Pobierz opis

advertisement
Katarzyna Targowska-Duda
[email protected]
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Samodzielna Pracownia Chemii Medycznej i Neuroinżynierii
Temat pracy badawczej: „Modelowanie molekularne struktury
nikotynowych i ich oddziaływań z allosterycznymi modulatorami”.
receptorów
Skrócony opis tematyki pracy doktorskiej:
Projekt badawczy dotyczy aktualnego problemu poszukiwania nowych
leków przy wykorzystaniu komputerowego modelowania molekularnego
oddziaływań receptorów nikotynowych oraz substancji , które mogłyby być
potencjalnym lekiem.
Moje badania skupiają się na receptorze nikotynowym, który ze względu na
duże zainteresowanie poszukiwaniem nowych substancji (potencjalnych leków) może
być interesującym celem badawczym w terapii uzależnień (m.in. nikotynizmie),
leczeniu zaburzeń kognitywnych występujących w chorobie Alzheimera, Parkinsona
a ponadto zaburzeń depresyjnych i schizofrenii.
Substancje, które badamy i projektujemy mogą
w przyszłości stać się nowymi lekami. Rys. 1.
przedstawia strukturę receptora nikotynowego, będącego
białkiem błonowym zbudowanym z pięciu oddzielnych
podjednostek (każda podjednostka jest zaznaczona
innym kolorem). Białko to posiada wiele miejsc
wiążących cząsteczkę leku w zależności od jej struktury
i właściwości.
W swojej pracy skupiłam się na dwóch grupach
związków: do pierwszej należą substancje hamujące
aktywność
receptora
i
ten
mechanizm
jest
wykorzystywany w leczeniu uzależnień. Miejsce wiążące
dla nich zaznaczone jest na rysunku czerwoną elipsą. Do
drugiej grupy należą związki pozytywnie modulujące
aktywność receptora nikotynowego, co jest bardzo
istotne w poszukiwaniu nowych leków pomocnych
w chorobach neurodegeneracyjnych (miejsce to jest
oznaczone czarną elipsą).
Praktyczne wykorzystanie wyników pracy doktorskiej:
Bezpośrednim celem badań jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi
bioinformatycznych do określenia powinowactwa wiązania i rodzajów oddziaływań
badanej grupy związków z różnymi podtypami receptora nikotynowego.
Specjalistyczne programy komputerowe służące do przeprowadzenia
symulacji pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmu oddziaływania
potencjalnych leków z ich celami molekularnymi, a jednocześnie pozwalają na
przewidywanie stabilności ich oddziaływania. Stanowią bardzo dobre uzupełnienie
czy wyjaśnienie doświadczeń eksperymentalnych (badań z wykorzystaniem
radioligandów, wyznaczenia wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia w komórce).
Metody badawcze wykorzystywane w mojej pracy doktorskiej mają istotne znaczenie
w początkowym etapie projektowania nowych struktur chemicznych substancji
o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym.
Wykorzystanie technik informatycznych pozwoliło na wybranie właściwych
struktur krystalograficznych białek, zbudowanie modeli molekularnych różnych
podtypów neuronalnych receptora nikotynowego, a następnie umożliwiło badanie
przesiewowe struktur chemicznych, które mogłyby wykazywać aktywność względem
receptora
nikotynowego.
Struktury
charakteryzujące
się
najsilniejszym
oddziaływaniem zostaną zakwalifikowane do etapu badań in vitro w celu
wyznaczenia stałych powinowactwa względem wybranych podtypów receptora. W
kolejnym etapie zostanie stworzona nowa biblioteka zwiazków efektywniej
oddziałujących z receptorem nikotynowym. Badania przeprowadzone podczas
studiów doktoranckich pozwolą na znaczne ograniczenie ilości substancji
chemicznych przeznaczonych do syntezy chemicznej jak również przyczynią sie do
obniżenia kosztownej i czasochłonnej analizy in vitro dla dużej bibloteki związów.
Uzależnienia, choroby neurodegeneracyjne oraz zaburzenia depresyjnie
należą do jednych z najbardziej powszechnych schorzeń współczesnych,
szczególnie istotnych w społeczeństwach rozwiniętych. Znaczącym problemem jest
mała ilość skutecznych leków. Zaprojektowanie nowych substancji leczniczych
zarówno poprawiających jakość życia i funkcjonowania w rodzinie oraz
w społeczeństwie osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera, jak i pomoc w walce
z uzależnieniami jest bardzo istotnym aspektem farmakologicznym.
Download