Regulamin wewnętrzny Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

advertisement
Załącznik do zarządzenia Nr 191/16
Marszałka Województwa Mazowieckiego
11 kwietnia 2016 r. zmieniony
Zarządzeniem nr 314/16 Marszałka
Województwa Mazowieckiego
z 27 grudnia 2016 r.
Regulamin wewnętrzny
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w warszawie
( wersja ujednolicona)
§ 1.
1. Regulamin wewnętrzny Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę
wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Departamentu, zasady organizacji pracy,
a także zakresy zadań i odpowiedzialności zastępcy dyrektora Departamentu, kierowników wydziału
i biur oraz koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego;
2) Departament – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
3)
KOMR – Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na
Stwardnienie Rozsiane w Dąbku;
4) Marszałek Województwa – Marszałek Województwa Mazowieckiego;
5) MCPS – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;
6) MWOMP – Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku;
7) NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia;
8)
RPO
WM
2014–2020
–
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020;
9) Samorząd Województwa – Samorząd Województwa Mazowieckiego;
10)
Sejmik Województwa - Sejmik Województwa Mazowieckiego;
11)
SP ZOZ – podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego;
12) spółka – spółka kapitałowa z udziałem Województwa Mazowieckiego, prowadząca
działalność leczniczą;
13)
Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
14)
Województwo – Województwo Mazowieckie;
15)
WOTUW
–
Wojewódzki
Ośrodek
i Współuzależnienia;
1
Terapii
Uzależnienia
od
Alkoholu
16)
Zarząd Województwa - Zarząd Województwa Mazowieckiego.
§ 2.
1. Departamentem kieruje Dyrektor Departamentu (ZD), przy pomocy Zastępcy Dyrektora
Departamentu (ZD-Z).
2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Departamentu
obowiązków służbowych w siedzibie Departamentu, w zakres jego praw i obowiązków wchodzi
Zastępca Dyrektora Departamentu.
3. Zastępca Dyrektora Departamentu pozostaje w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do
Dyrektora Departamentu, jest odpowiedzialny przed nim za należytą organizację pracy podległych
komórek organizacyjnych oraz sprawne i właściwe merytorycznie wykonywanie powierzonych
zadań.
§ 3.
1. W Departamencie tworzy się wydział, biura i wieloosobowe stanowisko pracy.
2. Wydziałem lub biurem kieruje kierownik, a w przypadku gdy nie zostanie on wyznaczony, Dyrektor
Departamentu lub Zastępca Dyrektora Departamentu, któremu ten wydział lub biuro bezpośrednio
podlega.
3. Wieloosobowym
stanowiskiem
pracy
może
kierować
koordynator,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu lub Dyrektor Departamentu.
§ 4.
W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Organizacji Ochrony Zdrowia (ZD-I);
2) Biuro Organizacyjno - Finansowe (ZD-II);
3) Wydział Polityki Społecznej (ZD-Z-I);
4) Biuro Promocji Zdrowia (ZD-Z-II);
5) Wieloosobowe Stanowisko ds. Programowania i Realizacji Projektów Finansowanych
ze Środków Unii Europejskiej (ZD-Z-III).
§ 5.
1. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1) Biuro Organizacji Ochrony Zdrowia (ZD-I);
2) Biuro Organizacyjno - Finansowe (ZD-II).
2. Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio:
1)
Wydział Polityki Społecznej (ZD-Z-I);
2)
Biuro Promocji Zdrowia (ZD-Z-II);
2
3)
Wieloosobowe Stanowisko ds. Programowania i Realizacji Projektów Finansowanych
ze Środków Unii Europejskiej (ZD-Z-III).
§ 6.
Do zadań Zastępcy Dyrektora Departamentu należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa
realizacją zadań przypisanych podległym komórkom organizacyjnym;
2) przeprowadzanie okresowej oceny kierowników i koordynatora podległych komórek
organizacyjnych;
3) podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności pracy Departamentu;
4) przestrzeganie i zapewnienie przestrzegania przez pracowników podległych komórek
organizacyjnych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
5) zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
6) informowanie na bieżąco Dyrektora Departamentu o wynikach podejmowanych działań oraz
napotkanych trudnościach w realizacji zadań wykonywanych przez pracowników podległych
komórek organizacyjnych;
7) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Sejmiku Województwa, uchwał Zarządu
Województwa oraz zarządzeń Marszałka Województwa dotyczących zadań realizowanych
przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
8) utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Departamentu.
§ 7.
1)
Kierownicy i koordynator są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych
im zadań.
2)
Do obowiązków i kompetencji kierowników i koordynatora należy:
1) organizowanie pracy kierowanego wydziału, biura lub wieloosobowego stanowiska pracy
w sposób zapewniający terminową realizację zadań planowych i doraźnie zleconych;
2) opracowywanie projektów zakresów czynności oraz przydział zadań pracownikom kierowanego
wydziału, biura lub wieloosobowego stanowiska pracy;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przydzielonych poszczególnym pracownikom
kierowanego wydziału, biura lub wieloosobowego stanowiska pracy;
4) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez
pracowników kierowanego wydziału, biura lub wieloosobowego stanowiska pracy;
5) akceptowanie opracowań, dokumentów, pism i materiałów przygotowanych przez pracowników
kierowanego wydziału, biura lub wieloosobowego stanowiska pracy;
6) przeprowadzanie
okresowej
oceny
pracowników
wieloosobowego stanowiska pracy;
3
kierowanego
wydziału,
biura
lub
7) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników kierowanego wydziału, biura
lub wieloosobowego stanowiska pracy;
8) informowanie na bieżąco bezpośredniego przełożonego – Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora
Departamentu o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji
zadań przypisanych kierowanemu wydziałowi, biuru lub wieloosobowemu stanowisku pracy;
9) zapoznawanie
pracowników
podejmujących
pracę
w
kierowanym
wydziale,
biurze
lub wieloosobowym stanowisku pracy z aktami prawnymi regulującymi pracę w Urzędzie,
a w szczególności ze Statutem Województwa, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,
Regulaminem
wewnętrznym
Departamentu,
aktami
prawnymi
dotyczącymi
działania
samorządu terytorialnego, a także zakresami obowiązków przypisanymi do obejmowanych
przez tych pracowników stanowisk;
10) przedkładanie, odpowiednio: Dyrektorowi Departamentu lub Zastępcy Dyrektora wniosków
w sprawie awansowania, nagradzania i karania pracowników kierowanego wydziału, biura
lub wieloosobowego stanowiska pracy;
11) współdziałanie w zakresie realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu.
3. Kierownicy i koordynator pozostają w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do
odpowiednio Dyrektora Departamentu lub Zastępcy Dyrektora Departamentu.
§ 8.
1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Departamentu należy:
1) opracowywanie projektów aktów prawnych Sejmiku Województwa, Zarządu Województwa
lub Marszałka Województwa, projektów aktów administracyjnych oraz projektów innych
dokumentów w zakresie zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym;
2) badanie efektywności realizowanych przedsięwzięć;
3) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji
o realizacji zadań, w szczególności dla potrzeb Sejmiku Województwa, Zarządu Województwa
i Marszałka Województwa;
4) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje posłów lub senatorów Rzeczypospolitej
Polskiej, interpelacje radnych Województwa oraz wnioski, listy i interwencje w zakresie zadań
realizowanych przez Departament;
5) zapewnienie zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu utrzymania stanu gotowości obronnej
przydzielonej do realizacji Departamentowi;
6) współpraca z Departamentem Organizacji w zakresie:
a)
opiniowania projektów aktów prawnych oraz opracowywania i opiniowania
stanowisk Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej w
zakresie zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym,
b)
prowadzenia spraw związanych z załatwianiem petycji,
c)
przygotowywania i aktualizacji informacji dotyczących działalności wydziału,
biura lub wieloosobowego stanowiska pracy na stronie intranetowej Urzędu;
4
7) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, o których
mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dotyczących realizowanych zadań;
8) współpraca z Kancelarią Marszałka w zakresie:
a)
przygotowywania i aktualizacji informacji dotyczących działalności wydziału,
biura lub wieloosobowego stanowiska pracy na stronie internetowej samorządu
Województwa oraz BIP,
b)
prezentowania realizacji zadań wydziału, biura lub wieloosobowego stanowiska
pracy w czasopiśmie samorządu Województwa „Kronika Mazowiecka”;
9) współpraca z Departamentem Geodezji i Kartografii w zakresie prowadzenia i aktualizacji baz
danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
10) współpraca z Rzecznikiem Prasowym w zakresie realizacji zadań wydziału, biura
lub wieloosobowego stanowiska pracy;
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją RPO WM 2014–2020 w zakresie zadań
realizowanych przez Departament;
12) współudział w utrzymywaniu i doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
2. W ramach realizacji zadań komórki organizacyjne Departamentu dokonują na bieżąco wymiany
informacji oraz współpracują z innymi departamentami oraz podmiotami i instytucjami właściwymi
ze względu na zakres realizowanych zadań, a w szczególności z administracją rządową oraz
jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 9.
Do zadań Biura Organizacji Ochrony Zdrowia należy w szczególności:
1)
prowadzenie działań mających na celu zapewnienie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez SP ZOZ i spółki;
2)
3)
współpraca z SP ZOZ, a w szczególności:
a)
monitorowanie realizacji zadań statutowych w powiązaniu z sytuacją finansową,
b)
monitorowanie spraw w zakresie przekształceń wewnętrznych,
c)
analizowanie jakości realizowanych zadań;
współpraca z Departamentem Organizacji w zakresie realizacji zadań związanych z nadawaniem
statutów jednostkom, o których mowa w pkt 2, a także zmian wprowadzanych w tych statutach;
4)
monitorowanie i analiza działalności leczniczej wykonywanej przez spółki oraz współpraca w tym
zakresie z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji;
5)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i zmianami składu rad społecznych SP ZOZ,
zwoływaniem pierwszego posiedzenia rad społecznych oraz zatwierdzaniem regulaminów rad
społecznych i ich zmian;
6)
prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji
konkursowych na stanowiska ordynatora oddziału w SP ZOZ;
7)
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla
MWOMP, w związku z realizacją zadań Województwa z zakresu służby medycyny pracy;
5
8)
współpraca z Wojewodą Mazowieckim w zakresie przygotowania i aktualizacji Wojewódzkiego
Planu Działania Systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”;
9)
współpraca z Departamentem Budżetu i Finansów oraz Departamentem Nadzoru Właścicielskiego
i Inwestycji w zakresie prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem ze środków
Województwa wkładu własnego, przy realizacji przez SP ZOZ i spółki, projektów innych niż
wymienione w § 12 pkt 4 finansowanych ze środków zewnętrznych;
10) prowadzenie spraw z zakresu dysponowania mieniem ruchomym stanowiącym aktywa trwałe
SP ZOZ w oparciu o zasady ustanowione przez Sejmik Województwa;
11) współpraca z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w zakresie:
a) planowania inwestycji w SP ZOZ i spółkach,
b) przyznawania dotacji na inwestycje finansowane z budżetu Województwa dla SP ZOZ i spółek,
c) opiniowania wniosków SP ZOZ, dotyczących uzyskiwania zgody na zawarcie umów
leasingowych na zakupy inwestycyjne oraz na zaciągnięcie kredytów i pożyczek,
d) opiniowania wniosków SP ZOZ i spółek, dotyczących udzielania pożyczek lub poręczeń przez
Województwo;
12) współpraca z Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury w zakresie opiniowania pod względem
zgodności z działalnością statutową spraw SP ZOZ związanych z gospodarowaniem
nieruchomościami tych podmiotów, w szczególności oddawania ich w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie;
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, na żądanie Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych, opinii o sposobie wywiązywania się przez kierownika SP ZOZ z obowiązków
służbowych;
14) analiza i ocena programów naprawczych oraz biznesplanów SP ZOZ i spółek w części dotyczącej
ich działalności leczniczej;
15) współpraca z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w procesach przekształcania
SP ZOZ w spółki oraz w procesie tworzenia przez Województwo nowych spółek;
16) prowadzenie spraw związanych z łączeniem SP ZOZ;
17) opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów SP ZOZ;
18) współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w zakresie spraw związanych z realizacją programu „Szpitale Przyjazne
Kombatantom”.
§ 10.
Do zadań Biura Organizacyjno – Finansowego należy, w szczególności:
1)
obsługa sekretariatów Dyrektora Departamentu i Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2)
prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Departamentu oraz ewidencji służbowych
i prywatnych wyjść, w godzinach pracy, pracowników Departamentu;
3)
prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Departamentu;
4)
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z koordynowaniem pracy Departamentu;
6
5)
zbiorcze opracowywanie propozycji planów kontroli SP ZOZ oraz jednostek lub podmiotów
podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;
6)
koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem projektów odpowiedzi na interwencje
posłów lub senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacje radnych Województwa oraz wnioski,
listy, interwencje i petycje w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
7)
koordynowanie prac dotyczących opiniowania projektów aktów prawnych, stanowisk Konwentu
Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej i innych dokumentów;
8)
sporządzanie zamówień na niezbędny do pracy Departamentu sprzęt i materiały biurowe;
9)
sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania uchwał Sejmiku Województwa i Zarządu
Województwa oraz zarządzeń Marszałka Województwa dotyczących zadań Departamentu;
10) współpraca z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie planowania i wydatkowania środków
finansowych będących w dyspozycji Departamentu;
11) sporządzanie zbiorczych sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania planu finansowego,
zaangażowania środków budżetowych na zadania realizowane przez Departament, sprawozdań
z udzielonej pomocy publicznej, sprawozdań o wydatkach poniesionych przez jednostki sektora
finansów publicznych w ramach realizacji planu finansowego Urzędu, będącego w dyspozycji
Departamentu;
12) bieżąca analiza wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Departamentu
i zgodności projektów uchwał Zarządu Województwa dotyczących zadań realizowanych przez
Departament z uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa na dany rok;
13) prowadzenie ewidencji umów, porozumień i umów zleceń dotyczących zadań Departamentu;
14) prowadzenie ewidencji not korygujących faktur dotyczących umów rozliczanych przez
Departament;
15) współpraca z Kancelarią Marszałka w zakresie prowadzenia spraw dotyczących współpracy
zagranicznej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zgodnie z Regulaminem wyjazdów
służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
za granicę, obsługi imprez promujących Województwo za granicą oraz przyjmowania delegacji
zagranicznych;
16) koordynacja przygotowywania rocznych planów i sprawozdań z działań promocyjnych
prowadzonych przez Departament i przekazywanie ich do Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki;
17) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem wniosku do Ministra Zdrowia o przyznanie
odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”;
18) koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Departamentu z Pełnomocnikiem Marszałka
Województwa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie prowadzenia spraw związanych
z dostępem do informacji niejawnych pracowników Departamentu;
19) koordynowanie prac w zakresie utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
oraz współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania.
7
§ 11.
Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy w szczególności:
1)
prowadzenie spraw związanych z ustalaniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca w KOMR;
2)
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, w drodze decyzji administracyjnych, skierowań
na turnusy rehabilitacyjne do KOMR oraz monitorowanie listy osób oczekujących na przyjęcie;
3)
monitorowanie wydawanych decyzji administracyjnych przygotowywanych w ramach zadań
realizowanych przez Wydział, w szczególności w zakresie: liczby wniesionych odwołań, liczby
uchylonych decyzji na skutek wniesionych odwołań oraz analizowanie przyczyn powstających
nieprawidłowości i współpraca w tym zakresie z Departamentem Organizacji;
4)
współpraca z KOMR i MCPS, a w szczególności:
a) monitorowanie realizacji zadań statutowych w powiązaniu z sytuacją finansową,
b) analizowanie jakości realizowanych zadań;
5)
współpraca z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie opiniowania projektów planów
finansowych KOMR oraz MCPS;
6)
współpraca z Departamentem Organizacji w zakresie realizacji zadań związanych z nadawaniem
statutów i regulaminów organizacyjnych KOMR i MCPS, a także zmian w nich wprowadzanych;
7)
wykonywanie zadań z zakresu organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania
stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych
mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa;
8)
prowadzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży
cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów;
9)
współpraca z WOTUW, a w szczególności monitorowanie realizacji zadań w powiązaniu z sytuacją
finansową;
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, przekazywaniem i rozliczaniem dotacji
dla WOTUW;
11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, przekazywaniem i rozliczaniem środków
finansowych dla podmiotów leczniczych prowadzących lecznictwo odwykowe;
12) zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby
chorej psychicznie bez jej zgody;
13) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem, przez upoważnionego lekarza specjalistę
w dziedzinie psychiatrii, oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
8
14) prowadzenie spraw związanych z występowaniem przez upoważnionego lekarza specjalistę
w dziedzinie psychiatrii do sądu z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, wobec której wydano sądowe
postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a która odmawia lub utrudnia wykonanie
tego postanowienia;
15) prowadzenie
spraw
związanych
z
wydawaniem
zezwoleń
na
prowadzenie
leczenia
substytucyjnego;
16) prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych
w zakresie psychologii transportu;
17) wykonywanie czynności z zakresu sprawowanego przez Marszałka Województwa nadzoru nad
wykonywaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
18) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne;
19) prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych, które prowadzą
pracownię psychologiczną, przeprowadzające badania w zakresie psychologii transportu;
20) prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w zakresie
medycyny transportu;
21) wykonywanie czynności z zakresu sprawowanego przez Marszałka Województwa nadzoru nad
wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem;
22) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie prywatnych praktyk
psychologicznych, jako indywidualnej działalności gospodarczej albo w formie spółki partnerskiej.
§ 12.
Do zadań Biura Promocji Zdrowia należy w szczególności:
1)
analizowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń mających wpływ na stan ich zdrowia;
2)
prowadzenie spraw związanych realizacją zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
a w szczególności:
a)
opracowywanie, wdrażanie, nadzorowanie realizacji i ocena efektów wojewódzkich
programów polityki zdrowotnej oraz innych niż wojewódzkie programy z zakresu promocji i
ochrony zdrowia,
b)
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
mieszkańców województwa,
c)
przekazywanie Wojewodzie Mazowieckiemu informacji o realizowanych lub podjętych w
ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;
3)
koordynowanie spraw w zakresie kształtowania polityki społecznej w Województwie, w tym
koordynowanie opracowywania i realizacji programów służących jej realizacji;
9
4)
współpraca z Departamentem Budżetu i Finansów oraz Departamentem Nadzoru Właścicielskiego
i Inwestycji w zakresie prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem ze środków
Województwa wkładu własnego, przy realizacji przez SP ZOZ i spółki, projektów programów
zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej finansowanych ze środków zewnętrznych;
5) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz obsługą techniczną i organizacyjną Zespołu
do spraw wdrażania Programu pod nazwą „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie
Mazowieckim”, realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Donacji i Przeszczepiania
Narządów”;
6) współpraca z:
a) Pełnomocnikiem Zarządu Województwa do Spraw Polityki Senioralnej,
b) Pełnomocnikiem Zarządu do spraw Osób Niepełnosprawnych,
c) Pełnomocnikiem
Marszałka
Województwa
Mazowieckiego
do
spraw
współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
7)
prowadzenie spraw dotyczących współpracy finansowej oraz pozafinansowej z organizacjami
pozarządowymi, w tym: przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
8) współpraca z Kancelarią Marszałka w zakresie obejmowania przez Marszałka Województwa
patronatu nad imprezami i przedsięwzięciami związanymi z ochroną i promocją zdrowia,
organizowanymi na terenie Województwa.
§ 13.
Do
zadań
Wieloosobowego
Stanowiska
ds.
Programowania
i
Realizacji
Projektów
Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją i monitorowaniem Projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”
w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu
informacyjnemu”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013;
2) koordynowanie współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
w zakresie:
3) przygotowania, realizacji i monitorowania realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014–2020 w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
4) przygotowania, realizacji i monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
oraz Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań realizowanych przez
Departament;
5) koordynowanie spraw związanych z pracami Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji
EFSI w sektorze zdrowia w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
6) koordynowanie spraw związanych z pracami Komitetu Monitorującego RPO WM 2014–2020 w
zakresie zadań realizowanych przez Departament.
1
0
§ 14.
Schemat struktury organizacyjnej Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu.
1
1
Download