Instrukcja obsługi KEW6011A

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POPULARNY MUTLIMETR
AUTOMATYCZNY
DE200A
DER EE ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD., TAIWAN
Spis treści
Strona
1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW .................................................................................... 3
2. OPIS MIERNIKA ................................................................................................................ 3
2.1. Panel przedni.............................................................................................................. 3
2.2. Przełącznik obrotowy włączenia i funkcji pomiarowych .............................................. 4
2.3. Wyświetlacz LCD........................................................................................................ 4
3. POMIARY .......................................................................................................................... 5
3.1. Pomiar napięcia przemiennego AC i stałego DC ........................................................ 5
3.1.1. Pomiar napięcia przemiennego ACV ................................................................ 5
3.1.2. Pomiar napięcia stałego DC .............................................................................. 6
3.2. Pomiar prądu przemiennego AC i stałego DC ............................................................ 7
3.2.1. Pomiar prądu przemiennego AC i stałego DC .................................................. 7
3.3. Pomiary rezystancji (Ω / test diod / test ciągłości) ...................................................... 8
3.3.1. Pomiar rezystancji ............................................................................................. 8
3.3.2. Test diod ........................................................................................................... 9
3.3.3. Test ciągłości ................................................................................................ 10
3.4. Test tranzystorów i diod świecących (LED) .............................................................. 10
3.4.1. Test tranzystorów ............................................................................................ 10
3.4.2. Test diod świecących (LED) ............................................................................ 11
4. PRZYCISKI FUNKCYJNE ............................................................................................... 11
4.1. Przycisk SELECT ..................................................................................................... 11
4.2. Przycisk D-H ............................................................................................................. 11
5. AUTOWYŁĄCZANIE MIERNIKA ..................................................................................... 11
6. WYMIANA BATERII ........................................................................................................ 12
6.1. Wymiana baterii........................................................................................................ 12
6.2. Wymiana bezpieczników .......................................................................................... 13
7. CZYSZCZENIE MIERNIKA.............................................................................................. 13
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ...................................................................................... 14
8.1. Zakresy i dokładności ............................................................................................... 14
8.2. Dane ogólne ............................................................................................................. 15
9. OCHRONA ŚRODOWISKA............................................................................................. 16
-2-
1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW
Miernik został zaprojektowany, wykonany i przetestowany zgodnie z
następującymi normami:
PN-EN 61010-1, kat. III 300V
PN-EN 61010-1, kat. II 600V
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ostrzeżenia oraz zasady
bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez użytkownika, w
celu zachowania bezpieczeństwa przy pomiarach oraz przy
przechowywaniu miernika. Przed przystąpieniem do pomiarów należy
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. OPIS MIERNIKA
2.1. Panel przedni
Wyświetlacz LCD
Przycisk
SELECT
Przycisk
HOLD
Przycisk wyboru
funkcji pomiarowej
i wyłączenia miernika
Gniazda pomiarowe
(funkcje hFE i LED)
Gniazda pomiarowe
Gniazdo pomiarowe
(prąd 10A)
UWAGA
 Wartości znamionowe bezpieczników:
- gniazdo µA i mA: 0,5A/250V
- gniazdo 10A: 15A/250V
-3-
2.2. Przełącznik obrotowy włączenia i funkcji pomiarowych
Znaczenie symboli znajdujących się na panelu czołowym.
Wyłączenie miernika
ACV
DCV
Rezystancja / test diod / test ciągłości
AC/DC pomiar prądu w mikroamperach
AC/DC pomiar prądu w miliamperach
AC/DC pomiar prądu w amperach
Test tranzystora NPN
Test diod
Test tranzystora PNP
2.3. Wyświetlacz LCD
Znaczenie symboli wyświetlanych podczas pomiarów.
Pomiaru DC
Pomiaru AC
Ujemny kierunek polaryzacji
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Test ciągłości
Test diod
Zatrzymanie aktualnego wskazania na wyświetlaczu LCD.
Niski poziom baterii
Jednostki pomiaru rezystancji
Jednostki pomiaru napięcia
Wskazanie wyniku pomiaru
Test tranzystorów i diod świecących LED
-4-
Jednostki pomiaru natężenia prądu elektrycznego
3. POMIARY
OSTRZEŻENIE
 Przed rozpoczęciem pomiarów zawsze należy sprawdzić czy została
wybrana właściwa funkcja pomiarowa.
 Przed zmianą funkcji pomiarowej należy upewnić się czy zostały
odłączone przewody pomiarowe od miernika.
 Wartość mierzona nie może przekraczać maksymalnej wartości
znamionowej wejścia pomiarowego.
 Nie wolno dokonywać żadnych pomiarów, jeżeli naruszona została
struktura miernika albo przewodów pomiarowych (uszkodzona
obudowa, odkryte metalowe części przewodzące).
 Nigdy nie wolno przystępować do pomiarów z mokrymi lub wilgotnymi
rękami.
 Pomiary wolno przeprowadzać wyłącznie w instalacjach kat. III 300V,
kat. II 600V. zg z PN-EN 61010-1
3.1. Pomiar napięcia przemiennego AC i stałego DC
Pomiary są prowadzone z automatyczną zmianą zakresów
UWAGA
 Kierunek polaryzacji nie ma wpływu na wynik pomiaru.
 Nie wolno podłączać miernika do obwodu, w którym występuje napięcie
powyżej 600V AC/DC
3.1.1. Pomiar napięcia przemiennego ACV
(4 zakresy z automatyczną zmianą)
-5-
1. Ustawić przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję
(na
wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO,
i V).
2. Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda wejściowego miernika
COM a czerwony do gniazda wejściowego miernika V Ω.
3. Podłączyć sondy pomiarowe obu przewodów pomiarowych do mierzonego
obwodu.
4. Gdy wartość ustabilizuje się odczytaj wynik.
5. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję OFF.
3.1.2. Pomiar napięcia stałego DC
(5 zakresów z automatyczną zmianą)
Przewód
czerwony (+)
Przewód
czarny (-)
1. Ustawić przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję V (na
wyświetlaczu pojawią się symbole AUTO i mV).
2. Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda wejściowego miernika
COM a czerwony do gniazda wejściowego miernika V Ω.
3. Podłączyć sondę pomiarową czarnego przewodu pomiarowego do
elementu obwodu o niższym potencjale a sondę pomiarową czerwonego
przewodu pomiarowego do elementu obwodu o wyższym potencjale.
4. Gdy wartość ustabilizuje się odczytaj wynik.
-6-
5. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowe na pozycje OFF.
UWAGA
 Należy upewnić się czy sondy pomiarowe zostały podłączone zgodnie z
kierunkiem polaryzacji.
 Nie wolno podłączać miernika do obwodu, w którym występuje napięcie
powyżej 600V AC/DC
3.2. Pomiar prądu przemiennego AC i stałego DC
Na każdej z wybranych pozycji pomiary odbywają się z automatyczną zmianą
zakresów (2 zakresy dla każdej pozycji)
UWAGA
 Przed wykonaniem pomiaru należy upewnić się czy została wybrana
odpowiednia funkcja pomiarowa.
 Przełącznikiem obrotowym wyboru funkcji należy wybrać odpowiedni
zakres pomiarowy. Nie odpowiedni wybór zakresu pomiarowego może
spowodować uszkodzenie miernika.
3.2.1. Pomiar prądu przemiennego AC i stałego DC
1. Ustawić przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na jedną z funkcji
~ µA/mA/10A
2. Wcisnąć przycisk SELECT aby wybrać funkcję AC (
~
) lub DC(
). Na
wyświetlaczu pojawi się symbol ~ lub
3. Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda wejściowego miernika
COM a czerwony do gniazda wejściowego miernika w zależności od
wykonywanego pomiar do gniazda (µA, mA) lub (10A).
4. Maksymalny zakres pomiarowy dla pozycji ~ (µA, mA) wynosi 200mA oraz
maksymalne zabezpieczenie wejść wynosi 0,5A/250V. Maksymalny zakres
pomiarowy dla pozycji ~10A wynosi 10A. Maksymalne zabezpieczenie
wejść wynosi 15A/250V.
5. Każda z pozycji ~ (µA, mA, 10A) wymaga podłączenia przewodów
pomiarowych do odpowiedniego gniazda pomiarowego. Wybór nie
odpowiedniego gniazda może spowodować uszkodzenie miernika.
6. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowe na pozycję OFF.
-7-
3.3. Pomiary rezystancji (Ω / test diod / test ciągłości)
3.3.1. Pomiar rezystancji
(6 zakresów z automatyczną zmianą)
UWAGA
 Kierunek polaryzacji nie ma wpływu na wynik pomiaru.
 Aby uniknąć błędów pomiarowych prosimy
pomiarowych podczas wykonywania pomiarów.
nie
dotykać
sond
1. Ustawić przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję
Ω/
/ . (na wyświetlaczu pojawi się symbol AUTO oraz MΩ)
2. Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda wejściowego miernika
COM a czerwony do gniazda wejściowego miernika V Ω.
3. Gdy wartość ustabilizuje się odczytaj wynik.
4. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowe na pozycję OFF.
-8-
3.3.2. Test diod
Przewód
czerwony (+)
Przewód
czarny (-)
Test w kierunku
przewodzenia
Test w kierunku
zaporowym
1. Ustawić przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję
Ω/
/ następnie wcisnąć przycisk SELECT (na wyświetlaczu pojawi się
symbol
)
2. Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda wejściowego miernika
COM a czerwony do gniazda wejściowego miernika V Ω.
3. Przyłożyć sondy pomiarowe do obydwu nóżek diody.
4. Gdy wartość ustabilizuje się odczytaj wynik.
5. Pomiar w kierunku przewodzenia. Podłączyć sondę czarnego przewodu
pomiarowego do katody a sondę czerwonego przewodu pomiarowego do
anody. Wynik pomiaru dla diody krzemowej powinien wynosić 0,5V÷0,7V,
a dla germanowej 0,2V÷0,3V. Jeżeli wyświetlacza wskazuje wartość „0”
oznacza to zwarcie obwodu. Wskazanie wyświetlacza OL oznacza obwód
rozwarty.
6. Pomiar w kierunku zaporowym. Podłączyć sondę czarnego przewodu
pomiarowego do anody a sondę czerwonego przewodu pomiarowego do
katody. Dla dobrej diody wskazanie wyświetlacza powinno wynosić OL.
Jeżeli wyświetlacz wskazuje inny poziom napięcia oznacza to wadliwość
diody.
7. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowe na pozycję OFF.
-9-
3.3.3. Test ciągłości
Przewód
czerwony (+)
Przewód
czarny (-)
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia miernika:
 Przed wykonaniem pomiaru należy odłączyć mierzony obwód od
zasilania. W przeciwnym wypadku wysokie napięcie albo duży prąd
może uszkodzić miernik.
1. Ustawić przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję
Ω/
/
następnie wcisnąć dwa razy przycisk SELECT (na wyświetlaczu
pojawi się symbol )
2. Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda wejściowego miernika
COM a czerwony do gniazda wejściowego miernika V Ω.
3. Podłączyć sondy pomiarowe do obydwu końców mierzonego obwodu. Na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie wyniku pomiaru rezystancji. Pomiar
rezystancji poniżej 100Ω sygnalizowany jest ciągłym sygnałem
akustycznym.
4. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję OFF.
3.4. Test tranzystorów i diod świecących (LED)
3.4.1. Test tranzystorów
1. Ustawić przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej na pozycję NPN i
LED (na wyświetlaczu pojawi się symbol hFE)
2. Włożyć nóżki tranzystora typu NPN w odpowiednie otwory (E, B, C, E)
gniazda pomiarowego. Jeżeli tranzystor został poprawnie włożony miernik
wyświetli wartość współczynnika hFE. W przeciwnym wypadku na
wyświetlaczu pojawi się wartość 0000 albo ponad 1000
-10-
3. Test tranzystorów typu PNP wykonuje się po ustawieniu przełącznika
obrotowego wyboru funkcji pomiarowej na pozycję PNP.
4. Pomiar wykonuję się tak sam jak w punkcie 2.
5. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowe na pozycję OFF.
3.4.2. Test diod świecących (LED)
1. Test diod świecących wykonywany jest w pozycji pomiarowej NPN/LED.
Dłuższą nóżkę diody należy umieścić w otworze (+) gniazda pomiarowego,
a krótszą w (-).Dioda powinna zaświecić się. Jeżeli dioda nie zaświeci się
oznacza to jej nieodpowiednie umieszczenie w gniazdach pomiarowych,
bądź też jej wadliwość.
2. Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik
obrotowy wyboru funkcji pomiarowe na pozycję OFF.
4. PRZYCISKI FUNKCYJNE
4.1. Przycisk SELECT
Wciśnięcie przycisku SELECT spowoduje przełączenie funkcji pomiarowej
pomiędzy rezystancją, testem diody i testem ciągłości lub przełączenie
pomiędzy pomiarem prądu stałego DC i przemiennego AC.
4.2. Przycisk D-H
Wciśnięcie przycisku D-H spowoduje zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru
na wyświetlaczu LCD (na wyświetlaczu pojawi się symbol D-H).
Ponowne wciśnięcie przycisku D-H spowoduje powrót do wyświetlania
rzeczywistego wyniku pomiaru na wyświetlaczu LCD (z wyświetlacza zniknie
symbol D-H).
5. AUTOWYŁĄCZANIE MIERNIKA
Funkcja autowyłączenia miernika APO powoduje automatyczne wyłączenia
miernika po 15 minutach bezczynności. Funkcja ma na celu oszczędzanie
baterii zasilającej, jeżeli miernik zostanie przypadkowo pozostawiony w stanie
włączenia. Minutę przed autowyłączeniem miernika użytkownik jest
informowany o tym sygnałem dźwiękowym.
Po autowyłączeniu miernika wciśnięcie dowolnego przycisku bądź obrót
przełącznika wyboru funkcji pomiarowej powoduje jego ponowne włączenie.
Funkcja APO może zostać wyłączona poprzez wciśnięcie i przytrzymanie
przycisku D-H podczas włączania miernika przełącznikiem obrotowym
(zmiana pozycji przełącznika z pozycji OFF na inną dowolna pozycję). Na
wyświetlaczu pojawi się symbol D-H. Po ponownym wciśnięciu przycisku
-11-
symbol zniknie z wyświetlacza. Funkcja APO jest nadal wyłączona.
Uruchomienie funkcji APO następuje po ponownym wyłączeniu i włączeniu
miernika.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Przed wymianą baterii należy upewnić się czy miernik został odłączony
od zasilania.
 Należy upewnić się czy baterie zostały włożone zgodnie z polaryzacją.
6. WYMIANA BATERII
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol
należy wymienić baterie.
6.1. Wymiana baterii
Komora baterii
Wskazanie
polaryzacji
Pod pokrywą
1. Odłączyć przewody pomiarowe od gniazd wejściowych miernika.
2. Odkręcić 4 wkręty mocujące umieszczone na tylnym panelu miernika
następnie zdjąć obudowę miernika.
3. Zdjąć pokrywę komory baterii.
4. Wymienić baterie na nowe tego samego typu.
-12-
6.2. Wymiana bezpieczników
Pod pokrywą
1. Odłączyć przewody pomiarowe od gniazd wejściowych miernika
2. Zdjąć holster ochronny z miernika.
3. Odkręcić dwa wkręty mocujące umieszczone na dole panelu tylnego
miernika
4. Zdjąć obudowę miernika.
5. Wymienić bezpieczniki. Specyfikacja bezpieczników znajduje się w
rozdziale 2.1.
7. CZYSZCZENIE MIERNIKA
Należy okresowo przetrzeć obudowę wilgotną szmatką z detergentem.
Nie należy używać do czyszczenia materiałów ściernych
rozpuszczalników.
ani
OSTRZEŻENIE
 Do czyszczenia miernika należy używać miękkiej szmatki, lekko
zmoczonej w wodzie lub niewielkiej ilości detergentu. Nie wolno używać
środków chemicznych zawierających rozpuszczalniki ani narzędzi
ściernych.
 Nie należy wystawiać miernika na działanie promieni słonecznych,
wysokiej temperatury i wilgotności lub rosy.
-13-
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
8.1. Zakresy i dokładności
Napięcie stałe DCV:
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
200mV
0,1mV
±(0,7%+3c)
2V
0,001V
20V
0,01V
200V
0,1V
600V
1V
±(1,3%+3c)
ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ
mV, V:600V
10MΩ
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA
(200mV>100MΩ; 2V: 11MΩ)
Napięcie przemienne ACV:
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
2V
0,001V
20V
0,01V
200V
0,1V
600V
1V
DOKŁADNOŚĆ
±(2,3%+5c)
PASMO
40÷500Hz
10MΩ
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA
(2V: 11MΩ)
Prąd stały DCA:
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
200/2000µA
0,1/1µA
±(2,3%+10c)
20/200mA
0,01/0,1mA
±(2,3%+10c)
2A
0,001A
±(2,3%+10c)
10A
0,01A
±(2,5%+20c)
ZAKRES
µA, mA: 0,5A/250V
ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ
A: 15A/250V
Prąd przemienny ACA:
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
200/2000µA
0,1/1µA
±(2,3%+10c)
20/200mA
0,01/0,1mA
±(2,3%+10c)
-14-
2A
0,001A
±(2,3%+10c)
10A
0,01A
±(2,5%+20c)
µA, mA: 0,5A/250V
ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ
A: 15A/250V
Rezystancja Ω:
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
200Ω
0,1Ω
2kΩ
0,001kΩ
20kΩ
0,01kΩ
DOKŁADNOŚĆ
±(2%+5c)
200kΩ
0,1kΩ
2MΩ
0,001MΩ
±(5%+5c)
20MΩ
0,01MΩ
±(10%+5c)
NAPIĘCIE ROZWARTEGO OBWODU
0,4V
Test diod
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
2V
0,001V
±(10%+5c)
NAPIĘCIE ROZWARTEGO OBWODU
1,5V
Ciągłość
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
Sygnał akustyczny
200Ω
0,1Ω
R <100Ω
NAPIĘCIE ROZWARTEGO OBWODU
0,4V
Test tranzystorów NPN, PNP (hFE)
FUNKCJA
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
MIERZONY ZAKRES
NPN
2000
1
PNP
2000
1
Mierzone hFE dla tranzystorów NPN i
PNP < 1000
8.2. Dane ogólne
Wyświetlacz:
Wskazanie przekroczenia
zakresu:
Wskazanie polaryzacji:
LCD: 1999 cyfr
Na wyświetlaczu pojawia się symbol „OL”
Na wyświetlaczu pojawia się symbol ▬ gdy polaryzacja jest
odwrotna
należy wymienić
Wskazanie stanu zużycia Na wyświetlaczu pojawi się symbol
baterię
baterii:
Automatyczne
Przełączanie zakresów:
3 razy/s
Próbkowanie:
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% (bez kondensacji)
Środowisko pracy:
-10°C÷60°C, wilgotność względna RH<70%
Środowisko
(bez kondensacji)
przechowywania:
PN-EN 61010-1 Kat. II 600V i Kat. III 300V
Bezpieczeństwo:
2 baterie 1,5V (LR 03, AAA)
Zasilanie:
-15-
Żywotność:
Wymiary:
Masa:
Wyposażenie:
400 h
138 x 70 x 38 mm
Ok. 140g
Przewody pomiarowe (para), komplet baterii
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok
oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien
być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady.
Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa
domowego.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem
przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie
odpadami.
-16-
DE200A
nr indeksu: 111105
POPULARNY MULT IMETR
AUTOMATYCZ NY
Wyprodukowano na Tajwanie
Importer: BIALL Sp. z o.o.
Otomin, ul. Słoneczna 43
80-174 GDAŃSK
www.biall.com.pl
-17-
Download