Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym

advertisement
PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2012;9(3):107-114
artykuł poglądowy opinion article
Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym
– tendencje we współczesnych badaniach
Personality disorders in the elderly – current studies
tendencies
Maja Kasprzak, Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, osoby starsze, zaburzenia psychicznie,
kryteria diagnostyczne
Key words: personality disorders, elderly, mental disorders, diagnostic criteria
Streszczenie
Obecnie coraz więcej badań dotyczy zaburzeń osobowości. Podobnie – zaburzeń wieku podeszłego,
zwłaszcza wobec zmian zachodzących w strukturze wiekowej populacji. Koncepcja zaburzeń osobowości
w wieku podeszłym budzi jednak szereg wątpliwości, czego konsekwencją jest niewielkie jak dotąd
zainteresowanie poświęcane tej grupie zaburzeń. Najważniejszymi czynnikami budzącymi kontrowersje są: kwestia naturalnych zmian zachodzących w osobowości pacjentów wraz z procesem starzenia,
aspekt czasowy samych zaburzeń osobowości oraz nieadekwatność kryteriów diagnostycznych. Jednak
badacze zajmujący się tym zagadnieniem szacują rozpowszechnienie zaburzeń osobowości w wieku
podeszłym na 10-20%, podkreślając ich znaczenie kliniczne. Autorki artykułu przedstawiają współczesne
badania w tym obszarze i na ich podstawie próbują odpowiedzieć na pytanie, czy jest to kategoria użyteczna w tej grupie wiekowej. Omawiają wskazówki wymieniane w literaturze naukowej jako pomocne
w procesie diagnostycznym. Większość badaczy zajmujących się zagadnieniem zaburzeń osobowości
w wieku podeszłym podkreśla konieczność pracy nad adekwatnymi kryteriami i kompatybilnymi z nimi
narzędziami diagnostycznymi.
PGP 161
Abstract
Recently the number of research focused on personality disorders is growing. Similar situation
is observed in the case of disorders of the elderly, particularly in face of the changes in the age structure
of the population. The idea of personality disorders in the elderly arises a lot of doubts, what effects
in small, as far, interest in this group of disorders. Most important controversial factors are: natural
changes in patients personality, accompanying process of aging; temporal aspect of personality disorders themselves and inadequacy of diagnostic criteria. Thought researchers evaluate the prevalence
Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
e-mail: [email protected]
Copyright © 2012 Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
108
Maja Kasprzak i wsp.: Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym – tendencje we współczesnych badaniach
of personality disorders in the elderly for 10-20%, underlining the clinical meaning of them. Authors
of the article introduce present studies in that field and attempt to answer the question if this category is useful in that age group. They discuss indicators mentioned in the science literature as helpful
in diagnostic process. Majority of researchers studying personality disorders in the elderly underline
the need for preparing an adequate diagnostic criteria and compatible diagnostic instruments.
Wstęp
Specyficzne zaburzenia osobowości to „ciężkie zaburzenia struktury charakteru i sposobu zachowania
się osoby, zazwyczaj obejmujące kilka wymiarów osobowości i prawie zawsze związane z dostrzegalnym
zaburzeniem funkcjonowania indywidualnego i społecznego” [1]. Zawarte są one w rozdziale F60.0-F60.9 ICD-10 oraz na osi II w DSM-IV.
Zainteresowanie badaczy zagadnieniem zaburzeń osobowości sięga co najmniej lat 70-tych, a więc
momentu, w którym dyskutowano i wreszcie wprowadzono (w 1980 roku) klasyfikację DSM-III,
a w niej – oś II. Umożliwiło to prowadzenie badań w oparciu o ogólnie przyjęte kryteria klasyfikacyjne
i, przynajmniej w tym zakresie, ujednoliconą metodologię. Stosowane aktualnie kryteria specyficznych
zaburzeń osobowości przedstawia Tab. 1.
Tematyka zaburzeń osobowości jest przedmiotem rosnącej liczby badań [3]. Ważny obszar stanowi
opisywanie wpływu zaburzeń osobowości na przebieg zaburzeń psychicznych i proces ich leczenia.
Donosi się o wysokim rozpowszechnieniu zaburzeń osobowości, szczególnie w psychiatrycznej opiece
zdrowotnej (sięgającym nawet 50% i więcej, na przykład wśród pacjentów leczonych z powodu zaburzeń
lękowych) [4]. Tylko niewielka część z tych badań dotyczy pacjentów w wieku podeszłym.
Tab. 1 Kryteria ogólne specyficznych zaburzeń osobowości wg ICD-10 i DSM-IV [1,2].
ICD-10
a.
wyraźnie dysharmonijne postawy
i zachowania, obejmujące zazwyczaj
wiele zakresów funkcjonowania, np.
uczuciowość, pobudliwość, kontrolę
popędów, sposoby postrzeganie
i myślenia oraz styl związków z innymi
ludźmi;
b.
wzorzec nieprawidłowego zachowania
jest długotrwały, nie ogranicza się do
epizodów choroby psychicznej;
c.
wzorzec nieprawidłowego zachowania
jest całościowy i wyraźnie
niedostosowany w stosunku do
rozmaitych sytuacji indywidualnych i
społecznych;
d.
e.
f.
wymienione trudności zawsze
pojawiają się w okresie dzieciństwa
lub w okresie młodzieńczym i
utrzymują się w wieku dojrzałym;
zaburzenia prowadzą do wyraźnie
złego samopoczucia (distresu),
które może pojawić się dopiero w
późniejszym okresie;
zaburzenie zazwyczaj, ale nie
zawsze, współwystępuje z istotnymi
trudnościami w zakresie sprawności
zawodowej i społecznej.
DSM-IV
A. trwałe wzorce wewnętrznego
doświadczenia i zachowania, które
znacząco różnią się od oczekiwań
kulturowych;
B. trwałe wzorce są nieelastyczne
i utrzymujące się w wielu dziedzinach
i sytuacjach indywidualnych i społecznych;
C. wzorce zachowań prowadzą do
istotnego klinicznie distresu i utrudniają
funkcjonowanie społeczne, zawodowe oraz
w innych ważnych dziedzinach życia;
D. wzorce są stabilne, rozpoczynają się
w okresie adolescencji lub wczesnej
dorosłości;
E; trwałe wzorce nie mogę być lepiej
wyjaśnione jako manifestacja lub
konsekwencja innego zaburzenia
psychicznego.
F. trwałe wzorce nie są bezpośrednim
fizjologicznym wynikiem działania
żadnych substancji ani określonego stanu
fizycznego.
109
Maja Kasprzak i wsp.: Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym – tendencje we współczesnych badaniach
Szacuje się, że w 2030 roku wskaźnik udziału starszych osób w populacji polskiej wyniesie 23,8%,
a w 2050 – 27,8%. Podobne prognozy przedstawia się dla całego europejskiego regionu WHO [5].
Starzenie się jest procesem, któremu towarzyszy zespół zmian fizjologicznych, obejmujących strukturę
i funkcje organizmu oraz obszar adaptacji do wymagań otoczenia. Znaczącą rolę odgrywa tu zatem
poziom biologiczny, wraz ze zmianami wstecznymi, dotyczącymi reprodukcyjnych i regeneracyjnych
funkcji oraz zdolności komórek. U osób powyżej 60 r.ż. często pojawiają się dysfunkcje i choroby organizmu. Dotyczą one nawet 80% tej grupy [5].
Psychiatria wieku podeszłego inspiruje zatem coraz więcej badań, przyciągając uwagę badaczy także
ze względu na organizacyjne i ekonomiczne aspekty opieki zdrowotnej [5]. Proces starzenia się stawia jednocześnie fundamentalne pytania co do natury zaburzeń osobowości. Ponadto sam konstrukt
zaburzeń osobowości w wieku podeszłym budzi szereg wątpliwości. Autorki artykułu przedstawiają
współczesne badania w tym obszarze i na ich podstawie spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy jest
to kategoria użyteczna w tej grupie wiekowej.
Czasowy aspekt zaburzeń osobowości – badania i kryteria diagnostyczne
Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym są trudnym i skomplikowanym zagadnieniem i z tego powodu
– często zapomnianym. Budzą wiele kontrowersji, przede wszystkim co do samego ich występowania.
W rozwoju, a także diagnostyce zaburzeń osobowości, niezwykle ważny jest aspekt czasowy. Z jednej
strony klasyfikacje wymagają osiągnięcia przez pacjenta konkretnego wieku, przed którym zaburzeń
osobowości się nie diagnozuje. Z drugiej strony już w DSM-III zaznaczono, że zaburzenia te mogą
słabnąć w później dorosłości, co oznaczało minimalizowanie możliwości diagnozowania tych zaburzeń
w wieku podeszłym [6]. Wnioski te potwierdzały niektóre badania [7].
Jeszcze w latach 90-tych porównano 100 kolejno przyjmowanych do szpitali psychiatrycznych pacjentów powyżej 65 roku życia ze 100 kolejno przyjmowanymi pacjentami w wieku 18-65 lat pod kątem
występowania zaburzeń osobowości. W pierwszej grupie pacjentów postawiono znacząco mniej diagnoz
zaburzeń osobowości (otrzymało je 7% pacjentów). Występowały one raczej na poziomie cech (16%)
niż kategorii diagnostycznych [8]. Podobnie wyniki uzyskano w badaniach prospektywnych, których
przedmiotem była obserwacja (nawet do 16 lat) dorosłych pacjentów z zaburzeniami osobowości
[9]. Choć badania te ograniczały się do zaburzeń osobowości z grupy B, stwierdzono, że pacjenci
ci spełniali z wiekiem coraz mniej kryteriów. Jednocześnie jednak utrzymywały się problemy w ich życiu
interpersonalnym [9].
Publikowano coraz więcej wyników wskazujących, że niektóre zaburzenia osobowości mogą łagodnieć wraz z wiekiem, a inne nie (na przykład zaburzenie osobowości obsesyjno – kompulsywnej czy
schizoidalnej) [10]. Taką formułę przyjęto w DSM-IV. Aby obserwować zmiany w spełnianiu kryteriów
specyficznych zaburzeń osobowości wraz z wiekiem, przeprowadzono badanie 938 osób w wieku 18-87,
zarówno z populacji ogólnej, jak i w ramach opieki psychiatrycznej. Osoby te podzielono na 4 grupy
wiekowe. Zauważono, że niektóre charakterystyki, zwłaszcza należące do osobowości schizoidalnej,
nasilały się (wraz z wiekiem) [10].
Metaanalizy sugerują rozpowszechnienie zaburzeń osobowości na poziomie 10-20% w grupie osób
powyżej 50-tego roku życia [6,11]. Najpowszechniejszymi kategoriami według różnych badań są:
zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsywnej, zależnej oraz nie sklasyfikowanej gdzie indziej lub
paranoidalnej, masochistycznej i schizoidalnej. Najbardziej rozpowszechnione według badań są zatem
zaburzenia z grupy A oraz C (wg DSM).
Takie wyniki rozbudziły dyskusję, dotyczącą trwałości oraz stabilności osobowości i jej korelatów
w czasie – aż do starości. Zastanawiano się nad możliwością występowania zaburzeń osobowości
o późnym początku, która nie byłyby związana z podłożem organicznym [6]. Zmiany osobowości
będące wynikiem, na przykład, procesów demencyjnych nie oznaczają spełniania kryteriów żadnego
ze specyficznych zaburzeń osobowości. Od 2004 roku drukowano na łamach „Journal of Geriatric Psychiatry” serię artykułów i listów do redakcji, które odnosiły się do tego tematu [12]. Stresory, pojawiające
110
Maja Kasprzak i wsp.: Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym – tendencje we współczesnych badaniach
się w okresie starości (takie jak doświadczenie straty) mogą zaostrzać występujące wcześniej cechy
osobowości, prowadząc do spełniania kryteriów zaburzeń osobowości [12,13]. Zmiany, zwłaszcza w
życiu społecznym, zachodzące wraz z wiekiem mogą odsłaniać patologię osobowościową.
Dynamika w obrębie występowania zaburzeń osobowości czy spełniania kryteriów diagnostycznych może
być związane z wpływem środowiska na ekspresję, sposób wyrażania się patologii osobowościowej [11].
Zaburzenia osobowości z grupy A i C mogą mieć tendencję do utrzymywania się ze względu na brak modyfikującego wpływu powtarzających się kontaktów z innymi ludźmi (co najwyraźniej widać w osobowości
unikającej czy paranoidalnej). Kontakty te mogą także wzmacniać istniejące cechy (na przykład środowisko
zawodowe może promować zachowania obsesyjno-kompulsywne). Jednocześnie zaburzenia osobowości
z grupy B słabłyby właśnie ze względu na kontakty interpersonalne – społeczeństwo w różnych formach może
odrzucać wyraźne nienormatywne dramatyczne zachowania. Wraz z wiekiem zmniejsza się także poziom
pobudzenia, który – przynajmniej częściowo – może te zachowania napędzać [11,13].
Coraz większe zainteresowanie, jakie budzi proces starzenia się jako taki, umożliwia opisywanie
charakterystycznego sposobu przeżywania i jego związku ze zdolnością do adaptacji do zmian, zachodzących w tym okresie życia [9]. Dopiero specjalistyczna wiedza na temat funkcjonowania osób
starszych umożliwia adekwatną ocenę klinicznego znaczenia pogorszenia funkcjonowania związanego
z konkretnymi cechami – spełniającymi kryteria zaburzeń osobowości [9]. Przykładem może tu być
zależność diagnozowanego pacjenta i konieczność rozstrzygnięcia, kiedy przybiera ona rozmiary, odzwierciedlające patologię osobowościową [14]. Trwa dyskusja, czy same cechy osobowości zmieniają
się wraz z wiekiem. Większa zależność, obserwowana u pacjentów w wieku podeszłym, może wynikać
jedynie z przekonań i nastawienia klinicystów [9]. Z drugiej strony zachodzące zmiany mogą być
związane właśnie z dominującym wzorcem osobowości (na przykład osoby z zaburzeniem osobowości
paranoidalnej, schizoidalnej, schizotypowej czy obsesyjno – kompulsywnej stawałyby się wraz z wiekiem
bardziej nieelastyczne i podejrzliwe) [13].
W literaturze podejmuje się temat nieadekwatności kryteriów diagnostycznych. Zaburzenia osobowości
z grupy B mogą przejawiać się w okresie starości po prostu w inny sposób – niespełnianie aktualnych
kryteriów nie równałoby się w takiej sytuacji zmniejszającemu się wraz z wiekiem rozpowszechnieniu
[13]. Na przykład impulsywność i agresja, które zanikają wraz z wiekiem oraz większa koncentracja
na przeżywaniu (wewnętrznych stanach afektywnych), która się wtedy pojawia, mogą prowadzić
do rozwijania się depresji u tych osób starszych, u których wcześniej występowały zaburzenia osobowości z grupy B (symptomy depresji „zastępowałyby” impulsywność) [13]. Innym przykładem są cechy
osobowości histrionicznej. Przyciąganie uwagi poprzez strój lub wygląd (jedno z kryteriów osobowości
histrionicznej) ustępuje miejsca koncentracji na symptomach chorób somatycznych [13].
Ta nieadekwatność kryteriów diagnostycznych może wyjaśniać nadreprezentację w wieku podeszłym
zaburzeń osobowości nie sklasyfikowanych gdzie indziej [14]. Postulowano nawet stworzenie podkategorii zaburzeń osobowości w wieku podeszłym w DSM-V lub stosowanie podejścia dymensjonalnego
[13]. Konieczne są jednak dalsze badania. Wśród istniejących propozycji, sugeruje się konieczność
stworzenia kryteriów, które byłyby niezależne od zmian zachodzących z wiekiem. Oznaczałoby to
zwrócenie większej uwagi na czynniki wewnątrzpsychiczne, takie jak słabo rozwinięte reprezentacje
siebie i innych [15].
Podsumowując, większość autorów podkreśla konieczność przeprowadzenia badań (np. typu Delphi),
które umożliwią stworzenie adekwatnych kryteriów rozpoznawania zaburzeń osobowości w wieku
podeszłym. Aktualne klasyfikacje oparte są na założeniu o statyczności tej grupy zaburzeń [16].
Współwystępowanie
Z perspektywy współwystępowania zaburzeń osobowości z zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym, najwięcej miejsca poświęca się depresji. Kwestia ta od dawna przyciąga uwagę badaczy
(podkreślających jednocześnie trudności w diagnozie różnicowej) [6]. Zaburzenia osobowości w tej
grupie osób mogą występować znacznie częściej niż u pozostałych pacjentów i mieć znaczące kli-
111
Maja Kasprzak i wsp.: Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym – tendencje we współczesnych badaniach
niczne implikacje [6]. Starsze osoby, u których diagnozuje się depresję, mają zatem – według badań
– znacznie częściej zaburzenia osobowości (24-61%), zwłaszcza z grupy C [11]. Związki te nie są
jednak jednoznaczne [6].
Zaburzenia osobowości mogą być kluczowe podczas remisji objawów depresji [6], mieć związek
z wcześniejszym wiekiem jej rozwoju, gorszą odpowiedzią na leczenie (farmakoterapię i psychoterapię),
chronicznością (pogorszeniami, ponownym pojawianiem się objawów) i utrzymywaniem się objawów
[11]. Zaburzenia osobowości mogą wpływać także na poziom funkcjonowania (mierzony na przykład
w ramach Instrumental Activities of Daily Living [IADL] – zaburzenia osobowości unikającej czy zależnej są związane z wyolbrzymianiem codziennych trudności) [11,14], funkcjonowanie interpersonalne
[6], a także występowanie samobójstw [6,11].W tym kontekście nie wyróżnia się konkretnych cech
czy kategorii zaburzeń osobowości. Jednak niektóre korelaty psychologiczne, takie jak brak nadziei
czy ambiwalencja (w ekspresji emocjonalnej), związane są według badań z cechami: (1) osobowości
borderline i unikającej (brak nadziei), (2) paranoidalnej, narcystycznej, obsesyjno – kompulsywnej
(ambiwalencja). Takim pacjentom proponowane powinny być formy terapii, biorące pod uwagę zarówno
depresję, jak i towarzyszące zaburzenia osobowości [11].
Jaki może być mechanizm relacji depresji i zaburzeń osobowości w wieku podeszłym? Zaburzenia
osobowości mogą predysponować do depresji (jak w przypadku omówionej wyżej zależności między
symptomami depresyjnymi a impulsywnością w borderline), mogą także utrudniać radzenie sobie na
przykład ze śmiercią bliskiej osoby (prowadząc do depresji). Depresja i zaburzenia osobowości mogą
także wpływać na siebie wzajemnie, powodując nasilanie się przejawów obu [14].
I w tym miejscu wyniki badań nie są jednoznaczne. Metaanalizy sugerują rozpowszechnienie zaburzeń
osobowości na poziomie 60% wśród pacjentów w wieku podeszłym, leczonych z powodu depresji,
a 33% wśród pacjentów, u których objawy ustąpiły [17]. Z drugiej strony część badań wskazuje na dużo
niższe rozpowszechnienie zaburzeń osobowości (na przykład 16% wśród hospitalizowanych pacjentów,
n=2322) i na spadek jego wskaźników po 65-tym roku życia [18].
W Stanach Zjednoczonych przeanalizowano przyjęcia do szpitali psychiatrycznych w pierwszej połowie 2002 roku (prawie 42 tysiące przypadków). W badaniu tym nie ograniczano się do konkretnych
diagnoz. W oparciu o zgromadzone dane, wyróżniono czynniki, związane ze zwiększonym ryzykiem
ponownego przyjęcia do placówek (22% pacjentów zostało ponownie przyjętych do szpitala w ciągu
kolejnych 6 miesięcy od wypisu). Jednym z czynników zwiększonego ryzyka okazały się być właśnie
zaburzenia osobowości [19].
W obszarze współwystępowania zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych podkreśla się niewystarczającą ilość prowadzonych badań. Zwłaszcza, że zaburzenia osobowości mogą wpływać na korzystanie
z psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenie zaburzeń towarzyszących, także wśród osób starszych.
Trudności metodologiczne
Zaburzenia osobowości są zaburzeniami egosyntonicznymi, co oznacza, że większość pacjentów szuka
pomocy w momencie pojawienia się współwystępującego zaburzenia psychicznego. Najczęściej wówczas
dopiero dochodzi do działań diagnostycznych. Są one zatem utrudnione przez konieczność odróżnienia
symptomów obu zaburzeń. Osobną kategorią są ujęte w klasyfikacjach zmiany osobowości, na przykład
wtórne do chorób czy uszkodzeń mózgu [6], co również może utrudniać diagnozę różnicową.
Trudności diagnostyczne pojawiają się także w kontekście konieczności retrospektywnego ustalenia
występowania zaburzeń osobowości, zgodnie z klasyfikacją, od adolescencji czy wczesnej dorosłości.
W wieku podeszłym występują dodatkowe zmiany, chociażby na poziomie funkcji poznawczych, które
mogą komplikować zbieranie wywiadu. Znajduje to swe odzwierciedlenie w badaniach naukowych,
których słabością metodologiczną jest opieranie się na danych zebranych od samych pacjentów [11].
Brakuje badań prospektywnych. Inne źródła informacji umożliwiłyby dopełnienie obrazu wcześniejszych
wzorców funkcjonowania i zachowania pacjentów.
112
Maja Kasprzak i wsp.: Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym – tendencje we współczesnych badaniach
Ponadto – zgodnie z tym, co autorki omówiły wyżej – istotną słabościa metodologiczną prowadzonych
badań jest także nieadekwatność kryteriów stworzonych przecież do oceny występowania zaburzeń
osobowości w dorosłości (18-65 lat).
Istnieją jednak czynniki, które mogą ułatwić klinicystom diagnozę zaburzeń osobowości w wieku podeszłym. W diagnozie różnicowej zaburzeń osobowości i objawów innych zaburzeń, także neurologicznych,
sugeruje się przede wszystkim koncentrację na istniejących kryteriach ogólnych zaburzeń osobowości
(Tab. 1) [14,9]. Niezbędna jest również znajomość psychopatologii wieku podeszłego. Bez tego istnieje
spore ryzyko błędnej diagnozy zaburzeń osobowości tam, gdzie pojawiają się inne, charakterystyczne
dla tego wieku problemy [9]. Zaburzenia osobowości, pojawiające się w wyniku na przykład zmian neurologicznych, zostały dokładnie opisane w klasyfikacji i należą do innej kategorii diagnostycznej [9].
Czynniki, które mogą stanowić obiektywne źródła informacji dotyczących funkcjonowania pacjenta,
obejmują dane socjodemograficzne, które mogą sugerować występowanie specyficznych zaburzeń
osobowości. Wiążą się one na przykład ze statystycznie większą ilością zawieranych małżeństw. Pacjenci ci zwykle mają trudności w pozostawaniu w stałym, długoterminowym związku. Według badań
mają także mniejsze osiągnięcia zawodowe i częściej zmieniają pracę [9]. Wskaźniki te są naturalną
konsekwencją trudności w utrzymaniu długoterminowych satysfakcjonujących relacji z innymi.
Podsumowanie
Zaburzenia osobowości są stosunkowo nowym obszarem zainteresowań na polu psychiatrii wieku podeszłego. Ich diagnoza stanowi wyzwanie dla klinicystów i badaczy. Konieczna jest praca zmierzająca
do opracowania adekwatnych kryteriów i kompatybilnych z nimi narzędzi diagnostycznych. Zaburzenia
osobowości mogą stanowić źródło dodatkowych hipotez badawczych, dotyczących współwystępowania
i leczenia m.in. depresji wieku podeszłego. Także w tej grupie wiekowej komplikują one stosowanie
farmakoterapii [14]. Zidentyfikowanie pacjentów, których leczenie może być mniej efektywne lub nieefektywne, umożliwi opracowanie odpowiednich kroków postępowania.
W 2012 roku opublikowano wyniki badania typu Delphi, które przeprowadzono wśród 35 belgijskich
i holenderskich ekspertów, zajmujących się zaburzeniami osobowości w wieku podeszłym [20]. Przede
wszystkim uznali oni tę kategorię zaburzeń za konstrukt użyteczny. Zgodzili się co do tego, że starzenie
się może wpływać na inną ekspresję tej grupy zaburzeń. Konieczne jest według nich badanie, adekwatne
diagnozowanie i leczenie pacjentów, u których występują zaburzenia osobowości w wieku podeszłym,
skoro nasilają one często czy nakładają się na zaburzenia adaptacyjne, dystymiczne czy lękowe. Należy
je włączyć do badań i tworzyć adekwatne wskazówki postępowania [20].
Aktualnie, w związku z brakiem konkretnych danych dotyczących tej grupy wiekowej, zaleca się postępowanie zgodnie z ogólnymi rekomendacjami diagnostyki i terapii zaburzeń osobowości. Przy czym
podkreśla się konieczność nie tylko dokładnej znajomości psychopatologii wieku podeszłego, ale także
charakterystycznych dla procesu starzenia zmian i sposobów adaptacji do nich.
113
Maja Kasprzak i wsp.: Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym – tendencje we współczesnych badaniach
Piśmiennictwo
[1] Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta
– ICD-10. Kraków-Warszawa: UWM „Vesalius”; 2000.
[2] Wciórka J (red.). Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders). Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2008.
[3] Boschen M.J., Warner J.C Publication trends in individual DSM personality disorders: 1971-2015.
Australian Psychologist. 2009; 44(2): 136-142.
[4] Tyrer P., Mulder R Management of complex and severe personality disorders in community mental
health services. Curr Opin Psychiatry. 2006, 19:400–404.
[5] Ciałkowska-Kuźmińzka M, Kasprzak M Obciążenie opiekunów jako czynnik delegowania opieki
do instytucji psychogeriatrycznych. Psychoger Pol 2012; 9(2): 69-76.
[6] Abrams RC. Personality Disorders in the Elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry. 1996;
11: 759-763.
[7] Ames A et al. Prevalence of personality disorders in community-living elderly. Journal of Geriatric
Psychiatry and Neurology; 1994; 7(3): 189-194.
[8] Casey, David A et al. Axis II diagnoses in geriatric inpatients. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1989;
2(2): 87-88 (abstract).
[9] Zweig RA Personality Disorder in Older Adults: Assessment Challenges and Strategies. Proffesional
Psychology: Research and Practice; 2008; 39 (3): 298-305.
[10] Engels, Gemma I et al. Personality disorders in the elderly compared to four younger age groups:
A cross-sectional study of community residents and mental health patients. Journal of Personality
Disorders; 2003; 17(5): 447-459.
[11] Morse JQ A preliminary investigation of self-reported personality disorders in late life: prevalence, predictors of depressive severity, and clinical correlates. Aging & Mental Health; 2004;
8 (4): 307-315.
[12] Greve KW Ersponse to van Alphen and Engelen regarding the diagnosis of personality disorder
in the elderly. Int J Geriatr Psychiatry; 2005; 20: 189-190.
[13] Van Alphen SPJ The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders
in the DSM-V. Int J Geriatr Psychiatry; 2006; 21: 205-209.
[14] Abrams RC. Personality disorders in the elderly: a flagging field of inquiry. Int J Geriatr Psychiatry
2006; 21: 1013-1017.
[15] van Alphen, S. P. J. et al. Features and challenges of personality disorders in late life.Aging
& Mental Health; 2012; 16(7): 805-810.
[16] van Alphen SP Personality disorders in the elderly: diagnostic aspects. TijdschrGerontolGeriatr.
2006 Jul; Vol. 37 (3), 96-102 (abstract).
[17] Abrams RC et al. Personality disorders after age 50: A meta-analysis. Journal of Personality
Disorders; 1996; 10(3): 271-281.
[18] Fogel BS et al. Personality disorder diagnoses and age in inpatients with major depression.
J Clin Psychiatry; 1990; 51 (6): 232-5.
[19] Prince JD Psychiatric rehospitalization among elderly persons in the United States.PsychiatrServ;
2008; 59 (9), 1038-45.
[20] van Alphen, S. P. J. et al. Age-Related Aspects and Clinical Implications of Diagnosis and Treatment of Personality Disorders in Older Adults. Clinical Gerontologist; 2012; 35 (1): 27-41.
Revieved/Zrecenzowano 10.08.2012 r.
Accepted/Zatwierdzono do druku 20.11.2012 r.
KOMUNIKAT REDAKCJI
Zaproszenie do publikacji
Redakcja uprzejmie zaprasza
do nadsyłania
pełnotekstowych artykułów oryginalnych
i krótkich doniesień badawczych
mieszczących się w tematyce czasopisma,
wcześniej niepublikowanych
oraz nieprzedłożonych do innych wydawnictw,
celem rozważenia Publikacji w Psychogeriatrii Polskiej
Wszystkie przedłożone artykuły
zostaną niezależnie zrecenzowane.
Wydawca Psychogeriatrii Polskiej
Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
50-119 Wrocław, ul. Nożownicza 4/8
http://www.fozp.org.pl
e-mail: [email protected]
Download