Podsumowanie z przeprowadzenia ćwiczenia:

advertisement
Podsumowanie z przeprowadzenia ćwiczenia:
SpectraJ – życie gwiazd, widma gwiazd
Nazwa szkoły: ZSO nr 7 w Szczecinie
Klasa: I
Profil: biologiczno – chemiczny
Wiek: 16 lat
Liczba uczniów: 24
Prowadzący: Tomasz Skowron
Ćwiczenie zostało przeprowadzone na próbce 24 uczniów klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego o profilu biologiczno – chemicznym. Ćwiczenie było przeprowadzane
podczas trzech godzin lekcyjnych. Pierwsze zajęcia były poświęcone budowie i ewolucji
gwiazd. Tutaj omawiane były różne schematy ewolucji gwiazd w zależności od masy
początkowej gwiazdy. Następnie omówiono rodzaje i warunki powstawania linii widmowych.
Trzecia godzina lekcyjna była przeprowadzona na pracowni komputerowej. Uczniowie
podczas tych zajęć tworzyli diagram H-R dla gromady gwiazd. Analizując wyniki
przeprowadzonego ćwiczenia można stwierdzić, że większość uczniów była zadowolona z
przeprowadzonego ćwiczenia i chciałaby przeprowadzać więcej podobnych ćwiczeń. Okazało
się jednak, że nie wszyscy dobrze opanowali potrzebny do przeprowadzenia ćwiczenia
materiał, a co za tym idzie trochę zniechęciło to ich do pracy i nie czerpali przyjemności z
wykonywanego ćwiczenia. Wydaje się również, że dla części uczniów utrudnieniem było nie
przetłumaczenie ćwiczenia na język polski, aczkolwiek cały materiał potrzebny do zajęć był
przedstawiany w języku polskim niezależnie od prezentowanego materiału przygotowanego
przez autorów ćwiczenia. W związku z tym, że część uczniów nie do końca przyswoiła
materiał, to nie odczuwali oni, że tego typu ćwiczenie może mieć istotny wpływ na
poszerzenie ich wiedzy. Natomiast z całą pewnością uczniowie poprzez wykonanie takiego
ćwiczenia mogli przyjrzeć się bliżej na czym polega praca współczesnych fizyków i
astronomów. Zrobiło to na nich ogromne znaczenia, że siedząc przed monitorem komputera
można prowadzić aż tak zaawansowane badania astronomiczne. Podczas wykonywania
ćwiczenia faktycznie czuli, że sami odkrywają Wszechświat i chcieliby wykonywać więcej
tego rodzaju ćwiczeń, szczególnie, jeśli wiązałyby się one ze współpracą z młodzieżą z
innych szkół w Polsce i na świecie. Chciałbym nadmienić, że żaden z uczniów tej klasy nie
prowadził wcześniej żadnych obserwacji astronomicznych i nie interesował się wcześniej
astronomią. Na wyjeździe klasowym jaki miał miejsce w tym roku szkolnym część uczniów
była zainteresowana prowadzeniem obserwacji przez szkolny teleskop. Uczniowie ci
poznawali budowę teleskopu i sposób jego obsługi prowadząc obserwacje Jowisza i Księżyca.
Uczniowie tej klasy mają na celu przygotowanie się do studiów medycznych, co wiąże się z
tym, że fizyka odegra w ich edukacji znaczącą rolę.
Mam nadzieję, że tego typu ćwiczenia będą mogły być prowadzone w szkołach coraz częściej
i że będą pomagały rozwijać twórcze myślenie uczniów, które jest niezbędne w nauczaniu
fizyki i nie tylko.
Download