Proponujemy przygotowanie Katalogu Gwiazd Zmiennych OGLE

advertisement
Proponujemy przygotowanie Katalogu Gwiazd Zmiennych OGLE-III – najwi kszego
tego typu katalogu w historii astronomii. Gwiazdy zmienne wszystkich mo liwych
typów zostan wybrane spo ród około 200 milionów gwiazd ja niejszych ni 20 mag.
z pól z Drogi Mlecznej i z Obłoków Magellana, monitorowanych od 2001 roku w
ramach trzeciej fazy projektu Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE-III).
Spodziewamy si , e liczebno katalogu przekroczy milion obiektów. Katalog
zostanie opublikowany w postaci kilkunastu oddzielnych cz ci, ka da b dzie
zawierała inny typ gwiazd zmiennych. Oprócz listy obiektów katalog zawierał b dzie
równie najwa niejsze informacje o znalezionych gwiazdach: współrz dne
równikowe, rednie jasno ci, barwy, okresy, amplitudy zmian blasku, itd.
Opublikowana tak e zostanie fotometria VI ka dej gwiazdy i mapki ułatwiaj ce
odnalezienie obiektu na niebie. Przeprowadzona te zostanie identyfikacja obiektów
z istniej cymi katalogami gwiazd zmiennych. W katalogu znajdzie si tak e wst pna
analiza znalezionych gwiazd zmiennych.
Katalog b dzie charakteryzował si bardzo wysok kompletno ci , pokrywał b dzie
niemal w cało ci Wielki i Mały Obłok Magellana oraz znaczn cz
zgrubienia
centralnego Galaktyki. Spodziewamy si odkrycia wielu rzadkich obiektów lub wr cz
wcze niej nieznanych. Katalog Gwiazd Zmiennych OGLE-III zrewolucjonizuje
badania nad mechanizmami zmienno ci gwiazdowej, struktur i ewolucj gwiazd,
budow i ewolucj galaktyk oraz skal odległo ci we Wszech wiecie.
Download