Załącznik do Uchwały Nr XL/ 523 /2010 Rady Miasta Legionowo z

advertisement
Załącznik do Uchwały
Nr XL/ 523 /2010
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.
MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010
I.
WSTĘP
Podstawę w rozumieniu pojęcia promocji zdrowia stanowi wyjaśnienie definicji zdrowia.
Według Światowej Organizacji Zdrowia “zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym
i społecznym, a nie wyłącznie brakiem choroby”. Definicja ta podkreśla następujące aspekty
zdrowia: po pierwsze – zdrowie jest stanem pozytywnym człowieka, po drugie – ma ono charakter
wielowymiarowy ( wieloaspektowy). Dlatego też, we wszystkich okresach życia człowiek powinien
dbać o swoje zdrowie:

chronić i utrzymywać zdrowie - zapobieganie chorobom (profilaktyka),

doskonalić zdrowie – umacniać, poprawiać, pomnażać, zwiększać jego potencjał (promocja
zdrowia),

przywracać zdrowie – w przypadku choroby leczenie i rehabilitacja.
Zdrowie człowieka zależy od wielu różnorodnych, wzajemnie powiązanych czynników,
wśród których wyróżnia sie cztery główne grupy:


styl życia – 50 %,
środowisko fizyczne i społeczne życia, pracy i nauki – 20 %,

czynniki genetyczne – 20 %,

ochrona zdrowia – 10%.
Niezależnie od tego jak kształtuje się procentowy udział poszczególnych czynników w
uwarunkowaniu zdrowia, niezwykle wysoka jest pozycja
stylu życia (zachowań zdrowotnych),
który w największym stopniu determinuje zdrowie. Należy jednak podkreślić, iż nawet najbardziej
świadome osoby nie są w stanie same w pełni ochronić, utrzymać i doskonalić swojego zdrowia.
Konieczne są działania wspomagające, dzięki którym zdrowe wybory mogą być łatwiejszymi
wyborami. Stanowi to wyzwanie dla decydentów, zarządzających na różnych poziomach i w
różnych organizacjach, do budowania odpowiedniej polityki zdrowotnej dla ułatwienia dokonywania
wyborów sprzyjających zdrowiu.
Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 zadania
1
określone w Miejskim Programie Promocji Zdrowia na rok 2010 koncentrują się na:

zmniejszaniu różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej,

profilaktyce pierwotnej – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka,

edukacji zdrowotnej.
Ważne jest, aby zadania dotyczące rozwijania i tworzenia projektów promocji zdrowia były
obecne w różnych organizacjach i grupach społecznych takich jak: szkoła, zakłady opieki
zdrowotnej, zakład pracy czy środowisko zamieszkania. Gmina Legionowo liczy, iż do realizacji
Miejskiego Programu Promocji Zdrowia włączy się wiele organizacji i zakładów działających na
terenie miasta Legionowo, a systematyczne wdrażanie jego poszczególnych zadań przyczyni sie
do poprawy stanu zdrowia mieszkańców miasta. Rolą naszego samorządu jest tworzenie
warunków sprzyjających realizacji działań przez organizacje i instytucje lokalne, ponieważ tylko
przy wspólnym wysiłku możemy poprawić stan zdrowia mieszkańców miasta, a tym samym jakość
ich życia.
II. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Wieloletnie prognozy demograficzne pozwalają na zaplanowanie i dostosowanie założeń
polityki do przyszłych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Pod koniec 2008 roku liczba ludności
Polski wynosiła ok. 38 mln 115 tys. osób i wykazuje tendencje malejącą. Systematycznie od ok. 20
lat zmniejsza sie udział dzieci i młodzieży powyżej 20 roku życia w łącznej liczbie ludności,
natomiast zwiększa się udział osób starszych. Według prognoz GUS do 2010 roku udział osób
starszych w łącznej liczbie ludności będzie zmieniał się nieznacznie, natomiast w następnych
latach wzrost będzie szybszy i w 2030 roku osiągnie poziom ok. 24%, co oznacza, że prawie co
czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat.
Skala problemów zdrowotnych mieszkańców miasta Legionowo podobna jest do sytuacji
ogólnokrajowej. Stwierdzić można, że mieszkańcy Legionowa borykają się z licznymi problemami
społeczno – zdrowotnymi wśród których wymienić należy:

nieprawidłowy styl życia (mała aktywność fizyczna, nieracjonalny sposób odżywiania,
nadmierne palenie tytoniu i spożycie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych oraz
brak umiejętności radzenia sobie ze stresem),

choroby układu krążenia,

nowotwory złośliwe,

urazy (głównie w wyniku wypadków drogowych),

choroby układu oddechowego i pokarmowego,

zaburzenia psychiczne,

choroby zakaźne (WZW typu B, gruźlica, AIDS)

niepełnosprawność, która spowodowana jest głównie schorzeniami narządu ruchu,
2
chorobami układu krążenia, urazami i chorobami przewlekłymi,

bezrobocie, ubóstwo oraz dysfunkcje rodzinne.
Do poprawy zdrowia populacji istotne jest wyrównanie szans w budowaniu zdrowia dzieci i
młodzieży i służyć temu będzie efektywna realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia, bo
zdrowy człowiek ma większe szanse na samorealizację i satysfakcjonujące pełnienie ról
społecznych.
III. ZADANIA GMINY
LEGIONOWO
W
ZAKRESIE
PROMOCJI
ZDROWIA ORAZ
PROFILAKTYKI CHORÓB I ODPOWIADAJĄCE IM DZIAŁANIA REALIZOWANE DLA
MIESZKAŃCÓW MIASTA LEGIONOWO
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027) zadania własne Gminy
Legionowo w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w
szczególności:
1) promocję zdrowia i profilaktykę, mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających
zdrowiu,
2) opracowanie programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i
stanu zdrowia mieszkańców miasta,
3) inicjowanie i udział w wytaczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do
zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców miasta.
W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2010 roku Gmina Legionowo
zamierza wdrażać oraz realizować wybrane zadania własne we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi będącymi
specjalistami z wybranych dziedzin i innymi podmiotami.
W trosce o dobro mieszkańców miasta, w przypadku nagłych zagrożeń życia lub zdrowia
wspierane będą działania w zakresie upowszechniania zasad pierwszej pomocy. Wierzymy, że
dzięki takim inicjatywom w niebezpiecznych sytuacjach przed przyjazdem ambulansu i ratowników
medycznych może zostać udzielona pierwsza pomoc przez wcześniej
przeszkolonych
mieszkańców Legionowa.
W ratowaniu życia niezbędna jest krew, którą poszukują nieustannie wszystkie szpitale.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi Gmina Legionowo zamierza jak co roku prowadzić
otwarte akcje honorowego poboru krwi w celu zapewnienia jej pewnej ilości potrzebującym.
Zaproponowane zostaną również mieszkańcom miasta powyżej 65 roku życia bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie, które wykonywane będą przez zakład opieki zdrowotnej wybrany w
3
drodze konkursu ofert.
Uwzględniając potrzeby osób niewidomych, niedowidzących oraz chorych na cukrzycę
dofinansowanie
zostaną
programy,
których
celem
będzie
aktywizacja
społeczna
oraz
propagowanie zdrowego stylu życia.
Systematyczne upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia traktowane będzie jako
istotny element programu w szkołach w celu ochrony zdrowia młodego pokolenia.
W trosce o dobro i zdrowie najmłodszych mieszkańców miasta kontynuowany będzie
program zdrowotny propagujący wczesną diagnostykę rehabilitacyjną oraz zwiększający dostęp do
ćwiczeń rehabilitacyjnych dla dzieci do 1 roku życia zagrożonych niepełnosprawnością.
Gmina Legionowo sfinansuje młodym mieszkankom miasta urodzonym w 1998 r. z trzech
obowiązkowych do zaszczepienia, dwie szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy.
W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2010 roku wykonywane będą
przesiewowe badania profilaktyczne dla kobiet zagrożonych bądź dotkniętych nowotworem piersi.
Dbając o zdrowie osób starszych pragniemy zapewnić łatwiejszy dostęp do wybranych
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach programu zdrowotnego “Dbamy o zdrowie
naszych seniorów”.
Zaproponowane zostaną najmłodszym mieszkańcom miasta bezpłatne profilaktyczne
badania diagnostyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych wśród dzieci.
Przewiduje się również, zorganizowanie konkursów i olimpiad promujących zdrowy styl
życia wśród młodzieży.
W 2010 r. zorganizowane zostaną I Legionowskie Targi Zdrowia, które będą doskonałą
okazją do prezentacji różnorodnych form w zakresie zdrowia, w tym m.in.: sprzętu medycznego,
zdrowej żywności i wielu innych produktów promujących zdrowy styl życia. Mieszkańcy miasta
podczas targów będą również mieli możliwość skorzystać ze specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych.
Gmina Legionowo promować będzie realizację programów zdrowotnych poprzez
rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców miasta w formie plakatów informacyjnych,
bilbordów, stendów umieszczanych w zakładach opieki zdrowotnej, ulotek, zamieszczanych
informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo oraz przekazywanych informacji do
lokalnych mediów.
Zgodnie z w/w ustawą do zadań zleconych Gminy Legionowo należy wydawanie decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzając ich prawo do korzystania ze
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje będą wydawane po
wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i po zgromadzeniu dokumentów
określonych w ustawie.
IV. SAMORZĄDOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZAKRESIE PREWENCJI
CHORÓB NOWOTWOROWYCH, KARDIOLOGICZNYCH I OTYŁOŚCI
4
W celu zwiększenia dostępności do świadczeń profilaktycznych w zakresie chorób
nowotworowych oraz podjęcia działań promujących profilaktykę chorób kardiologicznych i otyłości
Gmina Legionowo uczestniczyć będzie nadal w Samorządowym Programie Promocji Zdrowia w
Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości na rok 2010.
Koordynatorem Programu będzie Starostwo Powiatowe w Legionowie, a realizacja
poszczególnych zadań odbywać się będzie w ramach porozumienia samorządów Powiatu
Legionowskiego.
Gmina Legionowo dotować będzie zadania umieszczone w tym Programie na rok 2010, po
podpisaniu stosownej umowy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie.
V. PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
PRZEZ URZĄD MIASTA LEGIONOWO
Wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców miasta Gmina Legionowo proponuje
różnorodne programy zdrowotne zwiększające dostęp do wybranych specjalności medycznych
oraz podnoszące świadomość zdrowotną.
1. Program “Mały Ratownik” - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu należy szczególnie zachować spokój i starać
się rozsądnie i logicznie podejmować decyzje. Osoby, które krzyczą i wprowadzają niepotrzebne
zamieszanie, z pewnością nie pomogą poszkodowanemu, wręcz przeciwnie mogą tylko pogorszyć
sytuację. Gmina Legionowo, aby zapobiec w/w zachowaniom wprowadza program, mający na celu
podniesienie poziomu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktualizacji
zdobytej wiedzy oraz praktyczne doskonalenie umiejętności w ratowaniu życia. Program
realizowany będzie w formie szkoleń kierowanych do młodzieży z klas gimnazjalnych i licealnych.
Zajęcia przeprowadzane będą przez wykwalifikowaną kadrę medyczną na terenie legionowskich
szkół.
2. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia –
program przeznaczony dla dorosłych mieszkańców miasta.
5
Gmina Legionowo wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, którzy
zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia lub życia, proponuje kurs pierwszej
pomocy. Głównym jego celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym
szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora. Kurs składać się będzie przede wszystkim z zajęć
praktycznych, omówienia teoretycznego, wykorzystanego jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma
uświadomić uczestnikom w jakich sytuacjach należy wykonywać dane czynności.
3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego
ryzyka (powyżej 65 r.ż).
Grypa jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Lekceważona i często
utożsamiana z tak popularnie występującymi przeziębieniami, stanowi duże zagrożenie dla
naszego zdrowia, a nawet i życia. Ponieważ w okresie jesienno – zimowym wirus grypy stanowi
najczęstszą przyczynę zachorowań prowadzących do licznych powikłań, dlatego najlepszym
sposobem uniknięcia zakażenia jest zastosowanie szczepionki ochronnej. Badania naukowe w
zakresie szczepień przeciwko grypie wykazują ich wysoką skuteczność u osób w wieku 65-74 lata,
w tym znaczną redukcję liczby hospitalizacji z powodu schorzeń układu oddechowego oraz
znaczny spadek liczby przypadków śmiertelnych powikłań.
Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania na sama grypę,
ale przede wszystkim zapobieganie poważnym powikłaniom pogrypowym takim jak: zapalenie
płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie ucha, zaostrzenie już istniejących chorób układu
krążenia i układu oddechowego, zapalenie nerwów i opon mózgowo – rdzeniowych, stanowiącym
bezpośrednie zagrożenie życia, szczególnie wśród osób powyżej 65 roku życia.
4. Program “Białe Soboty” bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania
diagnostyczne.
Dostęp do profilaktycznych badań specjalistycznych często jest bardzo utrudniony, a
wiadome jest, że szybka diagnoza to połowa sukcesu w walce z chorobą. Kierując się słowami, iż
lepiej zapobiegać niż leczyć, Gmina Legionowo w ramach programu zdrowotnego “Białe Soboty”
proponuje mieszkańcom miasta bezpłatne specjalistyczne świadczenia medyczne, dzięki którym
wyrównane zostaną szanse w dostępie do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej.
Założeniem programu jest objęcie badaniami, wykonywanymi przez lekarzy specjalistów,
szczególnie najmłodszych i najuboższych mieszkańców Legionowa.
W ramach programu zorganizowane zostaną akcje zdrowotne, skierowane do odbiorców z
6
różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, podczas których świadczone będą
następujące
bezpłatne
profilaktyczne
konsultacje
i
badania
diagnostyczne:
konsultacje
kardiologiczne, konsultacje ortopedyczne – wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci,
konsultacje dermatologiczne, konsultacje urologiczne, konsultacje gastrologiczne, konsultacje
dietetyczne.
Akcje zdrowotne “Białe Soboty” realizowane będą w dni wolne od pracy:

na terenie zakładu opieki zdrowotnej, który będzie bezpośrednim realizatorem zadania,

podczas imprezy ogólnomiejskiej Dni Legionowa oraz I Legionowskich Targów Zdrowia, tak
aby w akcji mogła uczestniczyć jak największa liczba mieszkańców miasta.
5. Orientacja w terenie – zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie
tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych.
Jednym z celów rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu
wzroku (niewidomych i niedowidzących), mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem,
jest umożliwienie tym osobom wyrównania szans w życiu społecznym.
Uwzględniając potrzeby osób niedowidzących i niewidomych Gmina Legionowo,
dofinansuje zadanie, którego celem jest aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego stylu
życia,
stworzenie
dyskryminacji
szans
ludzi
równego
uczestnictwa
upośledzonych,
integracja
w
życiu
społecznym,
społeczna
ze
przeciwdziałanie
środowiskiem
osób
niepełnosprawnych oraz nauczenie orientacji przestrzennej, poruszania sie po ulicach, korzystania
z przedmiotów codziennego użytku i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób
niedowidzących i niewidomych mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem.
6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa.
“Oddając krew – ratujesz życie” - takie i podobne hasła propagandowe towarzyszą nam od
lat. Pomimo olbrzymiego postępu medycyny i biotechnologii z nią związanego nic nie jest w stanie
zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi, a zapotrzebowanie na ten bezcenny płyn z roku na rok
rośnie.
Głównym założeniem programu jest organizowanie otwartych akcji poboru krwi, w celu
zapewnienia jej wszystkim potrzebującym oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród
mieszkańców miasta Legionowo.
Działania realizowane w ramach programu obejmować będą:

organizowanie zbiorowego i indywidualnego poboru krwi,

organizowanie otwartych imprez kulturowo-oświatowych dla honorowych dawców krwi,

prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi i ośrodkiem pomocy społecznej.
7

udzielanie porad dotyczących krwiodawstwa i promocji zdrowego stylu życia,

propagowanie i popularyzowanie idei krwiodawstwa.
Zadanie to Gmina Legionowo zamierza realizować we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.
7. Program edukacyjno – integracyjny “Jak aktywnie żyć z cukrzycą?”
Edukacja zdrowotna jest jednym z najważniejszych elementów leczenia cukrzycy. Dobrze
wyedukowana osoba ma możliwość kontroli oraz aktywnej postawy wobec leczenia, diety lub
aktywności fizycznej. W związku z tym, osoba z cukrzycą powinna wiedzieć o cukrzycy jak
najwięcej i opanować praktyczne umiejętności, które będzie mogła wykorzystać w każdej, nawet
najtrudniejszej sytuacji. Edukacja w zakresie właściwego postępowania w cukrzycy daje
możliwości wykorzystania wszystkich życiowych perspektyw oraz szansę na aktywne codzienne
życie, zmniejsza ryzyko wystąpienia różnych powikłań cukrzycowych, a tym samym kosztowne i
długotrwałe leczenie.
Program “Jak aktywnie żyć z cukrzycą” skierowany jest do chorych na cukrzycę oraz ich
rodzin z terenu miasta Legionowo. Celem programu jest poprawa jakości życia diabetyków,
szczególnie poprzez edukacje zdrowotną oraz integrację osób chorych na cukrzycę.
8. Program
edukacyjno
–
profilaktyczny
“Wiemy
co
jemy”
przeznaczony
w
szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia.
Racjonalne odżywianie zgodne z określonymi potrzebami organizmu stanowi jeden z
podstawowych czynników środowiska zewnętrznego wpływających na utrzymanie przez człowieka
dobrego stanu zdrowia. Bez niego człowiek nie może wykorzystać w pełni swoich genetycznie
uwarunkowanych możliwości optymalnego rozwoju.
Na niedobory żywieniowe oraz nadmiar spożywanych składników pokarmowych wrażliwe są
zwłaszcza dzieci, młodzież oraz inne osoby należące do tzw. grupy ryzyka. Nieracjonalne
odżywianie we wczesnym okresie rozwoju dziecka i w czasie intensywnego dojrzewania młodzieży
może powodować trwałe ujemne skutki, których nie da się naprawić w wieku późniejszym.
Celem programu edukacyjno – profilaktycznego “Wiemy co jemy” jest popularyzowanie
wiedzy w sferze żywności i racjonalnego odżywiania, wykształcenie prawidłowych zachowań
żywieniowych oraz zapobieganie rozwojowi błędnych nawyków żywieniowych.
Program kierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców uczniów, nauczycieli oraz
pracowników sklepików szkolnych wśród których specjalista dietetyk przeprowadzi spotkania na
temat zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania tych zasad.
9. “Rehabilitacja niemowląt” - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia.
8
Podstawowym założeniem programu jest przekazanie rodzicom i opiekunom informacji o
zachowaniach dziecka, które powinny budzić niepokój, kiedy zauważą oni u swojego dziecka
niewłaściwe zachowania oraz nieprawidłową koordynację ruchową, a także nauka podstawowych
ćwiczeń służących zachowaniu i przywracaniu właściwej kondycji dziecka.
Głównym celem programu jest wczesna diagnostyka, terapia zaburzeń rozwojowych u
dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz rehabilitacja dzieci z problemami rozwojowymi.
Podstawowym elementem rehabilitacji jest wykorzystanie możliwości i szans jakie daje
rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub
wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształceniu u małego dziecka samodzielności i
umiejętności komunikacyjnych. W ramach programu dokonywana będzie ocena reaktywności
posturalnej oraz rozwoju psychoruchowego, która umożliwi wykrycie zakłóceń w kierowaniu
mechanizmami posturalnymi przez ośrodkowy układ nerwowy, koordynacji wzrokowo – ruchowej,
powiązaniu psychiki i motoryki z rozwojem niemowlęcia. Po przeszkoleniu przez rehabilitanta,
opracowaniu przez niego indywidualnego zestawu ćwiczeń dla każdego dziecka zależnego od
etapu rozwojowego na jakim się ono znajduje, dalszą rehabilitację prowadzić będą mogli sami
rodzice w domu.
10. Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do
dziewczynek urodzonych w 1998 roku.
Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną; udowodniono, że jego główną przyczyną
jest powszechnie występujący wirus nazywany wirusem brodawczaka ludzkiego- w skrócie HPV.
Na zakażenie onkogennym typem wirusa HPV, a co za tym idzie na zachorowanie na raka szyjki
macicy narażona jest każda kobieta. Badania dowodzą, że szczepionka zapewnia 100% ochronę
przed zmianami nowotworowymi powodowanymi przez najgroźniejsze typy wirusa HPV: 16 i 18
oraz 6 i 11. Spośród wielu typów wirusa, te typy odpowiedzialne są za ponad 70% przypadków
nowotworów szyjki macicy, brodawczaków i zapaleń narządów rodnych kobiety.
Na raka szyjki macicy zapadają najczęściej kobiety powyżej 40 roku życia. Jednak do
zakażenia może dojść już podczas pierwszego kontaktu seksualnego, a choroba bezobjawowo
rozwija się latami. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się zanim dojdzie do naturalnego zakażenia
wirusem HPV. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje populacyjne szczepienie
dziewcząt w wieku 11-12 lat.
Gmina Legionowo proponuje młodym mieszkankom miasta urodzonym w 1998 r., z trzech
obowiązkowych do zaszczepienia, dwie bezpłatne szczepionki, z których koszt pierwszej
zobowiązani są pokryć rodzice dziewczynek, natomiast najuboższym mieszkankom z rodzin z
dysfunkcjami społecznymi Gmina sfinansuje trzy szczepionki.
9
Szczepienia nastolatek, które nie miały jeszcze kontaktu z wirusem to dla Legionowa
długofalowa inwestycja w zdrowie swojej społeczności.
11. Wczesne
wykrywanie
i
profilaktyka
raka
piersi
wśród
kobiet
będących
mieszkankami miasta Legionowo.
Rak piersi jest jednym z najczęstszych i najgroźniejszych nowotworów złośliwych u kobiet.
Co roku na raka piersi umiera ponad 5 tysięcy kobiet, głównie z powodu wykrycia choroby w zbyt
zaawansowanym stadium.
Współczesne techniki diagnozowania, wsparte regularnie prowadzonym samobadaniem
piersi, pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym stadium, kiedy można ją całkowicie wyleczyć.
Najlepszą metodą wczesnego wykrycia nowotworów piersi jest systematyczne uczestnictwo kobiet
bez jakichkolwiek objawów chorobowych w przesiewowych badaniach mammograficznych o
gwarantowanym standardzie.
Główne cele programu, w ramach którego wykonywane będą badania dla kobiet będących
mieszkankami miasta Legionowo to:

zwiększenie dostępności dla kobiet do badania mammograficznego, USG, rezonansu
magnetycznego, biopsji oraz konsultacji specjalistycznej (onkologicznej),

podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi,

zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi.
Z badań skorzystać będzie mogła również populacja kobiet objęta Populacyjnym Programem
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
12. Program zdrowotny “Dbamy o zdrowie naszych seniorów”.
O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy z nas, bo starzejemy sie wszyscy. Starość
nie powinna być utożsamiana z chorobą, gdyż jest etapem rozwoju osobniczego następującym po
okresie dojrzałości. Do najważniejszych problemów, którymi borykają się osoby starsze można
zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie oraz poczucie nieprzydatności.
Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości,
czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i
społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Osoby starsze boją się nie
tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji. W związku z powyższym,
obowiązkiem całego społeczeństwa, w tym również władz samorządowych jest zapewnienie
godnych warunków życia, należytej pozycji społecznej oraz łatwego i szybkiego dostępu do opieki
zdrowotnej.
Gmina Legionowo w ramach programu zdrowotnego “Dbamy o zdrowie naszych seniorów”
10
pragnie zapewnić osobom starszym z terenu miasta Legionowo, zrzeszonych w organizacjach
pozarządowych łatwy dostęp do wybranych specjalistycznych świadczeń medycznych tj:

konsultacji kardiologicznych,

konsultacji geriatrycznych,

konsultacji psychoterapeutycznych.
Świadczenia udzielane będą na terenie zakładu opieki zdrowotnej, który będzie bezpośrednim
realizatorem zadania lub w lokalach organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze.
13. “W zdrowym ciele zdrowy duch” - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób
nowotworowych u dzieci.
W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada prawie 1200 dzieci. Są to choroby,
które długo rozwijają się bezobjawowo i im wcześniej się je wykryje, tym większe szanse na
stuprocentowe wyleczenie. U dzieci liczy się każdy dzień, ponieważ rośnie ono bardzo szybko, a
komórki rakowe razem z nim, dlatego bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie nowotworów, gdy
nie ma jeszcze objawów klinicznych. Warto więc profilaktycznie przebadać dziecko, choćby po to,
żeby upewnić się, że nic mu nie dolega.
Program zdrowotny “W zdrowym ciele zdrowy duch” ma na celu podniesienie powszechnej
wiedzy na temat chorób nowotworowych u dzieci oraz wpłynięcie na poprawę ich rozpoznawania
we wczesnych stadiach.
W ramach programu Gmina Legionowo proponuje bezpłatne badania profilaktyczne
(badanie USG, morfologia krwi z rozmazem oraz konsultacja lekarza specjalisty) dla dzieci w
wieku przedszkolnym oraz edukację zdrowotną dla rodziców, będącymi mieszkańcami miasta
Legionowo.
VI. METODY REALIZACJI
Bezpośrednia realizacja zadań należeć będzie do podmiotów wyłonionych w drodze
otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027) a zaangażowanie organizacji
pozarządowych i zakładów opieki zdrowotnej
pozwoli na optymalizację kosztów, to jest
osiągnięcie zakładanych w programie celów przy użyciu mniejszych środków finansowych i
rzeczowych.
VII. KOORDYNACJA PROGRAMU
11
Koordynację programu prowadził będzie Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. W realizację włączone będą: Starostwo Legionowskie,
zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe w tym Polski
Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, specjaliści i
wolontariusze, media.
VIII.
FINANSOWANIE PROGRAMU
Środki finansowe na realizację zadań wydzielone zostały w budżecie Gminy Legionowo w
ramach Funduszu Programy Polityki Zdrowotnej -Dz.851 rozdz.85149.
Miejski Program Promocji Zdrowia na rok 2010
12
Lp.
Programy zdrowotne realizowane
w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2010
1.
Program „Mały Ratownik” - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy
2.
Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia –
program przeznaczony dla dorosłych mieszkańców miasta
3.
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego
ryzyka (powyżej 65 r.ż)
4.
Program “Białe Soboty” bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania
diagnostyczne
5.
Orientacja w terenie – zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie
tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych
6.
Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa
7.
Program edukacyjno – integracyjny “Jak aktywnie żyć z cukrzycą?”
8.
Program edukacyjno – profilaktyczny “Wiemy co jemy” przeznaczony w
szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia.
9.
Rehabilitacja niemowląt” - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia
10. Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do
dziewczynek urodzonych w 1998 roku
11. Wczesne
wykrywanie
i
profilaktyka
raka
piersi
wśród
kobiet
będących
mieszkankami miasta Legionowo.
12. Program zdrowotny “ Dbamy o zdrowie naszych seniorów”
13. “W zdrowym ciele zdrowy duch” - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób
nowotworowych u dzieci.
13
Download