Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów

advertisement
Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
i Publicznych Gimnazjów
w Zduńskiej Woli
Nasz znak: EKS.4424.2.7.2013.2014.JŁ
Data: 21 marca 2013 r.
Dotyczy: założeń do organizacji szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w roku
szkolnym 2013/2014.
Organizacja szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum opiera się o następujące akty
prawne:
1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.458, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz
z 2013 r. poz. 87);
2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 205, poz.1206 oraz
z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544)
oraz akty wykonawcze do ww. ustaw, między innymi:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142
i Nr 137, poz. 1155, z 2003r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43,
poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420 oraz z 2009 r. Nr 54,
poz. 442);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 1, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66,
poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r.
poz. 752);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r.
Nr 116, poz. 977, z 2010 r. Nr 156, poz.1047);
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756,
z 2001 r. Nr 79, poz. 845, z 2002 r. Nr 121, poz. 1037, z 2009 r. Nr 131, poz. 1079 oraz
z 2012 r. poz. 300);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r.
Nr 116, poz. 977, z 2010 r. nr 156, poz.1047);
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r.
Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694, Nr 141, poz. 1150 i Nr 178, poz. 1097, z 2010 r. Nr 156,
poz.1046 i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz.178 i Nr 179, poz.1063 oraz z 2012 r.
poz. 262);
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 208);
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104,
poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191,
z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999, z 2010 r. Nr 2, poz. 4,
Nr 186, poz. 1245, z 2011 r. Nr 296, poz.1754);
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie
sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175,
poz. 1086);
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228,
poz. 1490 oraz z 2012 r. poz. 982);
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23,
poz. 133);
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579, z 2010 r. Nr 109,
poz. 712 oraz z 2012 r. poz. 393);
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r.
Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968);
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129);
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176,
poz.1051);
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50,
poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i poz. 426);
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania
o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 233, poz. 1991).
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1487);
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz.204);
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67,
poz. 753);
22. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji
Narodowej z dnia 06.09.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
religii (Dz. Urz. MEN Nr 4 poz. 20);
23. Porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej
z dnia 04.07.2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli
religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz. Urz. MEN Nr 3,
poz. 18);
24. Porozumienie pomiędzy Aliansem Ewangelicznym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz MEN
z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli
religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczpospolitej Polskiej
i z nim współpracujących (D. Urz. MEN z 2012 r. poz. 9);
25. Porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej
Polskiej oraz MEN z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2012 r. poz. 14);
26. Porozumienie pomiędzy Ewangelicznym Związkiem Braterskim w Rzeczpospolitej
Polskiej oraz MEN z dnia 14.02.2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
wymaganych od nauczycieli religii (źródło: www.bip.men.gov.pl).
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz
organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego
planu nauczania, według następujących zasad:
1. W szkołach podstawowych i gimnazjach podział na grupy jest obowiązkowy
na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących więcej niż
24 uczniów. Na obowiązujących zajęciach z informatyki lub komputerowych liczba
uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni
komputerowej.
2. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, podziału na
grupy można dokonywać jedynie za zgodą organu prowadzącego szkołę. W oddziale
integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa wyżej podział na
grupy jest obowiązkowy, ale grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.
3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów,
w klasach IV – VI szkół podstawowych oraz w gimnazjum oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych
przypadkach, grup międzyklasowych. W przedkładanych projektach arkuszy
organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 proszę stosować czytelne oznakowanie tak,
by możliwe było odróżnienie oddziałów sportowych i integracyjnych od oddziałów
ogólnodostępnych.
4. Dyrektor jest bezwzględnie zobowiązany do aktualizacji na bieżąco podziału
na grupy wynikającej ze zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego. Przyjmując
ucznia w trakcie roku szkolnego, dyrektor wpisuje go na listę uczniów do klasy, w której
nie będzie konieczne wprowadzenie podziału na grupy. Do liczebności oddziałów, a co za
tym idzie również i grup nie należy wliczać uczniów realizujących nauczanie
indywidualne w całym roku szkolnym.
Jednocześnie zobowiązuje się dyrektorów szkół do informowania organu
prowadzącego o każdej zmianie mającej wpływ na liczebność poszczególnych
oddziałów.
5. Oferta zajęć artystycznych w gimnazjum powinna być dostosowana w taki sposób,
by były to zajęcia zarówno muzyczne, jak i plastyczne, aby uczniowie mieli możliwość
uczestnictwa w zajęciach zgodnych z zainteresowaniami.
6. Proszę zwrócić szczególną uwagę na przydział godzin nauczania indywidualnego.
W przypadku orzeczeń poradni wskazujących, iż część zajęć uczeń może realizować
w oddziale klasowym, należy bezwzględnie przestrzegać tego zalecenia. Godziny
nauczania indywidualnego, przyznane co najmniej na okres roku szkolnego 2013/2014,
można umieszczać w arkuszu w przypadku uzupełniania nimi tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. W takiej sytuacji należy dołączyć do arkusza
organizacji pracy szkoły kserokopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie indywidualnego nauczania. W innych przypadkach nauczanie indywidualne
nie może być wliczane do etatu (arkusze bez załączonych kopii orzeczeń będą zwracane
dyrektorowi bez rozpatrzenia). Zaleca się organizację zajęć nauczania indywidualnego na
poziomie dolnej granicy liczby godzin.
7. W przypadku tworzenia oddziałów integracyjnych, należy do arkusza organizacyjnego
załączyć kserokopie aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.
Można przyjąć ucznia spoza miasta, ale tylko w przypadku, jeśli nie wpłynie to na
utworzenie dodatkowego oddziału integracyjnego.
W oddziałach integracyjnych, w których zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel wspierający
lub pedagog specjalny, liczba godzin dydaktycznych nauczyciela wspierającego lub
pedagoga specjalnego ustalana jest według następującego schematu:
Dla klas I-III szkoły podstawowej:
do 20 godz./tyg. na oddział
Dla klas IV-VI szkoły podstawowej:
do 24 godz./tyg. na oddział
Dla klas I-III publicznego gimnazjum:
do 28 godz./tyg. na oddział
O przydziale godzin nauczycielom wspierającym lub pedagogom specjalnym
w poszczególnych oddziałach integracyjnych decyduje dyrektor szkoły wg potrzeb.
Pedagog specjalny realizuje zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych.
8. Decyzję o przyznaniu uczniowi 2 godzin rewalidacji indywidualnej winien wydać
dyrektor szkoły po otrzymaniu orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasach integracyjnych rewalidacja indywidualna
jest realizowana w ramach etatu pedagoga specjalnego. Zajęcia w zakresie korekcji wad
postawy, wad wymowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego
lub innych alternatywnych metod komunikacji oraz inne wynikające z indywidualnych
programów edukacyjno – terapeutycznych winny być realizowane przez odpowiednich
specjalistów.
9. Z powodu zmniejszającej się ilości oddziałów, w projekcie organizacyjnym należy
uwzględnić tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze (dyrektor, wicedyrektor) w szkole. Niewielkie
odstępstwa dotyczące zniżki godzin, uzasadnione są tylko w przypadku nauczania
przedmiotu, którego liczba godzin w klasie uniemożliwi dokładne dopasowanie wymiaru
godzin do wymagań określonych w uchwale. Wniosek o zmniejszenie godzin wraz
z uzasadnieniem winien być załączony do arkusza.
Przy sporządzaniu organizacji szkoły, w zakresie planowania stanowiska wicedyrektora
proszę kierować się zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 (Ramowy statut publicznej
szkoły
podstawowej)
i
3
(Ramowy
statut
publicznego
gimnazjum)
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
10. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych tworzonych
na podstawie imiennych deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. Liczba
wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25. Dyrektor szkoły winien zapewnić
odpowiednią opiekę w świetlicy dla uczniów szkół podstawowych z oddziału „0” oraz
klas I - V. Wszelkie inne uregulowania kierujące pracą świetlic szkolnych oraz
pedagogów winny być zawarte w statutach szkół.
11. Biuro Edukacji dokonuje analizy i prowadzi weryfikację przydzielonego w projekcie
organizacyjnym wymiaru czasu pracy pracowników pedagogicznych oraz pracowników
administracji i obsługi oraz przedstawia arkusz organizacji szkoły do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta.
Wnioski dyrektorów placówek w sprawach wymagających odstępstw wraz
z uzasadnieniem stanowią załącznik do arkusza organizacji.
12. Proponuje się następującą liczbę oddziałów i uczniów klas pierwszych:
 szkoła podstawowa: 24 – 30 uczniów w oddziale,
 gimnazjum: do 30 uczniów w oddziale;
 oddział integracyjny: do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych;
 oddział zerowy: 20 – 25 uczniów ( w razie potrzeby proszę tworzyć listy
rezerwowe).
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Szkoły Podstawowe
SP 9**
SP 10
SP 11
SP 2
SP 6**
SP 7
3
4
2
3*
3
78
93
49
56
68
SP 13
Razem
4
2
21
91
43
478
*W przypadku zainteresowania ze strony rodziców widzi się możliwość utworzenia klasy pierwszej –
integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 9.
** Przewiduje się możliwość utworzenia w klasie 1 oddziału sportowego.
Gimnazja
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4**
PG 5**
Razem
3
5
2
3*
4
17
70
127
40
69
110
416
* W przypadku zainteresowania ze strony rodziców widzi się możliwość utworzenia klasy pierwszej –
integracyjnej w Publicznym Gimnazjum nr 4.
** Przewiduje się możliwość utworzenia w klasie 1 oddziału sportowego.
13. Liczba uczniów w tabelach opiera się na danych z ewidencji ludności. Powyższe dane
mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku przechodzenia uczniów z jednych
obwodów szkół do innych zgodnie z prośbą rodziców i w przypadku wolnych miejsc
w szkole docelowej powyższe dane mogą ulec zmianie. Ostateczna ilość oddziałów
w danej szkole uzależniona jest od faktycznej ilości zapisanych uczniów, przy czym
utworzenie dodatkowego oddziału klasowego możliwe jest jedynie w sytuacji zapisania
się minimum 24 uczniów do oddziału klasowego. Dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły stanowić mogą uzupełnienie liczebności oddziału tworzonego w oparciu o dzieci
zamieszkałe w obwodzie w miarę wolnych miejsc. Można przyjąć ucznia spoza miasta,
ale tylko w przypadku, kiedy nie zwiększy to kosztów funkcjonowania oddziału.
14. O strukturze zatrudnienia nauczycieli decyduje dyrektor placówki w ramach posiadanych
środków finansowych, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zasadami podziału na
grupy oraz z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli.
15. Zaleca się ograniczenie zatrudnienia i przyznawanie zatrudnionym dotychczas
nauczycielom większej ilości godzin, a w razie konieczności umożliwienie uzupełniania
etatu w innych placówkach oświatowych podległych Miastu Zduńska Wola. Tygodniowa
liczba godzin nadliczbowych przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym nie
powinna przekraczać łącznie 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych, jednak
nieprzekraczającej 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, może nastąpić
jedynie za zgodą nauczyciela.
Przyznając godziny nadliczbowe, zastępstwa doraźne, godziny nauczania indywidualnego,
proszę
kierować
się
analizą
wynagrodzeń
zatrudnionych
nauczycieli
w kontekście art. 30 ustawy Karta Nauczyciela.
16. Decyzję o udzieleniu nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia podejmuje
dyrektor szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku o udzielenie mu urlopu zobowiązuje się
dyrektora szkoły do pisemnego zawiadomienia w terminie 3 dni roboczych organu
prowadzącego o złożeniu ww. wniosku. W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu się
od orzeczenia lekarza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy jeden egzemplarz
odwołania należy przekazać organowi prowadzącemu.
17. Zgodnie z przesłankami wynikającymi z rozporządzenia zaleca się przydzielanie zajęć
pomocy psychologiczno- pedagogicznej w ramach zajęć bezpłatnych realizowanych
z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. W razie konieczności porad psychologicznych proszę
współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
18. Zaleca się, aby plan zajęć dodatkowych organizowanych w ramach godzin, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, był dostosowany do czasu , ilości i potrzeb uczniów
zapisanych do świetlicy.
19. Nie przewiduje się wyrażenia zgody na zatrudnianie emerytów bądź rencistów, jeśli na
rynku pracy będą bezrobotni nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami. Proszę
korzystać z bazy ofert nauczycieli poszukujących pracy istniejącej w Biurze Edukacji,
Kultury i Sportu.
20. Zatrudnianie nauczycieli bibliotekarzy należy planować zgodnie z normą:
- 1 etat bibliotekarza przysługuje w szkołach liczących powyżej 300 uczniów, przy czym
norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych kolejnych 250 uczniów,
- w szkołach liczących od 150 do 300 uczniów przysługuje 0,5 etatu nauczycielabibliotekarza.
21. Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi należy planować zgodnie z zasadami:
- 1 etat intendenta w pełnym wymiarze przysługuje na 200 żywionych uczniów,
- 1 etat kucharki na minimum 60 żywionych uczniów.
22. Projekty organizacyjne (wraz z planami nauczania na etap edukacyjny) należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2013 r. Wszystkie projekty należy złożyć
w formie elektronicznej przygotowanej przy użyciu oprogramowania firmy Vulcan
oraz w postaci wydruków z programu.
23. Biuro Edukacji, Kultury i Sportu dokonuje analizy i weryfikacji przydzielonego
w projekcie organizacyjnym wymiaru czasu pracy nauczycieli i przedstawia arkusz
organizacji do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.
Download