Instrukcja miernika samochodowego TES-1550

advertisement
SAMOCHODOWY
MULTIMETR CYFROWY
TES 1550
#02969
INSTRUKCJA OBSŁUGI
!
Instrukcja obsługi - Samochodowy multimetr cyfrowy TES-1550
1. WSTĘP.
Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów:
• obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);
• kąta rozwarcia styków przerywacza;
• napięcia stałego (DC) i przemiennego (AC);
• natężenia prądu stałego (DC) i przemiennego (AC);
• częstotliwości;
• rezystancji;
• pojemności;
• sprawdzania diod i ciągłości obwodu;
Instrukcje zawarte w rozdziale 4.12 pomogą także obliczyć szerokość impulsu (dotyczy
samochodów z elektronicznym wtryskiem paliwa).
Właściwe operowanie tym miernikiem pozwala przeprowadzić praktycznie wszystkie elektryczne i
elektroniczne pomiary przydatne w samochodzie.
2. CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyświetlacz: 3 ¾ cyfry z bargrafem;
Maksymalny odczyt: 3999;
Obudowa wodoszczelna (ABS);
Automatyczna zmiana zakresów (V, A, Hz, Ω, Cx);
Funkcje MAX/MIN, MEM, READ, REL, DATA, HOLD;
Zabezpieczenie przeciążeniowe;
Wskaźnik polaryzacji i rozładowania baterii;
Bezpiecznik dużej mocy 20A/600V;
3. OPIS
Rys. 1. Widok multimetru
1. Wyświetlacz;
2. Przełącznik funkcji MIN/MAX;
Funkcja dostępna tylko w trybie ręcznej zmiany zakresów. Po przyciśnięciu przełącznika
miernik wskazuje najniższą zamierzoną wartość. Ponowne przyciśnięcie przełącznika
umożliwia pomiar wartości największej. Kolejne przyciśnięcie przełącznika umożliwia odczyt
aktualnej wartości mierzonej wielkości.
2000/09
-2-
Instrukcja obsługi - Samochodowy multimetr cyfrowy TES-1550
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Przełącznik funkcji HOLD – „zamrożenie” aktualnego wskazania;
Przełącznik funkcji RESET – kasowanie zawartości pamięci;
Przełącznik funkcji MEM – zapisanie aktualnego wskazania w pamięci;
Selektor funkcji pomiarowych;
Gniazdo wejściowe do pomiarów prądów do 20 A;
Gniazdo wejściowe do pomiarów prądów do 400 mA;
Gniazdo wejściowe COM – masa;
Gniazdo wejściowe „V-Ω-Hz-Cx-DWELL-TACH”
Przełącznik funkcji READ – odczyt zawartości pamięci;
Przełącznik PWR:
(1) Blokada funkcji automatycznego wyłączenia. Przycisnąć przełącznik i przytrzymać,
obrócić selektor (6) z pozycji OFF na żądaną funkcję. Operację należy wykonać w ciągu 2
sekund.
(2) Zmiana rodzaju mierzonej wielkości – AC/DC.
(3) Włączenie zasilania po automatycznym wyłączeniu miernika.
13. Przełącznik trybu zmiany zakresów – ręczna/automatyczna:
(1) Przyciśnięcie przełącznika powoduje zamianę trybu zmiany zakresów z automatycznej na
ręczną. Przełączenie odbywa się w sposób cykliczny od najmniejszego do największego
zakresu.
(2) Przełączenie w tryb automatycznej zmiany zakresu wymaga przyciśnięcia i przytrzymania
przełącznika przez ok. 2 s.
(3) Podczas pomiaru częstotliwości przyciśnięcie przełącznika powoduje zmianę czułości
10mV/1V/10V w sposób cykliczny.
14. Przełącznik pomiarów względnych:
(1) Ustawić wartość wielkości odniesienia.
(2) Przycisnąć przełącznik – zostanie wyświetlona wartość zero.
(3) Dokonać pomiaru. Wyświetlona wartość będzie różnicą między aktualną wartością
a wartością odniesienia.
4. WYKONANIE POMIARÓW.
4.1. Pomiar napięcia.
UWAGA!
• Maksymalna wartość mierzonego napięcia stałego wynosi 1000V.
• Maksymalna wartość mierzonego napięcia zmiennego wynosi 750V.
• Przekroczenie tych wartości grozi porażeniem prądem i/lub zniszczeniem miernika.
1.
2.
3.
4.
5.
Podłączyć przewody pomiarowe - czerwony do gniazda „V/Ω” a czarny do gniazda „COM”;
Ustawić przełącznik funkcji na pomiar napięcia „V”;
Za pomocą przycisku „PWR” wybrać pomiar napięcia stałego DC lub zmiennego AC;
Podłączyć przewody pomiarowe równolegle do mierzonego obwodu;
Odczytać wartość z wyświetlacza.
4.2. Pomiar natężenia prądu.
1. Podłączyć przewody pomiarowe - czerwony do gniazda „mA” (do pomiaru prądów poniżej
400mA) a czarny do gniazda „COM”;
Zmierzenie prądów z przedziału 400 mA ÷ 20 A wymaga podłączenia przewodu czerwonego do
gniazda „20 A”;
2. Ustawić przełącznik funkcji na pomiar natężenia prądu „A” lub „mA”;
3. Za pomocą przycisku „PWR” wybrać pomiar prądu stałego DC lub zmiennego AC;
4. Odłączyć zasilanie od obwodu, w którym przeprowadzane będą pomiary. Włączyć miernik
szeregowo w mierzony obwód z zachowaniem polaryzacji (przewód czarny „–”, przewód
czerwony „+”).
5. Włączyć zasilanie i odczytać mierzoną wartość z wyświetlacza.
2000/09
-3-
Instrukcja obsługi - Samochodowy multimetr cyfrowy TES-1550
4.3. Pomiar częstotliwości.
1.
2.
4.
5.
Podłączyć przewody pomiarowe - czerwony do gniazda „Hz” a czarny do gniazda „COM”;
Ustawić przełącznik funkcji na pomiar napięcia „Hz”;
Podłączyć przewody pomiarowe równolegle do mierzonego obwodu;
Odczytać wartość z wyświetlacza.
4.4. Pomiar rezystancji.
UWAGA!
Przed podłączeniem miernika do obwodu odłączyć źródła zasilania oraz rozładować wszystkie
kondensatory.
1.
2.
3.
3.
5.
Podłączyć przewody pomiarowe - czerwony do gniazda „V/Ω” a czarny do gniazda „COM”;
Ustawić przełącznik funkcji na pomiar rezystancji „Ω”;
Za pomocą przycisku „PWR” wybrać pomiar rezystancji „Ω”;
Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu;
Odczytać wartość z wyświetlacza.
4.5. Test ciągłości obwodu.
UWAGA!
Przed podłączeniem miernika do obwodu odłączyć źródła zasilania oraz rozładować wszystkie
kondensatory.
1.
2.
3.
4.
5.
Podłączyć przewody pomiarowe - czerwony do gniazda „V/Ω” a czarny do gniazda „COM”;
Ustawić przełącznik funkcji na pomiar rezystancji „Ω”;
Za pomocą przycisku „PWR” wybrać test ciągłości obwodu „
”;
Podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu;
Jeżeli rezystancja obwodu między punktami pomiarowymi jest mniejsza od 40Ω emitowany jest
sygnał akustyczny.
4.6. Test diody.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podłączyć przewody pomiarowe - czerwony do gniazda „V/Ω” a czarny do gniazda „COM”;
Ustawić przełącznik funkcji na pozycji test diody „
”;
Za pomocą przycisku „PWR” wybrać test diody „
”;
Podłączyć przewody pomiarowe do badanej diody – czerwony do anody, czarny do katody;
Odczytać wartość napięcia diody w kierunku przewodzenia.
Jeżeli przewody zostaną podłączone odwrotnie niż w punkcie 4. wskazanie miernika powinno
być bliskie napięciu otwartego obwodu. Ten pomiar może być wykorzystany do określenia
biegunowości elektrod diody.
4.7. Pomiar pojemności.
1.
2.
3.
4.
Ustawić przełącznik funkcji na pomiar pojemności „Cx”;
Za pomocą przycisku „PWR” wybrać pomiar pojemności „Cx”;
Włożyć końcówki kondensatora w gniazda „COM” i „Cx”;
Przełącznik ∆REL umożliwia automatyczne pojemności
pomiarowych (tylko w trybie ręcznej zmiany zakresów).
5. Odczytać wartość z wyświetlacza.
2000/09
-4-
miernika
oraz
przewodów
Instrukcja obsługi - Samochodowy multimetr cyfrowy TES-1550
4.8. Pomiar tachometrem.
Rys. 2.
Rys. 3.
1. Podłączyć przewody pomiarowe z cęgami - czerwony do gniazda „TACH” a czarny do gniazda
„COM”;
2. Ustawić przełącznik funkcji na pomiar liczby obrotów „TACH”;
3. Objąć szczękami sondy indukcyjnej przewód świecy zapłonowej, pamiętając o tym aby znak
strzałki na obudowie sondy był skierowany w stronę przerywacza. Błąd pomiaru jest mniejszy w
pobliżu rozdzielacza. Nie należy umieszczać sondy w odległości mniejszej niż 5 cm od świecy
(rys.2).
5. Uruchomić silnik.
6. Odczyt pomnożyć przez 10 obr/min.
4.9. Pomiar kąta zwarcia styków przerywacza.
1. Podłączyć przewody - czerwony do gniazda „DWELL” a czarny do gniazda „COM”;
2. Ustawić przełącznik funkcji na pozycji określającej liczbę cylindrów badanego silnika (4CYL,
6CYL, 8CYL);
3. Podłączyć przewody pomiarowe – czarny do masy a czerwony do zacisku „-” cewki zapłonowej
(rys. 3);
4. Uruchomić silnik.
5. Odczytać w stopniach wartość kąta zwarcia styków przerywacza.
4.10. Pomiar kąta zwarcia styków przerywacza poprzez pomiar cyklu
pracy.
Jeżeli istnieje potrzeba pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza w silniku o nieparzystej liczbie
cylindrów (lub więcej niż 8 cylindrów) to wówczas należy zmierzyć określony w procentach cykl
pracy.
1. Podłączyć przewody – czerwony do gniazda „DWELL” a czarny do gniazda „COM”;
2. Podłączyć przewody pomiarowe – czarny do masy a czerwony do zacisku „-” cewki zapłonowej;
3. Ustawić przełącznik funkcji na pozycji % (w polu „DWELL”);
4. Uruchomić silnik.
5. Odczytać w procentach cykl pracy.
6. Do obliczenia wartości kąta zwarcia styków przerywacza zastosować wzór:
360°
cykl pracy
kąt zwarcia styków przerywacza =
;
⋅
100
liczba cylindrów
4.11. Pomiar cyklu pracy
1.
2.
3.
4.
5.
Podłączyć przewody - czerwony do gniazda „DWELL” a czarny do gniazda „COM”;
Podłączyć przewody pomiarowe – czarny do masy a czerwony do zacisku „-” cewki zapłonowej;
Ustawić przełącznik funkcji na pozycji % (w polu „DWELL”);
Uruchomić silnik.
Odczytać w procentach cykl pracy.
2000/09
-5-
Instrukcja obsługi - Samochodowy multimetr cyfrowy TES-1550
4.12. Pomiar szerokości impulsu.
Wykonując pomiary częstotliwości impulsów f (Hz) oraz cyklu pracy (%) można obliczyć
szerokość impulsu (dotyczy samochodów z elektronicznym wtryskiem paliwa). Wyniki należy
podstawić do zależności:
Cykl pracy [%]
Szerokość impulsu =
100 [%] ⋅ f [Hz]
5. KONSERWACJA.
OSTRZEŻENIE
Przed zdjęciem tylnej pokrywy miernika należy odłączyć przewody pomiarowe oraz wyłączyć
zasilanie miernika. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń grozi porażeniem prądem
elektrycznym lub uszkodzeniem miernika.
5.1. Wymiana baterii.
Jeżeli moc baterii jest niewystarczająca zostanie wyświetlony wskaźnik „
”. Należy wyłączyć
zasilanie miernika a następnie zdjąć tylną pokrywę miernika i wymienić dwie baterie na nowe 1,5 V
R6. Założyć tylną pokrywę miernika.
5.2. Wymiana bezpiecznika.
Wyłączyć zasilanie miernika. Zdjąć tylną pokrywę miernika i wymienić bezpiecznik na nowy o
parametrach: bezzwłoczny 0,5A/250V lub 20A/600V. Założyć tylną pokrywę miernika.
6. SPECYFIKACJE
6.1. Specyfikacje ogólne.
Zasada pomiaru:
przetwornik z podwójnym całkowaniem;
Wyświetlacz:
3 ¾ cyfry;
Maksymalny odczyt:
3999;
Wskaźnik przekroczenia zakresu: migająca cyfra „4” oraz sygnał akustyczny;
”;
Wskaźnik stanu baterii:
wyświetlany symbol „
Częstość pomiaru:
2,5 próbki/s, bargraf 20 próbek/s;
Zasilanie:
2 baterie 1,5 V „AA” lub R6;
Czas życia baterii:
400 h;
Warunki pracy:
0°C ÷ 40°C, <80% wilgotności względnej;
Warunki przechowywania:
-10°C ÷ 60°C, <70% wilgotności względnej;
Wymiary:
(184 x 82 x 42)mm;
Waga:
360 g;
Wyposażenie:
instrukcja obsługi, przewody pomiarowe,
0,5A/250V, baterie, sonda indukcyjna.
bezpiecznik
6.2. Specyfikacje elektryczne.
Błędy podano w formacie ±(...% wartości wskazanej + ilość cyfr) w temperaturze 23°C ± 5°C
i wilgotności względnej nie przekraczającej 80%.
6.2.1. Napięcie stałe.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
400 mV
4V
40 V
400 V
1000 V
0,1 mV
0,001 V
0,01 V
0,1 V
1V
BŁĄD
0,5 % + 1
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA
≈100 MΩ
≈11 MΩ
≈10 MΩ
2000/09
-6-
Instrukcja obsługi - Samochodowy multimetr cyfrowy TES-1550
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 1100V DC/800V AC;
• Czas reakcji – maksymalnie 3 s dla uzyskania specyfikowanego błędu;
• Zerowanie – po zwarciu wejść „V” i „COM” maksymalnie do ± 1 cyfry.
6.2.2. Napięcie przemienne.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
IMPEDANCJA
WEJŚCIOWA
400 mV
0,1 mV
1,2 % + 5
≈100 MΩ
4V
0,001 V
≈11 MΩ
1,2 % + 4
40 V
0,01 V
400 V
0,1 V
≈10 MΩ
1000 V
1V
1,2 % + 5
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 1100V DC/800V AC;
• Czas reakcji – maksymalnie 5 s dla uzyskania specyfikowanego błędu;
• Zerowanie – po zwarciu wejść „V” i „COM” maksymalnie do ± 2 cyfr.
CZĘSTOTLIWOŚĆ
POMIARU
40 Hz ÷ 100 Hz
40 Hz ÷ 400 Hz
6.2.3. Częstotliwość.
Automatyczna zmiana zakresów.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
CZUŁOŚĆ
100 Hz
0,01 Hz
1 kHz
0,1 Hz
10 kHz
1 Hz
0,1 % + 2
100mV / 1V / 10V
100 kHz
10 Hz
500 kHz
100 Hz
• Zerowanie – po zwarciu wejść „Hz” i „COM” maksymalnie do ± 1cyfry.
6.2.4. Rezystancja.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
NAPIĘCIE OTWARTEGO OBWODU
400 Ω
0,1 Ω
4 kΩ
0,001 kΩ
0,8 % + 3
40 kΩ
0,01 kΩ
≤ 0,5 V
400 kΩ
0,1 kΩ
4 MΩ
0,001 MΩ
1,5 % + 5
40 MΩ
0,01 MΩ
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 500V DC/350V AC;
• Czas reakcji – maksymalnie 5 s dla uzyskania specyfikowanego błędu na zakresie do 4 MΩ i 15 s
na zakresie 40 MΩ;
• Zerowanie – po zwarciu wejść „Ω” i „COM” maksymalnie do ± 2 cyfr.
6.2.5. Test ciągłości obwodu.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
OPIS
0,1 Ω
NAPIĘCIE OTWARTEGO
OBWODU
Sygnał akustyczny
poniżej 40 Ω
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 500V DC/350V AC;
• Zerowanie – po zwarciu wejść „Ω” i „COM” maksymalnie do ± 2 cyfr.
≤ 0,5 V
6.2.6. Test diody.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
1 mV
1%+2
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 500V DC/350V AC;
• Typowe natężenie prądu zwarciowego 0,8 mA.
NAPIĘCIE OTWARTEGO
OBWODU
3V
2000/09
-7-
Instrukcja obsługi - Samochodowy multimetr cyfrowy TES-1550
6.2.7. Pojemność.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
4 nF
40 nF
400 nF
4 µF
40 µF
0,001 nF
0,01 nF
0,1 nF
0,001 µF
0,01µF
1,5 % + 20
1,5 % + 10
ZABEZPIECZENIE
PRZECIĄŻENIOWE
500V DC/350V AC
6.2.8. Tachometr.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
ZABEZPIECZENIE
PRZECIĄŻENIOWE
TACH
10 obr/min
2%+1
30 V DC
• Czas reakcji – maksymalnie 5 s dla uzyskania specyfikowanego błędu;
• Zerowanie – po zwarciu wejść „TACH” i „COM” maksymalnie do ± 1 cyfry.
6.2.9. Kąt rozwarcia styków przerywacza.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
ZABEZPIECZENIE
PRZECIĄŻENIOWE
% DWELL
1%
4 CYL
2%+1
125 V DC
6 CYL
1°
8 CYL
• Czas reakcji – maksymalnie 5 s dla uzyskania specyfikowanego błędu;
• Zerowanie – po zwarciu wejść „DWELL” i „COM” maksymalnie do ± 1 cyfry.
6.2.10. Natężenie prądu stałego.
Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów. Na zakresie 20 A tylko ręczna zmiana zakresów.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
SPADEK NAPIĘCIA NA IMPEDANCJI
WEWNĘTRZNEJ
40 mA
0,01 mA
0,45 V
1%+1
400 mA
0,1 mA
1,5 V
20A
0,01 A
1,5 % + 2
1,3 V
• Zabezpieczenie przeciążeniowe – bezpiecznik 0,5A/250V na zakresach do 400 mA oraz
bezpiecznik 20A/600V dużej mocy na zakresie do 20 A;
• Zerowanie – po zwarciu wejść „mA” i „COM” maksymalnie do ± 1 cyfry.
6.2.11. Natężenie prądu przemiennego.
Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów. Na zakresie 20 A tylko ręczna zmiana zakresów.
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
BŁĄD
SPADEK NAPIĘCIA NA IMPEDANCJI
WEWNĘTRZNEJ
40 mA
0,01 mA
0,45 V
1,5 % + 3
400 mA
0,1 mA
1,5 V
20A
0,01 A
2%+5
1,3 V
• Częstotliwość pomiaru – 40 Hz ÷ 400 Hz;
• Zabezpieczenie przeciążeniowe – bezpiecznik 0,5A/250V na zakresach do 400 mA oraz
bezpiecznik 20A/600V dużej mocy na zakresie do 20 A;
• Zerowanie – po rozwarciu wejść „mA” i „COM” maksymalnie do ± 1 cyfry.
BH Opole 2000.09.15
2000/09
-8-
Download