Wyniki programu dla branży edukacja

advertisement
Wyniki programu dla branży edukacja
1
Czynniki ryzyka zawodowego w pracy
nauczyciela
• Zagrożenia w trakcie wycieczek
szkolnych, w tym odpowiedzialność za
inne osoby
• Potknięcia i upadki: uczniów i
nauczycieli
• Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe
nauczycieli – praca w pozycji siedzącej
• Stres w pracy nauczycielskiej
2
Wyniki badania ankietowego dyrektorów szkół
Znajomość źródeł stresu zawodowego
26%
Znajomość negatywnego wpływu stresu
zawodowego na funkcjonowanie
pracowników
39,5%
Znajomość negatywnego wpływu stresu
zawodwego na funkcjonowanie szkoły
Wiedza nt poziomu stresu wśród
pracowników
Relacje nt podejmowania działań
profilaktycznych na terenie szkoły
45,5%
32%
70,5%
3
Wyniki oceny stresogenności cech pracy nauczycieli
szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych
niski
wysoki
29,5%
29,5%
29,5%
41%
średni
4
Co najbardziej
przeszkadza
Konflikty
nauczycielom
w badanych Psychiczne obciążenie związane ze złożonością pracy
szkołach?
Pośpiech
18,1%
14,5%
14,5%
Odpowiedzialność
14,5%
Uciążliwości
12,7%
Wysiłek fizyczny, w tym kontakty z innymi ludźmi
9%
Zagrożenia
7,3%
Niepewność wynikająca z organizacji pracy
3,6%
Rywalizacja
3,6%
Nieprzyjemne warunki pracy
1,8%
5
Aby skutecznie przeciwdziałać stresowi związanemu
z pracą w sektorze edukacji, zdaniem PIP, potrzebne są:
•
•
Zwiększenie umiejętności personelu szkół w zarządzaniu
i rozwiązywaniu konfliktów (np.: szkolenia z procedur
negocjacji i mediacji, treningi asertywności)
Zwiększenie umiejętności kadry kierowniczej i
pracowników szkół w antystresowej organizacji pracy i w
radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym (np.: treningi
zarządzania czasem, ustalania hierarchii zadań, szkolenia
z restrukturyzacji poznawczej, warsztaty relaksacyjne) .
6
Szczegółowe informacje nt programu i jego wyników:
Główny Inspektorat Pracy
Departament Prewencji i Promocji
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
tel.: (0-22) 42-03-788
[email protected]
7
Dziękujemy za uwagę
8
Download