Wykaz publikacji

advertisement
Tabela nr 1
Rzeszów, dn., 8.02.2017
Imię i nazwisko: Artur Łuszczyński
Stopień/tytuł : dr. hab
Rok uzyskania stopnia/ tytułu: 2013
Zakład / Katedra: Katedra Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych
Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora
L.p.
Tytuł publikacji
Rola związków zawodowych w funkcjonowaniu systemu
politycznego III RP, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły
Wyższej”, z. 3/2001 r.
Rodzaj publikacji
(np. : monografia, rozdział
monografii, artykuł, redakcja
monografii i inne)
artykuł
Tytuł rozprawy doktorskiej
System polityczny w województwie lubelskim w latach 1989 - 1998
Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora
Miejsce i zadania mediów lokalnych w systemie
politycznym, w okresie transformacji ustrojowej, [w:] W
drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka – Kultura Media, pod red. K. Kaszuby, T. Sasińskiej – Klas, K.
Wolnego – Zmorzyńskiego, Rzeszów 2004, ss. 277 – 289
Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Wyd.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 102
1. Analiza zmian postulowanych w polskim prawie
wyborczym ze szczególnym uwzględnieniem
modelu westminsterskiego, [w:]
Międzynarodowa konferencja naukowa – Prawo
wyborcze do parlamentu w wybranych
państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej
i R. Grabowskiego, Rzeszów 2006, ss. 111 – 117
artykuł
monografia
Artykuł
1. A. Łuszczyński, Liberalizm w Polsce i polskim dyskursie Artykuł
politycznym po 1989 roku, [w:] Polskie zbliżenia z
liberalizmem, pod red. T. Godlewskiego i D.
Karnowskiej, Toruń 2006, ss. 174 – 183.
2. A. Łuszczyński, Kościół katolicki jako siła polityczna w Artykuł
okresie transformacji ustrojowej 1989 – 1997
(Rozważania
na
przykładzie
województwa
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
lubelskiego), „Polityka i Społeczeństwo” nr 5/2007, ss.
85 – 92.
A. Łuszczyński, Alternatywne sposoby głosowania a
problemy demokracji, [w:] Międzynarodowa
konferencja naukowa - Alternatywne sposoby
głosowania a aktywizacja elektoratu, pod red. S.
Grabowskiej i R. Grabowskiego, Rzeszów 2007, ss. 270
– 278.
A. Łuszczyński, Marketing polityczny w ramach
polskiego systemu politycznego (Wybrane problemy),
[w:] Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla
współczesnej demokracji, pod red. P. Pawełczyka,
Poznań 2007, ss. 185 – 192.
A. Łuszczyński, Problematyka zmiany polskiej ustawy
zasadniczej w kontekście postulatów reform prawa
wyborczego, [w:] Międzynarodowa konferencja
naukowa – Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana
konstytucji, pod red. S. Grabowskiej i R.
Grabowskiego, Rzeszów 2008, ss. 204 – 212.
A. Łuszczyński, Paradygmaty i ich zmiany w historii
doktryn polityczno – prawnych, [w:] Kontynuacje i
nowatorstwo w świecie współczesnych idei, pod red.
M. Mikołajczyk i M. Śliwy, Kraków 2008, ss. 16 – 23.
A. Łuszczyński, Dwa antagonistyczne ujęcia etyki
polityki, [w:] Etyka – Deontologia – Prawo, pod. red.
P. Steczkowskiego, Rzeszów 2008, ss. 259 – 269.
A. Łuszczyński, Krytyka bolszewizmu w filozofii
politycznej Tomasza G. Masaryka, [w:] Relacje
nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską
(W aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym
i społecznym), red. naukowa M. Rutkowski, Białystok
2008, ss. 129 – 140.
A. Łuszczyński,
Trybunał
Konstytucyjny w
perspektywie interdyscyplinarnej, [w:] Organy
ochrony prawnej w okresie transformacji systemowej
w Polsce, red. naukowa W. S. Kucharski, M.
Żmigrodzki, Lublin 2008, ss. 25 – 30.
A. Łuszczyński, Główne problemy filozofii politycznej
Tomasza Masaryka, [w:] Historia – Polityka –
Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Henrykowi Cimkowi, Rzeszów 2008, ss.
238 – 246.
A. Łuszczyński, Tożsamość narodowa Czechów na
przełomie XIX i XX wieku. Uwagi z perspektywy Polski,
[w:] Współczesne nacjonalizmy, pod red. M.
Jezińskiego, Toruń 2008, ss. 105 – 117.
A. Łuszczyński, Przemiany kulturowe i dyskurs
ideologiczny w mediach epoki postmodernizmu,
„Media – Społeczeństwo – Kultura. Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora
Wańkowicza w Warszawie, nr 1/ 2008 r., ss. 3 – 13.
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
13. A. Łuszczyński, M. Łuszczyńska, Positivisation of the
natural law in the contents of constitutions of
European countries, [in:] Positive Law in
Contemporary Legal Systems, ed. by B. Lepieszko, D.
Walencik, Brest 2009, ss. 42 – 45.
14. A. Łuszczyński, Polska i Czechosłowacja – dwa modele
odradzania państwowości na początku XX wieku, [w:]
Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i
prawna w latach 1918 – 1939, pod red. M. Marszała i
M. Sadowskiego, Wrocław 2009, ss. 357 – 366.
15. A. Łuszczyński, Problem definiowania marketingu
politycznego, „Polityka i Społeczeństwo” nr 6/ 2009 r.,
ss. 56 – 63.
16. A. Łuszczyński, Rosja i Rosjanie w oczach Czechów na
przełomie XIX i XX wieku, [w:] Relacje nowych krajów
Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (W Basenie
Morza Bałtyckiego), red. naukowa M. Rutkowski,
Białystok 2009, ss. 75 – 88.
17. A. Łuszczyński, Własność a spór o wartości liberalne,
„Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, z. 3/ 2009 r., ss.
64 – 78.
18. A. Łuszczyński, „Česká otázka” jako idea
państwotwórcza i autostereotyp narodowy, [w:]
Kultura i myśl polityczno – prawna. Materiały z VII
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i
Prawnych. Jurata, 28 – 31 maja 2008 r., pod red. A.
Sylwestrzaka, D. Szpopera, A. Machnikowskiej, P.
Dąbrowskiego, Sopot 2010, ss. 237 – 245.
19. A. Łuszczyński, Kategoria wolności w dyskursie
politycznym, [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym
i prawnym. Wybrane zagadnienia, pod. red. E.
Kozerskiej, P. Sadowskiego i A. Szymańskiego, Toruń
2010, ss. 357 – 366.
20. A. Łuszczyński, Globalizacja idei polityczno –
prawnych. Szanse i zagrożenia, [w:] Państwo i prawo
w dobie globalizacji, pod. red. S. Sagana, Rzeszów
2011, ss. 182 – 196.
21. What ought to be a person's relationship to society?
(Polish Struggles with the Selected Problems of
Philosophy of Law and Philosophy of Politics),
Rzeszów 2011, ss. 183.
22. A. Łuszczyński, M. Łuszczyńska, Od wrogości, przez
niechęć do akceptacji. Kościół katolicki wobec
demokracji, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, z. 5/
2011 r., s. 141 – 156.
23. A. Łuszczyński, M. Łuszczyńska, Obraz sąsiadów w
oczach wybranych przedstawicieli czeskiej myśli
politycznej w XIX i XX wieku, „Annales UMCS” sectio
G (Ius), vol. LVIII, z. 2 z 2011 r., s. 85 – 101.
24. A. Łuszczyński, M. Łuszczyńska, Just Law - What Law
and Whose Law? Divagations on the Subject of
Justness of Law in the Legal Thought of Middle Ages,
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Monografia
Artykuł
Artykuł
Artykuł
„Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, z. 6/ 2012 r., s.
25 – 39.
25. A. Łuszczyński, Prawo, polityka i ich filozofia, czyli o
zasadności posługiwania się terminami względnie
utrwalonymi, [w:] Metapolityka. Pomiędzy filozofią,
teorią a praktyką, pod. red. A. Pięty – Szawary,
Rzeszów 2013, s. 11 – 21.
Artykuł
Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Myśl polityczno – prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwotwórczego, Rzeszów
2013, ss. 366.
Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
26. A. Łuszczyński, Idee polityczne Edwarda Benesza i ich
wpływ na prawne regulacje tzw. „transferu”
Niemców sudeckich, „Studia Iuridica Lublinensia” t.
XXIII/ 2014 r., ss. 11-23.
Artykuł
Ars bene vivendi, czyli o związkach doktryn politycznych
ze sztuką na przykładzie Snu Scypiona Marka Tuliusza
Cycero, „Studia Iuridica Lublinensia” ``t. XXV/ 2016 r., s.
575-586 (współautor M. Łuszczyńska)
Artykuł
Tytuł pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu profesora
Nie dotyczy
Publikacje po uzyskaniu tytułu profesora
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards