regulamin konkursu dla nauczycieli na najlepsze autorskie zajęcia z

advertisement
Regulamin projektu edukacyjnego „Teatr bez granic”
W związku z obchodami Roku Teatru na Litwie (2014) i w Polsce (2015)
I.
ORGANIZATORZY
1) Organizatorami konkursu są: Instytut Polski w Wilnie, Ministerstwo Oświaty i Nauki RL,
Forum Kultur Litwy, oraz Litewskie Centrum Edukacji Nieformalnej, zwani dalej
,,Organizatorami”.
II. CELE I ZADANIA PROJEKTU
1. Inicjowanie i wspieranie współpracy uczniów ze szkół z różnymi językami wykładowymi.
2. Ukazanie bogactwa i różnorodności wspólnego dziedzictwa kulturowego.
3. Propagowanie dialogu kultur.
4. Popularyzowanie wiedzy z zakresu literatury i wiedzy o teatrze.
III. ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1) Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się grupy z klas 8-11 z wszystkich szkół Litwy,
z różnymi językami wykładowymi oraz nauczyciele wszystkich specjalizacji.
2) W szkołach, biorących udział w projekcie, tworzone są grupy uczniów. Grupa może się
składać z maksymalnie 10 uczniów. Grupy mogą być zróżnicowane wiekowo. W jednej
szkole może powstać kilka grup (możliwe różne warianty łączenia się grup – np. klasa
8-9, 9-10, 10-11, itd.).
3) Każda grupa musi mieć nauczyciela-opiekuna, który będzie kierował pracą grupy.
4) Każda grupa musi znaleźć sobie grupę partnerską ze szkoły z innym językiem
wykładowym. Grupom nie mogącym sobie znaleźć partnera z innej szkoły,
organizatorzy projektu, o ile będzie to możliwe, pomogą znaleźć grupę do współpracy.
5) Grupy łączą się w pary z grupą ze szkoły z innym językiem wykładowym (np. szkoła
litewska i szkoła polska, szkoła litewska i szkoła rosyjska, szkoła białoruska i szkoła
litewska itd.)
6) Grupy współpracują ze sobą, wspólnie tworząc scenariusz oraz wspólnie pracują nad
stworzeniem spektaklu teatralnego na podstawie wybranego tekstu (tekstów). Bardzo
ważne jest, aby wybrana literatura odzwierciedlała zainteresowania i problemy młodych
ludzi i była inspirująca dla nich samych.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
I etap – przygotowanie szkicu scenariusza spektaklu na podstawie wybranego tekstu (lub
zestawu tekstów). Szkic scenariusza (luźny plan, opisana ogólna idea, koncepcja spektaklu)
tworzą wspólnie współpracujące ze sobą grupy. Przewidywana długość spektaklu – 20-30
min. Szkic spektaklu (wspólny od obu szkół) należy nadesłać do 22 maja 2015 r. na adres:
[email protected] oraz [email protected] z tytułem „Teatr bez granic”.
Nadesłany list powinien zawierać następującą informację:

nazwy i adresy szkół uczestniczących w projekcie;

lista nazwisk uczniów każdej z grup, wraz z informacją do której klasy chodzą

nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonów do opiekunów (nauczycieli) każdej z
grup;

nadesłany scenariusz (a także spektakl) może zostać przygotowany w obu językach
lub w wybranym języku – jednym z języków wykładowych współpracujących szkół.
II etap – do dnia 28 maja2015 r. wyłoniona przez Organizatorów Komisja Konkursowa
spośród zgłoszonych scenariuszy wybierze najbardziej interesujące, które zakwalifikują się
do drugiego etapu projektu. Wyłonione grupy zostaną zaproszone do udziału w
kilkudniowych, stacjonarnych warsztatach teatralnych, które odbędą się w trakcie letnich
wakacji (na koszt Organizatora). W trakcie warsztatów pod okiem ekspertów grupy będą
opracowywać ostateczny scenariusz oraz wstępnie przygotowywać się do wystawienia
spektaklu (podział ról aktorskich, scenografa/scenografów, autora oprawy muzycznej itd.).
III etap – do dnia 30 listopada 2015 r. grupy współpracują ze sobą w indywidualnym trybie
pod nadzorem przydzielonych im specjalistów, spotykając się w jednej ze szkół. Grupy
przygotowują spektakl (długość spektaklu – do 30 min.).
IV etap – wystawienie spektaklu w profesjonalnym teatrze, podczas uroczystej gali, która
odbędzie się do dnia do dnia 31 grudnia 2015 r. dokładną datę zakończenia projektu
organizatorzy ogłoszą na początku III etapu projektu. Autorzy najlepszego spektaklu zostaną
nagrodzeni cennymi nagrodami.
IV.
ZASADY KWALIFIKACJI I OCENY
1) Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.
2) W ocenie prac brana będzie pod uwagę:
 kreatywność i nowatorskie ujęcie tematu,
 poszukiwanie wspólnych elementów i wartości,
 poziom artystyczny;
 współpraca grup przy realizacji projektu
V.
NAGRODY
1) Autorom najlepszych spektakli zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
2) Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy zaświadczające o udziale w projekcie.
VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1) Prace nadesłane na konkurs stanowią własność Organizatorów i nie będą zwracane
uczestnikom konkursu.
2) Zgłoszenie scenariusza do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia, przerwania lub
odwołania konkursu, bądź nieprzyznania części lub wszystkich nagród, zobowiązując się
jednocześnie do poinformowania o tym fakcie uczestników konkursu. Nie rodzi to
odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony Organizatora.
4) Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
5) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcia prac
w transporcie.
Download