Probiotyki a żywność pochodzenia roślinnego Wraz

advertisement
TECHNOLOGIA
Probiotyki a żywność pochodzenia roślinnego
JOANNA KRASZEWSKA, WIESŁAW WZOREK
raz z rozwojem wiedzy o mikroflorze przewodu
pokarmowego oraz mikroorganizmów probiotycznych
definicja probiotyków ulegała wielu uzupełnieniom
i modyfikacjom. Obecnie probiotyki są określane jako żywe
mikroorganizmy, które - podawane w odpowiedniej ilości
- korzystnie oddziałują na zdrowie gospodarza [11].
Należy zaznaczyć, że nie wszystkie mechanizmy korzystnego
działania bakterii probiotycznych zostały poznane,
a w przeprowadzonych badaniach efekty poprawy zdrowia
stwierdzano nie u wszystkich osób.
Streszczenie. Przedstawiono aktualną definicję probiotyków i uwarunkowania, jakie powinny być spełnione, aby dany szczep mógł być zaliczony do
mikroorganizmów probiotycznych. Omówiono wpływ bakterii mlekowych na
cechy produktów żywnościowych uzyskiwanych na drodze fermentacji surowców zbożowych. Przedstawiono niektóre produkty pochodzenia roślinnego
zawierające bakterie fermentacji mlekowej (w tym kwas chlebowy oraz napój
słodowy).
Składnikiem żywności probiotycznej są zwykle bakterie fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium [8]. Mimo że
bakterie mlekowe mają status GRAS (Generally Recognized as
Safe), nie wszystkie szczepy wywołują w organizmie człowieka jednakowy efekt poprawy zdrowia, bowiem nie wszystkie mają właściwości probiotyczne. Kryteria stosowane do selekcji szczepów probiotycznych są stale aktualizowane.
szczepu zgodnie z aktualną nomenklaturą, liczbę żywych komórek
każdego szczepu probiotycznego pod koniec okresu przydatności
produktu do spożycia, zalecaną do spożycia dawkę powodującą poprawę zdrowia, informację o określonym działaniu prozdrowotnym,
warunki przechowywania, a także nazwę i adres producenta.
Wymagania dla szczepów probiotycznych
W Europie (spośród produktów fermentowanych przy użyciu
bakterii mlekowych) są spożywane fermentowane napoje mleczne
(jogurty, kefiry), sery, śmietana, pasty rybne, niektóre kiełbasy, oliwki, kiszone ogórki i kapusta [18, 31]. Kultury bakterii mlekowych
(w tym probiotycznych) są również stosowane do produkcji mrożonych jogurtów, deserów mlecznych, lodów, chleba [5, 28], napojów
owocowych, mieszanek mlecznych dla niemowląt oraz niektórych
wyrobów cukierniczych [23, 25]. Nadal prowadzone są badania nad
otrzymaniem nowych wyrobów będących źródłem mikroorganizmów
probiotycznych, np. koziego mleka fermentowanego przy udziale takich bakterii [20]. Niewiele jest jednak fermentowanych, probiotycznych produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, a zwłaszcza napojów.
W
Na zjeździe FAO/WHO w 2002 r. opracowano wstępny projekt
wytycznych, jakie powinien spełniać szczep probiotyczny [11]. Powinien być on zidentyfikowany fenotypowo i genetycznie, nazwany
zgodnie z najnowszą nomenklaturą oraz zdeponowany w międzynarodowej kolekcji kultur. W celu określenia potencjalnych właściwości probiotycznych należy stosować testy in vitro, a uzyskane
wyniki powinny zostać potwierdzone w warunkach in vivo. Do cech,
które powinny zostać przebadane, zalicza się: przeżywalność w niskim pH soku żołądkowego, przeżywalność w obecności kwasów żółciowych, adherencję (przyleganie) do śluzu lub komórek nabłonkowych człowieka i linii komórkowych (reprezentujących komórki
nabłonka jelitowego), aktywność antymikrobiologiczna wobec bakterii potencjalnie patogennych, obniżanie zdolności adherencji patogenów do powierzchni śluzówki jelita, zdolność hydrolizy soli
żółciowych.
Ponadto mikroorganizmy potencjalnie probiotyczne powinny zostać ocenione pod względem bezpieczeństwa ich stosowania i w tym
celu należy określić: oporność na antybiotyki, metaboliczną aktywność (np. produkcję formy D-mleczanu, dekoniugację, tzn. zdolność
hydrolizy soli żółciowych), skutki uboczne podczas badań prowadzonych na ludziach, oddziaływania uboczne zaobserwowane u konsumentów (po wypuszczeniu produktu na rynek), zdolność do wytwarzania toksyn, aktywność hemolityczną. Potwierdzeniem wyników badań prowadzonych w warunkach in vitro powinny być wyniki
uzyskane w badaniach klinicznych (na organizmie ludzkim).
Zamieszczony na etykiecie opis produktu probiotycznego
powinien zawierać następujące dane: nazwę rodzaju, gatunku i
32
Summary. The newest definition of probiotics was presented together with
the conditions the strain must fulfill in order to be considered as probiotic
microorganisms. The influence of lactic acid bacteria on properties of food
products obtained by fermentation of cereals was discussed. Food of vegetable
origin containing lactic acid bacteria (among other things: kvass and malt
beverage) was reviewed in this paper.
Zastosowanie probiotyków w produkcji żywności
Fermentowana żywność pochodzenia roślinnego
Według danych literaturowych [6, 25] odpowiednim substratem
do produkcji żywności fermentowanej mogą być ziarna zbóż. Dla
ludzi na całym świecie stanowią one jedno z ważniejszych źródeł
białek pokarmowych, węglowodanów, witamin, minerałów oraz błonnika [3, 6]. Ponieważ zawierają na ogół większe ilości substancji
odżywczych w porównaniu z mlekiem [21], w ostatnich latach stały
się przedmiotem badań związanych z ich ewentualnym zastosowaniem w produkcji żywności funkcjonalnej, a w tym probiotycznej.
Przemys³ Spo¿ywczy 6/2006
Rośliny zbożowe zawierają β-glukan, arabinoksylan, oligosacharydy (np. laktulozę, fruktooligosacharydy i transgalaktooligosacharydy), które jako prebiotyki, czyli nietrawione przez człowieka składniki żywności, selektywnie stymulują w jelicie grubym wzrost lub
aktywność bakterii m.in. z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus [6].
Ponadto fermentacja mlekowa powoduje zmniejszenie ilości ciężko
strawnych poli- i oligosacharydów [3]. W produktach zbożowych
bakterie mlekowe powodują zmniejszenie ilości kwasu fitynowego
oraz tanin, co doprowadza do zwiększenia przyswajalności Fe, Zn,
Mg i Ca [1, 18], a także wzrostu ilości witamin grupy B i wolnych
aminokwasów [3, 32]. Podczas fermentacji ziaren zbóż, np. pszenicy,
jęczmienia, kukurydzy, ryżu, wzrasta poziom aminokwasów egzogennych: lizyny, metioniny i tryptofanu [3, 6]. Udowodniono również
zdolność bakterii mlekowych do obniżenia poziomu aflatoksyn, które wykazują właściwości kancerogenne [10].
Ponadto bakterie fermentacji mlekowej powodują zmiany cech
sensorycznych w żywności, takich jak smak, zapach, struktura i konsystencja. Na cechy zapachowo-smakowe żywności mają wpływ produkty metabolizmu bakterii mlekowych, m.in. kwas mlekowy i octowy, aldehyd octowy, diacetyl, acetoina, etanol, dwutlenek węgla oraz
lotne związki zapachowe [13, 18].
Bakterie fermentacji mlekowej produkują kwas mlekowy w jednej
z form izomerycznych L(+), D(–) lub w obydwu formach [30].
Kwas L(+) mlekowy jest identyczny z powstającym w mięśniach
(podczas procesu glikolizy glikogenu), dlatego jest w pełni metabolizowany przez człowieka i całkowicie nieszkodliwy [19]. Kwas D(–)
mlekowy jest metabolizowany powoli, w związku z czym nie jest
dopuszczony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do stoPrzemys³ Spo¿ywczy 6/2006
sowania w odżywkach dla niemowląt i dzieci. W przypadku osób
dorosłych należy ograniczyć jego dzienne spożycie do 100 mg/kg
masy ciała [9]. W ilościach wyższych od zalecanych kwas D(–)
mlekowy może być kumulowany w osoczu i wywoływać acydozę
(kwasicę) [4]. Również znany jest korzystny wpływ kwasu D(–)
mlekowego. Forma D(–) kwasu mlekowego wykazuje zdolność przedostawania się w znacznych ilościach do jelita grubego i zakwaszania jego treści. Obniżenie pH w jelicie może powodować zahamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych, a także powodujących
psucie się żywności [9]. Niektóre szczepy bakterii mlekowych wykazują zdolność produkcji substancji śluzowych, tzw. egzopolisacharydów, które jako związki zwiększające lepkość, żelujące lub
wiążące wodę nadają produktom odpowiednią strukturę i konsystencję [7, 29].
Fermentowane produkty żywnościowe pochodzenia roślinnego
są jednym z ważniejszych składników pożywienia ludności krajów azjatyckich i afrykańskich [3, 22]. Większość tych produktów
ma znaczenie regionalne i jest uzyskiwana na drodze naturalnej
fermentacji mlekowej, zachodzącej w niekontrolowanych warunkach
czasami dodatkowo przy udziale drożdży lub pleśni [5]. Do najbardziej znanych produktów należą m.in. boza (z pszenicy, kukurydzy, prosa i innych zbóż), kenkey (z kukurydzy), kimchi (z kapusty, warzyw, orzechów), miso (z ryżu, ziarna soi lub ryżu i innych
zbóż), ogi (z kukurydzy, sorgo lub prosa), a także sosy sojowe (z soi
i pszenicy). Znana jest żywność fermentowana przy udziale bakterii
mlekowych, w skład której oprócz roślin zbożowych wchodzi również mleko, np. tarhana (z mąki pszennej i jogurtu), kishk (z mleka
33
TECHNOLOGIA
i pszenicy) [3]. Wśród polskich fermentowanych produktów
mlecznych również znajdują się jogurty zawierające ziarna zbóż
oraz owoce.
Obecnie coraz więcej osób wykazuje nietolerancję laktozy i alergię na białka mleka [2, 26]. Osobom z nietolerancją laktozy zaleca
się spożywanie produktów pochodzenia roślinnego lub mlecznych
produktów fermentowanych, będących źródłem bakterii mlekowych. Bakterie te uwalniają w przewodzie pokarmowym β-galaktozydazę hydrolizującą laktozę do cukrów prostych, które bez przeszkód są wchłaniane przez ścianki jelita. Osoby wykazujące alergię
na białka mleka muszą wyeliminować z diety produkty mleczne.
Alternatywą dla tych osób mogą być produkty warzywne, a także
produkty zbożowe fermentowane przy udziale bakterii mlekowych,
np. kwas chlebowy lub napój podobnego typu (napój słodowy).
Kwas chlebowy
Kwas chlebowy jest napojem chłodzącym, popularnym w niektórych krajach byłego ZSRR. W Polsce produkowany był w dwudziestoleciu międzywojennym w warszawskim browarze Haberbusch i Schiele [12]. Jest to napój o ciemnobrązowej barwie, przyjemnym aromacie chleba żytniego i orzeźwiającym kwaśno-słodkim
smaku. Użyte surowce oraz związki powstałe podczas fermentacji
mlekowej i alkoholowej, m.in. melanoidy, kwas mlekowy, kwas octowy, dwutlenek węgla, lotne substancje zapachowe, np. estry, aldehydy, a także aminokwasy, witaminy grupy B (B1, B2) kształtują cechy
organoleptyczne produktu. Kwas chlebowy ma również wartości
odżywcze dzięki zawartości węglowodanów (glukozy, fruktozy, sacharozy, maltozy, dekstryn), białek oraz związków azotowych [17].
Skład chemiczny kwasu chlebowego zależy od warunków jego przygotowania, fermentacji i przechowywania. Nesterenko i Kebec [24]
podają, że kwasy te zawierają 93-98% wody, 0,21-0,58% kwasu
mlekowego, 0,04-0,09% kwasu octowego, 0,3-1,2% etanolu, 0,2-0,4%
substancji azotowych, 0,03-0,35% kwasu węglowego, 0,20-5,21%
cukrów, 0,3-0,8% dekstryn, 0,1-0,2% substancji mineralnych, a także
witaminy i enzymy.
Kwas chlebowy jest otrzymywany metodą ograniczonej fermentacji alkoholowej i mlekowej z brzeczki pochodzącej ze słodu
żytniego lub jęczmiennego albo przez saturację dwutlenkiem węgla
napoju sporządzonego ze słodu żytniego (bez fermentacji). Kwas
chlebowy w Rosji i krajach wschodnich jest zwykle sprzedawany
z beczkowozów, a jego okres trwałości wynosi ok. 2-3 dni, czyli jest
zbyt krótki, aby sprzedawać go w butelkach [17]. W Polsce dostępny jest kwas chlebowy gazowany, sprzedawany w butelkach. Ma on
dłuższy okres przydatności do spożycia, nie zawiera bakterii mlekowych, natomiast zawiera konserwanty. W Niemczech produkowany jest tzw. Brot Trunk, czyli napój chlebowy. Do jego otrzymywania stosowany jest pełnoziarnisty chleb oraz bakterie fermentacji
mlekowej [27].
Napój słodowy
środowiskiem bytowania są m.in. rośliny. W celu wyeliminowania
drożdży zastosowano selektywną pasteryzację napoju słodowego
[34]. Pozwalała ona na zachowanie żywych komórek bakterii fermentacji mlekowej, które dalej mogły się namnażać. Po upływie
48 h od zakończenia procesu pasteryzacji liczba żywych komórek
bakterii mlekowych w napoju wynosiła 106-107 jtk/cm3.
Prowadzone badania obejmowały również określenie wybranych
właściwości probiotycznych badanych szczepów bakterii mlekowych pod względem ich dalszego zastosowania przy produkcji napoju słodowego. Stwierdzono, że badane szczepy należące do gatunku Lactobacillus plantarum są zdolne do pokonania bariery żołądka oraz jelita cienkiego, bowiem wykazują zdolność przeżywania
w brzeczce słodowej o pH 2,0 oraz w 3 mmol/dm3 roztworze dezoksycholanu sodu, a także podczas inkubacji kombinowanej, tj. w środowisku o pH 2,5, a następnie w 3 mmol/dm3 roztworze dezoksycholanu sodu [14]. Badane szczepy L. plantarum charakteryzowały
się także aktywnością antagonistyczną w porównaniu z wybranymi
mikroorganizmami niepożądanymi w żywności oraz w organizmie
człowieka [15].
Otrzymywano również napoje słodowe fermentowane jedynie
przy użyciu bakterii mlekowych. Mimo że napoje te nie zawierały
drożdży, charakteryzowały się dobrą jakością sensoryczną oraz
wysoką liczbą żywych komórek bakterii mlekowych (>106 jtk/cm3)
przez 4-5 tygodni przechowywania (w temp. 22 i 28°C) oraz przez
8 tygodni (w temp. 6°C) [16]. Stwierdzono, że uzyskane napoje
słodowe pod względem ilości kwasu D(–) mlekowego są całkowicie
bezpieczne dla konsumenta pod warunkiem ich umiarkowanego spożycia (nie więcej niż 1 dm3/dobę). Biorąc pod uwagę dzienne spożycie 1 dm3 napoju słodowego zawierającego największą ze stwierdzanych ilość kwasu D(–) mlekowego (2,68 g/dm3) obliczono, że
wymagania stawiane przez WHO odnośnie do dopuszczonej ilości
spożycia tej formy kwasu są spełniane już w przypadku osoby o masie 26,8 kg. Ze względu na zawartość izomeru D(-) kwasu mlekowego nie powinny być one podawane jedynie małym dzieciom [16].
Ponadto badano możliwość otrzymania napoju słodowego fermentowanego przy udziale pojedynczych oraz mieszanych kultur
bakterii mlekowych, a także z dodatkiem emulsji kwasu chlebowego
i karmelu (amoniakalnego lub naturalnego) zawierających odpowiednią liczbę żywych komórek bakterii mlekowych. Wyniki tych badań były pozytywne [16].
Ze względu na korzystne działanie produktów probiotycznych na
organizm wskazane jest prowadzenie badań w celu pozyskania żywności probiotycznej otrzymanej w wyniku fermentacji mlekowej surowców zbożowych, co pozwoli na wzbogacenie rynku w tego typu
produkty.
Od redakcji: Wykaz literatury prześlemy zainteresowanym Czytelnikom
e-mailem, faksem lub pocztą.
Dr J. Kraszewska, prof. dr hab. W. Wzorek – Wydział Technologii Żywności, SGGW,
Warszawa
W Zakładzie Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW
prowadzone były próby uzyskania bioaktywnego napoju pochodzenia roślinnego, tzw. napoju słodowego chłodzącego, przy udziale bakterii mlekowych i drożdży [33]. W napoju tym stosowano bakterie
mlekowe z gatunku Lactobacillus plantarum, których naturalnym
34
Przemys³ Spo¿ywczy 6/2006
Download