układ cholinergiczny - E

advertisement
LEKI PSYCHOTROPOWE
I PRZECIWPADACZKOWE
BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA
W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI
Dr n. farm. Jacek Sapa
KATEDRA FARMAKODYNAMIKI UJ CM
35 % kobiet w ciąży
przyjmuje
leki psychotropowe
LEKI NIE SĄ PRZEZNACZONE
DO STOSOWANIA W CIĄŻY
↓
najczęściej kategoria D i C
BARIERA
ŁOŻYSKOWA
BARIERA KREW-MÓZG
LEKI PSYCHOTROPOWE
LECZENIE KOBIETY W CIĄŻY DOTYCZY
TAKŻE PŁODU !!!
ZMIENIONA FARMAKOKINETYKA LEKÓW
PSYCHOTROPOWYCH W CIĄŻY
↑objętości osocza
zmiana
dystrybucji
skrócenie
t1/2
↑pojemności
wyrzutowej serca
i przepływu
nerkowego
zwiększenie
eliminacji
nerkowej
zmieniona
aktywność
enzymów
wątrobowych
zwiększenie
metabolizmu
wątrobowego
↓ stężenia białek
krwi w III trym.
zwiększenie
wolnej
frakcji
leku
I trymestr ciąży
NIE NALEŻY STOSOWAĆ ŻADNYCH
LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH !
NAJWIĘKSZE RYZYKO
WAD PŁODU !
W przypadku bezwzględnej konieczności
zastosowania farmakoterapii → leki z
kategorii B w najmniejszych dawkach
II i III trymestr ciąży
rozpoczynać terapię lekami
z kategorii B
↓
w razie braku skuteczności C i D
MONITOROWANIE SKUTECZNOŚCI
I EFEKTÓW NIEPOŻĄDANYCH U MATKI
I PŁODU
OKRES PRZED PORODEM
2-3 tygodnie przed porodem należy
odstawić stosowane leki
OKRES karmienia
STOSOWAĆ TYLKO W RAZIE KONIECZNOŚCI
LEKI O NAJMNIESZYM RYZYKU DZIAŁAŃ
NIEPOŻĄDANYCH U DZIECKA
LEKI PSYCHOTROPOWE STOSOWANE W CIĄŻY
PSYCHIATRA
optymalizacja
farmakoterapii
i zwiększenie jej
bezpieczeństwa
GINEKOLOG
FARMACEUTA
EDUKACJA LEKOWA
ZASADY FARMAKOTERAPII DEPRESJI W CIĄŻY
• w I trym. → unikać farmakoterapii
• leczenie I rzutu → psychoterapia , fototerapia
• jeśli to konieczne farmakoterapię rozpoczynać od fluoksetyny, paroksetyny lub
sertraliny - z grupy – B.
• w przypadku braku odpowiedzi można zastosować TLPD z grupy C i D dezypraminę, nortryptylinę, imipraminę (krótki okres półtrwania, najmniejszy wpływ
na układ krążenia i antychlinergiczny)
• unikać stosowania moklobemidu, maprotyliny (drgawki) oraz leków nowych - brak
danych.
• u kobiet , które przebyły depresję i zachodzi duże ryzyko nawrotu po porodzie rozważyć stosowanie tymoleptyków w III trymestrze
• w łagodnej depresji leczeniem z wyboru jest psychoterapia
• zastosowanie leków może zapobiec powikłaniom okołoporodowymi depresji
poporodowej
TLPD w III trym.
ZABURZENIA
FUNKCJI
UKŁADU
KRĄŻENIA
DRŻENIA MIĘŚNIOWE
DRGAWKI
RETENCJA MOCZU
sinica
zaburzenia
rytmu
wahania ciśnienia
tętniczego
Najbezpieczniejsze są nortryptylina i
dezypramina → słabe działanie
cholinolityczne i nieznaczny wpływ na
ciśnienie tętnicze
AMITRYPTYLINA – D
↓
pojedyncze doniesienia
amelia/fokomelia,
niedorozwój żuchwy i szczęki
stopa szpotawa, spodziectwo,
obrzęki dłoni i stóp
DOKSEPINA – C
↓
BRAK DONIESIEŃ
O DZIAŁANIU
TERATOGENNYM
niedrożność jelit
u noworodka
IMIPRAMINA – D
↓
pojedyncze doniesienia
amelia/fokomelia,
rozszczep podniebienia
niedorozwój nadnerczy
przepukliny przeponowe
zaburzenia rozwoju
mięśni brzusznych
U noworodków :
kolki brzuszne, sinica,
przyspieszenie oddechu,
nadpobudliwośc
KLOMIPRAMINA – C
↓
u noworodków
senność, hipotensja, sinica,
zaburzenie oddychania,
hipotermia
objawy abstynencji z drgawkami
NORTRYPTYLINA – D
↓
w I trym.
MAPROTYLINA – B
deformacje kończyn !
OPIPRAMOL – D
MIANSERYNA – ?
↓
BEZPECZEŃSTWO
NIE POTWIERDZONE
SELEKTYWNE INHIBITORY WYCHWYTU SEROTONINY
fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina, paroksetyna, citalopram
Stosowanie tych leków w I trymestrze nie wiąże
się ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych
ani samoistnych poronień w porównaniu do
innych leków
FLUOKSETYNA - B → obserwowano :
wady przegrody serca, zwężenie odźwiernika,
skrócenie lub brak palców, wodogłowie
stosowana w dużych dawkach
→ niska masa urodzeniowa
SOLE LITU - D
w I trym. →
ryzyko wad
wrodzonych
4-12%
2-6 tyd. →
20 krotny wzrost
ryzyka wady serca
stosować jeżeli są
wskazania od II trymestru
badanie stężenia leku
we krwi
ZATRUCIE LITEM
↓
zespół wiotkiego
dziecka, hipotonia
sinica
odstawić na 2 tygodnie
przed porodem lub
zredukować dawkę
nie karmić piersią !
ZASADY LECZENIA SCHIZOFRENII U KOBIET
W CIĄŻY
Mechanizmy działań niepożądanych NEUROLEPTYKÓW
Działanie dopaminolityczne
zaburzenia ruchowe
zaburzenia hormonalne
akatyzja
objawy dystoniczne
parkinsonizm polekowy
późne dyskinezy
hiperprolaktynemia
zaburzenia cyklu
miesiączkowego
zaburzenia seksualne
hiperglikemia
• należy starać się nie stosować leków w I trymestrze
• u kobiet które chorowały przed ciąża stosowane dawek
podtrzymujących przed ciążą i w czasie ciąży jest
bezpieczniejsze niż odstawienie leków
• należy lek stosować jak najmniejszej skutecznej dawce
• za najbezpieczniejsze uznano piperazynowe pochodne
fenotiazyny – np. perazyna, perfenazyna, prochlorperazyna,
trifluoperazyna
• silne neuroleptyki są bezpieczniejsze niż słabe.
• odstawić leki 2 tygodnie przed porodem.
• u pacjentek psychotycznych włączyć leki w ciągu 48
godz. po porodzie.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE U NOWORODKÓW
• Wzmożone napięcie mięśniowe
• Objawy pozapiramidowe
• Wzmożona aktywność ruchowa
• Apatia
• Niepokój
• Płaczliwość
• Zaburzenia ssania
• Niedowaga
• Zaburzenia oddychania
• Drżenie
Olanzapina – C
Risperidon – C
12,5% spontanicznych poronień
2,1% przedwczesnych porodów
3,1 % obumarcia płodu
1% dużych wad
u 7,3 % komplikacje okołoporodowe
u szczurów obumarcia płodów,
1 przypadek
agenezy ciała modzelowatego
Kwetiapina – C
Ziprazidon
u ludzi brak danych,
u zwierząt opóźnienie
kostnienia,
niedowaga,
obumarcia płodu
u ludzi brak danych,
u zwierząt opóźnienia
rozwoju,
obumarcia płodu
Klozapina – B
dwa przypadki cukrzycy i dystymii,
ryzyko drgawek
brak danych o teratogennym
działaniu leku
opisano wśród 61 dzieci u 5
wady
i u 5 zaburzenia okołoporodowe.
Sulpiryd
w literaturze nie ma doniesień
o niekorzystnym
wpływie na płód
był stosowany jako lek p/
wymiotny
LEKI USPOKAJAJĄCE I NASENNE
BENZODIAZEPINY - D
• stosowane w I trymestrze wzrost ryzyka wad
wrodzonych, zwłaszcza rozszczepu
podniebienia
• ryzyko objawów zespołu abstynencyjnego
• ryzyko depresji układu oddechowego u
noworodka i rozszczepu podniebienia
konieczność stosowania u ciężarnej
benzodiazepin
↓
należy zalecać te o krótkim okresie półtrwania, bez
aktywnych metabolitów (lorazepam, oksazepam) w jak
najmniejszej dawce, przez krótki okres czasu, o ile to
możliwe z wyłączeniem I trymestru ciąży
ciężarna przyjmowała leki wcześniej
↓
stopniowo zmniejszać dawkę
Buspiron - B - w badaniach na zwierzętach
niekorzystny wpływ na przyrost masy ciała i
zdolność przeżycia płodów
Hydroksyzyna – C - - w badaniach na
zwierzętach w dużych dawkach działa
teratogennie
stosowana w I okresie porodu – nie
obserwowano ujemnego wpływu na
noworodka
LEKI NASENNE
STOSOWANE W WYJĄTKOWYCH
PRZYPADKACH
Temazepam – X
Estazolam – X
Zolpidem – B
Zaleplon – C
Zopiklon– B w literaturze nie ma doniesień o
teratogennym wpływie leku, badanie na 40
kobietach-w I trymestrze nie ujawniło potencjału
teratogennego
OGÓLNE ZASADY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
STOSOWANIA LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH W CIĄŻY
• stosować tylko wtedy gdy choroba matki stanowi zagrożenie dla
jej życia lub dziecka, przeważa nad ryzykiem potencjalnego
uszkodzenia płodu
• stosować lek dobrze znany, w najmniejszej skutecznej
dawce, dzielonej w ciągu dnia dla uniknięcia
dużego stężenia we krwi
• nie stosować leków w I trymestrze
• nie stosować w ostatnich 2-3 tyg. przed porodem aby
zapobiec wystąpieniu objawów toksycznych i abstynencyjnych u
noworodka
• właściwa edukacja pacjentki dotycząca ryzyka działań
niepożądanych
CIĄŻA A PADACZKA
> 90% kobiet z padaczką
rodzi zdrowe dzieci
ale
ryzyko opóźnienia rozwoju i wad wrodzonych
3-5-krotnie większe niż w prawidłowej ciąży
u 40-50 % kobiet z padaczką → ciąża
zaostrza przebieg choroby
↓
należy racjonalnie stosować leki p/padaczkowe
ich odstawienie → ryzyko dla matki i dziecka !!!
KOBIETA W CIĄŻY CHORA NA PADACZKĘ
WYMAGA BARDZO PRECYZYJNEJ ZROZUMIAŁEJ
EDUKACJI TERAPEUTYCZNEJ !!!
niebezpieczeństwa
wynikające
z odstawienia
leków
niebezpieczeństwa
stosowania
leków
p/padaczkowych
napady drgawek
z bezdechem
↓
niedotlenienie
płodu, ryzyko zgonu
• wady płodu
• ryzyko porodu
przedwczesnego
• śmiertelność
okołoporodowa
ZMIANA FARMAKOKINETYKI LEKÓW
P/PADACZKOWYCH W CIĄŻY
• ↑ estrogenu i progesteronu – zmiana metabolizmu i stężenia w
surowicy leków p/padaczkowych
• zmiana wiązania leków p/padaczkowych z białkami krwi
• nudności i wymioty w I trym. ciąży – zmniejszenia
biodostępność leków
• zmniejszenie stężenia leków we krwi w zależności
od czasu ciąży – fenytoiny i fenobarbitalu (I trym.)
karbamazepiny (III trym.)
TRUDNIEJSZA FARMAKOTERAPIA
WYMAGAJĄCA INDYWIDUALIZACJI !!!
ZABURZENIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA WYNIKAJĄCE Z
NIEDOBORU WITAMINY K PO STOSOWANIU LEKÓW
P/PADACZKOWYCH – najczęściej
fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, primidon
ryzyko krwotoku u noworodka najczęściej
w ciągu 24 godz. po porodzie
ZAPOBIEGANIE
 ostatni miesiąc ciąży → matka doustnie wit. K1 – 20 mg/d
 wit. K1 – 1 mg → pozajelitowo noworodkowi zaraz po urodzeniu
 pobranie próbki krwi pępowinowej → czas krzepnięcia
NIE SĄ ZNANE OBECNIE LEKI
P/PADACZKOWE CAŁKOWICIE POZBAWIONE
POTENCJAŁU TERATOGENNEGO !
LEKI POWODUJĄCE NAJWIĘKSZĄ
LICZBĘ WAD WRODZONYCH w kolejności :
kwas walproinowy > fenytoina> karbamazepina
wykazano poważniejsze wady u dzieci, których matki
stosowały równocześnie kilka leków p/padaczkowych
ETOSUKSIMID – C
słabsze działanie teratogenne
wodogłowie,
rozszczep podniebienia,
zespół Downa
krwotoki
lek z wyboru w padaczce
petit mal w I trym.
łatwo przenika do mleka
u matki
zaburzenia układu
krwiotwórczego
i pokarmowego
senność
FENYTOINA – D
„zespół hydantoinowy płodu”
↓
zahamowanie rozwoju
wewnątrzmacicznego
upośledzenie rozwoju
psychicznego
małogłowie
wady : rozszczep podniebienia
i wargi, wady serca (ubytki
przegrody), wady kości
twarzy, niedorozwój
paliczków
hipokalcemia
 zaburzenia krzepnięcia
do 24 godz. po urodzeniu
u matki
zaburzenia OUN – ataksja,
bezsenność, drażliwość,
trombocytopenia, leukopenia,
przerost dziąseł, nadmierne
owłosienie, zaburzenia wątroby
w ciąży zmieniony, metabolizm
i wchłanianie
↓
kontrola stężenia leku
we krwi
KARBAMAZEPINA – C
brak wystarczających danych
klinicznych !
obserwowano :
rozszczep kręgosłupa,
zniekształcenie stóp,
zarośniecie odbytu, wady serca,
niedorozwój nosa,
rozszczep wargi,
zaburzenia OUN
zespół krwotoczny
w czasie leczenia
↓
dozwolone karmienie dziecka
u matki
niedokrwistość aplastyczna
agranulocytoza
epizody zakrzepowo-zatorowe
DIAZEPAM – D
3 x wyższe stężenie u płodu !
obserwowano :
przepuklina pachwinowa
wady serca
zwężenie odźwiernika
rozszczep podniebienia
asymetria części
twarzowej czaszki
rozszczep kręgosłupa
opóźnienie rozwoju
u matki
senność
osłabienie napięcia
mięśniowego
KLONAZEPAM – C
mało znany
wpływ leku na ciążę !
obserwowano :
hipotensja
i
objawy odstawienia
u noworodka
osłabiona
termoregulacja
NIE NALEŻY STOSOWAĆ
W OKRESIE KARMIENIA
PIERSIĄ !
u matki
senność
zaburzenia widzenia
zaburzenia pamięci
FENOBARBITAL – D
obserwowano :
opóźnienie wewnątrzmacicznego
rozwoju płodu
hamowanie czynności
psychomotorycznej
rozszczep podniebienia
i wargi
brak drugorzędnych cech
płciowych
depresja noworodka
objawy odstawienne
NIE NALEŻY STOSOWAĆ
W OKRESIE KARMIENIA
PIERSIĄ !
u matki
senność
zaburzenia nastroju
niedokrwistość
megaloblastyczna
PRIMIDON – D
obserwowano :
zaburzenia neurologiczne
zaburzenia krzepliwości
senność
NIE NALEŻY STOSOWAĆ
W OKRESIE KARMIENIA
PIERSIĄ !
u matki
zaburzenia czynności
przewodu pokarmowego
senność
zawroty głowy
KWAS WALPROINOWY – D
szybko przenika do krążenia płodu
osiąga wyższe stężenie
niż u matki
obserwowano :
wady cewy nerwowej,
przepukliny oponowo-rdzeniowe
wady twarzoczaszki
wady serca
zaburzenia krzepnięcia
NIE NALEŻY STOSOWAĆ
W OKRESIE KARMIENIA
PIERSIĄ !
u matki
w okresie ciąży należy
kontrolować parametry
krzepnięcia krwi
ryzyko niewydolności
wątroby
LEKI P/PADACZKOWE NOWEJ GENERACJI
wigabatryna, lamotrigina, felbamat, topiramat
 korzystniejsze cechy farmakokinetyczne
→ bezpieczniejsze dawkowanie
 nie prowadzą do niedoboru kwasu
foliowego
 badania na zwierzętach → słabszy
potencjał teratogenny dla płodów ludzkich ?
LEKI P/PADACZKOWE U KOBIET W CIĄŻY
Grand mal PSYCHOMOTORYCZNA Petit mal
I rzut
I rzut
I rzut
KARBAMAZEPINA
KARBAMAZEPINA
ETOSUKSIMID
II rzut
II rzut
II rzut
PRIMIDON
FENYTOINA
KLONAZEPAM
KLONAZEPAM
ZASADY LECZENIE KOBIET Z PADACZKĄ W CIĄŻY
• wybór leku dostosowany do typu napadu lub zespołu
padaczkowego
• monoterapia z zastosowaniem najmniejszej dawki terapeutycznej,
skutecznej przeciwnapadowo
• należy stosować nowoczesne formy leków retard i chrono
• u pacjentek z co najmniej dwuletnim okresem bez napadów
należy rozważyć powolne wycofanie leku, które powinno
być ukończone co najmniej 6 miesięcy przed zajściem w ciążę
• suplementacja kwasem foliowym jako profilaktyka wad
rozwojowych płodu, szczególnie wad cewy nerwowej, powinna
być stosowana u kobiet planujących ciążę trzy miesiące przed
zajściem i kontynuowana w jej trakcie
Download