Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych

advertisement
Regulacja transkrypcji genów eukariotycznych
Klasyczne wyobrażenie genu – fragment DNA,
który koduje mRNA
Definicja genu
GEN- podstawowa jednostka dziedziczenia
Region DNA, który określa charakterystyczną dziedziczoną cechę organizmu;
zwykle koduje pojedyncze białko lub RNA. Zawiera całą funkcjonalną
podjednostkę wraz z sekwencją kodującą, niekodującymi sekwencjami regulatorowymi
DNA oraz z intronami.
Molecular Biology of the Cell Forth Edition
Współczesne definicje odnoszą się do produktu, jakim jest
funkcjonalny transkrypt i nie biorą pod uwagę białka
• 
Jak zawsze w biologii, istnieją wyjątki.
• 
Trans-splicing: Istnieją geny ‘ w kawałkach’. Transkrypt pochodzący z jednego fragmentu jest łączony z
transkryptem z innego fragmentu, aby mógł powstać funkcjonalny RNA.
• 
Geny nakładające się: Niektóre ‘geny’ nakładają się. Oznacza to, że pojedynczy fragment DNA może być
częścią dwóch lub nawet trzech genów.
• 
Redagowanie RNA: Niekiedy pierwotny transkrypt ulega intensywnemu redagowaniu zanim stanie się
transkryptem funkcjonalnym. W najbardziej skrajnych przypadkach dochodzi do wstawiania lub
usuwania nukleotydów. Oznacza to, że zawartość informacyjna ‘genu’ jest niepełna dla zapewnienia jego
funkcjonalności i musi być uzupełniona z udziałem innych ‘genów’
Geny eukariotyczne
• 
• 
• 
• 
Proces ekspresji genu składa się z wielu etapów
Na każdym z etapów możliwe działanie regulacyjne
Procesy transkrypcji i translacji są rozdzielone w
przestrzeni i czasie
Informacja kierująca syntezą białka może
być modyfikowana po transkrypcji (alternatywne
składanie, redagowanie) – złożoność proteomu
przekracza złożoność genomu
Etapy ekspresji/poziomy regulacji
•  struktura chromatyny
•  transkrypcja
•  obróbka i kontrola jakości RNA
•  transport RNA
•  degradacja RNA
•  translacja
•  modyfikacje post-translacyjne
•  degradacja białka
Transkrypcja
•  Kluczowym etapem regulacyjnym większości genów jest transkrypcja
•  Regulacja z reguły na poziomie inicjacji transkrypcji
•  Czynniki cis – sekwencje regulatorowe w obrębie promotorów i
enhancerów (wzmacniaczy)
•  Czynniki trans – białka wiążące się z sekwencjami regulatorowymi
(elementami cis)
Czynniki cis
Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, Silver, Veres. Genetics. From Genes to Genomes. Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.
Czynniki trans
Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, Silver, Veres. Genetics. From Genes to Genomes. Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.
Rozmieszczenie sekwencji regulatorowych
Ekson - odcinek genu, który koduje sekwencje amonokwasów w białku
Intron - niekodujący odcinek genu, rozdziela eksony
UAS – ang. upstream activating sequence
3 (+1) główne polimerazy RNA Eukaryota
polimeraza
produkty
wrażliwość na
α-amanitynę
Polimeraza I
geny rRNA (18S; 28S;
5,8S)
nie wrażliwa
Polimeraza II
hn/mRNA, większość
snRNA (U1, U2, U4,
U5), miRNA
Polimeraza III
małe RNA: tRNA,
snoRNA, 5S rRNA,
U6 snRNA
•  Polimeraza mitochondrialna
bardzo wrażliwa
umiarkowanie
wrażliwa
Skład podjednostkowy 3 głównych polimeraz RNA
Eukaryota
Polimeraza
RNA E.coli
Eukariotyczne polimerazy RNA
Podjednostki typu β i β’
Podjednostki typu α
Podjednostki wspólne
Podjednostki specyficzne
dla danej polimerazy
CTD- C końcowa domena Pol II, o krytycznym znaczeniu dla transkrypcji
Polimeraza II
Polimeraza II RNA rozplata nici DNA,
syntetyzuje RNA i łączy ponownie obie nici DNA.
Samodzielnie nie jest w stanie rozpoznać
promotora genu i zainicjować transkrypcji.
Do tego celu niezbędna jest obecność
OGÓLNYCH CZYNNIKÓW TRANSKRYPCYJNYCH
Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, Silver, Veres.
Genetics. From Genes to Genomes. Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.
• 
• 
• 
U prokariontów geny są najczęściej ciągłe, tj. kolinearne z ich mRNA.
U wyższych eukariontów geny są nieciągłe, tj. niekolinearne z ich mRNA.
Części genu ulegające ekspresji noszą nazwę eksonów, zaś sekwencje przedzielające
eksony – intronów.
Inicjacja transkrypcji
•  Ogólne czynniki transkrypcyjne (podstawowe) – wspólne
dla wielu promotorów, wiązanie w proksymalnej części
promotora
GTF – ang. general transcription factor
TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH
Podstawowe elementy cis
•  Promotor rdzeniowy (podstawowy) – wiąże ogólne czynniki
transkrypcyjne
Elementy bliskiego promotora – wiążą czynniki wspólne dla wielu różnych
promotorów, które zapewniają podstawowy poziom transkrypcji
•  element CAAT –czynniki NF-1 i NF-Y
•  element GC – czynnik Sp1
•  oktamer – czynnik Oct1
Promotor podstawowy
Pierwszy etap inicjacji transkrypcji
przyłączenie ogólnego czynnika transkrypcyjnego TFIID
TATA binding protein (TBP) w kompleksie z DNA w rejonie ‘TATA-box’
TBP- składnik ogólnego czynnika transkrypcyjnego TFIID
Molecular Biology of the Cell Forth Edition
Sekwencyjny model składania Kompleksu Preinicjacyjnego (PIC – preinitiation complex)
Aktywność transkrypcyjna na poziomie podstawowym, jeszcze nie regulatorowym
" "
" "
}IIA" "
" IIF" IIB"
"
IIE"
" "
IIE" IIF"
IIA
"
IIB"
" " "
"
IIE" IIF"
IIB" IIA"
" " "
-30
TBP
"
+1
TFII A, B, D,E, H, F – Ogólne
Czynniki Transkrypcyjne
(GTF)
Inr"
TAFs TATA"
TFIID
polimeraza II
Pol IIa
helicase
IIH
Czynniki TAF – składowe TFIID
(ang. TBP Associated
Factors)
"
CTD protein kinase
PolIIH
IIa
TATA Inr
"
Kompleks preinicjacyjny
ATP - hydroliza
Pol IIa
TATA Inr IIH
TATA – TATA box –
sekwencja TATAAA rozpoznawana
przez białko TBP
Inr – sekwencja inicjatorowa
rozpoznawana przez białka TAF
"
Kompleks inicjacyjny, DNA na I nukl. stopiony
Polimeryzacja pierwszych kilku nukleozydotrifosforanów i fosforylacja CTD prowadzą do uwolnienia promotora.
Regulacja inicjacji transkrypcji czynniki transkrypcyjne i koaktywatory
•  Podstawowe – wspólne dla wielu promotorów, wiązanie w
proksymalnej części promotora
•  Specyficzne (tkankowo, w odpowiedzi na sygnały regulacyjne, w
rozwoju), wiązanie w dystalnej części promotora i w
enhancerach
Specyficzne elementy cis promotorów i enhancerów
•  Moduły odpowiedzi na sygnał
–  np. moduł CRE – odpowiedź na cAMP (czynnik transkrypcyjny
CREB)
•  Moduły specyficzne dla komórek i tkanek
–  np. moduł mioblastowy rozpoznawany przez czynnik MyoD; moduł
limfoblastoidalny – czynnik NF-κB
•  Moduły rozwojowe
–  np. moduły Bicoid i Antennapedia D. melanogaster
Modularna organizacja elementów cis
Yuh et al. (1998) Science 279, 1896-1902. Endo16 regulatory system of the sea urchin.
Modularna organizacja elementów cis
•  W sekwencjach regulatorowych występują różne kombinacje elementów
cis wiążących różne czynniki trans, co daje bardzo wiele możliwości
regulacji przy udziale stosunkowo niewielkiej liczby regulatorów –
kombinatoryka
Promotor ludzkiego genu insuliny
Alternatywny start transkrypcji
•  Wiele genów wyższych eukariontów posiada wiele alternatywnych miejsc
startu transkrypcji (promotorów), specyficznych tkankowo
•  Dzięki temu z jednego genu powstają różne transkrypty i białka w
różnych komórkach i tkankach
mięśnie
móżdżek
siatkówka
kom. Schwanna
kora
Gen dystrofiny człowieka
pozostałe tkanki
Sekwencje wzmacniające i wyciszające
„Enhancery” i „Silencery”
•  Enhancery stsymulują transkrypcję, silencery hamują transkrypcję .
•  Jedne i drugie działają niezależnie od orientacji, tj. odwrócenie ich sekwencji
nie wpływa na efekt.
•  Jedne i drugie działają niezależnie od miejsca położenia w genomie.
–  Mogą działać na odległość w stosunku do promotora
–  Enhancery wykrywa się nieomal wszędzie
•  Jedne i drugie stanowią miejsce wiązania dla specyficznych czynników
transkrypcyjnych.
Specyficzne czynniki transkrypcyjne
Struktura domenowa aktywatorów transkrypcji
domena
wiążąca
DNA
domena
odpowiedzialna
za dimeryzację
domena
aktywująca
Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, Silver, Veres. Genetics.
From Genes to Genomes. Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.
domena
regulatorowa
Domeny obecne w czynnikach transkrypcyjnych
•  Palce cynkowe
•  Helisa-skręt-helisa (H-T-H) – np. homeodomena, domena
HMG, domena PAU
•  Suwak leucynowy
•  Helisa-pętla-helisa (H-L-H)
•  i wiele innych
Domeny wiążące DNA
Palec cynkowy
Czynnik transkrypcyjny
SP1
Homeodomena
zawiera domenę HTH
(helisa-skręt-helisa)
atlasgeneticsoncology.org/Deep/Images/TFfig2.jpg
Dimeryzacja czynników transkrypcyjnych
•  Suwak leucynowy
•  Np. protoonkogeny rodziny c-Fos i c-Jun
•  Rodzina CREB –
(cAMP response element binding protein)
Represory
Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, Silver, Veres. Genetics. From Genes to Genomes. Copyright © The McGraw-Hill
Companies, Inc.
Regulacja inicjacji transkrypcji
Czynniki transkrypcyjne i koaktywatory
•  Podstawowe – wspólne dla wielu promotorów, wiązanie w proksymalnej
części promotora
•  Specyficzne (tkankowo, w odpowiedzi na sygnały regulacyjne, w
rozwoju), wiązanie w dystalnej części promotora i w enhancerach
•  Koaktywatory –uczestniczą w aktywacji transkrypcji, ale nie wiążą się z
DNA. Działają przez oddziaływania z białkami kompleksu
transkrypcyjnego
–  Kompleks mediatora jest ogólnym koaktywatorem polimerazy II
Mediator – kompleks białkowy
Kornberg R D PNAS 2007;104:12955-12961
©2007 by National Academy of Sciences
Polimeraza II RNA wraz z Mediatorem
•  niezbędny do regulowanej transkrypcji
•  absolutnie wymagany do transkrypcji większości genów
eukariotycznych
•  oddziałuje bezpośrednio z aktywatorami transkrypcji i
polimerazą II RNA
•  ważny zarówno dla pozytywnej jak i negatywnej regulacji
transkrypcji
Kornberg R D PNAS 2007;104:12955-12961
©2007 by National Academy of Sciences
Elongacja transkrypcji genów eukariotycznych jest ściśle związana
z obróbką RNA
Molecular Biology of the Cell Forth Edition
Domena CTD polimerazy II RNA koordynuje wydarzenia transkrypcyjne
Domena CTD zawiera powtarzającą się sekwencję
aminokwasową (YSPTSPS)
Hiperfosforylacja domeny CTD determinuje nowy
zestaw regulatorów przyłączających się do pol II i
zaznacza przejście od inicjacji do elongacji transkrypcji.
Zatrzymanie w pobliżu promotora i uwolnienie
promotora; przejście do fazy produktywnej transkrypcji
– jest zależne od fosforylacji CTD
Saunders et al. Nature Reviews Molecular Cell Biology 7, 557–567 (August 2006) | doi:10.1038/nrm1981
Terminacja i poliadenylacja
CPSF- kompleks białkowy, czynnik specyficzności cięcia i poliadenylacji
Terminacja i poliadenylacja
Poliadenylacja
•  Kontroluje (zwiększa) stabilność mRNA
•  Dotyczy większości mRNA, wyjątkiem są mRNA kodujące histony
•  Pełni funkcję w procesie translacji
Chromatyna - ważny element regulacji transkrypcji
genów eukariotycznych
http://www.accessexcellence.org/AB/GG/nucleosome.html
Transkrypcja genów eukariotycznych zachodzi w chromatynie
Kornberg R D PNAS 2007;104:12955-12961
©2007 by National Academy of Sciences
KOLEJNE STOPNIE KONDENSACJI CHROMATYNY
http://www.us.elsevierhealth.com/SIMON/Pollard/favoritefigs/W_Earnshaw_favorite_figures.html
Dwa podstawowe stany chromatyny
Heterochromatyna
konstytutywna – jest obecna stale w komórce, DNA
wchodzący w jej skład nie zawiera genów, dzięki czemu
zachowuje zwartą strukturę (obszary centromerów i
telomerów)
fakultatywna – ta forma chromatyny pojawia się w jądrze
okresowo i tylko w niektórych komórkach, prawdopodobnie
zawiera geny nieaktywne w czasie niektórych faz cyklu
komórkowego,
Euchromatyna – to luźno upakowana forma chromatyny,
zawierająca geny aktywne transkrypcyjnie
Domeny funkcjonalne i izolatory
•  Izolatory oddzielają domeny
funkcjonalne w chromatynie
•  Białka wiążące się z izolatorami
uniemożliwiają interferencję
regulatorów z sąsiedniej domeny
(innych genów)
Izolator
Izolator
Obszary kontrolujące loci
•  LCR (locus control regions) – utrzymują domeny funkcjonalne otwarte,
czyli aktywne transkrypcyjnie
Chromatyna – preparaty mikroskopowe
• http://cellbio.utmb.edu/cellbio/nucleus2.htm
Struktura chromatyny
DNA + związane białka
1. Histony (małe, zasadowe białka)
2. Niehistonowe białka regulatorowe
We wszystkich stanach chromatyny białka są związane z DNA, a
różnice strukturalne wynikają z różnego stopnia upakowania
chromatyny
PODSTAWOWE BIAŁKA BUDUJĄCE CHROMATYNĘ TO
HISTONY –
najbardziej konserwowane ewolucyjnie białka u Eucariota
Histony H3 i H4 : bogate w argininy, najbardziej
konserwowane ewolucyjnie sekwencje białkowe
Histony H2A i H2B : wzbogacone w lizyny, sekwencje
konserwowane ewolucyjnie
Histon H1 : bardzo bogaty w lizyny, sekwencja białkowa
słabiej konserwowana ewolucyjnie, związany z nukleosomem
poza jego rdzeniem
Struktura Krystaliczna Nukleosomu
Luger K, Mader AW, Richmond RK, Sargent DF, Richmond TJ. Nature
1997 Sep18;389(6648):251-60
Nukleosom zbudowany jest z rdzenia białkowego, z około
147 bp DNA owiniętego wokół rdzenia oraz z 50 bp DNA łącznikowego
Rdzeń składa się z dwóch kopii każdego z histonów
H2A, H2B, H3 i H4
Poza rdzeniem nukleosomu dołączony jest histon H1
DNA
histon H1
histon H2A
histon H2B
histon H3
histon H4
http://fermat-2.cer.jhu.edu/~as410610/lecture_pdf/What_is_the_organization_of_a_eukaryote_.PDF
Regulacja dostępności chromatyny
Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, Silver, Veres. Genetics. From Genes to Genomes. Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.
Modyfikacje struktury chromatyny wpływające
na regulację procesu transkrypcji
1. Metylacja DNA
Metylacja DNA: przyłączenie grupy
metylowej do cytozyny
NH
H
O
3
5
2
6
Cytozyna
1
SAM-CH
DNMT
SAM
NH
CH
O
3
5
2
6
1
5-Metylocytozyna
Metylacja DNA
(u ssaków metylacji podlegają głównie sekwencje CpG, do 10% cytozyn jest metylowanych u ssaków )
• powoduje zamknięcie danego obszaru chromatyny
• może być podtrzymywana podczas podziałów komórkowych
• może powstawać de novo
metylacja DNA a struktura chromatyny
podtrzymywanie wzoru metylacji DNA
Metylacja DNA odgrywa ważną rolę w regulacji ekspresji genów oraz w
dziedziczeniu epigenetycznym
Epigenetyczna regulacja genów to zjawisko polegające na dziedziczeniu poziomu
ekspresji genów, niezależnie od zmian w sekwencji DNA
Metylacja DNA odgrywa podstawową rolę w inaktywacji chromosomu X. Dzięki
inaktywacji jednego z chromosomów X, u samic tak jak i u samców aktywna jest
tylko jedna kopia genów sprzężonych z płcią.
Metylacja DNA utrzymuje się podczas mitozy, u zwierząt w procesie mejozy jest
usuwana
Metylacja DNA jest znacznikiem epigenetycznym decydującym o prawidłowym
zachodzeniu piętna genomowego (ang. genetic imprinting), znacznik ten jest
niezbędny do utrzymania mono-allelicznej ekspresji piętnowanego genu (np. gen Igf2
– koduje czynnik wzrostowy, wyłącznie allel od ojca jest aktywny). Proces ten jest
niezbędny do właściwego rozwoju.
Przykład epimutacji
(zmiana we wzorze metylacji DNA)
Lcyc kontroluje symetrię góra-dół
kwiatu:
u mutanta nieaktywny z powodu
silnej, dziedziczonej metylacji
Cubas et al 1999, Nature 401: 157-161
http://www.epigenome.org/
Modyfikacje struktury chromatyny wpływające na
regulację procesu transkrypcji
2. Kowalencyjne modyfikacje histonów rdzeniowych
Nukleosom
Nature Reviews Molecular Cell Biology 4, 809-814 (October 2003)
Timeline: Chromatin history: our view from the bridge Donald E. Olins1 & Ada L. Olins
Zasadowe N- i C-końce histonowe wystają na zewnątrz nukleosomu, ponad DNA
owinięty na oktamerze białkowym. Są miejscem wielu potranslacyjnych modyfikacji
Enzymy modyfikujące histony rdzeniowe mogą być aktywatorami bądź
represorami transkrypcji
kinazy
P
S/T
fosfatazy
Acetylotransferazy
histonowe (HAT)
S/T
fosforylacja
Ac
acetylacja
K
Deacetylazy
histonowe (HDAC)
metylazy
K/R
K
Me
K/R
demetylazy
metylacja
Po-translacyjne modyfikacje histonów
wg. B.Turner, Cell 2002
Ponad 100 miejsc modyfikowanych
Możliwość mono-, di-, trimetylacji podnosi poziom
skomplikowania systemu
Nierównomierne rozmieszczenie na obszarze chromatyny
Zależne od stanu komórki
TEORIA KODU HISTONOWEGO
Mechanizm działania modyfikacji potranslacyjnych
białek histonowych
Acetylacja histonów rdzeniowych rozluźnia strukturę
chromatyny
dea
lac
cety
ja
Zmiana dostępności chromatyny dla czynników transkrypcyjnych i polimeraz
Modyfikowane histony rekrutują specyficzne białka rozpoznające
określone modyfikacje
Tony Kozaurides, Cell 128 (2007) 693-705
Typowy wzór modyfikacji histonowych na aktywnym transkrypcyjnie genie
Saunders et al. Nature Reviews Molecular Cell Biology 7, 557–567 (August 2006) | doi:10.1038/nrm1981
Modyfikacje struktury chromatyny wpływające
na regulację procesu transkrypcji
3. Remodeling (przebudowa) struktury chromatyny
Regulacja struktury nukleosomowej chromatyny
przesuwanie nukleosomów - zwalnianie dostępu do miejsc wiązania czynników
transkrypcyjnych
Kompleksy remodelujące chromatynę
-  są zbudowane zazwyczaj z kilkunastu podjednostek
-  aktywność zależna od ATP
-  w wyniku ich działania zmienia się sposób oddziaływania pomiędzy histonami, a
DNA
Kompleksy remodelujące zaangażowane są zarówno w aktywację
jak i represję transkrypcji (koaktywatory i korepresory transkrypcji)
Przebudowa (remodeling) chromatyny
przesunięcie
oktameru
histonowego
zmiana
konformacji
ATP-zależna przebudowa
chromatyny (remodeling)
nukleosom
histony
rdzeniowe
usunięcie
oktameru
histonowego
wymiana
histonów
w oktamerze
Mohrmann & Verrijzer, Biochimica et Biophysica Acta 1681 (2005) 59-73
SWI/SNF – kompleks remodelujący chromatynę
Konserwowane funkcje biologiczne kompleksów SWI/SNF:
SWP73A
SWP73B
BRM
AtBRM
BSH
SWI3
SWI3
ü  Regulacja inicjacji oraz elongacji transkrypcji
ü  Udział w rekombinacji homologicznej, naprawie DNA
ü  Regulacja cyklu komórkowego
ü  Regulacja procesów rozwojowych – także u roślin
ü  Udział w szlakach sygnalizacyjnych uruchamianych
przez hormony – także u roślin
Podstawowe modyfikacje zmieniające
strukturę chromatyny
•  Metylacja DNA (zamykanie obszarów
chromatyny)
•  Kowalencyjne modyfikacje histonów, np.
acetylacja lub metylacja (kod histonowy)
•  ATP-zależna przebudowa (remodeling)
chromatyny- zmiana konformacji
nukleosomów lub ich pozycji względem
DNA
Współzależność różnych typów modyfikacji chromatyny
Metylacja DNA i potranslacyjne modyfikacje histonów rdzeniowych
współzależą od siebie i mogą się wzajemnie indukować.
Kompleksy remodelujące chromatynę zazwyczaj zawierają białka
rozpoznające modyfikacje histonów oraz metylację DNA.
Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu modyfikacji chromatyny jest
charakterystyczne dla większości nowotworów
Zmiany wzoru metylacji DNA w procesie nowotworzenia
Charakterystyczną cechą komórek nowotworowych jest
obniżony poziom metylacji DNA w skali całego genomu (hipometylacja)
i jednoczesna hipermetylacja niektórych obszarów DNA
Wzór modyfikacji histonów rdzeniowych w komórkach niezmienionych
i nowotworowych
Komórka zdrowa
Obszary bogate w geny
Geny supresorowe
Centromer
Acetylacja
Metylacja
Komórka
nowotworowa
Esteller, M., Nature 8:286-292, 2007
Obszary subtelomerowe
Powtórzenia satelitarne
Heterochromatyna
Zmiany w kompleksie SWI/SNF zidentyfikowane
w różnych typach nowotworów człowieka
Nowotwory
Głowy i szyi
Nowotwory
piersi
Nowotwory ośrodkowego
układu nerwowego
Białaczki
Nowotwory płuc
Neuroblastoma
Nowotwory
skóry
Nowotwory
nerek
Nowotwory
przewodu
pokarmowego
Nowotwory
jelita grubego
Nowotwory
Jajników
cervical
Cancer Res 2009; 69: (21). November 1, 2009
Nowotwory
prostaty
Download