Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego nr SAP.225-25.2017
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami oraz warunkami przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna i wymaganiami dotyczącymi
części elektrycznej węzłów cieplnych wydanymi przez MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie.
2. Lokalizacja węzła cieplnego - budynek garażowy WSPR w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b, działka Nr 78/3 obr. 105. –
zgodnie z planem sytuacyjny stanowiącym załącznik Nr 1.
3. Dane techniczne węzła cieplnego:
3.1 Węzeł cieplny jednofunkcyjny o całkowitej mocy zamówionej 205 kW zasilający instalację wewnętrzną centralnego
ogrzewania obiektu o przeznaczeniu biurowo socjalnym, magazynowo garażowym.
3.2. Nośnikiem ciepła jest woda uzdatniona o parametrach obliczeniowych w źródle ciepła: 130/70 °C, zmiennych w funkcji
temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym oraz parametrach stałych: 70/40 °C w okresie poza sezonem grzewczym. Do
obliczeń należy przyjąć obniżenie temperatury wody dostarczanej do przyłącza wskutek strat ciepła podczas przesyłania dla
okresu zimowego 2,9 °C.
3.3. Projektowany wymiennikowy węzeł cieplny ma być przystosowany do pracy w zakresie temperatur wody sieciowej na
zasilaniu zgodnie z punktem 3,2 i ciśnieniu do Ps < 1,6 MPa, przy czym opór węzła nie może przekroczyć: 100 kPa.
3.4. Natężenie przepływu nośnika ciepła dla całkowitych potrzeb cieplnych odbiorcy: (przy obliczeniowej temperaturze
zewnętrznej ts(j = -22 °C, zgodnie z Dz.U. Nr 194/2010 póz. 1291 paragraf 42.1): G = 3,2 m³ /h.
3.5. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
maksymalnego:
3.5.1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - na powrocie sieci ciepłowniczej przed ostatnim zaworem odcinającym
w pomieszczeniu węzła cieplnego,
3.5.2.regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu maksymalnego - na zasilaniu za filtroodmulnikiem
w pomieszczeniu węzła cieplnego.
Regulator różnicy ciśnień i przepływu oraz licznik ciepła nie mogą wchodzić w skład węzła kompaktowego. Urządzenia te
zainstaluje MPEC Spółka z o.o.
4. Instalacje odbiorcze:
- temperatura obliczeniowa 80/60 ºC,
- ciśnienie dopuszczalne 400kPa,
- materiał instalacji odbiorczej – stal.
5. Wytyczne do projektowania węzła cieplnego (technologia):
5.1. Węzeł powinien dostarczać ciepło do obiektów jednego odbiorcy, być dostępny dla obsługi dostawcy o dowolnej porze,
zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
5.2. Węzeł cieplny należy zaprojektować zgodnie z normą PN-B-02423.
5.3. Układ technologiczny:
5.3.1. Zastosować węzeł z wymiennikami typu JAD lub płytowymi. Projektowaną temperaturę wody sieciowej
z wymienników wyznaczyć w zależności od temperatur obliczeniowych instalacji c.o. z uwzględnieniem możliwości
techniczno - eksploatacyjnych zastosowanych wymienników ciepła tj. 5-10 °C powyżej powrotu wody instalacyjnej.
5.3.2.Regulacja ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych - regulatorem pogodowym mającym odpowiednie zasoby
i możliwości regulacyjne. Regulator powinien mieć dodatkowo możliwości komunikacyjne w standardzie komunikacji firm:
Danfoss (np. regulator ECL310), Samson (np. regulator Trovis 5476, 5576 i inne) lub z protokołem komunikacji
ModBusRTU innych firm z udostępnieniem listy zmiennych z adresami.
5.3.3. Węzeł wyposażyć w regulator różnicy ciśnień z funkcją ograniczenia przepływu maksymalnego.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
5.3.4. Pomiar ilości ciepła z zastosowaniem przelicznika energii cieplnej z możliwością podłączenia min. 2 wodomierzy
z impulsatorami kontaktronowymi lub innymi kompatybilnymi z wejściem przelicznika. Przelicznik powinien mieć
możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Dopuszcza się stosowanie przeliczników firm Kamstrup i Siemens z
modułem Mini Kamstrup lub Mini Siemens produkcji firmy Investcom, bez karty komunikacyjnej. Komunikację zapewniają
urządzenia telemetrii stosowane w MPEC. Układ pomiarowy powinien posiadać aktualną legalizację.
5.3.5.Uzupełnianie instalacji odbiorczej wodą sieciową. Podłączenie instalacji uzupełniającej zaprojektować z rurociągu
powrotnego węzła, za głównym licznikiem ciepła oraz wyposażyć w wodomierz z nadajnikiem impulsów.
5.3.6.Przewody impulsowe z wodomierzy doprowadzić do głównego przelicznika energii cieplnej. Ewentualne
przedłużenie przewodów impulsowych wykonać przewodem o średnicy identycznej ze średnicą przewodu impulsowego.
6. Wytyczne do projektowania węzła cieplnego (część elektryczna):
6.1. Linia zasilająca i obwody odbiorcze, muszą posiadać wydzielony przewód ochronny PE.
6.2. Jako ochronę przeciwporażeniową obwodów odbiorczych stosować wyłączniki różnicowoprądowe i połączenia
wyrównawcze.
6.3. Zapewnić ochronę przepięciową w rozdzielnicy głównej węzła na poziomie nie przekraczającym 1,5 kV.
6.4. Wszystkie silniki muszą być chronione przed przeciążeniem, a do ochrony silników z wbudowanym w uzwojenia
zabezpieczeniem termicznym należy wykorzystać to zabezpieczenie.
6.5. Rozdzielnice wykonać w obudowie izolacyjnej, usytuować w pomieszczeniu węzła, wyposażyć w wyłącznik główny
przerywający przewody fazowe i neutralny.
6.6. Obsługa wyłącznika głównego, łączników, pokręteł i dźwigienek urządzeń sterowniczych oraz zabezpieczeń obwodów
odbiorczych musi być możliwa bez otwierania rozdzielnicy lub z otwieraniem bez konieczności użycia narzędzi, ale bez dostępu
do elementów pod napięciem.
6.7. Obudowy rozdzielnic oraz dodatkowe osłony regulatorów elektronicznych muszą zapewniać stopień ochrony 1P 54
przewody należy wprowadzać od dołu.
6.8. Nie instalować rozdzielnic ani regulatorów elektronicznych pod rurami z wodą.
6.9. W pobliżu rozdzielnic należy umieścić schematy rozdzielnic (zabezpieczone przed wilgocią).
6.10. Wyłącznikami instalacyjnymi, nie selektywnymi zabezpieczać tylko obwody odbiorcze, (np. jeżeli, z rozdzielnicy głównej
zasilana jest rozdzielnica podrzędna, to do zabezpieczenia jej zasilania należy zastosować bezpieczniki topikowe lub wyłączniki
selektywne).
6.11. Przewody elektryczne nie mogą być narażone na uszkodzenia cieplne a przewody, w których napięcie znamionowe
przekracza 25 V, ułożone na podłożu metalowym oraz przewody do urządzeń pomiaru rozliczeniowego energii cieplnej muszą
być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.
6.12. Stosować osprzęt instalacyjny z tworzyw sztucznych, szczelny (minimalne IP 44).
6.13. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć osobnym wyłącznikiem różnicowoprądowym.
6.14. Wyłącznik światła powinien być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia węzła przy drzwiach od strony zamka
6.15. Zainstalować gniazdo wtyczkowe l -fazowe w pomieszczeniu węzła pod rozdzielnią.
6.16. W przypadku stosowania pompy odwadniającej należy zamontować dodatkowe gniazdo 230V w pobliżu studni chłonnej,
zabezpieczone odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym.
6.17. W rozdzielnicy głównej, zasilanej linią 3-fazową, przewidzieć rezerwę miejsca do zainstalowania czteroobwodowego
wyłącznika instalacyjnego.
6.18. Z rozdzielnic nie mogą być zasilane obwody elektryczne nie należące do węzła.
7. Podstawa prawna;
- Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 25 września 2012 r., poz. 1059),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291),
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1069),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące
kryterium oceny ofert: Kryterium najniższej ceny brutto.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
Załączniki:
Załącznik Nr 1A do OPZ - Warunki przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej.
Załącznik Nr 1B do OPZ - Mapka z zaznaczonym miejscem budowy węzła.
Download
Random flashcards
Create flashcards