MultiCell 2S-G - JM

advertisement
MultiCell 2S-G
Uniwersalne dwusystemowe rozdzielnice SN
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Zastosowanie
Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G jest dwusystemową, wnętrzową,
wolnostojącą, przedziałową rozdzielnicą średniego napięcia. Posiada
konstrukcję przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,
w szczególności w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud miedzi
i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się dużym zapyleniem, wysoką
wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia itp.
Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G w wykonaniu kopalnianym, z autonomicznym bądź z zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych posiada
Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem
albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczanych do klasy A zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego. Rozdzielnica może zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do
stopnia „a”, „b” „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Cechy funkcjonalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pola rozdzielcze MultiCell 2S-G charakteryzują się nowoczesną konstrukcją,
łatwością montażu oraz wysokim bezpieczeństwem obsługi i eksploatacji.
Konstrukcja pola zapewnia łatwą rozbudowę o dodatkowe elementy oraz
dogodny dostęp do elementów wewnętrznych rozdzielnicy.
Konstrukcja pola rozdzielczego posiadająca zwartą budowę chroni obsługę
przed skutkami ewentualnego wewnętrznego zwarcia łukowego.
Budowa przedziałowa (metal-clad) zapewnia odseparowanie przedziału,
w którym powstało zakłócenie od pozostałych komponentów rozdzielnicy.
Zastosowany system blokad eliminuje możliwość wystąpienia
nieprawidłowej czynności łączeniowej.
Łatwość obsługi zmniejsza czas potrzebny na wykonanie czynności
łączeniowych oraz eksploatacyjnych.
Rozdzielnica MultiCell 2S-G posiada wysokie parametry techniczne
potwierdzone pełnymi badaniami typu.
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające bezobsługową
eksploatację.
Napędy silnikowe zapewniają możliwość zdalnego sterowania członem
wysuwnym, odłącznikami systemowymi oraz uziemnikami pól sekcji
z systemu.
Możliwość zabudowania dwóch układów pomiarowych w jednym polu
pommiarowym (pomiar dla systemu I i systemu II).
Możliwość zabudowania jednego, zbiorczego kanału wydmuchowego na
górze rozdzielnicy.
Wszystkie napędy ręczne odłączników wyprowadzone na front rozdzielnicy
( włącznie z odłącznikiem do sprzęgła podłużnego)
Możliwość wykonania pola pomiaru napięcia z dwóch systemów szyn
zbiorczych jednocześnie – pole przystosowane do instalacji dwóch
zestawów pomiarowych.
Firma JM-TRONIK zapewnia szybki serwis w miejscu zainstalowania oraz
umowy serwisowe do napraw pogwarancyjnych.
Dane techniczne
Opis parametru
Jedn.
Wartości
Napięcie znamionowe
kV
12
Zakres napięcia roboczego
kV
do 10
Częstotliwość znamionowa
Hz
50
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1 min)
kV
28/32
Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50 μs)
kV
75/85
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
A
do 1600
Prąd znamionowy ciągły pola 800 i 1100
A
do 1600
Prąd znamionowy ciągły pola 650
A
do 1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
kA
do 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
kA
do 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego
kA/s
do 31,5/1
-
IP 54
kg
950 - 1600
Klasa odporności na łuk wewnętrzny
-
AFLR
Klasa rodzaju przegród
-
PM
Klasa dostępności do przedziałów
-
LSC2B
Stopień ochrony pól
Masa pola
wysokość / wysokość z przedziałem
dekompresji
Wymiary
szerokość
głębokość
2680 / 2985
mm
650, 800, 1100
1725
wer. 24.01.17
MultiCell 2S-G
Uniwersalne dwusystemowe rozdzielnice SN
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Budowa
Rozdzielnica MultiCell 2S-G przewidziana jest do montażu wolnostojącego
(z dostępem do przedziałów z przodu i z tyłu po otwarciu drzwi, bądź zdjęciu
osłon). Rozdzielnica SN typu MultiCell 2S-G obejmuje szereg standardowych
dwuczłonowych pól rozdzielczych (człon stały i człon ruchomy z łącznikiem
głównym), mogących pracować samodzielnie, bądź po zestawieniu
współpracować ze sobą tworząc kompletną rozdzielnicę.
Rozdzielnica SN typu MultiCell 2S-G zestawiona jest z elementów składowych w postaci pól różnych ze względu na ich funkcję, cechy konstrukcyjne
oraz zastosowaną aparaturę.
Rozdzielnica dwusystemowa typu MultiCell 2S-G została wykonana w konstrukcji, dla której możemy wyodrębnić przedziały oddzielone od siebie metalowymi przegrodami.
Wszystkie przedziały wysokonapięciowe rozdzielnicy MultiCell 2S-G, zostały wyposażone w kanały wydmuchowe, pozwalające na bezpieczne rozprężenie się gazów połukowych powstałych na skutek wystąpienia zwarcia. Kanały
te zostały wyprowadzone na „dach” rozdzielnicy i zakończone automatycznymi klapami dekompresyjnymi. Odpowiednie usytuowanie w/w wyprowadzeń
i zastosowanie automatycznych klap, pozwoliło w pełni zabezpieczyć obsługę
rozdzielnicy przed niebezpiecznymi skutkami wydmuchu gazów połukowych –
co zostało potwierdzone w przypisaniu jej oznaczenia ALFR w klasyfikacji IAC.
Dekompresja gazów zwarciowych odbywa się do przedziału dekompresyjnego.
Od frontu rozdzielnica zamknięta jest drzwiami odpornymi na działanie
zwiększonego ciśnienia, otwierającymi się pod kątem 150°, oraz demontowalnymi osłonami mocowanymi przy pomocy śrub. Wszystkie te elementy zostały
wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Aby zwiększyć bezpieczeństwo obsługi (a w szczególności, aby w przejrzysty sposób przedstawić
bieżącą pozycję łączeniową aparatów) drzwi przedziału wyłącznikowego oraz
osłony przedziałów odłączników szynowych, wyposażone zostały w wzierniki
wykonane z poliwęglanu litego o znacznej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie wysokich temperatur.
Wszystkie drzwi znajdujące się w rozdzielnicy MultiCell 2S-G posiadają klamki wyposażone we wkładkę z kluczem, natomiast osłony przykręcane
posiadają mocowanie na śrubach, z których min. dwie są w wykonaniu specjalnym w dodatkowej osłonie, co uniemożliwia zdemontowanie osłony bez
użycia specjalnego narzędzia (Ochrona przed odkręceniem przez niepowołane
do tego osoby). Dodatkowo drzwi i demontowalne osłony (opcjonalnie) mogą
zostać wyposażone w łączniki krańcowe powiązane z lokalnymi blokadami
elektrycznymi rozdzielnicy.
W przypadku, gdy w urządzeniu zastosowano bardzo rozbudowany układ
obwodów wtórnych i zaistnieje problem braku miejsca w przedziale obwodów
nn (usytuowanym powyżej przedziału członu wysuwnego), istnieje możliwość
zastosowania dodatkowej kasety wysuwnej (umieszczonej poniżej przestrzeni
gdzie porusza się człon wysuwny).
W skład rozdzielnicy typu MultiCell 2S wchodzi zestaw standardowych pól
rozdzielczych wykonanych w podziałce 650, 800 i 1100 mm spełniających
następujące funkcje:
• Pole dopływowe (Mc2-Z),
• Pole dopływowe z transformatorem potrzeb własnych (Mc2-Zt),
• Pole dopływowo-odpływowe (Mc2-ZR),
• Pole dopływowo-odpływowe z transformatorem potrzeb własnych
(Mc2-ZRt),
• Pole odpływowe liniowe (Mc2-LR),
• Pole odpływowe transformatorowe (Mc2-TR),
• Pole odpływowe silnikowe (Mc2-SR),
• Pole pomiarowe (pomiar system I i system II) (Mc2-2PR),
• Pole pomiarowe (pomiar system I lub system II) (Mc2-PR),
• Pole pomiarowe (pomiar system I lub system II) z transformatorem
potrzeb własnych (Mc2-PRt),
• Pole sprzęgła poprzecznego szyn z wyłącznikiem (Mc2-CWP),
• Pole sprzęgła podłużnego szyn z wyłącznikiem (Mc2-CW),
• Pole sprzęgła podłużnego szyn z odcinaczem (Mc2-CO),
• Pole sprzęgła podłużno-poprzecznego z wyłącznikiem (Mc2-CWPP),
• Pole sprzęgła podłużno-poprzecznego z odcinaczem (Mc2-COPP).
1 – Przedział I Systemu szyn zbiorczych, 2 – Przedział II Systemu szyn zbiorczych, 3 – Przedział odłącznika I Systemu szyn zbiorczych, 4 – Przedział odłącznika II Systemu szyn zbiorczych, 5 – Przedział przyłączowy, 6 – Przedział członu
wysuwnego, 7 – Przedział obwodów sterowniczych, 8 – Dodatkowa kaseta obwodów sterowniczych (opcja)
Wszystkie pola mają możliwość zastosowania uziemnika na przyłączach
kablowych (szynowych). Pola pomiarowe wyposażone są w uziemniki dla poszczególnych systemów szyn.
Dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu blokad mechanicznych
i elektrycznych, pola rozdzielcze MultiCell 2S-G zapewniają wysoki stopień
bezpieczeństwa eksploatacji odpowiadający normom PN-EN 62271-1 i PN-EN
62271-200.
2
MultiCell 2S-G
Uniwersalne dwusystemowe rozdzielnice SN
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Rodzaje pól MultiCell 2S-G
POLE LINIOWE
POLE LINIOWE Z POMIAREM
SYSTEM I
SYSTEM II
SYSTEM I
SYSTEM II
M
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA
M
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA
M
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
M
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
M
3
3
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
3
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
UZIEMNIK SZYBKI
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
3
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
3
UZIEMNIK SZYBKI
PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO
PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO
GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM
GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM
WKŁADKI
BEZPIECZNIKOWE
PRZEKŁADNIKI
NAPIĘCIOWE
POLE SPRZĘGŁA PODŁUŻNEGO Z WYŁĄCZNIKIEM
POLE SPRZĘGŁA PODŁUŻNEGO ZE ZWIERACZEM
SYSTEM I
SYSTEM II
SYSTEM I
SYSTEM II
M
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
M
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA
M
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
ZWIERACZ
(ODCINACZ)
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
M
3
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
3
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
WSKAŹNIK NAPIĘCIA
UZIEMNIK SZYBKI
POLE SPRZĘGŁA PODŁ.-POPRZ. Z WYŁĄCZNIKIEM
POLE SPRZĘGŁA PODŁ.-POPRZ. ZE ZWIERACZEM
SYSTEM I
SYSTEM II
SYSTEM I
SYSTEM II
M
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA
M
ZWIERACZ
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
M
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
M
3
WSKAŹNIK NAPIĘCIA
3
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
UZIEMNIK SZYBKI
Powyższe schematy przedstawiają projekty przykładowej realizacji.
3
MultiCell 2S-G
Uniwersalne dwusystemowe rozdzielnice SN
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Rodzaje pól MultiCell 2S-G
POLE POMIAROWE
POLE SPRZĘGŁA POPRZECZNEGO
SYSTEM I
SYSTEM II
SYSTEM I
SYSTEM II
M
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
M
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
WSKAŹNIK NAPIĘCIA
NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
M
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
M
3
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
WSKAŹNIK NAPIĘCIA
3
3
3
WKŁADKI
BEZPIECZNIKOWE
PRZEKŁADNIKI
NAPIĘCIOWE
POLE POMIAROWE SYSTEM I
POLE POMIAROWE SYSTEM II
SYSTEM I
SYSTEM II
SYSTEM I
SYSTEM II
NAPĘD SILNIKOWY
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
ODŁĄCZNIK
SYSTEMU I
M
NAPĘD SILNIKOWY
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
ODŁĄCZNIK
SYSTEMU II
M
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
UZIEMNIK SZYBKI
UZIEMNIK SZYBKI
3
3
WKŁADKI
BEZPIECZNIKOWE
WKŁADKI
BEZPIECZNIKOWE
PRZEKŁADNIKI
NAPIĘCIOWE
PRZEKŁADNIKI
NAPIĘCIOWE
POLE LINIOWE Z ZASILANIEM NA SZYNY
POLE LINIOWE Z KANAŁEM DEKOMPRESYJNYM
SYSTEM I
SYSTEM II
SYSTEM I
SYSTEM II
M
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA
M
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
M
M
M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO
3
M
3
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
3
UZIEMNIK SZYBKI
PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA
M
3
ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
UZIEMNIK SZYBKI
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM
PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA
GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM
Powyższe schematy przedstawiają projekty przykładowej realizacji.
4
MultiCell 2S-G
Uniwersalne dwusystemowe rozdzielnice SN
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Blokady
Aby wyeliminować możliwość m.in. otwarcia drzwi, załączeniu lub wyłączenia uziemnika, wjazdu lub wyjazdu wyłącznikiem z pola w momencie, gdy nie są
spełnione wszystkie warunki prawidłowego i bezpiecznego wykonania tej czynności zastosowano blokady mechaniczne oraz elektryczne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Blokada uniemożliwiająca manewrowanie członem wysuwnym przy
zamkniętym uziemniku (1).
Blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi przedziału wyłącznikowego
w przypadku, gdy człon wysuwny jest w pozycji pośredniej bądź praca (2).
Blokada wjazdu członem wysuwnym w styki stałe rozdzielnicy, gdy drzwi
przedziału są otwarte.
Blokada uniemożliwiająca załączenie uziemnika, gdy człon wysuwny jest
w pozycji pośredniej lub praca (5).
Wzajemna blokada uniemożliwiająca manewrowanie członem
wysuwnym podczas, gdy klucz manewrowy uziemnika znajduje się
w gnieździe napędu – i odwrotnie.
Łączniki krańcowe otwarcia drzwi (7).
Blokada zabezpieczająca przed wprowadzeniem odcinacza w styki stałe
pola sprzęgłowego w przypadku, gdy wyłącznik znajduje się w pozycji
innej niż próba.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Elektroniczna blokada uziemnika EBU-W i elektromagnes wykonawczy
(6) - uniemożliwiająca załączenie uziemnika, gdy na kablu zasilającym
występuje napięcie, bądź nastąpił zanik napięcia pomocniczego.
Zespół przesłony ruchomej (sterowanej przez posuw członu wysuwnego)
ma za zadanie zapewnić ochronę obsługi rozdzielnicy przed bezpośrednim
dotykiem styków stałych umieszczonych w izolatorach przegrodowych (4).
Zabezpieczenia łukoochronne mechaniczne – krańcówki otwarcia klap –
patrz dalsza część karty.
System zabezpieczeń łukoochronnych mieszanych – kryterium światło +
napięcie (opcja) – patrz dalsza część karty.
Blokada uniemożliwiająca jednoczesne załączenie odłączników
systemowych (3) - jeżeli jest wymagana.
Blokady wzajemne załączenia i wyłączenia sprzęgła poprzecznego oraz
podłużnego.
Napędy silnikowe
•
•
Pola mogą zostać wyposażone w napędy silnikowe do odłączników
systemowych i sprzęgłowych, napędy do wyjazdu członu wysuwnego oraz
uziemnika pola.
Możliwość zdalnego wyjazdu członem wysuwnym oraz uziemienia pola
i rozpoczęcia prac kablowych w terenie bez konieczności wizyty na stacji.
5
MultiCell 2S-G
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Uniwersalne dwusystemowe rozdzielnice SN
Bezpieczeństwo w sytuacji wystąpienia zwarcia łukowego
1.
2.
3.
Konstrukcja – wytrzymałość mechaniczna i cieplna.
Przedziałowość – ograniczenie miejsca zwarcia łukowego.
Ograniczenie czasu trwania zwarcia łukowego:
• zabezpieczenia mechaniczne – kryterium ciśnieniowe:
•
łączniki krańcowe klap bezpieczeństwa, których czas działania
wynosi max. 20ms,
•
działanie łącznika krańcowego następuje po otwarciu klapy
bezpieczeństwa, wskutek wydmuchu spowodowanego zwarciem
łukowym wewnątrz pola rozdzielczego,
• zabezpieczenia mieszane – kryterium światło + napięcie:
•
łuk elektryczny jest wykrywany przez światłowodowe zabezpieczenia łukoochronne, których czas działania wynosi max. 10ms,
•
szybkie wykrycie łuku wpływa na ograniczenie czasu trwania
zwarcia. Uwzględniając czas działania wyłącznika (max. 60ms),
zwarcie łukowe jest wyłączane w czasie 70…80 ms, co ogranicza
negatywne skutki działania zakłócenia,
•
działanie światłowodowego zabezpieczenia łukoochronnego
polega na: rozpoznaniu błysku oraz kontroli prądu lub napięcia.
W przypadku spełnienia obu kryteriów jednocześnie bezzwłocznie wysyłany jest sygnał na otwarcie odpowiedniego wyłącznika.
POLE 1
ZASILANIE
POLE 2
ZASILANIE
POLE 2
ODPŁYW
p, T
T max
p max
Energia zwarcia łukowego w rozdzielnicy
wynosi ok. 35 MWs
5000 - 30000 K
1.5-6x105-Pa
Temperatura T (K)
Efek
ty
20ms
POLE 4
POMIAR
100ms
60-150ms
wny
prąd
Ciśnenie (Pa)
zwar
ciow
y
130-170ms
t
POLE 5
SPRZĘGŁO
SYSTEM I
PRZEDZIAŁ SZYNOWY
CZUJNIKI 1,2
SYSTEM II
PRZEDZIAŁ ODŁĄCZNIKOWY
CZUJNIKI 3,4
NAPIĘCIE
PRZEDZIAŁ KABLOWY
CZUJNIK 6
B - PRZEDZIAŁ WÓZKA
B - PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH
ŚWIATŁOWÓD
PRZEDZIAŁ WÓZKA WYŁĄCZNIKA
CZUJNIK 6
A - PRZEDZIAŁ UZIEMNIKA
CANBUS
Rozmieszczenie czujek błysku
Połączenia szynowe
Zapewniamy podłączenie nowo instalowanej rozdzielnicy do istniejących
systemów szyn zbiorczych za pomocą okapturzonych połączeń szynowych.
Połączenia takie ułatwią również dowolne ustawienie wobec siebie
instalowanych sekcji rozdzielnicy.
Dowolność w kwestii konfiguracji rozdzielnicy stanowi kierunek wprowadzenia zasilania: od góry szynami, od dołu kablami itp. Brak jest ograniczenia co
do ilości wprowadzonych kabli – istnieje możliwość zaprojektowania dostawki
do pola w celu podłączenia większej ilości kabli niż przewiduje standardowe
rozwiązanie pola rozdzielczego.
6
MultiCell 2S-G
Uniwersalne dwusystemowe rozdzielnice SN
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Generalna Realizacja Inwestycji
JM-TRONIK oferuje GRI „Generalną Realizację Inwestycji” w oparciu o posiadane Biura Realizacji Inwestycji zlokalizowane w Warszawie, Katowicach oraz
w zależności od potrzeb w oparciu o biura tworzone na potrzeby realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Od kilku lat nasza Spółka systematycznie zwiększa
udział GRI w przychodach naszej Spółki, które dziś są filarem naszej działalności. Nasi specjaliści zrealizowali wiele znaczących inwestycji zapewniając wysoką jakość
i terminowość przy zachowaniu optymalnego kosztu, co umożliwiło nam zdobycie wysokich kompetencji i doświadczenia, które procentuje dziś zwiększającymi
się przychodami z działalności GRI.
Nasza Spółka oferuje GRI w pełnym zakresie inwestycyjnym:
• analiza techniczno-ekonomiczna przyszłej inwestycji,
• przygotowanie projektu koncepcyjnego,
• uzyskanie uzgodnień i warunków technicznych,
• wykonanie projektu wielobranżowego,
• kompletacja i prefabrykacja urządzeń nN, SN i WN,
• kontraktowanie i nadzór nad podwykonawcami,
• nadzór autorski i inwestorski,
• prace obiektowe w terenie w zakresie montażu, pomiarów pomontażowych,
rozruchu i eksploatacji próbnej,
• szkolenie, serwis i późniejsze usługi eksploatacyjne.
Nasi specjaliści dysponują wiedzą z zakresu zarządzania projektami i prowadzenia zadań inwestycyjnych w oparciu o nowoczesne narzędzia wspomagania
zarządzania. Dzięki takiemu podejściu, mogą realizować projekty w wieloosobowych zespołach niezależnie od umiejscowienia terenowego z zachowaniem
podziału obowiązków według posiadanych wysokich kwalifikacji i unikatowych kompetencji.
W przypadku zapytań prosimy o kontakt: tel. (22) 51 66 654, e-mail: [email protected]
Serwis
Serwis JM-TRONIK posiada wyspecjalizowaną, dobrze wyszkoloną grupę, wyposażoną w środki techniczne do zapewnienia serwisu, zarówno nowych produktów,
jak i urządzeń starszej generacji. Serwis JM-TRONIK charakteryzuje się przede wszystkim dyspozycyjnością, szybkością obsługi oraz niskimi cenami.
W ramach serwisu zapewniamy:
• obsługę - gwarancyjna i pogwarancyjna, rozbudowa, usprawnienia
wykonywane w siedzibie firmy,
• naprawy - diagnostyka, określenie przyczyn usterki, wymiana uszkodzonych
podzespołów, regulacja, pomiary,
• montaż - sprawdzenie po transporcie, montaż urządzeń, uruchomienie,
kontrola układów sterujących i monitorujących,
• pomiary - okresowe pomiary potwierdzające zdolność urządzeń do pracy,
• przeglądy - na miejscu instalacji Kompleksowa usługa diagnozowania
i remontów urządzeń, przeglądy okresowe, wymiana podzespołów
ulegających zużyciu i podlegających okresowej wymianie,
• części zamienne - dostawy części zamiennych, dobór i adaptacja
nowoczesnych rozwiązań,
• umowy serwisowe - długoterminowe z określonym czasem reakcji: 12h,
24h.
• doradztwo - doraźne doradztwo techniczne ze wsparciem zdalnym lub
lokalnym, konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów,
• szkolenia - organizacja szkoleń z zakresu parametryzacji, konfiguracji oraz obsługi urządzeń produkcji własnej.
Naszym celem jest udzielanie wsparcia użytkownikowi naszych produktów przez cały okres pracy urządzenia. Korzystanie z naszych usług pozwala naszym
Klientom na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji oraz zapewnia ciągłą, niezawodną pracę urządzeń odbiorczych.
W przypadku zapytań prosimy o kontakt: tel. (22) 51 66 657, e-mail: [email protected]
JM-TRONIC Sp. z o.o.

ul. Wapienna 43/45
04-691 Warszawa
@ [email protected]
tel. (22) 516 66 66
fax (22) 516 66 02

www.jmtronik.pl
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Prezentowane wykonania są przykładowe i istnieje możliwość modyfikacji funkcjonalności urządzenia.
Szczegółowe parametry urządzeń zawiera instrukcja z opisem technicznym.
Papier oszczędzamy z natury.
Download