa zmiana treści reklamy na pojeździe może nastąpić za zgodą Zleceniobiorcy oraz po
zatwierdzeniu przez niego projektu zmienionej reklamy.
3. W przypadku zmiany treści reklamy zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia § 2 - § 8.
§5
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie przez Zleceniobiorcę zdjęć pojazdu wraz z naniesioną
reklamą i ich bezpłatne wykorzystanie do celów promujących działalność Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do reklamy w zakresie niezbędnym dla
celów niniejszej umowy.
3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do projektu reklamy, Zleceniodawca zobowiązuje
się udzielić Zleceniobiorcy wszelkiej pomocy, a także poniesie wszelkie związane z tym koszty
1z4
(w szczególności zwróci Zleceniobiorcy wszelkie poniesione z tego tytułu wydatki) oraz naprawi szkodę,
gdyby roszczenia okazały się zasadne.
WYKONANIE, ZMIANA, ODNOWIENIE I USUNIĘCIE REKLAMY
§6
1. Wszelkie prace związane z wykonaniem, naprawą, odnowieniem i zmianą reklamy oraz prace związane
z usunięciem reklamy - wykonuje Zleceniobiorca.
2. Prace, o jakich mowa w ust. 1 zostaną wykonane wyłącznie w halach, na placu i stanowiskach
naprawczych Stacji Obsługi Zleceniobiorcy - w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami.
§7
Zleceniobiorca może realizować prace, o których mowa w § 6 ust. 1 poprzez podwykonawców, jednak za
prace te odpowiedzialny jest jak za własne.
§8
1. Po wykonaniu prac, o których mowa w §6 ust.1 Zleceniobiorca każdorazowo zawiadomi Zleceniodawcę
o gotowości do dokonania protokolarnego odbioru pojazdu.
2. W przypadku nieprzystąpienia przez Zleceniodawcę do odbioru w terminie 2 dni od otrzymania od
Zleceniobiorcy zawiadomienia o gotowości do dokonania odbioru Zleceniobiorca uprawniony jest do
jednostronnego dokonania odbioru pojazdu.
WYNAGRODZENIE
§9
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie za usługę reklamową w wysokości
………….. zł (słownie: ………………) netto - za cały okres ekspozycji reklamy na powierzchni pojazdu objęty
niniejszą umową.
2. Do wynagrodzenia dolicza się należny podatek od towarów i usług, w stawce obowiązującej w dniu
powstania obowiązku podatkowego.
3. Faktura za wykonanie usługi reklamowej wystawiona zostanie po wykonaniu usługi w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana usługa reklamowa. Należność wynikająca
z faktury będzie płatna w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury przez Zleceniobiorcę, na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze.
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Zleceniobiorcy są należne, a Zleceniodawca zobowiązany
jest uiścić odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia.
5. Wynagrodzenie za usługę reklamową zawiera następujące koszty:
- wynagrodzenie za usługę ekspozycji reklamy,
- pomoc w przygotowaniu projektu na bazie dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów,
- wydruk reklamy,
- nałożenie reklamy na pojazd,
- po zakończonym okresie ekspozycji – demontaż i przywrócenie pojazdu do barw firmowych w przypadku
ubytków lakierniczych
6. Wynagrodzenie za pozostałe prace związane z odnowieniem, naprawą, zmianą treści reklamy ustalone
będzie odrębnie przez Zleceniobiorcę, a jego wysokość zostanie przedstawiona do wiadomości
Zleceniodawcy.
§ 10
1. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania
faktur bez podpisu odbiorcy oraz do przesyłania faktur do Zleceniodawcy pocztą.
2z4
CZAS TRWANIA UMOWY
§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na okres ……….., który rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu
montażu reklamy, o czym mowa w § 8.
2. Za zgodą obu Stron umowa może zostać przedłużona na dalszy okres poprzez zawarcie aneksu do
niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca gwarantuje, że pojazd objęty niniejszą umową będzie eksploatowany na liniach
komunikacyjnych Zleceniobiorcy przez co najmniej 21 dni w miesiącu. W przypadku niedotrzymania przez
Zleceniobiorcę tego warunku okres ekspozycji zostanie wydłużony o czas ponadplanowego przestoju.
4. Informacja o przestoju i związanym z nim automatycznym wydłużeniu okresu ekspozycji, o czym mowa
w ust. 4, zostanie przekazana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w formie pisemnej lub elektronicznej lub
faxem, wraz z informacją o możliwości przedłużenia ekspozycji na kolejny okres.
5. Z chwilą gdy zakończy się okres ekspozycji, a decyzja o przedłużeniu ekspozycji nie zostanie przez
Zleceniodawcę podjęta, Zleceniobiorca na czas trwania uzgodnień odstąpi od demontażu reklamy. W
sytuacji gdy ostatecznie Zleceniodawca zrezygnuje z przedłużenia ekspozycji, zobowiązany jest zapłacić
Zleceniobiorcy wynagrodzenie z tytułu dodatkowego czasu ekspozycji, określone według obowiązującego
u Zleceniobiorcy na dzień rozwiązania umowy cennika usług reklamowych, bez udzielania rabatów,
w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania dodatkowej ekspozycji. Zleceniodawca oświadcza, że znana
mu jest treść aktualnie obowiązującego cennika. Cennik udostępniony jest na stronie internetowej
Zleceniobiorcy: http://reklama.mpk.krakow.pl
ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 12
1. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę przed upływem okresu ekspozycji w niej określonego - bez
wypowiedzenia, w przypadku:
1) Niezapłacenia przez Zleceniodawcę w wymaganym terminie należności, o jakich mowa w § 9 i 10;
2) Niedokonania przez Zleceniodawcę zlecenia naprawy lub odnowienia reklamy - w terminie
określonym przez Zleceniobiorcę w jego wezwaniu przekazanym Zleceniodawcy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, pkt 2 – Zleceniobiorcy przysługuje
prawo do uzyskania od Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 20 % całości kwoty wynagrodzenia
określonego w § 9 ust. 1.
3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 13
Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Zleceniobiorca usunie reklamę z pojazdu na zasadach określonych w
niniejszej umowie - o czym mowa w § 6 ust. 1.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 14
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę umyślną.
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za uszkodzenie lub zniszczenie reklamy
powstałe w wyniku zdarzeń losowych i kolizji drogowych. W przypadku gdy sprawca szkody jest znany,
Zleceniodawca może udzielić Zleceniobiorcy niezbędnych pełnomocnictw w celu załatwienia w jego imieniu
formalności związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od sprawcy szkody, w tym do
przekazania na rzecz Zleceniobiorcy kwot należnych odszkodowań. W przypadku gdy uzyskane
odszkodowanie odpowiadać będzie kosztowi naprawy uszkodzonej reklamy, naprawa zostanie wykonana
przez Zleceniobiorcę z kwoty uzyskanego odszkodowania.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy obejmuje straty rzeczywiście poniesione przez
Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się zawiadamiać Zleceniobiorcę o każdej zmianie formy prawnej, adresu
lub nazwy Zleceniodawcy, sposobu reprezentacji, itp.
3z4
5. W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 4 Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za
powstałe skutki prawne zaniechania zawiadomienia.
6. Wszelkie doręczenia na adresy wskazane w ostatnim powiadomieniu o zmianie adresu uważa się za
doręczone prawidłowo.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej oraz zawarcia stosownego aneksu do
umowy - pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie – mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniodawcy i
jednym dla Zleceniobiorcy.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz
znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi Spółki tj. dokumentami opublikowanymi na
stronie internetowej: www.mpk.krakow.pl.
Z A ZLECENIOBIORCĘ:
Z A ZLECENIODAWCĘ
1)............................................
.............................................
2)............................................
4z4
Download