Wymagane Parametry UPS do zasilania pomieszczeń medycznych

advertisement
Załącznik nr 11
21/13
TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBÓW
Wymagane parametry rozdzielnicy RP
Wymagane parametry szafy rozdzielczej
Wymaganie
Potwierdzeni
e spełniania
wymagań
Szafa rozdzielcza NN wolnostojąca stalowa wg rysunku elewacji i schematu
elektrycznego WysxSzxGł= 2300x350x400mm z drzwiami, IP 41, klasa ochrony I,
kolor RAL7035
Tak
Wymagane parametry rozdzielnicy TM3
Wymagane parametry szafy rozdzielczej
Wymaganie
Potwierdzeni
e spełniania
wymagań
Szafa rozdzielcza NN wolnostojąca stalowa wg rysunku elewacji i schematu
elektrycznego WysxSzxGł= 2300x850x400mm z drzwiami, rozdzieleniem
przedziału transformatorów, z cokołem, wentylacją, IP 41, klasa ochrony I,
kolor RAL7035
Tak
Wymagane parametry układu kontrolno-przełączającego sieci IT
Wymaganie
Potwierdzeni
e spełniania
wymagań
Zintegrowany układ sterownika SZR, ewaluator błędów izolacji, kontroler
parametrów sieci IT
Przekaźnik kontroli stanu izolacji:
Tak
rezystancja wewnętrzna Rwewn.
> 320 kΩ
napięcie pomiarowe
< 20V DC
prąd pomiarowy nawet w stanie zakłócenia
< 0,1 mA
metoda pomiarowa izometru jako aktywna – impulsowa bez multipleksowania
Tak
pomiar rezystancji w granicach
50…500kΩ
Sygnalizacja gdy R ≤ 50kΩ – nie może być możliwości nastawienia mniejszej
wartości niż 50kΩ
kontrola połączenia izometru z siecią i przewodem PE
tak
pomiar prądu obciążenia także podczas przeciążenia np. wskazanie I = 145% In
tak
ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora
Tak
przycisk „TEST” umożliwiający przetestowanie przekaźnika kontroli stanu
izolacji
współpraca z układem lokalizacji doziemień
Tak
Cyfrowa komunikacja pomiędzy elementami układu zasilającego oraz
możliwość wymiany informacji z innymi układami
długość magistrali do
Tak
tak
Tak
2.500m
Układ SZR: Zintegrowany w układzie kontrolno-sterującym
Tak
kontrola napięcia na linii zasilania podstawowego
Tak
kontrola napięcia na linii zasilania rezerwowego
Tak
kontrola napięcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)
Tak
kontrola ciągłości obwodów cewek styczników
Tak
nastawy napięć w zakresie
0,65 < U <
1,13 Un
nastawialny czas powrotu na linię podstawową, czas zwłoki załączenia, czas
przerwy rozładowczej
Sterownik hot plug, hot swap
Tak
Generator sygnałowy układu lokalizacji doziemień zintegrowany w sterowniku
Tak
Przekładniki do lokalizowania uszkodzonego (doziemionego) odpływu
Tak
Menu sterownika, komunikaty, alarmy w języku polskim.
Tak
Sterownik powinien pokazywać wszystkie błędy, jakie wystąpią równocześnie w układzie.
Tak
Uruchomienie, programowanie, serwis techniczny systemu zasilania IT muszą być
Tak,
wykonywane przez Wykonawcę posiadającego autoryzację serwisową producenta
urządzeń.
Tak
załączyć
Wymagane parametry transformatorów medycznych
Parametr
Wartość
Podać
wartość
Wartość
Moc znamionowa
4000 VA
5000 VA
Częstotliwość znamionowa
50…60 Hz
50…60 Hz
Napięcie znamionowe wejścia
230/400 V
230/400 V
Napięcie znamionowe wyjścia
230/115 V
230/115 V
Prąd znamionowy wejścia
18 A
22,5 A
Prąd znamionowy wyjścia
17,4 A
21,7 A
Prąd rozruchu przy impedancji sieci ok. 0,15 Ω
≤8 (12) x In
≤8 (12) x In
Prąd upływu po stronie wtórnej
≤ 270 μA
≤ 270 μA
Zabezpieczenie wejściowe
gL 35/16 A
gL 50/25 A
Prąd biegu jałowego wejścia io
≤ 2,8%
≤ 2,8%
Napięcie biegu jałowego wyjścia uo ,
≤ 232 V
≤ 232 V
Napięcie zwarcia uk
≤ 2,8%
≤2,5%
Podać
wartość
Indukcja
≥1,1 T
≥1,1 T
Rezystancja uzw. pierwotne
≤0,16 Ω
≤0,13 Ω
Rezystancja uzw. wtórne
≤0,14 Ω
≤0,11 Ω
Współczynnik sprawności
≥96%
≥96%
Straty przy pełnym obciążeniu
≤170 W
≤200 W
Wymagany górny zakres temperatury otoczenia
≥40 °C
≥40 °C
Wzrost temperatury w biegu jałowym
≤15 °C
≤15 °C
Wzrost temperatury przy pełnym obciążeniu
≤60 °C
≤68 °C
Wymagane parametry kasety kontrolno-sygnalizacyjnej układów IT
Wymaganie
Potwierdzeni
e spełniania
wymagań
Kaseta przeznaczona jest do wyświetlania parametrów monitorowanego systemu
Tak
zasilania w obiektach medycznych w układzie IT i innych urządzeń np. UPS, zgodnie z
IEC 60364-7-710 i DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710):2002-11.
Kaseta musi wyświetlać nazwę obwodu, w którym wystąpiło uszkodzenie izolacji.
Tak
Kaseta musi wyświetlać informacje z układu kontroli prądów upływu rozdzielnicy TP o
Tak
wystąpieniu uszkodzenia izolacji w obwodach TT/TN, z lokalizacją obwodu.
Urządzenie umożliwia testowanie podłączonych rozdzielnic IT.
Tak
Sygnały awarii lub zagrożeń są emitowane poprzez przetwornik akustyczny, zmianę
Tak
koloru zielony/żółty/czerwony oraz wyświetlacz komunikacyjny.
Kaseta wyposażona jest w wyświetlacz graficzny.
Tak
Kaseta wyposażona jest w przyciski nawigacji i przycisk testu stanu izolacji.
Tak
Kaseta instalowana jest natynkowo.
Tak
Kaseta musi zapewniać stopień ochrony IP54.
Tak
Foliowana powierzchnia przednia musi być wykonana z materiału szczególnie odpornego
Tak
na środki czyszczące i dezynfekujące, wykazującego odporność na działanie alkoholu i
rozpuszczalników acyklicznych, musi zapewniać wysoką odporność na działanie
promieni UV i posiadać właściwości antyrefleksyjne. Powyższe cechy muszą być
potwierdzone certyfikatem.
Zasilanie kasety powinno być zapewnione poprzez magistralę komunikacyjną, bez
Tak
konieczności stosowania odrębnych przewodów zasilających.
Menu użytkownika, komunikaty, alarmy muszą być dostępne w języku polskim.
Tak
Kaseta powinna pokazywać wszystkie błędy, jakie wystąpią równocześnie w układzie.
Tak
Dla systemu komunikacyjnego sieci IT powinna być możliwość podłączenia nie mniej niż
Tak
12 sygnałów cyfrowych wejścia/wyjścia z UPS. Przy tym, wprowadzone sygnały muszą
być widoczne na wszystkich kasetach w magistrali komunikacyjnej.
Uruchomienie, programowanie, serwis techniczny systemu zasilania IT muszą być
Tak,
wykonywane przez Wykonawcę posiadającego autoryzację serwisową producenta
załączyć
urządzeń.
Wymagane Parametry UPS do zasilania pomieszczeń medycznych
Parametr
Moc wyjściowa UPS-a
Wartość
=30 kVA /
=27 kW
Ilość faz trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe
3/3
Napięcie wejściowe – wyjściowe zgodne z wartościami zapisanymi w 3x400
V
Polskiej Normie PN-IEC 60038, z tolerancją minimum przy 100% 340V
do
obciążeniu bez korzystania z energii z baterii.
430V
Wejście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S), zasilanie dwutorowe: tak
oddzielne wejścia zasilania prostownika i bypassu wewnętrznego.
Wyjście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S)
tak
Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w 45Hz do 65Hz
Polskiej Normie PN-IEC 60038 z tolerancją min. 45Hz do 65Hz
Urządzenie ma zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie Tak
TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub
chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci
elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN
62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111
Czas pracy autonomicznej urządzenia przy 100% obciążeniu przy 20 minut
wyjściowym współczynniku mocy 0,7 (21kW) musi wynosić, co
najmniej, 20 minut. Baterie mają być umieszczone w obudowie UPS
(baterie wewnętrzne). Wymagane są baterie o żywotności, wg
EUROBAT, min. 5 lat.
Urządzenie ma być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD z tak
odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o
stanie pracy UPS w języku polskim.
Wymiary zasilacza UPS wraz z bateriami nie mogą przekraczać
następujących wymiarów:
szer. max. 500 mm
≤500 mm
głęb. max. 770 mm
≤770 mm
wys. max. 1 700 mm
≤1700 mm
Masa zasilacza wraz z bateriami nie może przekraczać 600 kg.
≤600 kg
Obudowa zasilacza i baterii musi być wyposażona w min 8 rolek,
tak
każda, ułatwiających przemieszczanie jednostki i ograniczających
nacisk punktowy do wartości poniżej 23 kg/cm2.
Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy ≤50dBA
z
obciążeniu znamionowym nie może przekraczać 50dBA z odl. 1m.
odl. 1m
Urządzenie ma być wyposażone w system nieciągłego ładowania Tak, załączyć
baterii. Do oferty należy dołączyć opis sposobu zarządzania pracą
baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów
ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw.
restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy
niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub
musi być przez niego potwierdzony.
Wymagana regulowana wartość prądu ładowania baterii akumulatorów ≥20A
do wartości min. 20A.
Potwierdzenie
Zakres zmian napięcia wyjściowego maks. +/- 3V, stabilizacja napięcia
wyjściowego ≤ 5% Un przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się
od 10% do 90% i odwrotnie z czasem odbudowy 1 ms.
Sprawność > 91 % w trybie TRUE ONLINE w przedziale 50%-100%
obciążenia znamionowego.
Wejściowy współczynnik mocy cos φ min. 0,99,
THDi nie wyższe niż 5%.
Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz,
w zakresie 0-100% obciążenia.
Zdolność zwarciowa zasilacza, przy pracy w trybie bateryjnym, musi
być nie mniejsza niż 110 A w czasie 300 ms.
Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami:
EN 62040-1-1: 2003, EN 62040-2: 2006, oraz spełnienia dyrektyw:
2006/95/EC, 2004/108/EC wraz z określeniem roku przyznania znaku
bezpieczeństwa CE.
Zasilacz musi być wyposażony w wewnętrzny elektroniczny tor
obejściowy.
Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny
być zainstalowane:
- Gniazdo komunikacji RS-232,
- Gniazdo wyłącznika awaryjnego p. poż.
tak
> 91 %
≥0,99
≤5%
tak
≥110A/300ms
tak
tak
Tak
Tak
Wymagane Parametry zasilacza do zasilania lamp operacyjnych
Opis wymagań
Nazwa elementu, parametru lub cechy
Moc pozorna
Moc rzeczywista
Architektura UPSa
Maks. czas przełączenia na baterię
Współczynnik mocy
Wejściowy współczynnik mocy
Współczynnik szczytu
Typ połączeń zasilających
Kształt napięcia wyjściowego przy pracy
bateryjnej
Czas podtrzymania dla obciążenia
100% (4500W)
Czas podtrzymania dla obciążenia 1kW
Napięcie znamionowe wejściowe
Tolerancja napięcia
5000 VA
4500 W
podwójne przetwarzanie on-line, VFI wg PN-EN 62040-3
0 ms
0,9
> 0,99
3:1
Dwutorowo; oddzielnie dla prostownika i wewnętrznego
bypassu, na stałe - listwa zaciskowa
Sinusoidalny
min. 9 minut
min. 60 minut
208/220/230/240 V
180-276 V dla obciążenia 100%, 160-276 V dla obciążenia
75%, 140-276 V dla obciążenia 50%, 120-276 V dla
obciążenia 25%
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz autodetekcja lub konwerter częstotliwości
Tolerancja częstotliwości
40-70 Hz; regulowana
Napięcie znamionowe wyjściowe
208/220/230/240V do wyboru przez użytkownika
Zakres zmian napięcia wyjściowego
+/- 2% wartości nominalnej
Baterie i moduł elektroniki wymieniane "na Tak
gorąco"
Akumulatory
7 Ahlub 9Ah / 12V, ilość minimum 20 szt.
Oferowany
parametr
Czas ładowania baterii do poziomu 90%
System nieciągłego ładowania baterii
przedłużający żywotność baterii do 50% .
max. 4 godziny
Tak. Do oferty należy dołączyć opis sposobu zarządzania
pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt.
trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i
okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy
w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis
powinien być materiałem firmowym producenta lub musi
być przez niego potwierdzony.
Porty komunikacji
RS232, USB, DB9 - styki przekaźnikowe, port wyłącznika
awaryjnego ppoż.
Graficzny panel LCD z odczytem parametrów zasilacza,
informacjami o stanie jego pracy i informacjami o alarmach
Czarny
Tower
244 mm
542 mm
574 mm
Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania do min. 130
minut przy 100% obc. poprzez dołączenie max 4 szt. baterii
zewnętrznych.
Panel komunikacyjny
Kolor obudowy
Typ obudowy
Maksymalna szerokość
Maksymalna wysokość
Maksymalna głębokość
Cechy
UPS musi być wyposażony w rolki
transportowe (kółka)
Zewnętrzny bypass serwisowy
Gwarancja producenta 24 miesiące
Tak
Tak
Tak
Wymagane parametry lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Opis wymagań
Nazwa elementu, parametru lub cechy
Technika
LED
szczelność oprawy
Strumień świetlny
Czas załączenia
IP65
455lm
≤0,5 s
Czas pracy awaryjnej
Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr:
Atest higieniczny nr:
Temperatura pracy ta
1-3h
1232/2012
HK/B/0498/02/2012
+10*C do +50*C
Zasilanie
230VAC 50-60Hz
Wersje oprawy
ST
Funkcja oprawy
Montaż oprawy
Dostępne kolory
NM - jednofunkcyjna
Natynkowy „N” oraz podtynkowy ”P”
W
Gwarancja producenta 24 miesiące
Tak
Oferowany parametr
W
Oferent potwierdza spełnienie wszystkich wymagań zawartych w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu zamówienia, w tym zawartych w powyższej Tabeli Wymaganych Parametrów
Wyrobów.
Download