Zarządzenie Nr

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Rozszczepy warg i podniebienia – wczesna pomoc logopedyczna
Kod przedmiotu
Wydział
Pedagogiki i Psychologii
Zakład Pedagogiki Specjalnej
Instytut/Katedra
pedagogika
Kierunek
Specjalizacja/specjalność logopedia
Poziom organizacyjny
studiów
System studiów
Rok/semestr
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
III
6
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
dr Ewa Binkuńska
zawodowy, imię i
nazwisko prowadzącego/
prowadzących przedmiot
Liczba godzin
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
Opisywana forma zajęć
Rygor
Typ przedmiotu
Język wykładowy
Przedmioty
wprowadzające i
wymagania wstępne
Założenia i cele
przedmiotu (w formie
efektów kształcenia)
Treści programowe
przedmiotu
10
1
konwersatoria
Zaliczenie z oceną.
przedmioty specjalnościowe
język polski
Wprowadzenie do logopedii; rozwój mowy dziecka; zaburzenia mowy;
budowa, fizjologia i zaburzenia narządów mowy; neurologiczne podstawy
rozwoju i zaburzeń mowy; psychologia ogólna, psychologia rozwoju
człowieka.
Wiedza:
W1. Student objaśnia etiologię rozszczepów wargi i podniebienia;
W2. Student charakteryzuje symptomy zaburzeń mowy o charakterze
nosowania;
W3. Student zna rodzaje rozszczepów wargi i podniebienia
Umiejętności:
U1. Student weryfikuje rodzaje stymulowania funkcji oddechowych i
fonacyjnych u pacjenta;
U2. Student interpretuje metody terapeutyczne dotyczące zaburzeń mowy
porozszczepiennej;
Kompetencje społeczne:
K1. Student jest otwarty na współpracę ze środowiskiem terapeutycznym –
lekarskim w przypadku rozszczepów wargi i podniebienia
1.
2.
3.
4.
Etiologia rozszczepów wargi i podniebienia.
Rodzaje rozszczepów wargi i podniebienia.
Zaburzenia mowy w przypadku rozszczepów wargi i podniebienia.
Sposoby postępowania terapeutycznego w przypadku rozszczepów
wargi i podniebienia.
5. Terapia logopedyczna u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
Metody dydaktyczne
dyskusja, pogadanka, krytyczna ocena i analiza, analiza dokumentów,
analiza materiałów źródłowych, prezentacje multimedialne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu –
wymagania i system
oceniania
Zaliczenie z oceną, składowe: aktywność na ćwiczeniach + prezentacja
+ kolokwium
Literatura podstawowa
1. Jastrzębowska G., Kukuła M., Zaburzenia mowy dzieci z
rozszczepem podniebienia (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi.
Podręcznik akademicki (2003), Tom 2 Zaburzenia komunikacji
językowej u dzieci i osób dorosłych, pod red. Gałkowskiego T.,
Jastrzębowskiej G,. Opole.
2. Pluta-Wojciechowska D., Standard postępowania logopedycznego
w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia (w:)
Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (2008), Tom
37, pod red. S. Grabiasa, Lublin.
3. Styczek I. (1979), Logopedia, Warszawa.
4. Skorek E. M. (2000), Samogłoski. Profilaktyka, dignoza, korekta,
Kraków.
Literatura uzupełniająca
(w tym portale
internetowe)
1. Jastrzębowska G., Kukuła M., Diagnoza i terapia palatolalii (w:)
Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (2003),
Tom 2 Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób
dorosłych, pod red. Gałkowskiego T., Jastrzębowskiej G,. Opole.
2. Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Tom
2/2007, pod red. T. Woźniaka, A. Domagały, Lublin.
3. MinczakiewiczE. M. (1997), Mowa – rozwój – zaburzenia –
terapia, Kraków.
4. Nowak J. E. (1993), Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz.
5. Pluta-Wojciechowska D. (2006), Zaburzenia mowy u dzieci z
rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – Praktyka, BielskoBiała.
6. Skorek E. M. (2001), Oblicza wad wymowy, Warszawa.
7. Sołtys-Chmielowicz A. (2008), Zaburzenia artykulacji. Teoria i
praktyka, Kraków.
.....................................................
data
.........................................................................................................................................
podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Rozszczepy warg i podniebienia – wczesna pomoc logopedyczna
Opisywana forma zajęć konwersatoria
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
dydaktycznych
10
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
Dr Ewa Binkuńska
Szczegółowa tematyka zajęć
1.Omówienie przyczyn powstawania rozszczepów wargi i podniebienia.
2. Wyróżnienie klasyfikacji rozszczepów wargi i podniebienia zgodnie z ICD 10.
3. Rodzaje rozszczepów wargi i podniebienia.
4. Opieka logopedyczna nad dzieckie z rozszczepem wargi i podniebienia.
5. Omówienie rodzajów zaburzeń mowy (rhynolalia clausa, aperta, mixta).
6. Metody i sposoby prowadzenia terapii mowy - ćwiczenia oddechowe i fonacyjne w przypadku
rozszczepów wargi i podniebienia.
7. Metody i sposoby prowadzenia terapii artykulacji przypadku mowy porozszczepiennej.
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
Literatura podstawowa
Literatura
uzupełniająca (w tym
portale internetowe)
Zaliczenie z oceną, składowe oceny: kolokwium, prezentacja, aktywność.
1. Jastrzębowska G., Kukuła M., Zaburzenia mowy dzieci z rozszczepem
podniebienia (w:) Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik
akademicki (2003), Tom 2 Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci
i osób dorosłych, pod red. Gałkowskiego T., Jastrzębowskiej G,.
Opole.
2. Pluta-Wojciechowska D., Standard postępowania logopedycznego w
przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia (w:) Logopedia.
Standardy postępowania logopedycznego (2008), Tom 37, pod red. S.
Grabiasa, Lublin.
3. Styczek I. (1979), Logopedia, Warszawa.
4. Skorek E. M. (2000), Samogłoski. Profilaktyka, dignoza, korekta,
Kraków.
1. Jastrzębowska G., Kukuła M., Diagnoza i terapia palatolalii (w:)
Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (2003),
Tom 2 Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych,
pod red. Gałkowskiego T., Jastrzębowskiej G,. Opole.
2. Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Tom 2/2007,
pod red. T. Woźniaka, A. Domagały, Lublin.
3. MinczakiewiczE. M. (1997), Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia,
Kraków.
4. Nowak J. E. (1993), Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz.
5. Pluta-Wojciechowska D. (2006), Zaburzenia mowy u dzieci z
rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – Praktyka, BielskoBiała.
6. Skorek E. M. (2001), Oblicza wad wymowy, Warszawa.
7. Sołtys-Chmielowicz A. (2008), Zaburzenia artykulacji. Teoria i
praktyka, Kraków.
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Download