kliknij na ikonę by pobrać regulamin projektu do

advertisement
Regulamin uczestnictwa w Projekcie 45 + komputer
§1
Informacje o Projekcie
1.
Projekt „45+komputer” (nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-621/09-00) jest realizowany przez firmę
ECORYS Polska Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działanie 8.1
„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
2.
Biuro Projektu znajduje się w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa
3.
Projekt jest projektem regionalnym i obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie, z wyłączeniem
m.st. Warszawy oraz powiatów przyległych do m. st. Warszawy*.
4.
Okres realizacji Projektu: 01.09.2010-30.06.2010
5.
Projekt jest nadzorowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Cel i przebieg Projektu
1.
Celem Projektu jest podniesienie, uzupełnienie i nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych 72
dorosłych osób zatrudnionych na terenie województwiego*, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu ICT.
2.
Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację szkoleń (60 godzin) dla 72 osób.
3.
Szkolenia odbywają się przez 5 tygodni: w piątki (4 godz. lekcyjne) oraz w soboty (8 godz. lekcyjnych)
4.
Szkolenia realizowane w ramach Projektu spełniają łącznie następujące warunki:
a)
Są realizowane poza godzinami pracy uczestników;
b)
Wszystkie podmioty biorące udział w realizacji Projektu są niezależne od pracodawcy Uczestnika
szkolenia;
c)
Szkolenia odbywają się poza miejscem pracy Uczestników;
d)
Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria udziału w
Projekcie;
e)
Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy stanowią nie więcej niż 20% Uczestników jednego
szkolenia w ramach Projektu.
5.
Program szkolenia będzie realizowany wg działów:
a)
Organizacja i zarządzanie danymi
b)
Obsługa edytora tekstów Word
c)
Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel
d)
Poczta elektroniczna
e)
Internet
*
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby mieszkające i pracujące w województwie mazowieckim w następujących
powiatach: powiat ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, sierpecki, żuromiński, łosicki, makowski, przasnyski,
siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, grodziski, grójecki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski, białobrzeski,
garwoliński, kozieniecki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, m. Płock, m.
Ostrołęka, m. Siedlce, m. Radom
Projekt 45+komputer nr WNA-POKL.08.01.01-14-621/09
1
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Biuro Projektu: ECORYS Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa,
Tel.: 022 339 36 38, fax 022 339 36 49, [email protected]
§3
Warunki uczestnictwa
1.
Uczestnik Projektu musi spełniać łącznie poniższe wymogi formalne:
a)
Mieć ukończony 45 rok życia
b)
Być zatrudniony na terenie województwa mazowieckiego*.
c)
Mieszkać na terenie województwa mazowieckiego*
2.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w § 4 ust 1 jest prawidłowe
wypełnienie i dostarczenie do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:
a)
Formularz zgłoszeniowy
b)
Zaświadczenie o zatrudnieniu
3.
Wzory wymaganych dokumentów będą dostępne:
a)
Na stronie Projektu
b)
W biurze Projektu
§4
Zasady rekrutacji
1.
Chęć uczestnictwa w Projekcie można zgłaszać w następujący sposób:
a)
Osobiście w biurach Projektu
b)
Telefonicznie, wypełniając następnie deklarację w formie pisemnej
c)
Drogą pocztową, mailem, faksem
2.
Maksymalny % osób objętych wsparciem z jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 20% osób
objętych wsparciem w ramach projektu.
3.
Osoby, które spełnią warunki uczestnictwa, natomiast nie zostaną zakwalifikowane z powodu
wyczerpania się limitu miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową
§5
Koszt udziału w Projekcie
1.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt 3.
2.
Wsparcie jakie otrzymuje Uczestnik z tytułu uczestnictwa w Projekcie wynosi 2303,34 PLN.
§6
Obowiązki Projektodawcy
Do obowiązków Projektodawcy należy:
1.
Przeprowadzenie szkoleń
2.
Zapewnieni wykwalifikowanych trenerów
3.
Zapewnienie odpowiedniego sprzętu komputerowego na szkoleniu
4.
Zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń;
5.
Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia uczestnikom szkoleń (I dzień: 1 przerwa kawowa;II dzień: 2
przerwy kawowe i obiad
Projekt 45+komputer nr WNA-POKL.08.01.01-14-621/09
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Biuro Projektu: ECORYS Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa,
Tel.: 022 339 36 38, fax 022 339 36 49, [email protected]
2
6.
Ubezpieczenie uczestników
7.
Wydanie Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie certyfikatów, pod warunkiem udziału uczestnika w co
najmniej 80% czasu kursu szkoleniowego
§7
Obowiązki Uczestników
1.
Uczestnicy mają obowiązek uczestnictwa w całym szkoleniu
2.
Uczestnicy zobowiązani są do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno
w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu), między innymi poprzez wypełnianie testów,
ankiet oceniających wiedzę uczestnika oraz zajęcia, w których bierze udział.
3.
W przypadku opuszczenia przez Beneficjenta Ostatecznego więcej niż 20% zaplanowanego czasu
kursu szkoleniowego, bez względu na przyczynę (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych,
takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym
zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika,
kataklizmy) Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi całkowity koszt udziału w Projekcie, tj.
2303,34 PLN
4.
Zwrot, o którym mowa w pkt. 3 nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika pisemnego
wezwania do zapłaty od Organizatora
§8
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, własności
intelektualnej. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje sie nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek:
1.
Modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac
pochodnych na ich podstawie;
2.
Wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych stronie trzeciej;
3.
Kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych;
4.
Uczestnik zobowiązuje sie do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów
związanych z realizacją szkolenia
§9
Zwrot kosztów podróży
Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie będą mogli otrzymać zwrot kosztów dojazdu zgodnie z poniesionymi
kosztami na przejazd środkami transportu publicznego (bilet 2 klasy) po załączeniu do formularza zwrotu kosztów
podróży dowodów przejazdu tj. biletów na przejazd.
Refundacji podlegają koszty: podróży autobusem, pociągiem kl. 2, masową komunikacją prywatną.
Nie będą refundowane: koszty rezerwacji miejsca (miejscówek) i przejazdu pociągiem Express Intercity , Euro
City i przejazdów klasą 1 – w takich przypadkach refundacja będzie pomniejszona do wysokości kosztów
przejazdu pociągiem pospiesznym/TLK kl. 2 na tej samej trasie, na podstawie wydruku z systemu informacji
elektronicznej PKP (www. rozklad-pkp.pl). Refundacji w żadnym wypadku nie podlegają koszty przejazdu
taksówką i usług na zamówienie: „Przewóz osób”.
Koszt dojazdu samochodem własnym refundowany będzie do wysokości kosztów przejazdu PKP kl. 2 lub
PKS na odpowiedniej trasie (miejsce zamieszkania/pracy – Warszawa i podróż powrotna), na podstawie
informacji pisemnej z kasy PKP/PKS o koszcie biletu autobusowego, biletu PKP na pociąg pospieszny/TLK kl. 2
lub wydruku z systemu informacji elektronicznej PKP (www. rozklad-pkp.pl).
Zwrot kosztów dojazdu będzie dokonywany przelewem na konto bankowe wskazane w Formularzu zwrotu
kosztów dojazdu. Prawidłowe wypełnienie Formularza zwrotu kosztów dojazdu i załączenie dowodów przejazdu
Projekt 45+komputer nr WNA-POKL.08.01.01-14-621/09
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Biuro Projektu: ECORYS Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa,
Tel.: 022 339 36 38, fax 022 339 36 49, [email protected]
3
lub w przypadku podróży samochodem prywatnym odpowiednich załączników oraz dostarczenie (przesłanie) do
ECORYS Polska, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, jest warunkiem koniecznym otrzymania refundacji.
Wyrażam zgodę i akceptuje regulamin
…………………………………………………………….
Miejscowość / data / czytelny podpis
Projekt 45+komputer nr WNA-POKL.08.01.01-14-621/09
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Biuro Projektu: ECORYS Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa,
Tel.: 022 339 36 38, fax 022 339 36 49, [email protected]
4
Download