struktura i zadania państwowej inspekcji pracy w polsce i na ziemi

advertisement
Franciszek Grześkowiak*
STRUKTURA I ZADANIA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
W POLSCE I NA ZIEMI LUBUSKIEJ
W 2003 roku minęło 85 lat od powstania inspekcji pracy w
Polsce. W aspekcie tego jubileuszu przedstawiam genezę instytucji i
jej teraźniejszość.
Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu w drugiej połowie
XIX wieku, w najbardziej rozwiniętych krajach Europy, w tym
równieŜ na ziemiach polskich, zaczęło pojawiać się prawodawstwo
ochronne oraz instytucje do jego egzekucji. Dopiero jednak
odzyskanie niepodległości w 1918 roku umoŜliwiło powstanie
samodzielnego urzędu. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał 3
stycznia 1919 roku dekret „O urządzeniu i działalności inspekcji
pracy”. Skoro tak szybko wydano tego rodzaju akty prawne, daje to
obraz, Ŝe juŜ wówczas przywiązywano ogromną wagę do problemu.
Zajmijmy się genezą i funkcjonowaniem organów inspekcji
pracy na Ziemi Lubuskiej, a szczególnie w Zielonej Górze, gdzie
przez cały okres powojenny mieściły się urzędy koordynujące bądź
zarządzające działalnością inspektorów pracy na terenie części lub
całości obecnego województwa lubuskiego.
*
Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze
188
Inspekcja pracy w Polsce i na Ziemi Lubuskiej
Niniejsze opracowanie składa się z dwóch integralnych części pierwszej, z ogólnym spojrzeniem na rolę i zadania Państwowej
Inspekcji Pracy oraz stan prawny w tym zakresie obowiązujący w
chwili obecnej, oraz drugiej, dotyczącej powstania i organizacji
urzędów inspekcji, ich lokalizacji oraz sylwetek osób organizujących i
tworzących jej struktury w Zielonej Górze.
Koleje losu inspekcji przez osiemdziesiąt pięć lat były róŜne.
Początkowo Urząd działał jako zlepek trzech odrębnych inspekcji z
państw zaborczych. Tak było aŜ do roku 1927 (rozporządzenie
Prezydenta RP z 14 lipca 1927), kiedy skonsolidowano i poszerzono
zakres działania inspekcji. W tym kształcie inspekcja przetrwała do
marca 1950 roku, kiedy podporządkowano ją nowo powstałym
prezydiom rad narodowych, co oznaczało koniec niezawisłości i
niezaleŜności jej funkcjonowania. Momentem przełomowym było
przekazanie w 1954 roku (dekret Rady Państwa z 10 listopada1954)
inspekcji pracy w gestię związków zawodowych, jej reorganizacja i
stopniowe ograniczanie (szczególnie do roku 1965) zakresu działania
do zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy. Po powstaniu w
1980 roku nowych, niezaleŜnych związków zawodowych
dotychczasowe rozwiązania prawne straciły rację bytu: 6 marca 1981
roku Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Najpierw
podporządkowano inspekcję Radzie Państwa, a po zmianach
ustrojowych Sejmowi RP, powierzając jednocześnie nadzór nad PIP
sejmowej Radzie Ochrony Pracy.
Na mocy tej ustawy i stosownych uregulowań w Kodeksie pracy
inspekcja pracy jest państwowym organem kontroli specjalistycznej
o charakterze centralnym, funkcjonującym poza systemem organów
administracji państwowej, podległym najwyŜszemu organowi władzy
państwowej - Sejmowi.
Organami inspekcji pracy są:
• inspektor pracy,
• okręgowy inspektor pracy,
• główny inspektor pracy.
Do zakresu działania PIP naleŜy w szczególności:
• nadzór i kontrola przestrzegania przez zakłady pracy prawa
pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
189
pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy,
urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób
niepełnosprawnych oraz inicjowania przedsięwzięć w sprawach
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,
• kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji
zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposaŜenie maszyn i innych
urządzeń technicznych oraz technologii,
• uczestniczenie w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych
lub przebudowywanych zakładów pracy albo ich części w zakresie
ustalonym w przepisach prawa pracy,
• nadzór i kontrola przestrzegania przez zakłady pracy wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji
maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy,
• nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i
higieny pracy przy produkcji wyrobów i opakowań, których
uŜytkowanie mogłoby spowodować zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia,
• analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegawczych tym
wypadkom i chorobom, udział w badaniu okoliczności wypadków
przy pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa pracy,
• współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli
przestrzegania przez zakłady pracy przepisów o przeciwdziałaniu
zagroŜe-niom dla środowiska,
• stosowanie postępowania mandatowego lub prawo skierowania
wniosku o ukaranie do kolegium d/s wykroczeń przy sądzie za
stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
• opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy
oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej dziedzinie (uprawnienie GIP),
• inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie
prawa pracy, a szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy
(uprawnienie GIP),
• udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie
eliminowania zagroŜeń dla Ŝycia i zdrowia pracowników oraz porad i
informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy,
190
• wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy o ustalenie
istnienia stosunku pracy, jeŜeli łączący stosunek prawny, wbrew
zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy.
• Do zakresu działania PIP naleŜy ponadto nadzór i kontrola
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:
• przez pracodawcę: osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niŜ stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu przez
niego wyznaczonym oraz przy wykonywaniu pracy na terenie zakładu
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez osoby przebywające w zakładach karnych i w zakładach poprawczych,
• przez jednostki organizujące pracę wykonywaną przez osoby
fizyczne na innej podstawie niŜ stosunek pracy, w ramach prac
społecz-nie uŜytecznych oraz nadzór i kontrola zapewnienia przez
pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć
odbywanych na jego te-renie przez studentów i uczniów nie będących
pracownikami oraz za-dań wykonywanych przez Ŝołnierzy w słuŜbie
czynnej.
Państwowa Inspekcja Pracy posiada uprawnienia do stosowania
następujących środków prawnych:
• nakazu (decyzji):
- usunięcia stwierdzonych uchybień, polegających na naruszeniu
przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w
określonym terminie,
- wypłaty pracownikom bezspornych świadczeń ze stosunku pracy,
- wstrzymania wykonywania robót przez określonych pracowników
w sytuacji, gdy naruszenie przepisów prawa pracy powoduje
bezpośrednie zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia pracowników
zatrudnionych przy tych robotach,
- skierowania do innych robót pracowników zatrudnionych wbrew
obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych,
szkodliwych
lub
niebezpiecznych
albo
pracowników
zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych, jeŜeli pracownicy
ci nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.
Nakazy, o których mowa wyŜej, wydaje inspektor pracy działający w ramach terytorialnej właściwości danego okręgowego
191
inspektoratu pracy. Ponadto organy inspekcji pracy są uprawnione do
wydania:
• nakazu zaprzestania przez zakład pracy lub jego część
działalności albo działalności określonego rodzaju w przypadku
stwierdzenia, Ŝe stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraŜa Ŝyciu lub
zdrowiu pracowników. Nakaz taki wydaje okręgowy inspektor pracy z
własnej ini-cjatywy lub na wniosek inspektora pracy;
• sprzeciwu wobec uruchomienia wybudowanego lub przebudowywanego zakładu pracy albo jego części, jeŜeli z powodu
nieuwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
dopuszczenie ich do eksploatacji mogłoby spowodować bezpośrednie
zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia pracowników. Sprzeciw wydany przez
inspektora pracy wstrzy-muje uruchomienie zakładu pracy lub jego
części;
• wystąpienia o usunięcie stwierdzonych naruszeń prawa pracy,
a w razie potrzeby o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób
winnych (adresatem nakazu, sprzeciwu i wystąpienia jest praco-dawca),
• stosowanie postępowania mandatowego lub skierowania wniosku
do sądu grodzkiego w stosunku do osoby winnej popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Inspektor pracy ma prawo prowadzić egzekucję administracyjną
w stosunku do wszystkich niewykonanych prawomocnych decyzji,
którym upłynął ustalony termin wykonania.
Uprawnieniem organów inspekcji pracy jest przede wszystkim
samo prawo przeprowadzania kontroli. Pracownicy PIP wykonujący
lub nadzorujący czynności kontrolne uprawnieni są do
przeprowadzania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przepisów
prawa
pracy,
a w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, o kaŜdej porze
dnia i nocy wobec wszystkich podmiotów, na rzecz których jest
wykonywana praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę
świadczenia tej pracy. W toku wykonywania czynności kontrolnych
inspektor pracy ma prawo legitymowania i sprawdzania toŜsamości
osób wy-konujących pracę.
Ponadto organy PIP wydają postanowienia lub decyzje w
sprawach dotyczących np. spełnienia wymogów o zatrudnianiu i
192
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a więc
stwierdzenia, czy obiekty pomieszczenia zakładu pracy odpowiadają
wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy i uwzględniają potrzeby
osób niepełnosprawnych, w celu moŜliwości przyznania zakładowi
pracy statusu zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności
zawodowej bądź wyodrębnionych stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych;
• wnoszenie powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Inspektor pracy moŜe występować w sprawach z zakresu prawa pracy
w dwojakim charakterze:
- jako pełnomocnik procesowy pracownika w kaŜdej sprawie z
zakresu prawa pracy,
- jako samodzielny inicjator procesu cywilnego w sprawach o
ustalenie istnienia stosunku pracy lub jako uczestnik postępowania w
sprawach tej kategorii, wszczętych z inicjatywy zainteresowanego
pracownika.
Nowe regulacje prawne, zmieniające prawo pracy w przededniu
wstąpienia Polski do UE, określają nowe zadania dla inspekcji pracy.
Są to sprawy dotyczące m.in. organizmów genetycznie
modyfikowanych, nadzoru rynku w zakresie bezpieczeństwa wyrobów,
pracy dzieci do lat 16.
Wypełnienie opisanych wyŜej zadań, wynikających z ustawy o PIP,
wymaga sprawnego zorganizowania i ustalenia właściwości
terytorialnej dla organów inspekcji. Po uchwaleniu ustawy w 1981 roku,
cały kraj podzielono najpierw na 17, po wejściu w roku 1999 reformy
administracyjnej, na 16 okręgowych inspektoratów pracy. Okręgowy
Inspektorat Pracy w Zielonej Górze obejmował swoim zasięgiem w
początko-wym okresie województwo zielonogórskie i gorzowskie, od
1989 roku zielonogórskie i leszczyńskie, aktualnie jego właściwość
terytorialna obejmuje całe województwo lubuskie. Podziału zadań w
okręgu między poszczególnych inspektorów pracy dokonuje
okręgowy inspektor pracy, który równieŜ koordynuje całość zadań
inspektorów i kieruje okręgowym inspektoratem pracy.
Przedstawmy, jak inspekcja pracy tworzyła swoje struktury na Ziemi Lubuskiej i w Zielonej Górze.
193
Natychmiast po wyzwoleniu przystąpiono na Ziemi Lubuskiej do
organizowania inspekcji pracy. NajwaŜniejszym zadaniem na tym
terenie w początkowym okresie było unormowanie warunków pracy
w poszczególnych dziedzinach budzącej się do Ŝycia gospodarki.
Inspektorzy włączyli się do przygotowania pierwszych zbiorowych
układów pracy w przemyśle i rolnictwie. Podjęto teŜ szkolenie
kandydatów na stanowiska inspektorów pracy.
Na terenach leŜących na Środkowym Nadodrzu działało kilka
obwodów inspekcji. Część z nich znalazła się w X Okręgu Inspekcji
Pracy w Poznaniu. Według stanu na rok 1950 były to:
• 60. Obwodowy Urząd Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp.
obejmujący swym zasięgiem Choszczno, Gorzów Wlkp. i Strzelce
Krajeńskie,
• 61. Obwodowy Urząd Inspekcji Pracy w Międzyrzeczu
obejmujący Babimost, Międzyrzecz, Sulęcin i Rzepin,
• 83. Obwodowy Urząd Inspekcji Pracy w Zielonej Górze
obejmujący miasta i powiaty: Gubin, Krosno Odrzańskie,
Skwierzynę, Świebodzin i Zieloną Górę.
Pozostała część terenu znajdowała się w XIV Okręgu Inspekcji
Pracy we Wrocławiu. Wymienić tu moŜna dwa obwody:
• 82. Obwodowy Urząd Inspekcji Pracy w Głogowie obejmujący
miasto i powiat Głogów,
• 84. Obwodowy Urząd Inspekcji Pracy w śarach, który
obejmował miasto i powiaty KoŜuchów, Szprotawę, śagań i śary.
To był czas, kiedy inspekcja pracy była samodzielnym organem
państwowym zajmującym się szeroko rozumianą problematyką
ochrony pracy. Po wejściu w Ŝycie ustawy z marca 1950 r. o
terenowych organach jednolitej władzy państwowej oraz ustawy z
czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego państwa (m.in.
powołano wówczas województwo zielonogórskie), organy inspekcji
straciły swoją samodzielność i zostały włączone w struktury
ówczesnych organów administracji - odpowiednio powiatowej i
wojewódzkiej. Po przekazaniu, na mocy dekretu Rady Państwa z
listopada 1954r., zadań państwa w dziedzinie ochrony pracy, bhp i
sprawowaniu inspekcji pracy w gestię związków zawodowych,
inspektorzy pracy stali się organami związków zawodowych. Organami
194
państwowymi, w dzisiejszym kształcie, stali się ponownie na mocy
ustawy z marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.
Podobnie jak losy podporządkowania inspekcji, zmieniały się siedziby jej organów w Zielonej Górze. Siedziba 83. Obwodu Inspekcji
mieściła się początkowo przy ul. Reja 7. W późniejszym okresie
odpowiednie jednostki inspekcji mieściły się przy pl. Lenina 4 (dziś
plac Pocztowy), ul. Boh. Westerplatte 30, al. Niepodległości 22, ul.
Wyspiańskiego 13, ul. Podgórnej 22 (lata 1981- 1991), ul.
Sienkiewicza 36 (prawie do końca 1995 roku), ul. Krętej 5 do
czerwca 1998 r. Aktu-alnie Okręgowy Inspektorat Pracy zajmuje juŜ
własną siedzibę przy ul. Dekoracyjnej 8.
KaŜdą instytucję tworzą przede wszystkim ludzie. W historii zielonogórskiej inspekcji pracy nie brakowało osób mocno zaangaŜowanych,
poświęcających pracy (słuŜbie) w tej instytucji swoje najlepsze lata
zawodowej działalności, a często całe zawodowe Ŝycie. Z zachowanych
dokumentów archiwalnych wynika, Ŝe obsada personalna w początkowym okresie ulegała dość częstym zmianom. Wśród osób pełniących
funkcje merytoryczne naleŜy wymienić przede wszystkim:
• Kazimierę Zdorenkową (Zdorenko), ur. 31 października 1898 r.,
w lutym 1946 zatrudnioną jako urzędnik, w lipcu tego roku jako
referendarz, a od lutego 1948 jako podinspektor pracy,
• inŜ. Józefa Koniora, przez krótki okres w 1946 roku (lipiec) p.o.
podinspektora pracy,
• inŜ. Józefa Pstrągowskiego, p.o. podinspektora pracy do lutego
1948 r.,
• Edwarda Ankudowicza, obwodowego inspektora pracy od 1 października 1949 r.,
• Tadeusza Chilewskiego, asystenta od stycznia 1949 r.,
Ponadto w tym czasie zatrudnieni byli: Wojciech Zieliński (luty
1946), Narcyz Urbański (od stycznia 1948), Adolf Zalewski (od stycznia
do czerwca 1948), Władysława Młyńczyk (od czerwca 1948),
Kazimierz Michałowicz (od lipca 1948). Pracownicy obsługi to Jan
Supranowicz, Franciszek Madera, Józef Budziszewski - woźni,
Katarzyna Supranowicz - „uprzątaczka”. W dokumentach moŜna
spotkać jeszcze nazwiska Tadeusza Gierałtowskiego, Stanisława
Śmiechowicza, Roma-na Białasika.
195
Przez pewien czas obowiązki inspektora w śarach pełnił Jan Nowogoński, w Głogowie - Kazimiera Zdorenkowa, Międzyrzeczu Stanisław Kubaszewski, a w Gorzowie Wlkp. - Mikołaj Lubicz (do
1954 r.).
W lubuskiej historii Urzędu zapisali się m.in.: Tadeusz Stanek,
Zdzisław Piacko, Maksymilian Chmielewski, Jerzy Szewczyk, Jan Stępski, Ireneusz Ziółkowski, R. Sawoniewicz, S. Kubaszewski, B. Zasada,
S. Cwynar, St. Ratomski, Czesław Kukla, Michał Kaszubski, Marian
Glanc, Jan Habas, Ryszard Westfalewicz, Kazimierz AmbroŜewicz.
W okresie późniejszym naleŜy wymienić kolejne nazwiska: Tadeusz
Cal, Jerzy Marchewski, Kazimierz Markiewicz, Czesław Giercarz.
Edmund Starczak, Roman Małecki, Janusz Waszkowski oraz Barbara
Spy-ra, Eugeniusz Czernuszka, Michał Skalski, Przemysław
Konieczny, Andrzej Pudzianowski, Bogdan Bindulski, Ryszard
Antoniak i inni.
Wiele z wymienionych wyŜej wiele osób juŜ nie Ŝyje, inni są na
rencie lub emeryturze albo pracują na innych stanowiskach. Przez
kilkanaście lat, najpierw w związkowej, a później Państwowej
Inspekcji Pracy, funkcję zastępcy głównego inspektora pracy pełnił
Ireneusz Ziółkowski. W inspekcji związkowej wojewódzkim
inspektorem pracy w województwie gorzowskim był Bogdan
Bindulski, a w województwie zielonogórskim Andrzej Pudzianowski.
Zielonogórski okręg inspekcji pracy obejmował swoim zasięgiem
najpierw całe dawne województwo zielonogórskie (do 1975 roku),
później województwa zielonogórskie i gorzowskie (do 1989 roku),
następnie przez kilka lat województwa zielonogórskie i leszczyńskie,
a od 1999 roku województwo lubuskie.
Funkcje koordynacyjne albo kierownicze w lubuskiej inspekcji
pracy, pełniąc stanowiska wojewódzkiego lub okręgowego inspektora
pracy, przez kilkadziesiąt lat sprawowały właściwie dwie osoby najpierw Tadeusz Stanek, później Jerzy Szewczyk, który jako
okręgowy inspektor pracy do września 1998 roku kierował
zielonogórskim Okręgiem. Od końca września 1998 roku funkcję
okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze pełni Franciszek
Grześkowiak.
196
Na koniec kilka zdań i liczb obrazujących teraźniejszość zielonogórskiego OIP. Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje około
70 tysięcy pracodawców. Na koniec 2003 roku w siedzibie OIP w
Zielonej Górze i Oddziale w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych było
łącznie 75 pracowników, z tego większość na stanowiskach
merytorycznych, a 40 z nich posiada uprawnienia inspektora pracy
oraz 2 jest w trakcie aplikacji inspektorskiej mającej na celu uzyskanie
tych uprawnień. Szkolenia takie prowadzone są w Ośrodku Szkolenia
PIP we Wrocławiu (część teoretyczna) i w Okręgowym Inspektoracie
Pracy (część praktyczna). Cały cykl szkolenia trwa obecnie około 12
miesięcy i kończy się egzaminem państwowym. Ogromna większość
zatrudnionych (w tym obowiązkowo wszyscy pracownicy merytoryczni)
posiada wyŜsze wykształcenie. Są to inŜynierowie róŜnych
specjalności oraz prawnicy lub administratywiści (wykaz w
załączeniu).
W roku 2003 inspektorzy pracy działający w ramach OIP Zielona
Góra przeprowadzili prawie 2850 kontroli, wydając około 15,5 tysiąca
decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w zakresie
technicznego bezpieczeństwa pracy albo wypłaty wynagrodzeń
pracowniczych oraz ponad 13,5 tysiąca wniosków w wystąpieniach o
likwidację uchybień dotyczących w większości innych zagadnień
prawnej ochrony pracy. Załatwiono w tym czasie kilkaset skarg
pracowniczych oraz udzielono około 48,5 tysiąca porad prawnych
(zdecydowana większość) i technicznych.
Kierownictwo, inspektorzy pracy i pracownicy merytoryczni PIP
w Zielonej Górze
(wg stanu 31 grudnia 2003r.)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Franciszek
Andrzej
Zdzisław
Grześkowiak
Machnowski
Klim
okręgowy inspektor pracy
z-ca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru
z-ca okręgowego inspektora pracy ds. prawnoorganizacyjnych
Ireneusz
Pawlik
kierownik oddziału w Gorzowie Wlkp.
nadinspektor pracy
197
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kazimierz
Zdzisław
Edward
Juliusz
Krystyna
Roman
Bronisław
Józefa
Józef
Alicja
Zygmunt
Andrzej
Mirosław
Jan
Marek
Janusz
Jadwiga
Ryszard
Andrzej
Lilianna
Jerzy
Piotr
Władysław
Olgarda
Jarosław
Jan
Kazimierz
Jerzy
Zbigniew
Tadeusz
Justyna
Andrzej
Małgorzata
Piotr
Waldemar
Piotr
Szczepan
Robert
GraŜyna
nadinspektor pracy
nadinspektor pracy
nadinspektor pracy
nadinspektor pracy
nadinspektor pracy
st. inspektor pracy - specjalista
st. inspektor pracy - specjalista
starszy inspektor pracy .
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
starszy inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
inspektor pracy
Barański
Cieśla
Jarmiński
Włodarczyk
Wójtowicz
Burghardt
Dietrich
Andrian
Barwiński
Gorbat
Goździcki
Hreczyn
Jankowski
Józefowicz
Kawecki
Kołaczyński
Końcowik
Kozłowski
Kulczyński
Lichodziejewska
Łaboński
Łaniewski
Malec
Mielech
Milczyński
Myszkowski
Roszak
Skotnicki
Trzciński
Wieczorkowski
Baranowska
Gała
Gontarczyk
Gontarczyk
Łopusiewicz
Machnicki
Przybylak
Simonjetz
Włodek
198
Imię i nazwisko
Stanowisko
Jerzy
Jolanta
GraŜyna
Alicja
Jerzy
Ewa
GraŜyna
BoŜena
Szewczyk
Jankowska
Kamerduła
Zapłata
Kołodziejczyk
Milczyńska
Sowa
Tylus
gł. specjalista
st. specjalista ds. prawnych
radca prawny
radca prawny
specjalista ds. prawnych
specjalista ds. prawnych
gł. specjalista ds. prawnych
doradca OIP
Rafał
Jan
Gołosko
Zięba
kandydat na podinspektora pracy
kandydat na podinspektora pracy
Download