Zarządzanie pielęgniarstwem w praktyce-

advertisement
Zarządzanie pielęgniarstwem w praktyceszpital jako Spółka Prawa Handlowego, doświadczenia własne.
mgr Anna Gieleta
mgr Barbara Ryznar
Zamojski Szpital Niepubliczny i Centrum Medyczne w Łańcucie to podmioty gospodarcze
działające na rynku jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach zawartych
w prawie handlowym. Posiadają osobowość prawną i jeżeli podczas działalności powstaną
niespłacone wierzytelności, to odpowiadają za nie tylko majątkiem zgromadzonym w firmie.
W tym rodzaju spółek wspólnicy odsunięci są od prowadzenia firm i nie odpowiadają za
zobowiązania spółki. Zobowiązania te spływają na zarząd, który pełni rolę kierowniczą
i organizacyjną przedsiębiorstwa, reprezentując również spółkę na zewnątrz.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest spółką kapitałową - która może
być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Jest także
osobą prawną - osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców.
Uzyskanie wpisu jest końcowym etapem tworzenia spółki z o.o.
Organami spółki z o.o. są zawsze zarząd i zgromadzenie wspólników, a ponadto jeżeli tak
określono w umowie spółki również rada nadzorcza lub (i) komisja rewizyjna.
W przypadku w/w organami spółek z o.o. są rada nadzorcza i zarząd, który prowadzi bieżące
sprawy spółki i ją reprezentuje, czyli dokonuje czynności prawnych takich jak: zawieranie umów,
składanie i przyjmowanie innych oświadczeń woli, występowanie przed sądem i innymi urzędami.
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o, jest pierwszym szpitalem na Lubelszczyźnie
działającym w formie spółki prawa handlowego od 1 stycznia 2005 roku, chociaż historia jednostki
sięga 1886 r. Powstał w wyniku likwidacji zadłużonego SP ZOZ-u. Jedynym właścicielem Spółki
zostało Miasto Zamość. Spółka stała się jednocześnie organem założycielskim niepublicznego zakładu
opieki zdrowotnej zarejestrowanego w rejestrze Wojewody Lubelskiego.
To placówka wielospecjalistyczna posiadająca:
 8 oddziałów,
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 6 poradni specjalistycznych
 Hospicjum domowe,
 Tlenoterapia w warunkach domowych,
Podstawą finansowania jest kontrakt z NFZ. Przychody z odpłatnej sprzedaży usług medycznych są
marginalne , w 2010r. stanowiły tylko 1,6 %
Szpital zatrudnia 380 osób w różnej formie: umowy o pracę, umowy kontraktowe dla lekarzy
i pielęgniarek, umowy zlecenia, dominują jednak umowy o pracę.
Sprawy pracownicze regulują:
 kodeks pracy,
 regulamin organizacyjno-porządkowy,
 regulamin pracy
 regulamin wynagradzania.
Pielęgniarki i położne stanowią 46,94% wszystkich zatrudnionych osób w spółce, lekarze 10,3% brakuje specjalistów w dziedzinie hematologii, radiologii, medycyny paliatywnej, chorób
wewnętrznych, chorób płuc;
Kadra pielęgniarska systematycznie uzupełnia kwalifikacje zawodowe, aktualnie w szpitalu
zatrudnionych jest:
 18 magistrów pielęgniarstwa,
 1 magister położnictwa
 28 pielęgniarek specjalistek w różnych dziedzinach,6 jest w trakcie specjalizacji
 67 pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w różnych dziedzinach
pielęgniarstwa,
 8 pielęgniarek i 2 położne z tytułem licencjat pielęgniarstwa i położnictwa.
Ponadto w czasie funkcjonowania Spółki, 85% pielęgniarek uczestniczyło w różnych kursach
specjalistycznych tj, leczenie ran , wykonywanie i interpretacja EKG, resuscytacja krążeniowooddechowa, szczepienia ochronne , przetaczanie krwi i jej składników . Szkolenia dofinansowywane
są przez szpital i OIPiP . Szpital udziela również urlopu szkoleniowego.
Majątek spółki z roku na rok powiększa się. Wartość aktywów trwałych szpitala w ostatnim roku
wzrosła o 7,4% w stosunku do roku 2009
i stanowi 56,52% aktywów ogółem.
Z analizy wskaźników płynności finansowej wynika że spółka ma ustabilizowaną sytuację
płatniczą i brak jest czynników wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności
w następnym roku obrotowym.
Centrum Medyczne w Łańcucie jest pierwszym przekształconym SPZOZ w woj. podkarpackim.
1 lipca 2009r. nastąpiło przejęcie działalności medycznej przez Centrum Medyczne w Łańcucie,
a równocześnie rozpoczął się proces likwidacji SPZOZ w Łańcucie.
.
Przed przekształceniem szpital nie był zadłużony , Głównym celem przekształcenia SP ZOZ
w Spółkę była potrzeba pozyskania środków finansowych na rozwój, remont i rozbudowę
(majątek staje się własnością spółki, tylko jako spółka uzyskuje wiarygodność w bankach
i zdolność kredytową, może zostać dokapitalizowana przez innych przedsiębiorców). Właścicielem
Spółki został Powiat Łańcucki, którego Zarząd pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Spółka stała
się jednocześnie organem założycielskim niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej zarejestrowanego
w rejestrze Wojewody Podkarpackiego.
Placówka wielospecjalistyczna posiadająca:
 13 oddziałów stacjonarnych,
 2 oddziały dzienne,
 2 zakłady opieki długoterminowej,
 30 poradni specjalistycznych,
 Pracownia fizjoterapii,
 Hospicjum domowe ,
 Szkoła Rodzenia,
 Pielęgniarska Opieka długoterminowa,
 POZ (lekarze, położne, pielęgniarki, higiena szkolna),
 Dział Diagnostyki Obrazowej i Laboratoryjnej
Główne źródło finansowania to NFZ -100%, dochody z działalności poza medycznej i działalności
komercyjnej – marginalne.
Centrum Medyczne zatrudnia 679 osób w tym 301 pielęgniarek i położnych co stanowi 44,3%
ogółu zatrudnionych oraz 70 lekarzy –10,3% ogółu zatrudnionych. Forma zatrudnienia to umowy
o pracę, umowy kontraktowe dla lekarzy i średniego personelu medycznego.
Sprawy pracownicze regulują Kodeks Pracy oraz regulaminy zakładowe. Spółka w każdym w swoim
budżecie rezerwuje wydatki na szkolenia. Wśród zatrudnionych pielęgniarek i położnych jest:
 21 magistrów pielęgniarstwa
 32 specjalistek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz 9 pielęgniarek w trakcie
specjalizacji
 144 osoby z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
90% pielęgniarek i położnych uczestniczyło w różnego rodzaju kursach specjalistycznych.
Spółka ciągle inwestuje w rozwój bazy lokalowej i sprzętowej. Przeznacza na ten cel środki własne
oraz wykorzystuje dotacje ze środków strukturalnych. .
Okres działania Spółki jest zbyt krótki aby można było obiektywnie ocenić jej działalność.
Jest to pierwszy pełny rok kalendarzowy, który zamknie bilans dodatnim wynikiem finansowym.
Priorytetem jest rozbudowa szpitala, Zarząd Spółki jest na etapie poszukiwania partnera do
realizacji tej inwestycji.
Podsumowując, przedstawione jednostki działają w tej samej formie prawnej, ale przyczyny
decyzji o przekształceniu były odmienne. ZSzN przekształcił się poprzez likwidację jednostki
zadłużonej, natomiast CUM w Łańcucie pomimo dobrej kondycji finansowej podjęło decyzję
o przekształceniu oczekując, że zmiana formy prawnej ułatwi rozwój jednostki. Doświadczenia
przedstawionych szpitali wskazują, że nie forma prawna prowadzonej działalności, lecz dobre
zarządzanie, silna identyfikacja pracowników z zakładem i umiejętności poszukiwania
dodatkowych środków na inwestycje decydują o sukcesach szpitali działających w formie spółek
prawa handlowego.
Download