czy Hitler by chory 2.indd

advertisement
Rozporządzeniem Führera z 28 lipca 1942 roku Brandt został
mianowany komisarzem generalnym do spraw sanitarnych i lecznictwa i miał zlikwidować napięcia między instytucjami lecznictwa
wojskowego i cywilnego, co mu się jednak nie udało. W 1943 roku
otrzymał następny awans – na szefa zaopatrzenia medycznego
i koordynatora badań medycznych. Dwudziestego piątego sierpnia 1944 roku został ponadto Pełnomocnikiem Rzeszy do spraw
Sanitarnych, czyli jedną z najwyższych władz Rzeszy (Oberste
Reichsbehörde)288.
Kariera Brandta skończyła się gwałtownie, gdy tuż przed końcem
wojny dopuścił się rzekomej zdrady stanu. Aby zapewnić swojej żonie i synowi bezpieczeństwo przed zbliżającym się frontem, wywiózł
ich do Bad Liebenstein w Turyngii. Po tej ryzykownej akcji Brandt
16 kwietnia 1945 roku na osobisty rozkaz Hitlera został aresztowany.
Oskarżono go o defetyzm – brak wiary w ostateczne zwycięstwo –
i o zdradę stanu. Hitler podpisał wyrok śmierci na swojego lekarza i komisarza generalnego. Egzekucję udało się jednak odroczyć
dzięki interwencji Speera u Himmlera, a po śmierci Hitlera Speer
uzyskał u Dönitza zwolnienie Brandta289.
W 1946 roku Karl Brandt został oskarżony w norymberskim procesie lekarzy i za współudział w eksperymentach na ludziach oraz
mordowanie chorych umysłowo skazany na śmierć. W osobistej
rozmowie z norymberskim psychologiem więziennym dał wyraźnie
do zrozumienia, że nawet po wyroku nie zmienił poglądów. Oświadczył, że jako niemiecki lekarz uważa „państwo za jednostkę”, wobec
której jest on „przede wszystkim zobowiązany”, a dalej: „Dlatego też
nie boimy się zniszczyć zbiorowiska, powiedzmy na przykład, tryliotemat transferu technologii zagazowywania por. Ernst Klee, „Euthanasie” im NSStaat, Frankfurt am Main 1983.
288
Brandt stał się tym samym rywalem i faktycznym przełożonym Przywódcy
Lekarzy Rzeszy, Leonarda Contiego, w którego kompetencje Hitler coraz bardziej
powątpiewał. Schmidt, Die Angeklagten, w: Ebbinghaus, Dörner (oprac.), Vernichten und Heilen, dz. cyt., s. 400.
289
Por. Speer, Wspomnienia, dz. cyt., s. 557, 559, 572–573.
111
na komórek w postaci zbioru pojedynczych ludzi, jeśli uważamy, że
są szkodliwi dla całego organizmu – państwa – lub jeśli uważamy,
że państwo będzie się bez nich pomyślnie rozwijało”290.
Hanskarl von Hasselbach (1903–1981)
Von Hasselbach od 1935 roku sprawował funkcję 2. lekarza-chirurga Hitlera. Zawdzięczał to stanowisko pośrednictwu Karla Brandta,
który tak samo jak on był współpracownikiem berlińskiego profesora zwyczajnego Georga Magnusa. Von Hasselbach wcześnie się
przyłączył do ruchu narodowosocjalistycznego, w 1932 roku został
członkiem NSDAP i SA291. Rok później wstąpił do SS. Od wybuchu
wojny był oficerem sanitarnym w randze SS-Hauptsturmführera
i pracował w różnych Kwaterach Głównych Führera. Od kwietnia
1943 roku pełnił służbę jako chirurg w „Wilczym Szańcu”, Kwaterze Głównej Hitlera w Prusach Wschodnich. Dwudziestego kwietnia 1943 roku, w dniu 54. urodzin Hitlera, von Hasselbach otrzymał
tytuł „profesora nadzwyczajnego” – awans uzyskany zwyczajnym
trybem i nie dzięki protekcji Hitlera, lecz własnej solidnej karierze
akademickiej.
Von Hasselbach urodził się 2 listopada 1903 roku w Berlinie,
w 1921 roku zdał egzamin dojrzałości w Jeleniej Górze na Śląsku,
po czym studiował medycynę we Wrocławiu, Rostoku i Monachium. W 1927 roku otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu
i obronił na uniwersytecie we Fryburgu pracę doktorską na temat
włókniaków szyi. Później pracował w klinice urazowej Bergmannsheil w Bochum, a następnie objął stanowisko asystenta w berlińskiej
Charité292. Przez nieustanną służbę w otoczeniu Hitlera zaniedbał
290
Cyt. za: Schmidt, Die Angeklagten, w: Ebbinghaus, Dörner (oprac.), Vernichten und Heilen, dz. cyt., s. 401.
291
Por. Ernst Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor
und nach 1945, wyd. 2, Frankfurt am Main 2007, s. 231.
292
Z opinią Volkera Hessa, jakoby za czasów Georga Magnusa uniwersytecka
klinika chirurgiczna straciła reputację, nie można się zgodzić. Por. Volker Hess, Die
112
karierę naukową i dopiero w 1938 roku habilitował się pracą na temat zarostowego zapalenia tętnic w kończynach dolnych i możliwości ich operowania293.
Na czas służby uniwersytet berliński zwolnił go z prowadzenia
zajęć dydaktycznych. W następstwie sporu między lekarzami, do
jakiego doszło jesienią 1944 roku, von Hasselbach stracił jednak stanowisko lekarza-chirurga Hitlera. Od tamtej pory pełnił służbę w lazarecie polowym na froncie zachodnim.
W niewoli amerykańskiej i jako świadek w procesach norymberskich von Hasselbach zyskał opinię porządnego człowieka, wiernego
swoim przekonaniom, choćby się nie zgadzały z poglądami innych.
Wojskowe władze sądowe uznały, że jest najuczciwszym i najbardziej wiarygodnym oskarżonym, tym, który w najmniejszym stopniu
„uległ” Hitlerowi294.
Po zwolnieniu z amerykańskiego obozu jenieckiego Hanskarl von
Hasselbach do 1970 roku był lekarzem naczelnym Oddziału Chirurgicznego zakładów Bodelschwingha [ośrodków opieki nad osobami
upośledzonymi; pierwszy powstał w 1867 roku, a nazwa pochodzi
od nazwiska Friedricha von Bodelschwingha, który kierował nim
w latach 1872–1910 – przyp. tłum.] w Bethel koło Bielefeldu. Zmarł
21 grudnia 1981 roku w Monachium.
Ludwig Stumpfegger (1910–1945)
Sukcesję po Brandcie objął ortopeda dr Ludwig Stumpfegger, członek świty Himmlera, a wcześniej jego lekarz i przez lata bliski
medizinische Fakultät im Zeichen der „Führeruniversität”, w: Christoph Jahr, Rebecca Schaarschmidt (oprac.), Die Berliner Universität in der NS-Zeit, t. 1: Strukturen
und Personen, Stuttgart 2005, s. 46–47.
293
Synonim zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń, prowadzącego do zakrzepicy i występującego głównie u palaczy tytoniu. Por. Hanskarl von Hasselbach,
Die Endangitis obliterans, Leipzig 1939.
294
Por. Prof. Dr. med. Hanskarl von Hasselbach, Hitlers Menschenkenntnisse,
27 IX 1945 (BA Koblenz, Kl. Erw. 411–3).
113
przyjaciel. Sekretarka Himmlera Gretel Grothmann jeszcze 50 lat
później dobrze go pamiętała: „Cieszył się najlepszą opinią wśród
adiutantów i sekretarek (i) był wysokim, przystojnym, fantastycznym mężczyzną”295. Ten mający 190 cm wzrostu były mistrz Niemiec w fistballu296 i były nauczyciel narciarstwa musiał rzeczywiście
sprawiać imponujące wrażenie.
Stumpfegger urodził się 11 lipca 1910 roku jako syn sekretarza
poczty w Monachium, do szkoły chodził w Landshucie i Rosenheimie, a od 1930 roku studiował medycynę na uniwersytecie w Monachium. W 1935 roku zdał egzamin państwowy, a w 1936 uzyskał
zezwolenie na wykonywanie zawodu. W tym samym roku objął
stanowisko chirurga-asystenta w sanatorium SS w Hohenlychen na
północ od Berlina297.
Stumpfegger jeszcze jako student wstąpił 2 czerwca 1933 roku do
SS (nr 83668), a w 1935 roku został przyjęty do NSDAP (nr 3616119)298.
W SS przeszedł szkolenie wojskowe i działał w służbach sanitarnych.
W Hohenlychen szybko awansował na dowódcę oddziału sanitarnego (Sanitätssturm). W 1938 roku Stumpfegger przeszedł trzymiesięczne szkolenie w oddziale karabinów maszynowych wojsk
lądowych. Zwolniony jako podoficer rezerwy, natychmiast został
przydzielony do rezerwy Führera w Oddziałach Dyspozycyjnych SS
(SS-Verfügungstruppe), czyli tworzonej właśnie Waffen-SS. W opinii przełożonych był „wyraźnie nastawiony na osiąganie celów, bardzo ambitny, rozważnie działający, ale też nader konsekwentny”. Od
295
296
Osobista informacja Gretel Grothmann z 1997 roku.
Stumpfegger jest też autorem kilku rozpraw dotyczących historii tej dyscy-
pliny.
297
Sanatoria w Hohenlychen założył w 1902 roku Niemiecki Czerwony Krzyż
jako domy wypoczynkowe dla osób chorych na gruźlicę, ale za Carla Gebhardta
jako lekarza naczelnego zostały po 1933 roku przekształcone na sanatorium SS. Do
Hohenlychen zawiodła Stumpfeggera ambicja.
298
Ta i następne informacje na podstawie własnoręcznie napisanego życiorysu
i kwestionariuszy osobowych w BA, SS-O, dawniej BDC, nr 168-B (tu akta osobowe
Stumpfeggera) oraz BA, RS (dawniej BDC), G 0118, oraz MF OK W 0074.
114
1939 roku pełnił funkcję osobistego asystenta przyjaciela Himmlera, Karla Gebhardta, który pracował nie tylko jako lekarz naczelny
w Hohenlychen, lecz także jako „chirurg-konsultant SS”, toteż coraz częściej musiał się zajmować wojennymi obrażeniami i ich leczeniem, w związku z czym stopniowo przenosił na Stumpfeggera
swoje obowiązki lekarza Himmlera. Czy Hitler właśnie w tym czasie
poznał młodego lekarza, czy już wcześniej – to pytanie musimy pozostawić bez odpowiedzi. Możliwe, że do pierwszego kontaktu między nimi doszło w 1936 roku, kiedy Stumpfegger sprawował opiekę
lekarską nad niemieckimi olimpijczykami.
Przynajmniej z Himmlerem musiały łączyć Stumpfeggera bliskie
stosunki oparte na zaufaniu, o czym świadczy pismo Reichsführera
SS i Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy Niemieckiej z 2 września 1944 roku: „SS-Obersturmbannführer Waffen-SS dr Ludwig
Stumpfegger działa na moje polecenie i posiada wszelkie pełnomocnictwa. Wszystkie jednostki wojskowe i cywilne są zobowiązane
udzielać mu informacji. Jego rozkazy mają być wykonywane”299. Ale
gdzie i w jakiej mierze korzystał Stumpfegger z tego glejtu, dotychczas nie wiadomo.
Od maja 1942 roku służył w jednostce SS-Leibstandarte „Adolf
Hitler”, z której odszedł po odniesieniu lekkich obrażeń. Wyraźnie
nastawiony na zrobienie kariery, pracował teraz nad swoją habilitacją i asystował Gebhardtowi przy jego doświadczeniach na ludziach
w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Bezpośrednim powodem
rozpoczęcia tej serii niezwykle brutalnych eksperymentów, prowadzonych przez dwa lata, był zamach na Reinharda Heydricha
27 maja 1942 roku w Pradze. Wskutek eksplozji granatu Heydrich
został ranny, ale wkrótce go zoperowano i wydawało się, że wraca do
zdrowia. Później jednak wdała się posocznica i 4 czerwca Heydrich
zmarł300. Gebhardt, Stumpfegger, drugi asystent Ernst Fischer oraz
299
BA Berlin (dawniej Document Center), SS-O nr 168-B, akta personalne Ludwiga Stumpfeggera.
300
Części tapicerki z siedzenia samochodu nie udało się wydobyć z ciała Heydricha.
115
Dowód zdumiewającego zaufania złożył Himmler, wystawiając 2 września 1944 roku
to pełnomocnictwo swojemu wieloletniemu lekarzowi Ludwigowi Stumpfeggerowi.
Kopię dołączono do akt.
116
asystujący lekarze obozowi Gerhard Schiedlausky, Rudolf Rosental
i Herta Oberheuser zaczęli więc infekować nogi więźniarek mieszanymi kulturami bakterii. Następnie wypróbowywali różne metody
leczenia, po części operacyjne, po części za pomocą medykamentów, na przykład sulfonamidów. Niektóre kobiety zmarły z upływu
krwi, inne wskutek zakażenia. Pozostałe do końca życia cierpiały
z powodu następstw tych eksperymentów.
W tym samym okresie Stumpfegger rozpoczął doświadczenia
z przeszczepami mięśni, ścięgien i kości. Jak pisze w 1994 roku Freya
Klier, kobietom wycinano pod narkozą listwy kostne z piszczeli
i wszczepiano w innym miejscu, łamano kości piszczelowe, zestawiano je ponownie i przeszczepiano ścięgna301.
Wyniki swoich doświadczeń Stumpfegger podsumował w tekście
zatytułowanym Die freie autoplastische Knochentransplantation in
der Wiederherstellungschirurgie der Gliedmaßen (Wolny przeszczep
własnopochodny kości w chirurgii rekonstrukcyjnej kończyn). Ani
z samej pracy, ani z pism przewodnich do licznych nadbitek, rozsyłanych przez Stumpfeggera, nie wynika, że swoje doświadczalne
operacje przeprowadzał na więźniarkach obozu koncentracyjnego302. Jesienią 1944 roku Stumpfegger habilitował się na wydziale
medycznym uniwersytetu berlińskiego.
Lekarzem Hitlera Stumpfegger został mianowany po dymisji von
Hasselbacha i Brandta 9 października 1944 roku. Utrzymywał bli301
Freya Klier, Die Kaninchen von Ravensbrück. Medizinische Versuche an
Frauen in der NS-Zeit, München 1994, s. 161–183.
302
Praca habilitacyjna Stumpfeggera wraz przynależną korespondencją znajduje się w jego aktach personalnych w Bundesarchiv. W materiałach obrońców w procesie lekarzy (dr Alfred Seidl) odnotowano uwagę, że nie chodziło o więźniarki obozu koncentracyjnego. Por. poręczenia dla osób zamierzających wyemigrować do
USA na www.nuremberg.law.harvard.edu. Trzeba jednak dać wiarę zeznaniu Herty
Oberheuser, która szczegółowo odpowiadała na zadawane pytania. Przypuszczalnie ze względu na okazaną gotowość do współpracy nie została stracona, lecz jako
świadek koronny skazana tylko na 20 lat więzienia. Zeznania są już dostępne także
online. Na temat Stumpfeggera por. Document NO-487, Pros. Ex. 208 na www.
mazal.org/archive/nmt/01/NMT01-T393.htm.
117
skie kontakty nie tylko z lekarzami w Hohenlychen i naczelnym lekarzem SS Grawitzem, lecz także z SS-Obersturmführerem dr. med.
Brunonem Weberem, kierownikiem Higieniczno-Bakteriologicznej Stacji Badawczej Waffen-SS i Policji w Auschwitz (Hygienisch
-Bakteriologische Untersuchungsstelle der Waffen-SS und Polizei
in Auschwitz). Weber zajmował się przede wszystkim chorobami
zakaźnymi. Jako pożywki dla swoich hodowli bakterii używał ciał
zamordowanych osób. Eksperymenty, które przeprowadzał na ludziach, prawie zawsze kończyły się śmiercią303.
Dwudziestego czwartego października 1944 roku Stumpfegger
poprosił Webera, by dokończył doświadczenie rozpoczęte przez niego w Ravensbrück. Wyczytał bowiem w starszych tekstach medycznych, że karaczanom (Blatta orientalis) przypisywane jest skuteczne
działanie przeciwko „puchlinie wodnej”. Ale że on sam nie pracuje już
w Ravensbrück, prosi więc Webera, by sprawdził moczopędne działanie karaczanów. Kilka tygodni później Weber przesłał oczekiwane
wyniki do Kwatery Głównej Führera. Mielone karaluchy rzeczywiście
działały moczopędnie. Stumpfegger natychmiast zainicjował dalsze
badania w Hohenlychen i w Szpitalu im. Roberta Kocha w Stuttgarcie. Jeszcze 14 dni przed wyzwoleniem obozu koncentracyjnego
w Auschwitz zwrócił Weberowi uwagę na pewne studium na temat
streptokoków. Eksperymentów już jednak nie przeprowadzono304.
Dwudziestego kwietnia 1945 roku Hitler awansował swojego lekarza na SS-Standartenführera i pułkownika policji, co jeszcze zdążono odnotować w aktach personalnych. Po zwolnieniu Morella
Hitler korzystał z usług Stumpfeggera, ale na stosunki oparte na rzeczywistym zaufaniu nie starczyło czasu. Zresztą kapsułki z cyjankali
dla samobójców już dawno zostały rozdane.
303
Z ciała zabitych gotowano „ludzki bulion”. Weber nie został pociągnięty
do odpowiedzialności. Zmarł jako wolny człowiek w 1956 roku w Homburgu nad
Saarą. Por. Ernst Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. Elżbieta
Kalinowska-Styczeń, Kraków 2005, s. 389.
304
BA Berlin (dawniej Document Center), SS-O nr 168-B.
118
Trzydziestego kwietnia 1945 roku Stumpfegger był obecny przy
paleniu zwłok Hitlera. Razem z Martinem Bormannem zginął
2 maja 1945 roku podczas ucieczki z bunkra pod Kancelarią Rzeszy.
Możliwe, że obaj z Bormannem popełnili samobójstwo.
Hugo Blaschke (1881–1959)
Hugo Johannes Blaschke, urodzony 14 listopada 1881 roku w Wejherowie w Prusach Zachodnich jako syn mistrza ciesielskiego, do szkoły powszechnej i gimnazjum chodził w Berlinie i tam też zdał maturę. W 1900 roku odbył ochotniczą służbę wojskową, którą skończył
w stopniu podoficera rezerwy305. Pod naciskiem ojca uczył się kupiectwa w Berlinie, Genewie i Paryżu. Nie był jednak z tego zadowolony
i postanowił pójść na stomatologię. W Niemczech ta dyscyplina nie
była uznawana za pełnowartościową dziedzinę akademicką, uzupełnił więc wykształcenie za granicą, studiując w latach 1907–1911 na
University of Pennsylvania w Filadelfii i dokształcając się w chirurgii
szczękowej w Londynie. W 1911 roku rozpoczął pracę u nadwornego dentysty rodziny cesarskiej, a poźniej przejął jego gabinet306. Podczas I wojny światowej był najpierw instruktorem we Frankfurcie nad
Odrą, a potem pracował jako dentysta w lazarecie garnizonowym we
Frankfurcie. Od maja 1915 roku pełnił służbę na oddziale chirurgii
szczękowej III Korpusu Armii. W 1919 roku, niedługo po zakończeniu wojny, otworzył gabinet przy Kurfürstendammie 213307.
Dentysta, który mógł się poszczycić ponadprzeciętnym wykształceniem, ale ani jedną publikacją naukową, cieszył się zaufaniem Hermanna Göringa mniej więcej od 1930 roku308. Od kiedy
305
BA Berlin (dawniej Document Center), SS-O nr 75.
Robert M.W. Kempner, Trzecia Rzesza w krzyżowym ogniu pytań. Z nie
opublikowanych protokołów przesłuchań, przeł. Karol Bunsch, komentarz i posłowie Tadeusza Cypriana, Kraków 1975, s. 48 i n.
307
Adres zamieszkania: Tauentzienstr. 7b.
308
Poszukiwania pracy doktorskiej Blaschkego nie przyniosły dotychczas rezultatu. Możliwe, że stopień akademicki dr. med. dent. otrzymał z nadania, podobnie
jak tytuł profesorski.
306
119
leczył Hitlera, nie można już dokładnie ustalić. Wymieniane są różne daty, według Blaschkego było to „od końca 1933 roku”. Podobno
przypadkiem wezwano go do Hitlera, cierpiącego na ostry ból zębów. Nazajutrz rano odebrał telefon, że ból minąl. Od tej pory Blaschke uchodził za „wielkiego człowieka”. Jak sam mówił, jego „wzorowy pacjent” przestrzegał wskazówek, jakich Blaschke mu udzielił
w kwestii pielęgnacji uzębienia.
Dentystą dyktatora pozostał Blaschke do 20 kwietnia 1945 roku.
To właśnie jego technicy dentystyczni wykonali koronki i mosty,
które w 1945 roku pomogły zidentyfikować czaszkę Hitlera.
W trakcie przesłuchań po 1945 roku Blaschke starał się zaprezentować jako apolityczny fachowiec, ale w swoim czasie, przypuszczalnie za protekcją Göringa i Hitlera, bardzo szybko zrobił karierę
w NSDAP i SS: 1 lutego 1931 roku wstąpił do NSDAP (nr członkowski 452082), a miesiąc później został członkiem SA. W 1932 roku
otrzymał stopień sturmbannführera. W 1935 roku dentysta Blaschke, który leczył także Goebbelsa, Himmlera, Bormanna i Leya, został przyjęty do SS. W tym samym roku objął kierownictwo dentystycznych służb medycznych w sztabie Reichsführera SS Heinricha
Himmlera.
Z opinii składanych o Blaschkem wynika, że miał „pewny siebie
i żołnierski” sposób bycia oraz „nader godny zaufania i solidny” charakter. W 1943 roku naczelny lekarz SS Grawitz potwierdził: „Blaschke
jest fanatycznym narodowym socjalistą”. W SS Blaschke organizował
dla szybko rosnącej liczby żołnierzy opiekę dentystyczną, co –
w ocenie Grawitza – przynajmniej w Niemczech było „w praktyce
i pod względem organizacyjnym [...] terra incognita”.
Siłą rzeczy Blaschke zaniedbywał przy tym własny gabinet, przez
co wpadł w kłopoty finansowe. W styczniu 1941 roku Grawitz zwrócił się więc do Oswalda Pohla, szefa Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS (SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt) o jakąś rekompensatę dla Blaschkego za jego działalność w SS.
Co najmniej „pół Blaschkego”, jak mówił, potrzeba w SS do rozbu120
Download