wymagania edukacyje z biologii dla klasy trzeciej gimnazjum

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJE
Z BIOLOGII DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów
 wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech
 wskazuje miejsce występowania cech
 zna budowę strukturalną i chemiczną DNA
 wskazuje rolę DNA
 wymienia rodzaje podziałów komórkowych, zna ich istotę
 wskazuje kodon na modelu DNA
 rozpoznaje u ludzi cechy dominujące i recesywne
 rozpoznaje kardiogram człowieka
 wymienia cztery główne grupy krwi występujące u ludzi
 określa konsekwencje występowania konfliktu serologicznego
 definiuje pojęcie mutacja, zna czynniki mutagenne
 definiuje pojęcie ewolucja
 wymienia dowody ewolucji
 omawia ideę walki o byt
 wskazuje cechy wspólne dla człowieka i innych naczelnych
 wymienia swoiste cechy ludzkie
 wyjaśnia czym zajmuje się ekologia
 definiuje pojęcia: gatunek i populacja
 wymienia cechy populacji
 wymienia czynniki wpływające na liczebność populacji
 zna typy rozmieszczeń osobników w populacji
 wymienia przykłady zwierząt żyjących w stadzie
 wylicza rodzaje zależności międzygatunkowych
 zna istotę konkurencji międzygatunkowych
 wymienia przykłady roślinożerców, drapieżców, pasożytów
 zna różnicę między pasożytnictwem i drapieżnictwem
 wymienia nieantagonistyczne zależności międzygatunkowe
 zna istotę mutualizmu, protokooperacji i komensalizmu
 zna przykłady powyższych zależności
 zna strukturę ekosystemu, wie czym jest biotop a czym biocenoza
 zna podstawowe ekosystemy wodne i lądowe
 wymienia piętra lasu
 wymienia podstawowe ogniwa łańcucha pokarmowego
 rysuje schematy prostych łańcuchów pokarmowych
 podaje przykład pierwiastka krążącego w ekosystemie
 wymienia poziomy różnorodności biologicznej
Olga Ciekot
Strona 1




wymienia czynniki wpływające na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby
wylicza klasy czystości wód
rozpoznaje surowce wtórne
wymienia sposoby unieszkodliwiania odpadów, zna istotę segregacji odpadów.
Ocena dostateczna
Uczeń:
 definiuje pojęcie: genetyka oraz zmienność organizmów
 rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne
 omawia zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach wiedzy
 uzasadnia występowanie zmienności wśród ludzi
 przedstawia budowę nukleotydu
 wymienia nazwy zasad azotowych
 wyjaśnia regułę komplementarności zasad
 definiuje pojęcia: gen i genom, kariotyp
 zna budowę chromosomu
 omawia proces replikacji
 porównuje budowę DNA i RNA
 definiuje pojęcia: chromosomy homologiczne, komórki haploidalne i diploidalne,
kod genetyczny, gen, kodon
 omawia znaczenie mitozy i mejozy
 omawia badania G. Mendla
 zna genotypy homozygot i heterozygoty
 na schemacie krzyżówki genetycznej rozpoznaje genotyp oraz określa fenotyp
rodziców i pokolenia potomnego
 wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia jednego genuwyjasnia
zasadę dziedziczenia płci
 wymienia przykłady chorób genetycznych sprzężonych z płcią
 rozpoznaje grupy krwi na podstawie zapisu genotypów osób
 omawia sposób dziedziczenia grup krwi i czynnika RH
 wymienia w jaki sposób środowisko wpływa na rozwój osobowości
 rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe
 charakteryzuje wybrane choroby genetyczne
 wymienia różne przykłady skamieniałości
 wymienia etapy powstawania skamieniałości
 definiuje pojęcia: relikt, struktury homologiczne, struktury analogiczne,
konwergencja
 omawia główne założenia teorii ewolucji Darwina
 definiuje pojęcie endemit
 zna istotę doboru naturalnego i sztucznego wskazuje na mapie gdzie zaczęła się
ewolucja naczelnych
 Wymienia cechy wspólne dla człowieka i innych zwierząt
 wskazuje swoiste cechy ludzkie
 wskazuje w terenie siedlisko przykładowego gatunku
Olga Ciekot
Strona 2



































definiuje pojęcie : nisza ekologiczna
odczytuje z wykresu dane dotyczące zakresu tolerancji biologicznej
porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie
określa przyczyny migracji
ilustruje różne typy rozmieszczenia organizmów
charakteryzuje grupy wiekowe w populacji
określa rodzaje struktur wiekowych
klasyfikuje dodatnie i ujemne typy zależności w biocenozach
omawia przyczyny i skutki konkurencji biologicznej
określa znaczenie roślinożerców w przyrodzie
wyjaśnia istotę drapieżnictwa i pasożytnictwa
podaje przykłady pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych
podaje przykłady roślin drapieżnych
określa warunki współpracy między gatunkami
zna istotę mutualizmu, protokooperacji i komensalizmu
podaje przykłady powyższych zależności
wskazuje w terenie biotop i biocenozę
wskazuje przykłady sukcesji ekologicznej
podaje przykłady gatunków żyjących w poszczególnych piętrach lasu
wyjaśnia przyczyny występowania łańcuchów pokarmowych
wskazuje podstawowe ogniwa łańcucha pokarmowego
rysuje schemat prostej sieci pokarmowej
wykazuje, że materia krąży a energia przepływa w ekosystemie
podaje przykłady nekrofagów
definiuje termin
; różnorodność biologiczna
uzasadnia konieczność utrzymania różnorodności biologicznej
podaje przykłady naturalnych i powstałych w wyniku działalności człowieka
zanieczyszczeń atmosfery, wody i gleby
omawia wpływ kwaśnych deszczy na środowisko
omawia przyczyny powstawania dziury ozonowej, kwaśnych opadów, efektu
cieplarnianego, smogu
podaje metody oczyszczania wód i ścieków
omawia sposoby rekultywacji terenu
określa czas biodegradacji wskazanego produktu
wyjaśnia pojęcie recykling
analizuje problem dzikich wysypisk
Ocena dobra
Uczeń:
 wskazuje różnice między cechami gatunkowymi a indywidualnymi oraz wskazuje
przykłady tych cech
Olga Ciekot
Strona 3










































wyjaśnia z czego wynika podobieństwo organizmów potomnych do rodzicielskich
w wyniku rozmnażania płciowego i bezpłciowego
wymienia źródła cech dziedzicznych
wykazuje konieczność związania DNA przez białka i powstania chromatyny
wyjaśnia z czego wynika komplementarność zasad
wyjaśnia różnice między genem a genomem
omawia przebieg mitozy i mejozy
omawia różnice między mitozą i mejozą
wykazuje uniwersalność kodu genetycznego
omawia biosyntezę białek na przykładzie ilustracji
ocenia znaczenie prac Mendla
interpretuje krzyżówki genetyczne
wyjaśnia mechanizm ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią
wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące hemofilii i daltonizmu
ustala grupy krwi dzieci znając grupy krwi ich rodziców
określa możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego
uzasadnia, że mutacje są podstawowym źródłem zmienności
omawia przyczyny podstawowych chorób genetycznych
klasyfikuje dowody ewolucji
rozpoznaje rodzaje skamieniałości
rozpoznaje ogniwa pośrednie
omawia przykłady potwierdzające jedność budowy i funkcjonowania organizmów
określa rolę doboru naturalnego w powstawaniu nowych gatunków
omawia różnice pomiędzy doborem naturalnym i sztucznym
ocenia korzyści człowieka z zastosowania doboru sztucznego
określa stanowisko systematyczne człowieka
wymienia czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka
rozróżnia siedlisko i niszę ekologiczną
omawia różnice między ekologią a ochroną środowiska
odnajduje w terenie populacje różnych gatunków
określa wpływ migracji na zagęszczenie i liczebność populacji
określa związek migracji ptaków z porami roku
opisuje wpływ hierarchii panującej w stadzie na życie poszczególnych jego
członków
odczytuje dane z piramid wieku
charakteryzuje ujemne zależności w biocenozach
porównuje konkurencję wewnątrzgatunkową z międzygatunkową
wyjaśnia w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność
charakteryzuje sposoby ochrony roślin przed zjadaniem
omawia różne strategie polowań
opisuje sposoby ochrony organizmów przed drapieżnikami
określa rolę drapieżców w przyrodzie
charakteryzuje przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia
omawia różnice między komensalizmem mutualizmem
Olga Ciekot
Strona 4



















charakteryzuje rolę grzyba i glony w plesze porostu
charakteryzuje relację między bakteriami i roślinami motylkowymi
analizuje zależności miedzy biotopem i biocenozą
omawia różnice miedzy ekosystemem naturalnym i sztucznym
charakteryzuje przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej
analizuje przykłady powiązań pokarmowych we wskazanym ekosystemie
charakteryzuje rolę poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego
interpretuje zależności między poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością
populacji
wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności
biologicznej
charakteryzuje i porównuje poziomy różnorodności biologicznej
analizuje czynniki wpływające na zanieczyszczenie atmosfery, wody, gleby
analizuje wpływ spalania surowców naturalnych na stan atmosfery
wyjaśnia rolę porostów w ocenie czystości powietrza
określa sposób wykorzystania wody w zależności od klasy jej czystości
opisuje metody oczyszczania wód
charakteryzuje sposób powstawania próchnicy
omawia czynniki degradujące glebę
ocenia wpływ różnych metod unieszkodliwiania odpadów na środowisko
ocenia znaczenie wykorzystania surowców wtórnych
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 dowodzi, że cechy organizmów kształtują się dzięki materiałowi genetycznemu
oraz są wynikiem wpływu środowiska
 przedstawia graficznie regułę komplementarności zasad azotowych
 wykonuje model DNA
 uzasadnia konieczność zachodzenia procesu replikacji DNA przed podziałem
komórki
 wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej
 odczytuje kolejność aminokwasów kodowanych przez dany fragment RNA z
tabeli kodu genetycznego
 interpretuje schemat literowego zapisu kodonu
 omawia prawo czystości gamet
 przewiduje cechy osobników potomnych na podstawie prawa czystości gamet
 tworzy krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia określonej cechy
 interpretuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii i daltonizmu
 ocenia znaczenie poznania budowy ludzkiego DNA
 ocenia wpływ środowiska na kształtowanie się cech
 przewiduje wpływ prowadzenia określonego trybu życia na kształtowanie się
chorób genetycznych
Olga Ciekot
Strona 5

































dowodzi znaczenia mutacji w przystosowaniu organizmów do zmieniającego się
środowiska
ocenia znaczenie badań prenatalnych
określa warunki powstawania skamieniałości
przedstawia w formie graficznej etapy powstawania skamieniałości
ocenia rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji
wyjaśnia w jaki sposób izolacja geograficzna prowadzi do powstawania nowych
gatunków
omawia współczesne spojrzenie na ewolucję
opisuje przebieg ewolucji człowieka
porównuje różne formy człowiekowatych
interpretuje wykres przedstawiający zakres tolerancji ekologicznej danego
gatunku
planuje doświadczenia sprawdzające wpływ wybranych czynników na
funkcjonowanie organizmów
wykazuje zależność między cechami środowiska a występującymi w nim
organizmami
oblicza zagęszczenie populacji
przewiduje losy populacji na podstawie jej struktury wiekowej
uzasadnia, że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego
analizuje wykresy przedstawiające wzajemną regulację liczebności populacji
roślin i roślinożerców
wykazuje zależności miedzy liczebnością populacji drapieżnika a liczebnością
populacji jego ofiary
wyjaśnia znaczenie pasożytnictwa w regulacji zagęszczenia populacji ofiar
określa warunki występowania dodatnich relacji między organizmami różnych
gatunków
ocenia znaczenie bakterii brodawkowych w przyrodzie
wyjaśnia znaczenie wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy
wyjaśnia zależność między warunkami w których powstał las a jego strukturą
piętrową
omawia czynniki które zakłócają równowagę ekosystemu
planuje i wykonuje model łańcucha pokarmowego lub sieci pokarmowej
przewiduje skutki jakie dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa
we wskazanym łańcuchu pokarmowym
Omawia schemat obiegu węgla w przyrodzie
przewiduje skutki osuszania obszarów podmokłych
przeprowadza badanie stanu powietrza swojej okolicy na podstawie skali
porostowej
dowodzi związku rozwoju gospodarki na świecie z globalnym ociepleniem
przewiduje skutki globalnego ocieplenia
ocenia znaczenie regulacji rzek
analizuje i komentuje stan czystości rzek w Polsce na podstawie wykresu
wykazuje związek między zanieczyszczeniem powietrza a zanieczyszczeniem
wód gruntowych
Olga Ciekot
Strona 6



dowodzi, że wypalanie łąk i pól jest szkodliwe dla gleby
planuje sposoby rekultywacji zdegradowanych gleb
prezentuje postawę świadomego konsumenta
Ocena celująca
Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza minimum programowe, zdobywa ją
samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. Wiedzę tę prezentuje podczas konkursów i
olimpiad biologicznych, reprezentuje szkołę w eliminacjach rejonowych, wojewódzkich
itp.
Prowadzi eksperymenty naukowe, planuje doświadczenia i fachowo interpretuje ich
wyniki.
Wykazuje się dużą aktywnością w pogłębianiu wiedzy, prezentuje postawę „młodego
naukowca”.
Opracowała:
mgr Olga Ciekot
Olga Ciekot
Strona 7
Download