Załącznik - Regulamin

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Knyszyna
Nr 27/15 z dnia 30 stycznia 2015r.
REGULAMIN WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w GRĄDACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Działalność Wiejskiego Domu Kultury w Grądach ma na celu integrację środowiska
lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i profilaktyki
2. Z Wiejskiego Domu Kultury korzystać mogą mieszkańcy wsi, Gminy Knyszyn oraz inne
osoby.
3. Godziny otwarcia Wiejskiego Domu Kultury określa harmonogram, dostosowany do
stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Cele działania Wiejskiego Domu Kultury:
1) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych
społeczności wiejskiej;
2) organizowanie zajęć opiekuńczych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży;
3) promowanie sportu, zdrowego stylu życia i podejmowanie działań rekreacyjnych;
4) organizacja imprez dla mieszkańców wsi ( festynów, uroczystości);
5) stała współpraca z radą sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi swojego
sołectwa;
6) współuczestniczenie w realizacji projektów prowadzonych przez Gminę Knyszyn;
7) promocja wsi i gminy.
II. ZARZĄDZANIE WIEJSKIM DOMEM KULTURY
§2
1. Wiejski Dom Kultury stanowi własność Gminy Knyszyn i jest częścią składową mienia
komunalnego gminy.
2. Gospodarzem Wiejskiego Domu Kultury jest opiekun, działający na podstawie pisemnej
umowy z Burmistrzem Knyszyna.
3. W przypadku braku opiekuna działającego na podstawie umowy, rolę gospodarza pełni
sołtys wsi.
4. Do obowiązków opiekuna Wiejskiego Domu Kultury należy:
1) utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Miejskim w Knyszynie w sprawach
prawidłowego funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury;
2) współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi w zakresie
dotyczącym sfery działania Wiejskiego Domu Kultury;
3) przygotowanie Wiejskiego Domu Kultury do prowadzenia zajęć;
4) prowadzenia zajęć aktywizujących społeczność lokalną w zakresie kultury, turystyki,
rekreacji, sportu, profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia,
5) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
(antyalkoholowej i antynarkotykowej)
6) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w Wiejskim Domu Kultury oraz
przyległym terenie;
7) nadzór nad realizacją udostępniania obiektu mieszkańcom zgodnie z ustalonym
harmonogramem, na zebrania, spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości
okolicznościowe;
8) współorganizowanie imprez środowiskowych;
9) zgłaszanie usterek, awarii, potrzeb świetlicy (środki czystości, inne);
10) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu.
5. Opiekun Wiejskiego Domu Kultury ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony
mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
§3
1. Korzystanie z Wiejskiego Domu Kultury jest bezpłatne z zastrzeżeniem w ust. 2.
2. Przewiduje się możliwość wynajęcia Wiejskiego Domu Kultury na zorganizowanie
imprezy indywidualnej lub komercyjnej przez osobę fizyczną lub prawną. W takim
przypadku wynajęcie będzie odpłatne według zasad określonych w zarządzeniu Nr 23/ 15
Burmistrza Knyszyna z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu najmu
pomieszczeń stanowiących własność Gminy Knyszyn budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Grądach.
§4
1. Użytkownicy i uczestnicy zajęć organizowanych w Wiejskim Domu Kultury zobowiązani
są do przestrzegania regulaminu uczestnika:
REGULAMIN UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna Wiejskiego
Domu Kultury, instruktorów oraz innych uczestników zajęć.
2. Zabrania się przychodzenia do Wiejskiego Domu Kultury osobom nietrzeźwym lub pod
wpływem środków odurzających, jak również spożywania wyżej wymienionych używek
oraz palenia tytoniu na jej terenie.
3. Mienie należące do Wiejskiego Domu Kultury (np. sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy,
meble i inne) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren
świetlicy.
4. Opiekun Wiejskiego Domu Kultury może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do
świetlicy w przypadku, gdy:
1) uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna, instruktora,
innego użytkownika lub uczestnika zajęć;
2) uczestnik swoim zachowaniem dezorganizuje pracę instruktora i (lub) innych
uczestników zajęć;
3) zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź
środków odurzających;
4) uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia Wiejskiego Domu Kultury.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
1. Osoby korzystające z Wiejskiego Domu Kultury winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż.
i tych dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.
2. Skargi i wnioski w sprawie działalności Wiejskiego Domu Kultury należy składać do
Burmistrza Knyszyna.
Download