Opis procesu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania energii

advertisement
Opis procesu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania
energii elektrycznej dla Kontrahenta OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu
Usługi przesyłania świadczone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działające
pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) zwana dalej „OSP”, są realizowane
na podstawie ustawy – Prawo energetyczne i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, przy zachowaniu zasady równego traktowania
wszystkich podmiotów korzystających z tych usług, na warunkach standardowych ustalonych
w Umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej (Umowa), Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Taryfie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Rozpoczęcie przez OSP świadczenia usług przesyłania następuje zgodnie z poniższą procedurą:
I. Wystąpienie Kontrahenta do OSP z Wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usług
przesyłania energii elektrycznej (Wniosek);
II. Określenie przez OSP możliwości i warunków świadczenia usług przesyłania;
III. Zawarcie przez strony Umowy;
IV. Rozpoczęcie przez OSP świadczenia usług przesyłania.
Ad. I
Kontrahent zainteresowany korzystaniem z usług przesyłania świadczonych przez OSP składa
do Departamentu Przesyłu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wypełniony w języku polskim,
kompletny Wniosek (dostępny na stronie internetowej OSP www.pse.pl) podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania Kontrahenta, przy czym:

Umowa oraz wszelka korespondencja w sprawach z nią związanych jest sporządzana
w języku polskim;

dokumenty dotyczące zagadnień w zakresie rachunkowości wymienione w pkt 4. – 4.6.
Wniosku, sporządzone w języku innym niż polski lub angielski wymagają tłumaczenia
na język polski, podpisanego przez tłumacza przysięgłego;

pozostałe dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinny być dostarczone
wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisanym przez tłumacza przysięgłego.
Ad. II
Zgodnie z IRiESP, OSP po otrzymaniu Wniosku dokonuje jego weryfikacji pod względem kompletności
i aktualności zawartych w nim danych oraz załączonych dokumentów. OSP rozpatruje Wniosek
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku:
a)
pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, OSP niezwłocznie przekazuje Kontrahentowi projekt Umowy
(standard został opublikowany na stronie internetowej OSP www.pse.pl);
b)
negatywnego rozpatrzenia Wniosku, OSP niezwłocznie przekazuje Kontrahentowi informację
o jego odrzuceniu albo wzywa Kontrahenta do jego uzupełnienia.
Wezwanie do uzupełnienia Wniosku nastąpi w przypadku braku niezbędnych danych lub ich
niekompletności. Kontrahent powinien dostarczyć uzupełniony Wniosek w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania do jego uzupełnienia. W przypadku niedostarczenia uzupełnionego
Wniosku w wymaganym terminie, OSP odrzuca przedłożony Wniosek.
Kontrahent składający Wniosek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić OSP
o jakichkolwiek zmianach zaistniałych w danych i dokumentach zawartych w przedłożonym
Wniosku, które uległy zmianie w okresie od złożenia Wniosku do dnia zawarcia Umowy
oraz do ponownego przedłożenia aktualnych danych i dokumentów.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (uprzednio działająca pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.),
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 19 33, fax. +48 22 242 21 92, www.pse.pl
NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000.00, kapitał zakładowy w całości wpłacony
Numer rachunku bankowego:
56124059181111000049137468
Ad. III
Opracowany przez OSP projekt Umowy zostaje przesłany do Kontrahenta, który po podpisaniu
powyższego dokumentu zobowiązany jest odesłać wszystkie jego oryginalne egzemplarze na adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Departament Przesyłu
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin – Jeziorna
Polska
Po podpisaniu Umowy przez OSP, Kontrahent zgodnie z jej zapisami zostaje pisemnie poinformowany
o terminie wejścia w życie Umowy.
OSP zastrzega, że w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego, powstałego
po wysłaniu do Kontrahenta projektu Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianie.
Ad. IV
Wejście w życie Umowy oraz rozpoczęcie przez OSP świadczenia usług przesyłania, następuje
po spełnieniu przez Kontrahenta szczegółowych warunków ustalonych w Umowie, w tym min.:
a) pozytywnym zakończeniu testów aplikacyjnych systemu WIRE/UR, lub
b) zawarciu przez OSP umowy z ustanowionym OR lub odpowiedniego aneksu do zawartej
umowy świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.
Informacje uzupełniające dotyczące rozpoczęcia pełnienia funkcji OR.
Zgodnie z postanowieniami IRiESP, dla zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji handlowych
i technicznych pomiędzy Uczestnikami Rynku Bilansującego (URB) a OSP został opracowany System
Wymiany Informacji Rynku Energii (WIRE).
System WIRE jest przeznaczony do wymiany danych handlowych i technicznych na potrzeby procesów
planowania fizycznej realizacji zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej, ustalenia grafików
Wymiany Międzysystemowej, rozliczeń dostaw energii na rynku bilansującym, rozliczeń usług
systemowych oraz rozliczeń kosztów uruchomień.
Każdy URB jest zobowiązany zapewnić sobie realizację funkcji operatorskich w zakresie handlowym
lub handlowo-technicznym, dla wszystkich swoich Jednostek Grafikowych. Funkcje te URB może
realizować samodzielnie albo powierzyć ich realizację innym podmiotom posiadającym system
WIRE/UR i świadczącym tym samym rolę OR.
Kontrahent, który zamierza samodzielnie pełnić funkcję OR może dokonać zakupu gotowego
oprogramowania od dostawców systemu WIRE/UR lub samodzielnie utworzyć oprogramowanie
umożliwiające realizację funkcji OR, zgodnie z aktualnymi „Standardami technicznymi systemu WIRE”
(dokument dostępny na stronie internetowej OSP www.pse.pl).
Nowy OR działania związane z przyłączaniem i akceptacją systemu informatycznego WIRE/UR
do systemu informatycznego WIRE/OSP, powinien rozpocząć od utworzenia fizycznych łączy
umożliwiających zestawienie redundantnego połączenia sieciowego pomiędzy serwerami
WIRE/UR i serwerami WIRE/OSP.
Wymagania techniczne dotyczące funkcjonalności i konfiguracji urządzeń sieci komputerowej
po stronie OR oraz zestawienia łączy opisane są w dokumencie „Wymagania bezpieczeństwa
dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR” (dostępnym na stronie internetowej OSP
www.pse.pl).
Zestawienie fizycznych łączy odbywa się według następującego scenariusza:
- OR powinien zwrócić się do Departamentu Teleinformatyki OSP z wnioskiem o wskazanie dwóch
punktów styku systemów OR z siecią telekomunikacyjną OSP, w celu zrealizowania dwóch
niezależnych łączy pomiędzy serwerami WIRE/UR a WIRE/OSP;
- W odpowiedzi na powyższy wniosek, OSP przekaże OR informację o wytypowanych punktach
styku (ich fizycznej lokalizacji) wraz ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń
zainstalowanych w punktach styku;
Strona 2 z 3
- OR na własny koszt realizuje i utrzymuje łącza telekomunikacyjne pomiędzy serwerami
WIRE/UR, a wskazanymi punktami styku;
- OSP zapewnia realizację i utrzymanie łączy telekomunikacyjnych pomiędzy wskazanymi
punktami styku, a serwerami WIRE/OSP.
Potwierdzenie działania fizycznych łączy telekomunikacyjnych umożliwia rozpoczęcie działań
opisanych szczegółowo w „Procedurze przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora
Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE”.
Pozytywne zakończenie wszystkich kroków w ramach ww. procedury jest warunkiem koniecznym
dla OR do realizacji jego funkcji związanych z wymianą informacji z OSP na Rynku Bilansującym.
Strona 3 z 3
Download