OŚP wykład 1-8

advertisement
OBRÓT ŚRODKAMI PRODUKCJI
dr inż. Wojciech Pusz
pokój 304/305
konsultacje: czwartek 13-14
Wykład 1 (27.02.2013)
HERBICYDY: środki na chwasty
FUNGICYDY: środki na choroby roślin
1.
- Ocenia się, że światowe zużycie ŚOR w larach 2009-2014 będzie rosnąć o 2,9% rocznie.
- Wartość zużytych pestycydów wzrośnie w tym czasie od 34 mld euro do 39 mld euro.
- Najszybciej będzie rosła sprzedaż fungicydów. Jednak w dalszym ciągu najwięcej będzie herbicydów i insektycydów.
2. Klienci:
- Według doświadczeń sprzedawców tylko 35% klientów przychodzi do sklepu po określony środek.
- Kolejne 35% wie z jakim problemem musi sobie poradzić i prosić o polecenie odpowiedniego środka.
- Pozostali klienci wiedzą tylko, że coś jest nie tak z ich roślinami.
Dlatego wiedza jest tak, bardzo istotnym czynnikiem w sprzedaży!
OCHRONA ROŚLIN: całość podejmowanych działań w celu obniżenia ryzyka straty wysokości i jakości polonu, wynikającego z nadmiernej
ilości agrofagów.
3. Metoda chemiczna zajmuje I miejsce wśród środków ochrony roślin:
- szybki, widoczny efekt
- łatwość zastosowania
- szeroka gama preparatów
- dostępność środków ochrony roślin
1.01.2014r wchodzi w życie dyrektywa UE, która nakazuje stosowanie metody integrowanej, ze szczególnym uwzględnieniem metody
biologicznej.
INTEGROWANA METODA: stosowanie wszystkich metod ochrony roślin z ograniczeniem metody chemicznej – przyszłość ochrony roślin!
4. Aby osiągnąć sukces konieczna jest wiedza:
- o biologii agrofaga
- o biologii rośliny chronionej
- o właściwościach środka ochrony roślin
- o czynnikach warunkujących skuteczne działanie środka ochrony roślin
AGROFAG: organizm szkodliwy (grzyb, szkodnik, chwast)
5. Skład chemicznego środka ochrony roślin:
- substancja biologicznie czynna (s.b.c.) – substancja aktywna
- substancje pomocnicze – nośniki, rozpuszczalniki, surfaktanty, synergetyki
SUBSTANCJA AKTYWNA: odpowiedzialna za ograniczenie występowania agrofaga.
6. Formy użytkowe preparatów:
a) ciekłe:
EC SL SC AE b) stałe:
WP SP GR 7. AMINOPIELIK(nazwa handlowa) D 450(stężenie substancji aktywnej) SL(forma użytkowa)
8. Aktywność środka ochrony roślin w roślinie:
a) Działanie powierzchniowe:
1 – Kutykula rośliny
2 – Ściana komórkowa
3 – Membrany plazmatyczne
b) Działanie wgłębne  floem (łyka)  preparat wnika w miejscu naniesienia
c) Działanie systemiczne (układowe)  ksylem (gleba) preparat wnika w miejsca naniesienia i jest rozprowadzany po roślinie
9. Mechanizm działania na szkodnika:
- Działanie kontaktowe – preparat musi „dotknąć szkodnika”
- Działanie gazowe – preparat wnika przez aparat oddechowy szkodnika
- Działanie żołądkowe – preparat wnika przez układ pokarmowy
10. Działanie mezosystemiczne:
1 – Działanie powierzchniowe
1
2 – Działanie systemiczne
3 – Działanie po dolnej stronie blaszki liściowej
4 – Działanie na powierzchni chronionej roślin tworzy się … warstwa gazu – preparat „sam się rozprowadzi”
11. Klasy toksyczności środków:
a) bardzo toksyczne
b) toksyczne
c) szkodliwe
12. OKRES KAREŃCJI: czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub preparatów
roślinnych przeznaczonych do konsumpcji.
OKRES PREWENCJI: czas, w którym ludzie i zwierzęta nie powinni stykać się z roślinami, na których zastosowano środek ochrony roślin, oraz
przebywać w ich pobliżu, a także w obiektach, w których zastosowano te środki.
Wykład 2 (6.03.2013)
ROŚLINA ZDROWA: wszystkie naturalne procesy życiowe przebiegają prawidłowo.
ROŚLINA CHORA: naturalne procesy życiowe ulegają zaburzeniu.
Czynniki powodujące choroby roślin:
a) abiotyczne (nieinfekcyjne, nie pasożytnicze):
- nieodpowiednie pH
- brak lub nadmiar składników pokarmowych w glebie
- nieodpowiednie stanowisko
- nadmiar lub niedobór wilgotności
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
- zanieczyszczenia środowiska
- błędy człowieka
b) biotyczne (infekcyjne, pasożytnicze)
- wirusy
- bakterie
- grzyby
- rośliny pasożytnicze
*wszystkie te myślniki to agrofagi
Gdy niedobór składników pokarmowych należy stosować nawożenie do listne („magiczna siła”).
Są biostymulatory oprócz ochrony roślin:
* Ostatnia deska ratunku:
W przypadkach:
- uszkodzeń spowodowanych środkami ochrony roślin
- poparzeń słonecznych
- innych warunkach stresowych (przesuszenie, przesadzanie, przemarznięcie)
np. środek „ASAHI SL”
Powyżej 3m/s nie wolno opryskiwać opryskiwaczami !!!
Wykład 3 (13.03.2013)
NIC NIE PISALIŚMY
Wykład 4 (20.03.2013)
POLSKIE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN




Ustawa z 18 grudnia 2003 o ochronie roślin.
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24.06.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i
magazynowaniu ŚOR oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.
Ustawa z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych.
Ustawa o ŚOR (może wejdzie w listopadzie).
- Wyżej wymieniona ustawa będzie rozgraniczać użytkowników ŚOR na dwie grupy: użytkownik profesjonalny (rolnik) i nieprofesjonalny
(działkowiec, hobbista).
- 1 stycznia 2014r wchodzi w życie dyrektywa UE o zrównoważonym stosowaniu ŚOR.
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin
ROZDZIAŁ 1
2
Przepisy ogólne:
Art. 1 Ustawa reguluje sprawy:
1. Ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi.
2. Dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania ŚOR.
3. Zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstać w wyniku obrotu i
stosowania ŚOR.
4. Organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. (PIORIN)
ROZDZIAŁ 4
Obrót i stosowanie ŚOR:
Art. 61:
- musi być etykieta w języku polskim
- import równoległy: jest możliwy obrót ŚOR zarejestrowanymi w innych krajach UE
Art. 62:
- preparat musi być w oryginalnym opakowaniu (UWAGA NA FAUSZERSTWA ŚOR!!)
Art. 64:
- jeżeli w przyszłości zdecyduje się na prowadzenie działalności ochrony roślin to muszę wpisać się do rejestru w zakresie konfekcjonowania
lub obrotu ŚOR zwanego dalej „rejestrem”.
Każdy kto wykonuje wyżej wymienioną działalność musi ukończyć szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania ŚOR (ważne przez 5 lat).
Gdy wejdzie dodatkowa ustawa wyżej wymienione ulegnie zmianie.
Art. 66:
- każdy kto stosuje ŚOR w rolnictwie i leśnictwie musi ukończyć szkolenie w zakresie stosowania ŚOR (ważne przez 5 lat)
- każdy opryskiwacz musi przejść atest (co 3 lata) dopuszczenie do użytku
Art. 67:
- zabrania się sprzedaży ŚOR przy zastosowaniu automatów lub samoobsługi w handlu okrężnym (np. allegro)
Art. 71:
- każdy kto prowadzi zabieg ŚOR musi prowadzić ewidencję tych zabiegów (przechowywana przez 2 lata)
OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY:
- Rolnik musi stosować się do etykiety.
- Sprzedawca nakłada kaucję na opakowanie przy sprzedaży środka, gdy odbierze zużyte opakowanie – zwraca kaucję.
- Operator zabiera i unieszkodliwia opakowania.
FIRMY:
a) użytkownik profesjonalny:
- BASF
- Bayer
- DawAgroSciences
- Agrofarm
b) użytkownik nieprofesjonalny:
- Scotts
- Agrecol
- Sumivi Agro
Wykład 5 (27.03.2013) nie było -> nowy prowadzący niewymagający notatek
Wykład 6 (3.04.2013) nie było
Wykład 7 (10.04.2013) nowy prowadzący niewymagający notatek
Wykład 8 (17.04.2013) nowy prowadzący niewymagający notatek
3
Download